путь к просветлению

Реферат на тему: Выборы как форма непосредственной демократии

Раздел: Конституционное (государственное) право зарубежных стран     ВСЕ РАЗДЕЛЫ

ПЛАН Вступ 3Глава 1. Загальні положення інституту виборів 5 1.1. Вибори як форма безпосередньої демократії 5 1.2. Історичний розвиток інституту виборів в Україні 7 1.3. Поняття та основні принципи виборів 9 1.4. Види виборів та виборчих систем 10 Глава 2. Принципи виборчого права в Україні 15 2.1 Суб’єктивне й об’єктивне виборче право 15 2.2.Принципи суб’єктивного виборчого права 16 Глава 3. Застосування виборчого законодавства в Україні 19 3.1.Відповідальність за порушення виборчого законодавства України 19 3.2.Ефективність застосування й шляхи покращення виборчого законодавства у сучасній Україні. 20Висновки 25 Список посилань 26Список використаної літератури 28Анотація 29 Вступ На сучасному етапі реалізації задач по удосконаленню системи державного керування, з врахуванням прийнятої 28 червня 1996 р. Конституції України, на перший план виступає науково-обґрунтована концепція формування правової держави. Демократичність держави і суспільства насамперед визначається рівнем розвитку народовладдя, тобто тим, наскільки реально існуючі процедури виявлення і здійснення волі народу впливають на управління державними та суспільними справами. Найбільш ефективно такий вплив може здійснюватись у формі прямого (безпосереднього) народовладдя, під яким розуміється безпосередня участь громадян у здійсненні державної влади, їх пряме волевиявлення під час прийняття державних рішень. Першою в історичному плані була саме ця форма народовладдя. В умовах первісного суспільства вона здійснювалась у вигляді загальних зборів членів конкретної спільноти, а у перших державних утвореннях — у вигляді народних зборів, в яких брали участь усі громадяни (крім рабів, які громадянами, а подекуди і людьми не вважались, а тому до вирішення загальнодержавних справ не допускались). Участь у народних зборах усіх вільних громадян, в ідеалі, повинна була забезпечувати прийняття рішень, які відповідали б інтересам більшості у даному державному утворенні. Класичним прикладом народних зборів як форми прояву безпосередньої демократії є організація державної влади в античних Афінах. Із розвитком та ускладненням суспільних відносин класичні зразки прямого народовладдя внаслідок значного зростання кількості населення держав стало важко, а то і неможливо здійснювати з суто технічного боку. Крім того, народні збори стали перешкодою на шляху реалізації інтересів панівної верхівки суспільства, що й зумовило виникнення нових форм прояву безпосередньої демократії. За допомогою виборів формується значна частина органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Інакше кажучи, саме завдяки виборам, що є формою безпосереднього народовладдя, одержують можливість функціонувати на законних підставах органи представницької демократії. Конституційний інститут виборів регламентує досить широке коло суспільних відносин. Частина його, а саме норми, що встановлюють загальні правила і вимоги до процедури виборів, та норми, які регламентують активне виборче право, зафіксована у розділі III "Вибори. Референдум" та у розділі XI "Місцеве самоврядування" Конституції України. Норми, які закріплюють пасивне виборче право, вміщено у розділах Конституції, присвячених основам організації та діяльності конкретних виборних органів.

Отже, становлення інституту виборів в Україні пройшло складний шлях. Історичний аналіз свідчить, що українська нація здійснила свій внесок до скарбниці загальнолюдських надбань, таких як безпосередня демократія, свобода тощо. 1.3.Поняття та основні принципи виборів Найбільш поширеною формою прямого народовладдя є вибори, які на відміну від інших його форм — референдумів, плебісцитів, постійно і періодично застосовуються у більшості країн світу. Шляхом виборів формуються різні органи публічної влади, як державні інституції — парламенти, посади глав держав, іноді уряди, судові органи, так і представницькі органи місцевого самоврядування. У вітчизняній та зарубіжній науці конституційного права існує розмаїття точок зору з приводу визначення виборів. З дослідженнями суспільних відносин останніх років пов'язане визначення професора М. Ї. Корнієнка, який слушно визначає вибори як акт самоврядування народу. В.В.Маклаков визначає вибори як процедуру формування державного органу або надання повноважень посадовій особі, що здійснюється шляхом голосування уповноважених осіб при умові, що на кожний отриманий таким чином мандат можуть претендувати в установленому порядку два чи більше кандидати. Французький державознавець М. Прело визначав вибори як "змагання кваліфікованих юридичних свобод задля цілі провести призначення". В.В.Кравченко дає таке визначення виборів – “це спосіб формування органів державної влади, органу місцевого самоврядування або наділення повноваженнями їх посадової особи шляхом голосування уповноважених на те осіб і визначення результатів такого голосування встановленою більшістю голосів цих голосів за умов коли на здобуття кожного мандату, мають право балотуватися два і більше кандидатів”. В.Ф.Погорілко вказує що у загальному вигляді вибори можна визначити як волевиявлення народу з метою формування органів державної влади або місцевого самоврядування шляхом голосування. За умов демократичного суспільства вибори за своєю суттю — це прояв реальної волі народу, процес виявлення і здійснення такої волі. Суспільство як асоціація вільних та рівноправних людей для підтримки свого оптимального функціонування й постійного відтворення мусить певним чином самоорганізовуватися і структуруватися. Таким чином, за умов саме демократичного суспільства існує постійний і самостійний напрям у його діяльності — періодичне формування власних владних структур, які б задовольняли інтереси й прагнення кожного члена суспільства, а також раціональне існування всього суспільства загалом. Волевиявленням народу задається насамперед суспільний (або публічний) і політичний характер інституту виборів. Зміст виборів як політичного суспільно-правового інституту полягає в тому, що саме волею народу здійснюється конституювання та відтворення органів державної влади і органів місцевого самоврядування. Це дає підстави характеризувати вибори як державотворчу функцію народовладдя. За формою здійснення вибори можна розглядати як специфічну, врегульовану законом діяльність уповноважених органів і громадян, спрямовану на формування органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Ці пороги бувають різні, наприклад у Нідерландах — 0,67, Ізраїлі — 1, Швеції, Росії, Німеччині — 5, Ліхтенштейні — 8, Туреччині — 10 %. В Україні за новим парламентським виборчим законодавством — 4 %. Існує досить широкий спектр змішаних систем, які є поєднанням мажоритарної та пропорційної систем. Принаймні 20 країн світу застосовують їх. Змішані вибори системи застосовуються, як правило, в тих країнах, де йде пошук і становлення виборчих систем або необхідно досягти компроміс між принципом представництва у парламенті різних політичних сил та стабільністю сформованого ними уряду. Іноді змішані системи запроваджуються в модифікованому вигляді з перевагою тієї чи іншої виборчої системи. Виборчими системами, що надають перевагу мажоритарному методові голосування при застосуванні і пропорційного голосування виступають наступні змішані системи: 1) система з єдиним голосом, що не допускає передачі. Зміст її полягає в тому, що в багатомандатному виборчому окрузі виборець голосує за одного кандидата, а не за список кандидатів від партії. Це практикується в Японії, Китаї; 2) обмежене голосування, яке передбачає, що виборці можуть обрати кількох кандидатів з одного бюлетеня, але їх має бути менше, ніж кількість місць для заповнення; 3) кумулятивне голосування передбачає, що виборець має стільки голосів, скільки мандатів у окрузі, і може її розподілити між всіма кандидатами, а може й віддати всі свої голоси за тільки одного з кандидатів. Існує й змішана система, що використовує переважно модифіковану пропорційну систему представництва. Система з єдиним голосом, який передається, передбачає, що виборці голосують за одного кандидата незалежно від числа мандатів у виборчому окрузі, але при цьому виражають перевагу і щодо інших кандидатів. Найпростішим варіантом змішаної виборчої системи є паралельне комбінування: певна частина представницького органу обирається за мажоритарним, інша — за пропорційним принципом. Прикладом є парламент Німеччини, де нижня палата — Бундестаг — наполовину обирається за мажоритарною системою, а наполовину — за пропорційною. Такі ж чинники покладені в основу обрання парламентів Литви, Грузії, Словенії, Болгарії. В Україні також парламент обирається на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування за змішаною мажоритарно- пропорційною системою. Усього обирається 450 депутатів. Із них 225 — в одномандатних виборчих округах на основі відносної більшості, а 225 — за списками кандидатів у депутати від політичних партій, виборчих блоків партій у багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі на основі пропорційного представництва. 2. Принципи виборчого права в Україні Принципи виборчого права – це умови його визнання та здійснення , які разом забезпечують реальний характер волевиявлення народу, легітимність виборних органів публічної влади . Загальновизнані принципи виборчого права зафіксовані у відповідних міжнародно-правових документах. Так, ч.3 ст.21 Загальної декларації прав людини встановлює: “Воля народу повинна бути основою влади Уряду; ця воля повинна виявлятися у періодичних і нефальсифікованих виборах, що мають проводитися згідно з загальним і рівним виборчим правом шляхом таємного голосування або ж через інші рівнозначні форми що забезпечують свободу голосування”. В ст. 25 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права записано: “Кожний громадянин повинен мати без будь-якої дискримінації і без необґрунтованих обмежень право і можливість: а) брати участь у веденні державних справ як безпосередньо так і за посередництвом вільно обраних представників; б) голосувати і бути обраним на справжніх періодичних виборах що проводяться на основі загального і рівного виборчого права при таємному голосуванні і забезпечують свободу волевиявлення виборців ”. 2.1.Суб’єктивне й об’єктивне виборче право В юридичній літературі виборче право інтерпретується у двох значеннях – об’єктивному і суб’єктивному.

Органы и должностные лица местного самоуправления заинтересованы в постоянном проведении мониторингов и публикации их результатов. Они позволяют узнать позицию, занимаемую населением муниципального образования по отношению к местной власти, и оперативно среагировать на нее; помогают выявить проблемы населения и принять решение с учетом мнения и интересов большинства; дают возможность разъяснить свои взгляды и позиции; а также получить и сообщить дополнительную информацию. Одной из новых форм непосредственной демократии стали публичные слушания, которые проводятся главой муниципального образования с участием жителей для обсуждения наиболее важных проектов местных нормативных актов. Так, на публичные слушания согласно Закону о местном самоуправлении 2003 г. должны выноситься: 1) проект устава муниципального образования, а также проекты о внесении изменений и дополнений в устав; 2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении; 3) проекты планов и программ развития муниципального образования; 4) вопросы о преобразовании муниципального образования; 5) вопросы градостроительства

Непосредственной демократии выборы

Демократия и выборы

Демократия, ее модели. Проблемы становления демократии в России

Методические условия обоснования и выбора формы организации обучения учащихся литературе в 5-7 классов

Демократия. Сложность определения и недостатки ее практических форм

Формы планирования и факторы их выбора

Организационно-правовые формы предприятий в Республике Беларусь: сравнительный анализ преимуществ и недостатков; выбор и обоснование

Голосование избирателей: выборы, референдум

Выборы: декларации и действительность (Некоторые проблемы избирательного права в современной России)

Может ли Интернет нанести вред демократии?

Этический выбор литературного поколения 60-х

Демократия и Монархия: Прошлое и настоящие.

Сравнение эффективности методов сортировки массивов: Метод прямого выбора и метод сортировки с помощью дерева

Проблема выбора средней величины

Демократия и общественное развитие

Демократия в политической жизни общества

Демократия и средний класс

Политическое самоопределение России: проблемы выбора

Расчет мощности и выбор двигателя для механизма циклического действия

Выбор оптимального варианта повышения мощности турбообводом в составе энергоблока ВВЭР-640

Проблема выбора стиля управления руководителем

Мотивация профессионального выбора на этапе первичного профконсультирования

Обоснование выбора пестицидов для борьбы с вредными объектами и разработка технологии их эффективного и безопасного применения

Синергетика и Демократия

Выбор и анализ бизнес идеи

Трудовая демократия

Отрасль. Выбор перспективы

Экономическая политика государства: дилемма выбора целей и инструментов

Развитие идеологии социал-демократов в России

Развитие советской демократии

Выборы в I Государственную Думу

Демократы 19 века

История комуча: опыт несоветской демократии

Фабзавкомы и конверсия: демократия или хлеб?

Демократия

Скульптурный миф русской демократии

Проблема нравственного выбора в романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита»

Разночинец-демократ в "дворянском гнезде"

Мельников-Печерский - писатель-демократ

Выбор сферы деятельности своего бизнеса

Критерии выбора поставщика на примере предприятий торговли, занимающихся реализацией труб

Выбор терапии при соматизированных депрессиях

Планирование заместительной гормональной терапии у женщин с естественной менопаузой: от принятия решения - к выбору препарата

Современные взгляды хирургов на выбор оптимального способа хирургического вмешательства при перфоративной язве

Проблемы развитии современной демократии

Конструирование психосемантических полей как способ выявления ключей для выбора оптимального названия

Критерии выбора эффективных решений

Что есть демократия?

Фундаментальные идеи и принципы демократии

Педагогическая теория русских революционных демократов В.Г.Белинского и А.И.Герцена

Демократія

Демократия как идеал общественного строя

Новейшая история. Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания РФ третьего созыва 19 декабря 1999 года

Президентские выборы в Югославии в 2000 году

Факторы, которые влияют на развитие демократии в Украине

Тенденции политического развития и современная демократия.

Признание недействительными итогов голосования и результатов выборов: правовые проблемы

Проблемы местных выборов

Выбор материала для изготовления куртки мужской летней прогулочной

Жизненный смысл выбора смерти

Выбор мужчины для совместной жизни (12 причин)

Психологические основы психолого-педагогического сопровождения выбора профиля обучения и профессии

Расчёт непосредственного преобразователя частоты

Свобода выбора СМИ

Выбор средств рекламы товаров и услуг

Принятие христианства на Руси (был ли выбор веры?)

Принятие христианства на Руси (был ли выбор веры?)

О выборе полового партнера

Русский выбор, или основополагающие идеалы русского национального сознания

Демократия

Выбор теплообменника

Выбор термообработки для метчиков и плашек изготовленных из стали У10

Выбор наиболее выгодного вида транспорта

Спортивный индивидуальный выбор видов спорта или системы физических упражнений

К проблемам выбора перспективных направлений в использовании нетрадиционных методов и средств физической культуры

Свобода выбора

Категории сферы непосредственного

Секулярное священство и опасности, которые таит демократия

Демократия

Выбор и расчет индикаторов экологической результативности

Глобальное потепление и выбор России

Системы бюджетирования: классификация и выбор

Инструменты финансового анализа – критерии выбора

Проблема выбора средней

Выбор будущего, или между заводом и компанией

Выбор компьютера

Анализ и выбор стратегических позиций

Выбор оптимального бюджета

Развитие Демократии и демагогии в Южной Корее

Выбор методов и моделей принятия решений в управлении инвестиционным процессом на региональном уровне

Системы оплаты труда: как сделать выбор

Критерии выбора средств респираторной защиты

О выборе установки пожаротушения для серверной и электронного архива

Повышение эффективности использования гидроидов при биотестировании: выбор вида, сезона, температурного режима

О надежности валов УЭЦН и выборе материалов для их изготовления

Демократия

Правильный выбор марзана для бумагорезальной машины

Выбор будующей профессии /english/

Археологический источник и база данных. Выбор модели.

Анализ и выбор решений на основе нечеткой монотонной экспертной информации

Анализ, оценка и выбор пользователем пакетов прикладных программ для автоматизации своей деятельности (Microsoft Access)

Метод Гаусса с выбором главной переменной

Метод Гаусса с выбором главной переменной

Перикл, афинская демократия

Нравственный выбор героев в повести В.Быкова "Сотников"

Проблемы выбора карбапенемных антибиотиков в конце 90-х гг.

Автократия и демократия

Переход от тоталитаризма к демократии в Албании

Нормативный и функциональный подходы к концептуализации проблем демократии

Основные тенденции эволюции социал-демократии на Западе и в России

Повышение эффективности механической обработки за счет выбора рациональных условий

Предопределенность или свобода выбора?

Проблема реформирования экономики Республики Беларусь и выбора его направления

Факторы лексического характера, влияющие на выбор окончания неодушевлённых существительных мужского

Выбор декоративной домашней собаки

Обоснование выбора пестицидов для борьбы с вредными объектами и разработка технологии их эффективного и безопасного применения при защите подсолнечника культурного в условиях Ставропольского края

Выбор и проектирование систем учета и контроля затрат в организации

Выбор и расчет оборудования для депарафинизации нефтяных скважин в условиях НГДУ "ЛН"

Выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации: основные особенности и процедуры

Государственная служба. Демократия

Демократия: недостатки и пороки

Муниципальные выборы в механизме формирования публичной власти

Особенности проведения муниципальных выборов и референдума в РФ

Президент РФ. Правовой статус, полномочия, выборы, отрешение от должности

Роль політичних партій у розвитку демократії

Унитарное предприятие: выбор способа распоряжения имуществом как фактор развития

Витоки та передумови демократії

Критерии выбора типа проекционного экрана и правила размещения проекционной аппаратуры в учебном помещении

Разработка рекомендаций по выбору программного комплекса для защиты информации в ЛВС Кунгурского сельскохозяйственного колледжа

Создание электронных плакатов на тему "Деятельность в социально-гуманитарной сфере и профессиональный выбор"

Выбор параметров контроля с использованием метода динамического программирования и метода ветвей и границ

Владимир Святой и выбор монорелигии

Национальные проблемы в работах идеологов германской социал-демократии

Национальный вопрос в Чехословакии в оценках идеологов австрийской социал-демократии

Развитие идеологии немецкой социал-демократии в ЧСР в 1930-е гг.

Смутное время. Проблема выбора между западом и востоком

Германская социал-демократия на пути к власти (1949-1972)

Выбор метода конструирования и документирования электронных средств

Разработка двухкаскадного усилителя с непосредственной связью

Выбор и обоснование среды передачи данных

Анализ внешней среды организации - среды непосредственного и косвенного воздействия

Выбор краски для волос

Выбор способа перезок и управление запасами

Матрица выбора направлений развития, как средство стратегического планирования

Средства рекламы, их классификация, особенности выбора: печатная реклама, теле- и радио реклама, прямая почтовая рассылка, наружная реклама, кино- и видео-реклама

Характеристика ЧУП "Перен", выбор и обоснование объекта автоматизации

Изучение предпочтений потребителей в выборе ночных клубов г. Хабаровска

Метод Рунге-Кутты четвертого порядка с автоматическим выбором шага интегрирования решения задачи Коши

Значение выбора лекарственных средств при артериальной гипертензии

Основные модели стратегического выбора на примере предприятия ООО СПП "Фламинго"

Принятие управленческого решения по выбору наиболее эффективного варианта использования объекта недвижимости

Выбор между закупкой и самостоятельным изготовлением

Влияние личностных качеств на выбор профессии учащимися старших классов

Выбор проблемы для исследования на уроках географии

Особенности деятельности социального педагога по выбору и реализации социально-педагогической технологии

Роль мотивационных факторов в выборе профессии у школьников

Громадянське суспільство і демократія

Демократия: теория и политическая практика

Демократія, свобода, рівність

Елітарна теорія демократії

Моделі демократії

Недосконалість демократії як механізму суспільного вибору

Общие представления о демократии

Перестройка – начало демократии

Политика, свобода и демократия

Пути перехода к демократии

Сутність, різновиди і перспективи класичної демократії

РЕФЕРАТЫ referat.star-info.ru.