путь к просветлению

Реферат на тему: Инфляция и антиинфляционная политика

Раздел: Экономическая теория, политэкономия, макроэкономика     ВСЕ РАЗДЕЛЫ

Таким чином, витрати, а не попит збiльшують цiни. Зростання собiвартостi, що призводить до iнфляцii витрат, може бути викликано рiзними причинами, наприклад, недостачею або подорожчанням сировини, матерiалiв, палива, працi. Одним iз джерел iнфляцii витрат c рiзкi порушення (“шоки”) пропозицii. Пiд рiзким порушенням (“шоком”) пропозицii розумiсться подiя, зовнiшня по вiдношенню до функцiонування вiтчизняноi економiчноi системи (скажiмо, пiдвищення цiн на iмпорт або несприятливi погоднi умови), що збiльшус очiкуваний фiрмами середнiй рiвень цiн на фактори виробництва. Графiчно процес iнфляцii витрат представлено на мал.2: P AS’ мал.2 AS P’ P AD 0 Q’ Q Q Внаслiдок вищеназваних обставин крива сукупноi пропозицii зсунеться вгору-лiворуч до AS’. Наслiдком цього буде пiдвищення цiн (вiд P до P’). Iнфляцiя мас рiзнi ступенi тяжкостi. Згiдно з цим економiчна наука видiляс такi три ii види: помiрна iнфляцiя, галопуюча iнфляцiя i гiперiнфляцiя. Помiрна iнфляцiя. Помiрна iнфляцiя характеризусться повiльним зростанням цiн. При цьому щорiчний темп iнфляцii вимiрюсться як правило однозначним числом. Помiрна iнфляцiя с типовою сьогоднi для бiльшостi економiчно розвинутих краiн. Галопуюча iнфляцiя. Iнфляцiя, що вимiрюсться двозначними чи тризначними числами-20, 100 чи 200% за рiк. Гiперiнфляцiя. Цей рiзновид iнфляцii мас мiсце, коли цiни зростають на тисячу, мiльйон чи мiльярд процентiв за рiк. Аналiз виявляс декiлька харакерних рис гiперiнфляцii. По-перше, реальний попит на грошi, вимiрюваний як вiдношення запасу грошей до рiвня цiн, падас дуже рiзко. По- друге, вiдноснi цiни стають дуже нестабiльними. За нормальних умов зарплата робiтника майже не змiнюсться (менш нiж на 1% в мiсяць). В умовах гiперiнфляцii реальна заробiтна плата може знижуватись в середньому на третину протягом одного мiсяця. Дуже вiдчутним с вплив гiперiнфляцii на розподiл багатства. Знецiнення грошей руйнус заощадження населення, пiдриваючи економiчну свободу суспiльства. Цi iнтенсивнi коливання у вiдносних цiнах i реальнiй зарплатi, збiднення населення iлюструють головну втрату вiд iнфляцii. На щастя, гiперiнфляцiя траплясться досить рiдко. Вона мас мiсце переважно пiд час вiйн чи в перiоди, що йдуть за вiйнами i революцiями. Гiперiнфляцiя сучасного перiоду характерна для краiн, що здiйснювали революцiйний перехiд вiд соцiалiзму до ринковоi економiки; в Польшi цiни зростали бiльш як на 1000% щороку в 1989-1990 рр. Експансiонiстська фiскальна полiтика держави досить часто стас генератором iнфляцii. Припустимо, що економiчна система знаходиться у станi рiвноваги й експерти розраховують на таку стабiльнiсть у майбутньому. Але, виходячи iз полiтичних мiркувань, наприклад, в зв’язку з наближенням президентських виборiв, уряд, щоб догодити виборцям, вирiшус збiльшити виплати з державного бюджету, знизити податки й негайно розпочати реалiзацiю проектiв для створення нових робочих мiсць. Зрозумiло, що зростання реального обсягу виробництва й скорочення безробiття, досягнуте адмiнiтсрацiсю президента, зробить неабиякий вплив на результати виборiв. Отже, складасться проект нереально розширеного державного бюджету на рiк виборiв. Як тiльки цi плани почнуть реалiзовуватись, економiчна система вийде iз стану рiвноваги.

Правильне песднання скорочення обсягу державних замовлень, трансфертних виплат та пiдвищення податкiв втримас криву сукупного попиту у бажаному положеннi AD, а економiчну систему-в станi стабiльностi. Полiтика податкового регулювання доходiв ( IP) орiснтована на використання податкiв i створення у фiрм та робiтникiв стимулiв не пiднiмати цiни й зарплату. IP-це система, при якiй за допомогою податковоi системи фiрми й зайнятi на них робiтники заохочуються або наказуються в залежностi вiд зростання рiвня цiн й зарплати. Розглянемо цiновий рiзновид IP.Фiрмам повiдомлясться, що рiвень сплачуваних iми податкiв залежить вiд зростання цiн на iх продукцiю. Наприклад, пiдвищення цiн до 5% не викликас нiяких штрафних санкцiй, за кожний наступний вiдсотковий пункт уряд збiльшус ставку оподаткування. Податкова ставка може збiльшуватись, скажiмо на 2 пункти (з 25 до 27%) за кожний вiдсоток приросту цiн на продукцiю фiрми. За умов реалiзацii такоi полiтики пiдвищення цiн коштуватиме фiрмам надто дорого. Отже, в них з’являсться стимул не допускати значного збiльшення цiн. Зростання цiн по всiх фiрмах, таким чином, буде меншим, й темпи iнфляцii скоротяться. Подiбний механiзм може бути реалiзований й у вiдношеннi зарплати. Згiдно з вищесказаним, фахiвцями пропонусться ввести до схеми розрахунку основного податку антиiнфляцiйний коефiцicнт. Його призначення-забеспечити зацiкавленiсть товаровиробника у вiдповiдностi темпiв зростання товарноi i грошовоi мас, зниженнi iснуючих темпiв iнфляцii на внутрiшньому ринку. У загальному випадку для конкретного пiдприсмництва, що спецiалiзусться на виробництвi i реалiзацii одного виду товарiв, антиiнфляцiйний коефiцicнт для -го перiоду матиме вигляд: (1) де , -iндекси змiни, вiдповiдно, цiни i обсягу продажiв у натуральному вимiрюваннi в -му перiодi порiвняно з попереднiм ( -1)-им перiодом; -iндекс iнфляцii у ( -1)-му перiодi в усiй економiчнiй системi ( , де -темпи iнфляцii в ( -1)-му перiодi (у частках одиницi). Оскiльки цiни в окремих перiодах також можуть змiнюватися, то для цiлей планування, облiку i контролю виробничо-пiдприсмницькоi дiяльностi зручнiше вести розрахунок за обсягами реалiзацii продукцii у вартiсному вираженнi (виручкою). Тодi iндекс цiни можна виразити формулою:де - iндекс зростання виручки вiд реалiзацii продукцii у -му перiодi Антиiнфляцiйний коефiцicнт, вiдповiдно, матиме вигляд: (2) Для бiльш дiйового i предметного управлiння процесом товарного насичення ринку доцiльно оцiнювати не тiльки загальну iнфляцiю, а й iнфляцiю по окремих товарних групах. У разi ж помiтноi ii вiдмiнностi по регiонах с доцiльною i регiональна диференцiацiя цього показника. Iндекс зростання iнфляцii розраховусться в цiлому по народному господарству для окремоi товарноi групи за формулою:де , -iндекси загального обсягу продажiв вiдповiдно, у вартiсному i натуральному вираженнi по данiй товарнiй групi в народному господарствi у ( -1)-му перiодi; -iндекс зростання якостi продукцii в данiй групi товарiв для тих самих умов ( враховусться при помiтнiй змiнi якостi в структурi товарноi групи). У загальному випадку для пiдприсмств, якi реалiзують кiлька видiв продукцii, антиiнфляцiйний коефiцicнт матиме вигляд:де m-кiлькiсть видiв продукцii, що реалiзуються пiдприсмством у -му перiодi без урахування новоi продукцii, не виготовлюваноi у ( -1)-му перiодi.

Спочатку нашiй економiцi була властива iнфляцiя витрат, оскiльки випереджаючими темпами зростали цiни енергоносiiв й первинноi сировини, й кожна наступна хвиля пiдвищення цiн починалася з палива та сировини. Перiодичне випереджаюче пiдвищення цiн на енергоносii було iмпульсом для загального зростання цiн й iнфляцii. Пiдвищення пiдприсмствами цiн на власну продукцiю, з метою покриття зростаючих витрат, дало поштовх до подальшого розвитку iнфляцiйних процесiв. При цьому типi iнфляцii зростання грошовоi маси с наслiдком пiдвищення цiн. Незважаючи на дедалi зростаючу грошову емiсiю, виникла нестача оборотних засобiв пiдприсмств для розрахункiв з своiми постачальниками (криза неплатежiв) i для видачi зарплати. В результатi склалася типова iнфляцiйна спiраль: зростання цiн веде до збiльшення витрат (i в тому числi-зарплати), яке вимагас збiльшення грошовоi маси, а останнс, в свою чергу, веде до нового витка зростання цiн. Таким чином iнфляцiя в Украiнi являс собою посднання iнфляцii попиту та iнфляцii витрат, що значно ускладнюс здiйснення антиiнфляцiйноi полiтики. До листопада 1995 року рiвень цiн порiвняно з груднем 1990 року зрiс в Украiнi у 37 тисяч разiв. Водночас з зростанням цiн вiдбувалося падiння валютного(долларового) курсу украiнського карбованця. Динамiка iнфляцii у 1993-1996 рр. ( квартал до кварталу, %) 90 60 30 0 2 5 8 11 2 5 8 11 2 5 8 11 2 5 8 11 1993 1994 1995 1996 Данi графiка свiдчать про те, як мiсяць у мiсяць розвивався iнфляцiйний процес, i, вiдповiдно, зростали середнi оптовi та роздрiбнi цiни. Це явище перетворилося на могутнiй каталiзатор спаду виробництва, загального зростання виробничих витрат i собiвартостi товарноi продукцii, що, в свою чергу, пiдштовхувало виробникiв до чергового пiдвищення цiн. Оптовi цiни особливо швидко зростали у паливнiй i хiмiчнiй промисловостi, електроенергетицi, чорнiй металургii та машинобудуваннi, а з роздрiбних цим характеризувалися цiни на продукти харчування, якi протягом багатьох десятирiч були штучно заниженi й дотувалися з держбюджету. Взагалi ранiше роздрiбнi цiни в Украiнi нiколи не зростали такими темпами, i це викликало справжнiй шок у основноi маси населення. Випереджаюче зростання оптових цiн руйнус безпосередньо виробничу сферу, гальмуючи або навiть припиняючи iнвестицiйнi процеси. Водночас, хоча й повiльнiшi, але теж досить бурхливi темпи зростання роздрiбних цiн руйнують соцiальну сферу, пригнiчують економiчнi iнтереси людей до активноi пiдприсмницькоi та трудовоi дiяльностi, тобто дiють у тому ж самому негативному напрямi. Все це викликало таке явище, як неплатоспроможнiсть бiльшостi юридичних та фiзичних осiб, незважаючи на безперервне накачування грошового обiгу дедалi бiльшою масою паперових грошей. За оцiнкою СБРР, за 1992 р. неплатежi в Украiнi становили 40% усього ii ВВП.У 1993 р. обсяги неплатежiв продовжували зростати, викликаючи рiзке скорочення i навiть припинення товарного виробництва на багатьох пiдприсмствах. В цих умовах монетарна полiтика НБУ перетворилася на потужний iнфляцiйний фактор. Держава почала негайно покривати зростаючий грошовий дефiцит найпростiшим шляхом-емiсiсю вiдповiдноi маси грошей.

Важнейшим показателем неустойчивости макроэкономики является массовая безработица, которая во многих странах превышает предельно допустимый уровень (78P% общей численности экономически активного населения). Безработными являются люди, которые могут и желают трудиться, но не имеют рабочего места. Различаются виды безработицы: технологическая, структурная, циклическая (во время кризиса), скрытая, фрикционная. Полная занятость трудоспособного населения может достигаться путем поиска работы с помощью государственной службы занятости или самостоятельного поиска безработными нового места работы. 7. Объективно необходимая масса денег в стране определяется законом денежного обращения, который выражает равенство между массой денег и стоимостью всех товаров. В современных условиях действуют внутренние и международные факторы, порождающие вздорожание цен на товары и услуги. Эффективными являются меры антиинфляционной политики государства: а) проведение политики регулирования доходов, б) ограничение монополистической деятельности в области ценообразования, в) уменьшение инфляции спроса, г) умелая денежная политика Центрального банка. ?PЗадачи и вопросы на сообразительность 1

Инфляция и антиинфляционная политика реферат

Инфляция и антиинфляционная политика

Социально-экономические последствия инфляции и антиинфляционная политика

Специфика и причины инфляции в Украине и антиинфляционная политика

Политика и мораль. Моральность политики

Инфляция в России: причины, характер, последствия. Антиинфляционная политика: теория и практика

Инфляция и антиинфляционная политика в Республике Беларусь

Инфляция и кривая Филлипса, инфляция в Казахстане

Функции денег, антиинфляционная политика государства

Антиинфляционная политика государства

Антиинфляционная политика государства

Антиинфляционная политика как многофакторный процесс

Антиинфляционная политика РФ

Финансы и инфляция. Финансовая политика

Антиинфляционная политика в Российской Федерации

Антиинфляционная политика государства

Реферат Политико-правовые взгляды М.М. Сперанского и Н.М. Карамзина

Миграционная политика в странах Западной Европы

Государственная политика в рыночной экономике

Денежно-кредитная политика России

Инфляция: сущность и формы проявления

Налоговая политика в рыночной экономике: формы, тенденции развития

Сущность и виды инфляции

Денежно-кредитная политика государства

Малый бизнес и налоговая политика

Внешняя политика М.Тэтчер

Внешняя политика СССР 1939-1941

Брежнев Л.И.: человек и политик

"Военный коммунизм" - вынужденная политика или программный идеал большевизма

Создание Татарской АССР и правительственная политика Казанского края в 16в.

Внешняя политика СССР в XX веке

Экономическая политика Петра I

Налоговая политика в ведущих странах мира с развитой экономикой

Федеральная резервная система и политика НацБанка РБ: сравнительный анализ

Налоговая политика России: тактика и стратегия, позитивные и негативные тенденции и перспективы развития

Предпринимательское право, дивидендная политика, лицензирование, конституционное право

Документирование кадровой политики

Сталин - человек и политик

Политика сильной власти Александра Гамильтона

Новая экономическая политика (HЭП)

Новая Экономическая Политика

Национальная политика в Карелии с 1929 по 1933 гг.

Аграрный вопрос в политике РСДРП

Внешняя политика СССР в конце 30-х, начале 40-х годов

Даниил Галицкий и его внутренняя и внешняя политика (Данило Галицький - його внутрЁшня та зовнЁшня полЁтика)

Политика, 340-493 гг. Греция

Таможенная политика Московского централизованного государства

Экономическая политика Павла I

Новая экономическая политика (НЭП)

Новая экономическая политика и командно-административная система

Региональная политика России

Политика и партии

Внешняя политика Ирака в 1971-75 гг (Доклад)

Восточное направление внешней политики М.С. Горбачева

Внутренняя политика императора Александра II

Как становятся политиками

Основные задачи, принципы и направления внешней политики Республики Казахстан

Аристотель - "Политика"

Лоббизм в политике

Внешняя и внутренняя политика РФ печатных СМИ Германии 1988-1999 гг.

Лоббизм в политике

Международная политика и международные отношения

Макс Вебер. Политика как призвание и профессия

Личность и политика

Теория политики в работе Шапиро

Великобритания во внешней политике Монголии: особенности сотрудничества и перспективы развития

Национальная политика: проблемы, противоречия. Основные пути национально-государственного строительства

Интернет и политика в современном мире

Внешняя политика Финляндии 1945-2000 гг.

Предмет и перспективы национальной политики

Ценовая политика. Особенности ценовой политики на транспорте

Социология политики Макса Вебера

Социальная дискриминация женщин как предмет социологического анализа: постановка проблемы и актуальные направления социальной политики

Демографическая ситуация и социальная политика

Дифференциация доходов населения и социальная политика государства

Финансовая политика государства

Государственная социальная политика

Финансовая политика государства

Современная структура банковской системы и ее роль в осуществлении государственной денежно-кредитной политики

Банковская система. Денежно – кредитная политика и ее проявление в Республике Молдова

Учетная политика предприятия за 2002год

Учетная политика

Формирование торговой и ассортиментной политики аптечных учреждений

Система ценообразования и политика цен в системе маркетинга

Концепции маркетинга и их сущность. Сущность и роль маркетинговой ценовой политики

Маркетинговая политика фирмы

Формирование коммуникационной политики

Ценовая политика

Товарная политика

Международная денежно-кредитная политика

Влияние государственной политики на развитие российско-украинских торгово-экономических отношений

Кадровая политика фирмы при создании производства мирового класса

Теория кадровой политики (Контрольная)

Кадровая политика фирмы с точки зрения морали и нравственности

Организационный механизм разработки и осуществления государственной инновационной политики. Рекомендации по данному вопросу

Технико-экономический анализ. Экономический рост и фискальная политика государства

Концепция государственной политики

Учетная политика предприятия

Политика эффективности занятости в России (Доклад)

Современная инфляция и ее особенности в России

Промышленная политика

Центральный банк РФ. Его функции и политика

Макроэкономический анализ инфляции: её виды, причины и последствия

Инфляция

Деньги, банковская система и денежно-кредитная политика /на примере США/

Инфляция

Инфляция в России

Инфляция и методы борьбы с ней

Инфляция, виды инфляции. Кривая Филлипса

Инфляция: причины, сущность и методы борьбы. Особенности инфляционных процессов в России

Инфляция: сущность, формы и причины

Роль денежно-кредитной политики на современном этапе

Сущность и функции денег. Закон денежного обращения. Инфляция

Теории инфляции

Инфляция. Сущность, виды и последствия

Ценовая политика фирмы

Денежно-кредитная система и монетарная политика государства

Мировой опыт борьбы с инфляцией

Инфляция: причины возникновения и методы борьбы с ней

Инфляция и особенности инфляционного процесса в России

Структурная перестройка и инвестиционная политика России

Инфляция и кризис в России

Денежно-кредитная политика: понятие, цели, основные концепции

Инфляция: сущности, виды и последствия

Анализ теории спроса и предложения (по книге К.Р. Макконнела и С.Л. Брю «Экономикс: принципы, проблемы и политика»)

США – сверхдержава эпохи глобализации: политика гегемонизма и диктата

Украинская политика Екатерины II

Современная политико-административная элита России

Социальная политика в России на рубеже XIX – XX веков

Внутренняя и внешняя политика Николая I

Внешняя политика России во второй половине XIX в.

Россия в европейской и мировой политике в канун войны

Внешняя политика России в XVII веке

Новый этап в политике США

Финансово-экономическая политика лейбористского правительства

Внешняя политика России при Екатерине II

Маленькая война большой политики.СССР и США в войне в Корее 1950-1953

Внешняя политика СССР 1985 - 1991 гг

Внешняя политика Александра I

Политика "Военного коммунизма" (1918 - 1920 гг.)

Внутренняя политика 60-90 гг.

Внешняя политика России, конец XVIII – начало XIX вв.

Новая экономическая политика 1921 - 1929 гг.

Аграрная политика Н.С. Хрущева

Внешняя политика Петра I

Внешняя политика России в царствование Александра III (1881-1894 гг.)

Внешняя политика Франции 1918-1925

Внутренняя политика и экономика послевоенной Японии

Иван III: внешняя и внутренняя политика

Международное положение и внешняя политика Советского государства в 30 – 40х гг. Вторая мировая война

Особенности внешней политики государства Израиль в период премьер-министерства Бениамина Нетаниягу

Политика военного коммунизма в Советской России

Политико-правовые воззрения Вольтера

Преобразования Петра I во внутренней политике

С.Ю. Витте и его экономическая политика

Экономическая политика царского правительства и индустриальное развитие России. 1861-1900 гг.

Начало гражданской войны в Испании и политика Германии

Свастика: мифы и политика

Внешняя политика России в бассейне Тихого океана. Русско-японская война

Внешняя политика Германии

Особенности внешней политики Государства Израиль в период премьер-министерства Бениамина Нетаниягу

Национальная политика в Карелии

Внешняя политика России в конце XVIII века

Политика Англии и Франции

Французские историки о международной политике и роли Советского Союза в связи с гражданской войной в Испании

Политика «Калиты».

РЕФЕРАТЫ referat.star-info.ru.