путь к просветлению

Реферат на тему: Вексель и вексельные операции

Раздел: Ценные бумаги     ВСЕ РАЗДЕЛЫ

ПЛАН:Вступ. – стр.2 1. Історія виникнення векселя, його розвиток. – стр.4 2. Правове положення векселя в національному законодавстві України, його особливості. – стр.10 1. Економічна природа векселя, основні терміни і поняття. – стр.17 2. Акцепт, індосамент і цесія векселів. – стр.23 3. Акцепт і аваль векселів, вирішення спірних питань. – стр.32 3. Розрахунки – стр.40 1. Розрахунки із застосуванням платіжних доручень – стр.42 2. Розрахунки чеками – стр.43 3. Розрахунки акредитивами – стр.47 4. Розрахунки векселями – стр.50 5. Вексельні операції та їх характеристика – стр.52 4. Висновок – стр.59 5. Додаток – стр. 62 1. Зноски до диплому – стр.62 2. Використана література – стр.63 Вступ. Своєчасна і повна оплата поставленої продукції, виконаних робіт, наданих послуг, інших боргових забов'язаньє однією з головних передпосилок і ознак ефективного функціонування економіки в цілому і кожного суб'єкта окремо. Тому у всіх країнах багато уваги надається організації грошових розрахунків, створюються особливі розрахунково-платіжні системи, в центрі яких знаходяться банки як спеціалізовані грошово-кредитні установи. В залежності від форми використання грошових коштів всі розрахунки поділяються на дві сфери: готівкових розрахунків – яка обслуговується законними грошовими знаками держави; безготівкових розрахунків – яка обслуговується платіжними засобами в депозитній формі у формі комерційних боргових забов'язань (вексель, чек, банковський сертифікат). Жодний з інструментів сучасного фінансового ризику, крім, звичайно, самих грошей у всіх численних проявах їхніх економічних функцій, не може зрівнятися по своїй історії і значенню з векселем. Саме розвиток вексельного обертання призвів до безготівкових грошових розрахунків: витисненню з грошового обігу металів - золота і срібла, заміна еквівалентів мінового обороту паперовими символами. Безумовність векселя як боргового зобов'язання, строгість і швидкість стягнення по ньому, послужили основою створення інших видів платежів і розрахунків - банкнот, чеків, акредитивів. Розвиток різноманітних інструментів ринку цінних паперів - акцій, облігацій, депозитних сертифікатів і їх похідних, йшло так само на базі векселя. Векселя активно використовувалися і використовуються в міжнародних розрахунках і внутрішніх угодах країн. Промисловцям і комерсантам векселя дають можливість оплачувати свої покупки з відстрочкою платежу - бути засобом оформлення і забезпечення кредитів як комерційних, так і банківських. В Україні розвиток векселя, як і інших фінансових інструментів перервалося в 1917 році. Але під час НЕПу вексель був відновлений у своїх правах, але лише з тим, щоб бути безславно скасованим у 1930 році. Але перехід економіки "розвитого соціалізму" призвів до відновлення векселя. Банки налагоджують не тільки вексельний кредит, але й організовують взаємозалік векселів. За допомогою вексельного обертання робляться спроби рішення неплатежів підприємств. У даній роботі розкриваються переваги застосування векселя як фінансового інструмента на шляху виходу з кризи неплатежів, особливості векселя і вексельного обігу, розглянуті конфліктні питання тлумачення національного законодавства. . Задача роботи полягає в тому, що вищезгадані проблеми можна вирішити за допомогою вдосконалення вексельного законодавства.

Векселя поділяються на прості і переказні. Простим векселем називається вексель, складений у формі простого, нічим не обумовленого зобов’язання виданого однією особою іншій за отримані від останньої цінності. Це зобов’язання можно виразити такими словами: «Ми заплатимо проти цього векселя наказу.» або «Ми заплатимо.», або будь-якою іншою формулою, що містить зобов'язання платежу в тексті векселя і стосується особи, яка підписала вексель. Переказним векселем називається вексель, складений у формі безумовного наказу або пропозиції зробити платіж, виданий однією особою іншій, за раніше відпущені їй в кредит цінності, або внаслідок отриманого від неї на те права. Наказ цей виражається словами: «Сплатіть проти цього векселя наказу.» або «Сплатіть наказу.» або будь-якою іншою формулою, яка містить наказ здійснити платіж в тексті векселя і звернена до особи, якій особа, що підписала вексель, доручає здійснити платіж. Векселі, як прості, так і переказні, що виписані та підлягають сплаті в даному місці, називаються місцевими, що підлягають сплаті в межах тієї ж країни, де вони виписані, - внутрішніми, а виписані в одній країні та підлягають сплаті в іншій країні - іноземними (зовнішніми). Вексель як борговий документ має ряд істотних особливостей, які відрізняють його від інших боргових зобов'язань. До цих особливостей векселя відносяться: - грошовість, тобто предметом вексельного зобов'язання можуть бути тільки гроші; - строковість та визначеність, тобто тривалість існування вексельного зобов'язання може бути розрахована заздалегідь, або тільки за одними даними у тексті векселя, або на підставі вексельного закону (векселя за пред'явленням з граничним терміном його презентації). Тривалість існування векселя не може залежати від настання або ненастання яких-небудь подій або умов; - безумовність і беззастережність, тобто наказ у переказному і зобов'язання в простому векселі про сплату визначеної грошової суми повинні бути простими і не залежати від будь-яких умов. Можлива вказівка у самому векселі на якийсь документ, що лежить в основі видачі векселя, повинна бути юридично нейтральною і може нести лише інформаційну функцію, але така вказівка не повинна впливати на беззастережність наказу (зобов'язання) платежу; - абстрактність. Вексельне зобов'язання - є відірваним від основної угоди (за якою виданий вексель) як за текстом, так і по суті. Боржник не вправі захищатися проти вимог сумлінного векселедержателя запереченнями, заснованими на дефектах і невиконанні основної угоди, яка лежить в основі видачі або передачі векселя, за винятком: заперечень боржника проти векселедержателя, коли останній, знаючи про недоліки векселя, придбав його з метою свідомо завдати шкоди боржнику; - оборотність і однобічність, тобто право вимоги платежу за векселем передається разом із векселем, з вчиненням у необхідних випадках спеціальних написів, що встановлюють правові підстави володіння векселем. Отже, для одержання платежу за векселем досить пред'явлення самого векселя. Однобічність вексельного зобов'язання полягає в тому, що особа яка зобов'язана за векселем є лише зобов’язаною (без якої-небудь вимоги з її сторони), а інша особа має лише право вимоги за векселем (без якого-небудь зобов'язання з її сторони); «:« - письмова, чітко встановлена законом форма, при недотриманні вимог якої вексель втрачає свою силу особливого грошового зобов'язання.

Такі векселі передаються банку або за іменним (за допомогою обмовки «не наказу»), або за бланковим, або, нарешті, за забезпечувальним написом і зберігаються в банку на заставному праві, але на відміну від чужих векселів не виступають додатковим забезпеченням отриманої позички, а мають на меті лише якнайшвидше стягнути прострочену або непогашену заборгованість. Соло-векселі позичальника наказу банку, які окрім інших заставних цінностей є додатковим забезпеченням позички, відносяться до власних ломбардних векселів. Оскільки по зовнішніх ознаках векселя не можна визначити ані характер відносин між векселеучасниками, ані природу виникнення вексельного зобов'язання, тобто і добротність векселя, і надійність боржника - найважливіша задача особи яка працює з векселями, і бухгалтера і банкіра, перш за все в тому, щоб виявити справжній характер векселя, його реальну економічну та юридичну основу. Виходячи із визначення простого і переказного векселів первинними сторонами простого векселя виступають дві особи: • векселедавець — особа, що виписує вексель, яка одночасно є і платником за векселем; • ремітент — перший отримувач за векселем або перший векселедержатель, перед яким платник приймає зобов'язання про платіж. У переказному векселі первісними учасниками є: • трасант (векселедавець) — особа, що виписує вексель; • трасат (платник), до якого трасант звертає свій наказ про платіж за векселем; • ремітент — перший отримувач або перший векселедержатель, на користь якого виставляється вексель. Тобто, за переказним векселем, на відміну від простого, платником є не векселедавець, а інша особа, яка повинна письмово підтвердити свою згоду здійснити платіж за векселем у визначений строк — ця спеціальна дія називається акцептом тратти. Тому переказний вексель має форму наказа трасанта платнику (який після акцепту стає акцептантом) здійснити платіж за векселем. Всіх учасників векселя пов'язують визначені правовідносини, предметом яких є, в кінцевому результаті, сплата вексельної суми. Трасант, підписуючи вексель і видаючи його ремітенту, приймає на себе перед ремітентом, а також і перед наступним держателем векселя (якщо вексель буде мати подальший обіг) відповідальність за його оплату. Але трасант не є основним боржником за векселем. Його відповідальність носить вторинний характер, тому що вона настає тільки у випадку несплати векселя платником. Відповідальність є безотзивною, тому буде недійсною усяка оговорка на векселі, .за допомогою якої трасант знімає з себе цю відповідальність (наприклад «без звороту »). Трасант також несе відповідальність за акцепт векселя платником, яка виражається в тому, що, якщо платник відмовиться акцептувати вексель, то держатель має право пред'явити трасанту негайну вимогу про платіж за векселем, не чекаючи строку платежу. Але в цьому випадку трасант може зняти з себе відповідальність за акцепт до настання строку платежу за векселем. Ремітенту (або наступному держателю векселя) належить право вимагати платіж за векселем у трасанта у випадку відмови платника від акцепта або сплати векселя. Але це право може бути реалізоване тільки при дотриманні ремітентом (держателем) таких умов: своєчасного пред'явлення векселя до акцепту або платежу та здійснення протесту в неакцепті або неплатежі.

Но процветанию женевского банка внезапно пришел конец: в 1463 году Людовик XI учредил четыре ярмарки в Лионе, вскоре разорившие женевские. В 1464 году Козимо при помощи Сассетти благоразумно перевел женевскую контору в Лион, из-за которого и небольшое авиньонское отделение, учрежденное в 1446 году, не могло успешно развиваться. Другим крупным торговым центром Европы был нидерландский город Брюгге. Сюда из Италии привозили квасцы, пряности, шелк, предметы роскоши. А из Брюгге в Италию отправляли фламандские гобелены, голландские льняные ткани, английскую шерсть. В 1439 году Медичи открыли там банк под управлением Бернардо Портинари, а в Лондоне его филиал. Последний в 1446 году стал самостоятельным банком. Но главным местом торговой и банковской деятельности Медичи при Козимо была Венеция. В 1431 — 1455 годах прибыль венецианского банка Медичи составляла 22 процента от прибыли всех остальных их банков, или 63 219 флоринов. Прибыль эту приносили торговля пряностями, шерстью и мехами, вексельные операции и страхование морских грузов

Вексель реферат

Вексельний обЃг. Розвиток вексельних операцЃй на УкраѓнЃ та в Ѓнших економЃчно-розвинутих краѓнах

Вексель и вексельное кредитование: содержание и российская практика применения в кредитных учреждениях

Маркетингове дослідження посередницьких операцій банку з векселями

Векселя и операции с ними

Вексель и вексельное обращение в России

Вексель и вексельное обращение

Анализ операций с векселями

Анализ операций коммерческих банков с векселями

Банковский вексель

Учет расчетов с использованием векселей. Расчеты, основанные на зачете взаимных требований

Специфика работы российских предприятий с векселями

Практика применения валютного векселя

Анализ рынка банковских векселей

Вексель

Применение векселя в хозяйственном обороте

Использование векселей в условиях современной экономики

Вексель

Вексель, как средство преодоления кризиса платежей

Вексель, его виды

Векселя и их учет (одна глава)

Вексель - вид ценной бумаги, как объект гражданских прав

Вексель в кредитовании предприятий

Вексель в хозяйственном обороте

Вексель как финансовый инструмент

Механизм выпуска и обращения простого и переводного векселя

Вексель в Украине: правовые аспекты

Облік розрахунків векселями

Исполнение обязательств по векселю

Вексель и его значение

Рынок векселей в России

Види векселів

Вексель как один из способов прекращения денежного обязательства

Экономическая сказка-реферат "НДС - вражья морда" или просто "Сказка про НДС"

Сущность и виды финансовых операций, используемых при осуществлении финансовой деятельности предприятий и организаций

Реферат по научной монографии А.Н. Троицкого «Александр I и Наполеон» Москва, «Высшая школа»1994 г.

Пражская наступательная операция Великой Отечественной войны

Разработка алгоритмов и программ выполнения операций над последовательными и связанными представлениями структур данных

Автоматизированная обработка учета складских операций и реализации продукции

Техника операций при ИБС и перикардитах

Субъект преступления ("подновлённая" версия реферата 6762)

Миротворческая деятельность Вооруженных Сил РФ. Операции ООН по поддержанию мира

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕТАЛЕЙ ЛЕЗВИЙНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ

Анализ операций умножения и деления в конкретной модели АЛУ

"Русский Тарзан" (реферат о российском пловце Александре Попове)

Кредитные операции коммерческих банков. Кредитный риск и методы управления им

Форфейтинговые операции банков

Управление вексельным обращением в коммерческом банке

Учет операций с негосударственными ценными бумагами в коммерческих банках

Валютные операции Сберегательного банка РФ

Вексельний обіг і перспективи його розвитку в Українi

Трастовые операции банков

Учет лизинговых операций

Активные операции коммерческих банков

Учет валютных операций

Методика аудиторской проверки операций с основными средствами

Организация бухгалтерского учета и аудита расчетных операций

Учет кассовых операций

Организация оформления и учет депозитных операций физических лиц в кредитных организациях

Порядок ведения и отражения в учете кассовых операций

Учёт и аудит кассовых операций на примере предприятия

Международная валютная система. Hациональная денежная система. Валютные операции предприятия при осуществлении внешнеэкономической деятельности (Контрольная)

Управление оборотным капиталом фирмы во внешнеторговых операциях

Валютные рынки и валютные операции

Трастовые операции как один из видов деятельности коммерческих банков

Вексельное обращение и учет

Операции с ценными бумагами

Евробумаги. Рынок и операции

Валютный рынок и валютные операции

Генезис капитализма в Мексике. Реферат по истории экономики

Учет лизинговых операций

Белгородско-Харьковская наступательная операция (3 -- 23 августа 1943 г.)

Семь чудес света - древний мир, средние века и наше время (история цивилизации, реферат)

История вексельного права

реферат

Реферат по биографии Виктора Гюго

Обследование перед операцией

Операция шунтирования коронарных артерий

Общие принципы радикальных операций на желудке и кишечнике

Реферат - Физиология (строение и функции гемоглобина)

Коммерческие операции в портах. Разработка тарифов на перевозку грузов

Налогообложение НДС операций с ценными бумагами

Налоговое стимулирование лизинговых операций

Валютные операции в РФ (понятие, виды, лицензирование)

Бухгалтерский учет и налогообложение операций с земельными участками

Правовое регулирование валютных операций в РФ

Как написать хороший реферат?

Сборник рефератов о конфликтах

Анализ операций умножения и деления в конкретной модели АЛУ

Исследование операций

Реферат по экскурсоведению

Вексельное обращение /ИК "Единство"/

Вексельное обращение в Республике Казахстан

Методика проведения лізингових операцій

Проблемы вексельного обращения в России

Налогообложение взаимозачетных операций

Особенности депозитарного учета ценных бумаг при залоговых операциях

Операции СВОП

Бухгалтерский учет товарных операций

Документы в торговых операциях

Фьючерсные операции товарных бирж в России

Бухгалтерский учет операций

Лизинговые операции в России

Новые операции коммерческих банков

Кассовые операции банков

Активные операции, их роль и место в банковской деятельности

Регулирование валютных операций коммерческих банков

Операции по купле-продаже акций и аудит фондов

Организация кассовых операций

Анализ и проектирование операций с недвижимостью

Совершенствование лизинговых операций в Украине

Учет операций с ценными бумагами

Бухгалтерский учет операций по договору беспроцентного займа

Проектування контрольних операцій на прикладі розв”язання задачі визначення фактичної вартості в2 (укр)

Бухгалтерский учет операций с заемными средствами у организации-заимодателя

Порядок совершения валютных операций в РФ

Реферат для выпускных экзаменов

Банки и банковские операции

Валютно-обменные операции в коммерческом банке

Залоговые операции банка

Кассовые операции

Кредитные операции коммерческого банка

Организация вексельного обращения в коммерческом банке

Совершенствование валютных операций Проминвестбанка

Учет банковских операций

Функции и операции РКЦ

Виды банков и их новые операции и услуги

Реферат по ОБЖ, Тема: СПИД

ДЫХАНИЕ - реферат за 9-й класс

Аудит и ревизия кассовых дисциплин и кассовых операция в Республике Беларусь

Аудит операций с ценными бумагами

Материальная ответственность работников связанных с ведением кассовых операций

Операции с ценными бумагами и их отражение в бухгалтерском учете

Ревізія розрахункових операцій на підприємстві

Аудит кассовых операций

Учет и аудит текущих операций и расчетов

Учет расчетных операций

Хозяйственные операции

Використання та облік вексельного обігу в Україні, його контроль, значения в діяльності підрпиємства

Вексельная форма расчётов в условиях реформирования бухгалтерского учёта

Совершенствование бухгалтерского учета операций с денежными средствами

Валютные операции между резидентами

Неторговые валютные операции

Валютно-экспортные операции на территории РФ

Реферат по Мексике

Реферат по делопроизводству с вопросами: Подготовка документов к архивному хранению, Правила оформления реквизитов №№16, 19, 20, 22, Контракты (договоры)

Изучение методики перевода из одной системы исчисления в другую и разработка программы для этой операц

Организация математических операций в С++

Операции над графикой

Верденская операция

Множества с двумя алгебраическими операциями кольца и поля

Привлечение банков к ответственности за нарушение запрета на осуществление расходных операций по счетам налогоплательщиков

Виды деления понятий. Применение операции деления понятий в юридических науках

Контрольная работа по управлению производством и операциями

Учет кредитных операций

Бухгалтерский учет товарных операций

Аудит бухгалтерских операций

Валютные операции коммерческих банков

Проблема анализа доходности финансовых операций

Валютный рынок и валютные операции в России

Кредитні операції банків

Кредитные операции банков (на примере Ростовского филиала ОАО "Альфа-банк")

Кредитные операции с землей в XIX веке в России

Лизинговые операции коммерческих банков

Моніторинг фінансових операцій комерційного банку "Фінанси та кредит"

Операции с иностранной валютой в коммерческих банках

Операції банку з платіжними картками та напрями підвищення їх ефективності

РЕФЕРАТЫ referat.star-info.ru.