Реферат на тему: Роль центрального банка в денежно – кредитной политике государства

Раздел: Государственное регулирование, Таможня, Налоги     ВСЕ РАЗДЕЛЫ

По-перше, монополія на емісію банкнот надає базу контролю над наявної складового грошового обігу, по-друге, особлива роль центрального банку у формуванні кредитних ресурсів банківської системи в цілому створює основу для визначення можливого обсягу банківських кредитів. У сучасних умовах перевага депозитної частини грошового обігу підвищує значення регулювання центральним банком саме обсягу пропозиції банківських кредитів. Регулювання центральним банком попиту на гроші здійснюється по цій же причині насамперед через регулювання умов надання кредитів центральним банком, побічно визначальні умови надання кредитів банківською системою. Вибір конкретних інструментів грошово-кредитної політики здійснюється з урахуванням особливостей національної фінансової системи, зокрема положення в ній банків, ступеня розвиненості інструментів грошового ринку, ступеня включення грошового ринку в процес інтеграції. Адекватність заходів для регулювання грошового обігу цим параметрам забезпечується їхньою постійною еволюцією. Еволюція інструментів регулювання грошового обігу слідом за зміною, наприклад, об'єкта регулювання аж ніяк не є автоматичної, але усі той же механізм ефективності додає їй примусовий характер. Так, зміни в банківській системі змінюють типи установ, операцій підметів регулюванню, а також канали, по яких відповідні регулюючі міри доходять до економічних агентів. Це змінює ефективність використовуваних інструментів, вимагає зміни їхнього співвідношення або розробки нових інструментів регулювання. Еволюція методів регулювання грошового обігу стимулюється почасти і його особливостями як об'єкта регулювання. Справа в тім, що регулююча діяльність центрального банку накладає визначені обмеження на умови грошового обігу, викликаючи двоїсту реакцію. З одного боку, зміна одного з параметрів ринку веде до зміни стану всієї системи в напрямку досягнення ринкової рівноваги. З іншого боку, відбувається пристосування форм ринкової діяльності в напрямку, що компенсує вплив регулюючих мір або дозволяє обходити них. Як безпосередні причини змін методів регулювання грошового обігу можна назвати: . досягнення високого ступеня розвитку інструментів грошового ринку, чия гнучкість дозволила швидко пристосуватися до регулюючих мір; . зміна структури банківської системи, розширення сфери оптових банківських операцій, що підвищують стійкість грошової сфери; . інтернаціоналізація банківської діяльності, що також збільшила мобільність цієї сфери, її здатність компенсувати вплив регулюючих мір. Центральний банк має у своєму розпорядженні комплекс інструментів, використовуваних для реалізації грошово-кредитної політики. Основними інструментами і методами грошово-кредитної політики Національног Банку України є: . обов'язкові резерви; . операції на відкритому ринку; . рефінансування банків; . депозитні операції; . процентна політика. Для регулювання ліквідності банківської системи Центральний Банк України активно використовує такий інструмент грошово-кредитної політики, як обов'язкові резерви. В основі дії цього інструмента лежить механізм впливу банківської системи на грошову пропозицію через банківський мультиплікатор. Якщо Центральний банк збільшує норму обов'язкових резервів, то це приводить до скорочення надлишкових резервів банків і до мультиплікативного зменшення грошової пропозиції, при зменшенні норми обов'язкових резервів відбувається мультиплікативне розширення пропозиції грошей.

Керівним органом Центробанку України є Правління, склад якого призначається Президентом і Президією Верховної Ради України по представленню Голови Верховної Ради терміном на 4 роки.НБУ не є незалежним, він підлеглий Верховній Раді й оперативно підлеглий Кабінетові міністрів України. Голова правління НБУ входить до складу кабміну. Верховна Рада щорічно затверджує основні напрямки грошово- кредитної політики, а також розглядає звіт про роботу НБУ і затверджує роподіл його прибутку. Практику НБУ, його оперативна діяльність по грошово- кредитному регулюванню координується, він із програмою дії і практичної роботи кабміну України. Законодавство України визначело побудову банківської системи відповідно до дворівневого принципу організації. НБУ є банком 1-го рівня. Він виконує традиційні функції характерні для Центрального банку держави: є емісійним кредитним центром держави, банків-банків і банка-уряду. НБУ надане монопольне право на випуск грошей і виконуе фінансування державних витрат у межах доходів, що надійшли, у бюджет, а також отриманих кредитів. Цим самої позначена кредитна основа сукупного грошового обігу України. На НБУ покладена відповідальність за створення матеріально-технічної бази виробництва власної валюти (гривні), він визначає організаційно-технічні основи здійснення, готівково-грошового обороту 1) Правила перевезення, збереження і інкасації готівки; 2) Правила виконання касових операцій банками і господарськими суб'єктами; 3) Створює і керує резервними фондами, банками; 4) Установлює ступінь платоспроможності грошових знаків, як розрахунковий Центр країни НБУ встановлює правила проведення безготівкових розрахунків с суб'єктами, що хазяюють, а також гарантує, розрахунки між комбанками в Україні. Він представляє інтереси держави у відносинах з центральними банками інших країн, у міжнародніх фінансових установах. Найважливішою задачею банку виступає налагодження системи міжнародних міжбанківських розрахунків і в першу чергу з країнами СНД. НБУ встановлює правила і проводить реєстрацію комерційних банків на території України. Як банк-банків, він веде рахунки комерційних банків, установлює правила функціонування міжбанківського кредитного ринку в Україні. НБУ організує касове виконання бюджету банковскої системи України, надає кредити урядові України. На нього покладене виконання операцій по розміщенню державних цінних паперів, обслуговування внутрішнього боргу держави. Видача кредитів урядові здійснюється згідно рішення Верховної Ради України. НБУ заборонено фінансувати дефіцит державного бюджету, крім того на НБУ покладене виконання операцій, зв'язаних з функціонуванням валютного ринку України. Він, за згодою з кабміном України, установлює функціональний валютний курс національних грошей, створює валютні резерви организацій, операції з монетарними металами. На НБУ покладено регулювання банківських операцій, зв'язаних зі звертанням приватизаційних цінних паперів, установлення форм депозитів, приватизаційних паперів, встановлення умов їхнього обліку, збереження і погашення. Основною економічною задачею банку є забезпечення стабільності національної грошової одиниці. На її рішення спрямована система грошово-кредитного регулювання.

Если цель развития национальной экономики заключается в обеспечении достаточного экономического роста, то такова и стратегическая цель денежно-кредитной политики. Высшая цель денежно-кредитной политики государства заключается в обеспечении стабильности цен, эффективной занятости населения и росте реального объема валового национального продукта. Эта цель достигается с помощью мероприятий в рамках денежно-кредитной политики, которые осуществляются довольно медленно и не являются быстрой реакцией на изменение рыночной конъюнктуры. Разработку денежно-кредитной политики осуществляет непосредственно Банк России. Процентная политика Банка России используется для воздействия на рыночные процентные ставки в целях укрепления национальной валюты. Политику резервных требований Банк России использует как метод регулирования общей ликвидности банковской системы и контроля денежных агрегатов посредством снижения денежного мультипликатора. Резервные требования устанавливаются в целях ограничения кредитных возможностей банков и поддержания на определенном уровне денежной массы в обращении

Курсовая работа Роль центрального банка в денежно-кредитной политике 2011

Французские историки о международной политике и роли Советского Союза в связи с гражданской войной в Испании

Центральный Банк РФ: его функции и роль. Правовая основа деятельности ЦБ РФ

Центральный банк РФ: его функции и роль в рыночной экономике

Работа Т. Куна "структура научных революций" и ее роль в методологии научного познания

Анализ денежных потоков на базе отчета о движении денежных средств (опыт ряда европейских стран)

Роль Центрального банка в денежно-кредитной политике

Влияние денежно-кредитной политики центрального банка на деятельность коммерческих банков России

Основные направления денежно-кредитной политики Центрального Банка РФ

Денежно-кредитная политика Центрального банка России в 2007 году

Денежно-кредитная система и инструменты политики Центрального банка

Банковское дело и инструменты кредитно-денежной политики Банка России

Роль Центрального банка и его территориальных управлений в развитии кредитной системы

Роль Центрального банка в формировании финансово-кредитного рынка Российской Федерации

Цели и инструменты денежно–кредитной политики Банка России

Денежно-кредитная политика России

Денежно-кредитная политика государства

Роль банка в регулировании налично- денежного обращения

Международная денежно-кредитная политика

Деньги, банковская система и денежно-кредитная политика /на примере США/

Денежно-кредитная политика государства

Кредитно-денежная политика

Денежная кредитная политика государства

Денежно- кредитная политика

Денежно-кредитная политика, ее эффективность

Денежно-кредитная политика

Кредитно-денежная политика государства и банковская система

Центральный банк-проводник кредитной политики

Денежно-кредитная политика ЦБ России

Кредитно-денежная политика ЦБ

Кредитно-денежная политика в Узбекистане

Кредитная политика коммерческого банка и выработка направлений ее совершенствования

Кредитно-денежная политика

Направления единой государственной денежно-кредитной политики

Политика центральных и коммерческих банков

Сущность и цели денежно-кредитной политики

Центральный банк России: функция денежно-кредитного регулирования

Денежно-кредитная политика Республики Беларусь

Социальная политика и социальная работа: место и роль социальной политики в теории социальной работе

Денежно-кредитная политика в Республике Беларусь

Денежно-кредитная политика государства

Денежно-кредитная политика России на современном этапе

Денежно-кредитная политика, ее цели и особенности проведения в Республике Беларусь

Кредитно-денежная политика

Обязательные резервы как инструмент денежно-кредитной политики

Сущность и роль кредита. Кредитные операции банков

Кредитно-денежная политика

Монетарная или денежно-кредитная политика государства

Правовой статус Центрального Банка РФ

Банки и их роль в экономике Украины

Социология политики в работах М.Вебера

Структура и функции Банка Англии /Центрального Банка Соединенного Королевства/

Кредитные операции коммерческих банков. Кредитный риск и методы управления им

Кредитные операции коммерческих банков и перспективы их развития

Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

Денежно-кредитные системы

Механизм денежно-кредитного регулирования

Организация кассовой работы в коммерческом банке

Роль и значение отчета о движении денежных средств как составной части бухгалтерской отчетности.

Роль маркетинга в повышении эффективности работы предприятия в условиях рыночной экономики

Роль Евро в мировой валютно–кредитной системе (МВКО)

Проблемы реализации инвестиционного потенциала российских предприятий. Роль банков в привлечении инвестиций и финансировании промышленного производства

Подъем культурно-технического уровня рабочего класса и его роль в Центральном Черноземье в годы предвоенных пятилеток

Роль, место и значение исследовательской деятельности в работе менеджера

Работа над полифонией в классе баяна

Роль и значение PR и социальной рекламы в практике социальной работы

Методи рефінансування центральним банком комерційних банків

Роль налоговой политики в привлечении иностранных инвестиций

Роль и функции банков в рыночной экономике

Функции и роль коммерческих банков

Кредитный бум и стратегии различных групп банков

Денежная политика: цели и инструменты

Деятельность транснациональных банков при формировании кредитной системы

Роль финансов в деятельности международных финансово-кредитных организаций

Кредитные деньги: их виды и роль в экономике

Моделирование работы банка

Банки, их роль в рыночной экономике

Различие между кейнсианскими и монетаристскими моделями денежной теории по вопросам денежной политики на примере портфельного подхода

Кредитные операции коммерческого банка

Роль банков

Функции и роль банков в экономике

Роль и значение информационно-воспитательной работы для формирования морально-психологической устойчивости военнослужащих

Роль международных валютно-кредитных учреждений в организации международных кредитных отношений.

Политика безопасности при работе в Интернете

Кредитные ресурсы коммерческого банка

Банковская система: виды банков, их роль и функции в экономике. Банковская система Крыма

Коммерческие банки и кредитная структура

Инвестиционная политика банка

Кредитная и инкассационная политика

Кредитная система и банки

Кредитные взаимоотношения предприятия с банком

Кредитные операции банков на современном этапе

Кредитные отношения банка с юридическими лицами

Место центрального банка в банковской системе

Операции Центрального Банка на открытом рынке

Организация кассовой работы в банках и операции с наличностью

Основные операции и роль коммерческих банков в рыночной экономике

Особливості оцінки кредитних ризиків банку

Работа банка АО "Банк ТуранАлем" в условиях перехода к рыночным отношениям

Роль Банка России в развитии и функционировании платёжной системы страны

Роль и место вкладов населения в деятельности коммерческого банка

Роль коммерческого банка в кредитовании малого и среднего бизнеса

Роль Національного банку України в обслуговуванні зовнішнього боргу

Сбербанк России и его кредитная политика

Сучасна структура банківської системи та її роль в здійсненні державної грошово-кредитної політики

Товарная политика в банке

Функции и полномочия Центрального Банка Российской Федерации

Функции, состав, особенности и виды денег и сущность, функции и роль банков

Центральный банк как орган банковского регулирования, надзора и контроля за деятельностью кредитных организаций

Коммерческие банки, как основа кредитной системы

Банковская система: виды банков, их роль и функции в экономике. Банковская система Крыма

Выполнение курсовой работы по дисциплине "Деньги, кредит, банки"

Депозитная политика коммерческого банка

Деятельность Центрального банка России

Роль учетной политики в формировании отчетности

Аудит денежных средств в кассе, на расчетных, валютных и специальных счетах в банке

Анализ постановления правления Национального банка от 24 августа 2007 г. №166 "Об утверждении правил организации наличного денежного обращения в Республике Беларусь"

Проблемы и противоречия горбачевской перестройки: экономика, политика, общественная жизнь (историческое исследование, роль личности в истории)

Конкурентоспособность торговой организации и ее роль в обеспечении эффективной работы на рынке

Роль моделирования при работе над задачей в 5 классе

Роль внутренних факторов в формировании внешней политики Турецкой республики после Второй мировой войны (1945-1980 гг.)

Бизнес-план банка и его роль в стратегическом менеджменте

Стратегия кадровой работы в банке

Роль самостоятельной работы в формировании учебно-познавательных мотивов учащихся (на примере иностранного языка)

Роль женщин в мировой политике

Роль социальной политики для социальной безопасности

Денежная политика государства

Денежно-кредитная система Германии

Денежно-кредитная система Украины. Экономический рост и экономическое развитие

Денежно-кредитная сфера

Денежные потоки. Кредитные отношения на Украине

Деньги, их роль в экономике. Равновесие на денежном рынке

Кредитная политика Украины и единый налог

Монетарный режим таргетирования основных показателей денежной сферы: уровень инфляции. Современная кредитная система Мексики

Роль кредитного рынка в экономике России

Сущность и основные элементы денежно-кредитной системы

Кредитная политика фирмы

Роль нормирования оборотных средств в эффективной работе предприятия (на примере КФХ "Андреапольское" Андреапольского района Тверской области"

Фискальная политика государства и ее роль в государственном регулировании экономики

Программа имитационного моделирования работы банка

Разработка основных разделов проекта производства работ

Производство работ по возведению жилого кирпичного здания

Общие виды работ, выполняемых на воздушных судах

Принцип работы и назначение телескопа

Роль высших растений в почвообразовании (шпаргалка)

О роли эксперимента в разработке научных гипотез происхождения жизни

Роль хищных в лесных экосистемах Республики Адыгея

Контрольная работа по физиологии

Денежное довольствие военнослужащих, проходящих службу по контракту на должностях прапорщиков, рядового и сержантского состава

Спасательные и неотложные аварийно-восстановительные работы

Обеспечение работы с/х предприятия в условиях радиактивного заражения (WinWord)

Спасательные и неотложные аварийно-восстановительные работы в очагах поражения

Греция: Политика. Искусство. Наука

Роль рек в освоении и заселении Сибири

Центральный экономический район

Анализ рынка углеводородов стран Центральной и Южной Азии

Миграционная политика в странах Западной Европы

Нефтяная промышленность России и её роль на мировом рынке сырья

Характеристика политико-географического положения Китая

Буровые работы

Государственный бюджет и его роль в макроэкономическом равновесии

Денежное обращение, финансы и кредит

Коммерческие банки Великобритании

Налоговая политика в рыночной экономике: формы, тенденции развития

Регулирование естественной монополии /тарифная политика в области электросвязи/

Финансовая политика государства и механизм ее реализации

Малый бизнес и налоговая политика

РЕФЕРАТЫ referat.star-info.ru.