путь к просветлению

Реферат на тему: ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

Раздел: Государственное регулирование, Таможня, Налоги     ВСЕ РАЗДЕЛЫ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ АВТОМОБІЛЬНО – ДОРОЖНІЙ ІНСТИТУТ ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ. ВИКОНАЛА СТУДЕНТКА ГРУПИ МО 99А ПОЗДНЯКОВА О.М. ПЕРЕВІРИЛА МАЗУРКЕВИЧ Л.О. ГОРЛІВКА 2000Провідна роль у забезпеченні виконання державою функцій щодо регулювання економічних процесів належить податкам.Саме податково- бюджетна і кредитно-грошова політика є ефективними методами державного регулювання ринкової економики, що застосовуються в більшості західних країн протягом багатьох десятиріч. Податки-це обов’язкові платежі фізичних та юридичних осіб до центрального і місцевого бюджетів, здійснювані у порядку і на умовах, що визначаються законодавчими актами тієї чи іншої країни. Найповніше сутність податків характеризують виконувані ними функції-фіскальна і регулююча. В усіх державах на різних етапах їхнього історичного розвитку податки виконували перед усім фіскальну функцію, тобто забезпечували централізацію певної частини ВНП в державному бюджеті з метою фінансування державних витрат. Протягом останніх двох десятиліть значного розвитку набула регулююча функція податків.Сутність її полягає у впливі податків на різні аспекти діяльності платників їх.Ця функція заснована на тому, що, вилучаючи за допомогою податків певну частку доходів економічних суб’єктів, можна стимулювати або стримувати їх діяльність у відповідних напрямах, а отже, регулювати соціально-економічні процеси в країні використання регулюючої функції податків здійснюється через податкову політику. Класифікація податків. Податки можна класифікувати так: 1.За формою оподаткування-прямі та непрямі 2.За об’єктом оподаткування - на доходи на споживання (сплачуються не при отриманні, а при використанні) і на майно 3.Залежно від рівня державних структур, які встановлюють подат-ки,- загальнодержавні та місцеві 4.За способом стягнення - розкладні (вони встановлюються спочатку в загальній сумі відповідно до потреб держави в доходах, потім цю суму розкладають на окремі частини за територіальними одиницями, а на низовому рівні-між платниками) та окладні (передбачають встановлення спочатку ставок, а потім розміру податку для кожного платника; загальна величина податку формується як сума платежів окремих платників) Найбільшого значення набула класифікація податків на прямі та непрямі. Прямі податки встановлюються безпосередньо щодо платників. Це податки на їхні доходи та майно. Непрямі податки- це податки на споживання, тобто на товари та послуги.Непрямі податки є частиною ціни реалізованих товарів. З підвищенням їх зростають ціни. Прямі податки містять: особистий прибутковий податок, податок на прибуток корпорацій, на соціальне страхування і на фонд заробітної плати(соціальні податки), майнові податки, в тому числі податки на власність, тощо. Основними видами непрямих податків є: акцизи (спецефічні та універсальні), фіскальні монополії, мита. Податкова політика як засіб макроекономічного регулювання, властивий економіці ринкового типу, в Україні лише починає формуватися. Цей процес ускладнюється насамперед від- сутністю виваженої, реалістичної концепції виходу України з економічної кризи, розробленої на основі певної економічної теорії.Справа в тому, що якщо основним шляхом виходу економіки з кризового стану вважати стимулювання пропозиції, слід застосовувати одну податкову політику, якщо ж орієнтуватись на досягнення фінансової стабілізації, передусім низького рівня дефіциту державного бюджету,-іншу.

Плата за спеціальне використання прісних водних ресурсів. Плату за спеціальне використання прісних водних ресурсів вносять усі суб’єкти підприємницької діяльності-водокористувачі незалежно від форм власності, в тому числі підприємства гідроенергетики та водного транспорту. Місцеві податки і збори. Місцеві податки і збори: 1.Готельний збір 2.Збір за прковку автотранспорту 3.Ринковий збір 4.Збір за видачу ордера на квартиру 5.Курортний збір 6.Збір за участь у бігах на іподромі 7.Збір за виграш на бігах 8.Збір з осіб, які беруть участь у грі на тоталізаторі н іподромі 9.Податок з реклами 10.Збір за право на використування місцевої символіки 11.Збір за право проведення кіно-і телезйомок 12.Збір за право на проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей 13.Комунальний податок 14.Збір за проїзд по території прикордонних областей з автотранспорту, що прямує за кордон 15.Збір за видачу дозволу на розміщення об’єктів торгівлі Отже, основне в податковій політиці на сучасному етапі в Україні є реформування податкової системи в напрямах: 1.Зниженнязагального рівня податкового тягаря 2.Забезпечення інвестиційної спрямованості податкової системи шляхом запровадження інвестиційних пільг 3.Реалізації соціальної спрямованості податкової системи 4.Удосконалення механізмів обчислення і стягнення податків 5.Удосконалення для виконання вищезазначеного правової бази оподаткування, закріплення податкової системи України в Подат- ковому кодексі. Для того щоб стимулююча податкова політика сприяла суттєвому зростанню попиту підприємств на інвестиційні товари і на цій основі-розширенню їх виробництва вона має поєднуватися з такими заходами: 1.Комплексом заходів, в тому числі податкових, які забезпечили б активізацію інвестиційної діяльності комерційних банків, через те що власних коштів підприємств недостатньо для проведення серйозної інвестиційної політики в умовах спрвцьованості більшості основних фондів підприємств.2.Активізацією приватизаційних процесів, а також чітким визначенням і гарантуванням прав власності, що дасть можливість власникам і менеджерам отримувати прибутки від виробництва та інвестування і зацікавить їх в інвестуванні коштів.3.Демонополізацією економики, яка змусить підприємства реагу- вати на зростання сукупного попиту не підвищенням цін, а розширенням виробництва. 4.Стабілізацією інфляційних процесів, що посилять приваблевість інвестицій. 5.Політичною і правовою стабілізацією, які сприятимуть зростанню впевненості підприємців в майбутньому і стимулюватимуть їх до інвестування в економику. Податки-це обов’язкові платежі фізичних та юридичних осіб до центрального і місцевого бюджетів, здійснювані у порядку і на умовах, що визначаються законодавчими актами тієї чи іншої країни. Податкова політика-це політика держави у сфері оподатку- вання, що передбачає маніпулювання податками для досягнення певних цілей-збільшення обсягу виробництва та зайнятості або зниження рівня інфляції. Бюджет-це розпис доходів і видатки держави, підприєм-ства чи окремої особи на певний строк. Мито-це податки на імпортні, експортні та транзитні товари.

Суми місцевих податків і зборів зараховуються до бюджетів місцевого самоврядування за місцем знаходження (проживання) платника, якщо інше не встановлено законодавчими актами України. Крім цього, ще розрізняють прямі і непрямі податки. Прямі податки-це податки, які держава стягує безпосередньо з доходів або майна платника податку.До них належать:податок на прибуток підприємств і організацій, прибутковий податок з доходів громадян. Непрямі податки-це податки, які стягуються у вигляді надбавки до ціни товару і сплачуються споживачами при його купівлі.До них належать, зокрема, податок на добавлену вартість і акцизний збір. Види податків, зборів та інших обов’язкових платежів. Податок на добавлену вартість. Податок на добавлену вартість-це непрямий податок, який сплачується до державного бюджету на кожному етапі виробництва продукції, товарів, виконання робіт, надання послуг, при імпорті товарів до або під час митного оформлення. Платниками податку на добавлену вартість є суб’єкти підприємницької діяльності, що що знаходяться на території України, міжнародні об’єднання та іноземні юридичні особи, громадяни, які здійснюють від свого імені виробничу чи іншу підприємницьку діяльність на території України, а також громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які ввозять (пересилають) предмети (товари) на митну територію України. Ставку податку на добавлену вартість встановлено в розмірі 20 відсотків до оподаткувального обороту, який не включає податок на добавлену вартість. Контроль за сплатою податку на добавлену вартість з імпортних товарів під час переміщення через митний кордон України покладено на митні органи, всі інші питання, включаючи операції з імпортними товарами, знаходяться під контролем податкової служби України. Акцизний збір. Акцизний збір-це непрямий податок на високорентабельні та монопольні товари (продукцію), що включається до ціни цих товарів (продукції). Перелік товарів (продукції), на які встановлюється акцизний збір, тайого ставки затверджуються Верховною Радою України. Платниками акцизного збору є суб’єкти підприємницької діяльності-виробники або замовники товарів, а також ті, що імпортують підакцизні товари;громадяни, які займаються підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи;громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які ввозять (пересилають) предмети (товари) на митну територію України. Податок на прибуток. Балансовий прибуток підприємства-це загальна сума його прибутку від усіх видів діяльності за звітний період, отримана як на території України, її континентальному шельфі, у виключній (морській) економічній зоні, так і за її межами, яка відображена в його балансі і включає прибуток від реалізації продукції(робіт, послуг) , в тому числі продукції допоміжних і обслуговуючих виробництв, що не мають окремого балансу, основних фондів, не матеріальних активів, цінних паперів, валютних цінностей, інших видів фінансових ресурсів та матеріальних цінностей, а також прибуток від орендних операцій, а також від позареалізаційних операцій. Платники податків: Суб’єкти підприємницької діяльності, бюджетні організації в частині здійснення госпрозрахункової діяльності, банки(крім Національного банку України і його установ, за винятком госпрозрахункових закладів), які є юридичними особами згідно з законодавством України, міжнародні організації, що не мають імунітету та дипломатичних привілеїв і здійснюють підприємницьку діяльність в Україні.

Сього треба досягти, і тоді наша гривня буде в чести і поважанню». Такі завдання стояли перед урядом УHP у березні-квітні 1918 року. 6.2. Грошове господарство доби гетьманату, директорії (середина 1918-го — 1920 років) 29 квітня 1918 року за активного втручання австро-німецьких окупаційних військ було розпущено уряд УНР — Центральну Раду, проголошено Українську державу на чолі з гетьманом П. Скоропадським, колишнім царським генералом, нащадком давнього козацького роду Скоропадських. Власне, на той час припадає певна стабілізація грошової системи України, яка могла задовільно обслуговувати державні й господарські потреби. У часи Гетьманату відновлювалась розбалансована фінансово-кредитна система України. Вдалось створити державний бюджет. Законом від 9 травня 1918 р. в Українській державі відновлювалась національна грошова одиниця — карбованець, стабільність якого зміцнювалась. Карбованець поділявся на 200 шагів. Він забезпечувався природними багатствами України. У гетьманській державі допускався неконтрольований обіг російських рублів і «керенок», німецьких марок й австро-угорських крон

Податкова система Укра ни реферат

Податкова адмінітрація України: завдання, функції та структура

Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

Поняття, форма та функції Конституції України

Культура та побут населення України

Населення та трудові ресурси України

Правовий режим використання і відновлення та захист вод України

Нові тенденції у культурному та духовному житті України в роки незалежності

Аналіз міжнародних економічних відносин України, Польщі, Австрії та Японії

Напрями та проблеми інтеграції України у світовий економічний простір

Текстильна промисловість України. Основні проблеми та перспективи розвитку

Українські благодійники та меценати кінця ХІХ – початку ХХ століття

Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

Архівно-бібліотечні зібрання української еміграції з чехословацької республіки: історія переміщень та опрацювання в Україні (1945–2007)

Державна підтримка сільського господарства та її форми в Україні

Засади судочинства та судова система

Архівні фонди НАН України як джерело з вивчення розвитку української академічної історичної науки (1944–1956)

Основні закономірності суть і наслідки початкових етапів та процесів українського державотворення

Територіальна громада в Україні: історичні витоки та сучасність

Поезії та поеми Лесі Українки

Специфіка та типи уроку українського народознавства

Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств

Податкова застава як засіб забезпечення виконання податкових зобов’язань

Экспертные системы. Классификация экспертных систем. Разработка простейшей экспертной системы

Технология разработки экспертной системы. Выбор подходящей проблемы для разработки экспертной системы

Автоматизована система керування потоками потужності у складнозамкнених електроенергетичних системах

Формування податкової системи України

Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї укр

Банківська система України та проблеми її реформування

Поняття, система та принципи адміністративно-територіального устрою України

Стандарти системи освіти України та Великої Британії

Податкова служба України

Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

Податкова система

Фінансова система України

Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

Банківська система України

Розвиток та розміщення залізничного транспорту України

Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони степу України

Механізм забезпечення кредитування банками України та шляхи удосконалення на прикладі ЗАТ КБ "ПриватБанк"

Банківська система України

Проблеми та перспективи розвитку агропромислового комплексу України

Вугільна промисловість України і Польщі: сучасний стан та перспективи

Бюджетна компетенція України та місцевих утворень

Загальновизнані принципи та норми міжнародного права та їх відображення в кримінальному процесі України

Національна депозитарна система України

Правова система України

Предмет та методологія інформаційного права України

Система цивільного права України

Судова система України. Конституційний Суд України

Вибори народних депутатів України 2002 року: правозастосовча практика судів та виборчих комісій

Інформаційна (автоматизована) система в Держказначействі України

Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності

Організація утримання і трудового використання іноземних військовополонених та інтернованих на території України (1939–1953 рр.)

Проголошення незалежності України та розгортання державотворчих процесів на початку 1990-х років

Релігійне життя України в роки війни та післявоєнний час

Трипільська культура та бронзовий вік на території України

Художня культура незалежної України: традиції та новації

Захист прав споживачів в Україні та система розподілу товарів

Вступ України до СОТ: переваги та недоліки

Особливості зовнішньої політики України у Центральній Європі та країнах Балтії

Проблеми та негативні тенденції інноваційного розвитку економіки України

Моделі та методи прийняття управлінських рішень в умовах економіки України

Педагогічна освіта незалежної України — важливий чинник підвищення ефективності навчання

Європейські та євроатлантичні мотиви в передвиборчих програмах кандидатів у президенти України на виборах 2004 року

Політична еліта сучасної України: генеза й особливості формування

Соціальний портрет молоді України: структура цінностей та потреби

Історія становлення митної системи на теренах України

Особливості експертизи якості шоколаду, дослідження асортименту, класифікація за УКТ ЗЕД та оформлення при переміщенні через митний кордон України

Традиції та особливості розвитку філософської думки України. Філософія нового часу

Бюджетна система України

Бюджетний процес України та етапи його реалізації

Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo

Податкова система Франції

Проблеми та перспективи розвитку податку на додану вартість в Україні

Система управління податками в Україні

Формування доходів Державного Бюджету України стан та напрямки розвитку

Податкова система

Експортний потенціал України та її регіонів

Особливості ефективності використання основних фондів на підприємствах України: особливості та проблематика

Матеріальна та духовна культура євреїв Півдня України у XIX ст.

Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

Народный депутат Украины (Народний депутат України)

Політичні права і свободи громадян України

Гетьманство України: Богдан Хмельницький (Гетманство Украины. Богдан Хмельницкий)

Реферат по информационным системам управления

Історія України

Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України

Київська Русь та її місце в історичній долі українського народу

Центральна Рада і пролетаріат України

Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

М. Бойчук та його концепція розвитку українського мистецтва.

Типологія сюжетних ліній українських та перських народних казок

Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

Основні засади зовнішньоекономічної політики України

Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

Олігополія. Антимонопольне законодавство України

Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України

Конституційний суд України

Хранение товаров и других предметов, ввезенных на таможенную территорию Украины, под таможенным контролем (укр.)/ Зберљгання товарљв та љнших предметљв, ввезених на митну територљю УкраЪни, пљд митним контролем

Проект кримінального кодекса України

Бюджет України: актуальні проблеми

Державний бюджет України і бюджетне право

Управління фінансами України

Машинобудування України

Використання трудових ресурсів Західної України

Міжнародна економічна система та її головні елементи

Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки

Особливості перехідної економіки України

Розміщення і розвиток автомобільної промисловості України

Грошовий обіг України

Історія розвитку усного та писемного мовлення. Кирилиця й Українська абетка

Споживче кредитування та перспективи його розвитку в Україне

Стан співробітництва України з Міжнародним валютним фондом

Джерела і основні риси права в україні першої половини 19 віку, та початок 20 в.

Створення пiдприємств в Українi за Законом України

Фондова біржа в україні проблеми та перспективи розвитку

Легка промисловість України i транспорт

Чорна i кольорова металургія України

Законодавство України про військову службу

Вітаміни та їх синтетичні препарати

Українська та зарубіжна культура

Гетьманство України: Богдан Ххмельницький

Журналистика как система массовой информации укр

Збройні сили України в період національно-визвольної боротьби 1917—1920 pp.

Ґрунти України

Агроперетворені ґрунти солонцевих комплексів сухого степу України

Монетарний режим таргетування грошових агрегатів: сутність та зміст, переваги, недоліки. Федеральна резервна система США

Національний банк України

Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

Порівняльний внвліз діяльності страхових компаній на ринку України

Ринок цінних паперів України

Роль Національного банку України в обслуговуванні зовнішнього боргу

Сучасна структура банківської системи та її роль в здійсненні державної грошово-кредитної політики

Фондовий ринок України

Історія розвитку та краху Бретон-Вудської валютної системи. Реформування Німецького федерального банку

Банківська система та пропозиція грошей

Законодавча база України про охорону праці

Механізм дії високого тиску і температури на деякі мікроорганізми та вітаміни

Стійкість до голодування і активність АДГ у Drosophila melanogaster із природних популяцій України

Геоботанічне районування України

Особливостi аграрних реформ в державах ЦСЄ та в Українi

Системи землеробства і сівозміни

Сучасний стан сільского господарства України

Морфолічно-біологічні особливості формування урожайності зерна гібридами кукурудзи селекції компанії "Піонер" в умовах лісостепу України

Організація обліку власного капіталу підприємства України

Система та процес бухгалтерського обліку

Теоретико-правова база обліку і аудиту виробництва свинарства на сільськогосподарському підприємстві України

Системи стрілецької зброї та засобів ближнього бою Збройних Сил та НГУ

Соціальна інфраструктура України

Характеристика Причорноморського регіону України

Хімічна промисловість України

Регіональна економіка сільського господарства України

Економіко- і політико-географічне положення України

Завдання дисципліни РПС та регіональна економіка

Нафтова промисловість України

Нафтова, нафтопереробна й газова промисловість України

Адвокатура України

Адміністративна відповідальність юридичних осіб за порушення податкового законодавства

Адміністративно-правовий статус Президента України

Апеляційні суди України

Громадянство України

Державне право України

Деякі питання правового регулювання порядку вступу та порядку навчання у аспірантурі та порядку присвоєння наукового ступеню кандидата наук в Україні

Еволюція, закономірність, ефективність розвитку державності України в умовах її суверенітету (кінець ХХ-початок ХХІст.)

РЕФЕРАТЫ referat.star-info.ru.