путь к просветлению

Реферат на тему: Контрольная работа по основам экономической теории

Раздел: Экономика и Финансы     ВСЕ РАЗДЕЛЫ

Селидовский горный техникум Заочное отделение Шифр№ 30 Вариант№10 Контрольная работа №1 по основам экономической теории студента IV курса группы 1ЕР-2003/11”З” Донина Ивана АлександровичаОценка: Подпись преподавателя: Контрольная работа №1 Вариант №10 Вопросы: 1. Форми підприемницької діяльності 2. Основні форми і методи регулювання економіки 3. Зовнішньоекономічна політика УкраїниОтветы: 1. ПІДПРИЄМНИЦТВО ЯК СУЧАСНА ФОРМА ГОСПОДАРЮВАННЯСутність, значення та організаційно-правові форми здійснення. Як відомо, у минулому видокремлювали землю, працю й капітал як ключові чинники виробництва; нині до них додають новий чинник – підприємницький потенціал (потенційну можливість максимально ефективного використання сукупності кадрових, матеріальних і нематеріальних ресурсів). Формування й використання цього потенціалу — це практично і є суттю поняття «підприємництво», яке заведено вважати особливою сферою виробничо- господарської або іншої діяльності з метою одержання певного зиску.Підприємництвом, як правило, називають ініціативно-самостійну господарсько- комерційну діяльність окремих фізичних та юридичних осіб, що її цілком зорієнтовано на одержання прибутку (доходу). Така діяльність здійснюється від свого імені, на власний ризик і під особисту майнову відповідальність окремої фізичної особи — підприємця або юридичної особи — підприємства (організації).Основними функціями підприємницької діяльності заведено вважати:1) творчу — генерування й активне використання новаторських ідей і пілотних проектів, готовність до виправданого ризику та вміння ризикувати в бізнесі (підприємництві);2) ресурсну — формування й продуктивне використання власного капіталу, а також інформаційних, матеріальних і трудових ресурсів;3) організаційно-супровідну — практична організація маркетингу, виробництва, продажу, реклами та інших господарських справ. Підприємницька діяльність може здійснюватися без використання і з використанням найманої праці, без утворення або з утворенням юридичної особи.Важливо усвідомлювати, що підприємництво (бізнес) завжди має здійснюватися за науково обґрунтованими принципами.До цих принципів належать:1) вільний вибір бізнесової діяльності;2) залучення на добровільних засадах ресурсів (грошових коштів і майна) індивідуальних підприємців та юридичних осіб для започаткування й розгортання такої діяльності;3) самостійне формування програми діяльності, вибір постачальників ресурсів і споживачів продукції, установлення цін на товари та послуги, наймання працівників;4) вільне розпоряджання прибутком (доходом), що залишається після внесення обов'язкових платежів до відповідних бюджетів;5) самостійне здійснення підприємцями — юридичними особами зовнішньоекономічної діяльності.Підприємництво як форма переважно ініціативної діяльності може започатковуватися й функціонувати у вигляді будь-яких її видів (виробничої та торговельної діяльності, посередництва, надання послуг тощо).Поряд з цим завжди виокремлюються індивідуальна й колективна форми підприємницької діяльності, тобто такі можливі види останньої, як:а) малий бізнес (мале підприємництво), що базується на особистій власності або оренді майна;б) спільне підприємництво (партнерство), засноване на колективній власності;в) корпоративне підприємництво, матеріальною підвалиною якого служить акціонерна власність.Традиційно існують класична та інноваційна моделі підприємництва з альтернативним варіантом їхнього поєднання.

Основними параметрами належного бізнесового середовища треба вважати:1) стабільність національної кредитно-грошової системи;2) пільгово-стимулюючу систему оподаткування підприємницьких структур (окремих підприємців);3) державну фінансову та інфраструктурну підтримку різномасштабного і насамперед малого підприємництва;4) ефективний правовий захист інтелектуальної і промислової власності;5) науково обґрунтоване й ринкове спрямоване ціноутворення;6) сформованість колективних та індивідуальних матеріальних стимулів;7) інтеграцію підприємництва у світовий економічний простір;8) достатню привабливість іміджу підприємницької діяльності.В Україні (з урахуванням окреслених параметрів ефективно функціонуючого підприємництва) першочерговим є створення організаційно-економічних передумов активізації підприємницької діяльності. Зарубіжний досвід та аналіз вітчизняної практики господарювання дають змогу стверджувати, що державна політика щодо активізації підприємницької діяльності має передбачати:• створення економічних, правових і соціальних передумов, що забезпечували б розвиток ефективного бізнесу (прискорення виходу вітчизняної економіки з кризового стану, стабілізації економічної та політичної ситуації; швидке завершення реальної трансформації відносин власності; забезпечення державних гарантій свободи підприємництва; зміцнення національної грошової одиниці; зниження інфляції до мінімальних меж);• практичну реалізацію державної системи підтримки всіх напрямів підприємництва (завершення формування належної ринкової інфраструктури; реалізація системи фінансової підтримки підприємництва, включаючи формування стартового капіталу; створення умов для зовнішньоекономічної діяльності; започаткування прогресивної системи підготовки кадрів для сучасного бізнесу; І максимально можлива активізація малого підприємництва). 2. РЕСУРСЫ, ОБЕКТЫ, ФОРМЫ , МЕТОДЫ, КОНЦЕПЦИИ И ИНСТРУМЕНТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ Механизм государственного экономического регулирования - одна из важнейших подсистем современной смешанной экономики. Он непосредственно воздействует на размеры государственного сектора, его соотношение с другими секторами национальной экономики, на пропорции между этими секторами. Структура данного механизма не является застывшей, она диктуется потребностями технологического и социально- экономического развития, неразрывно связана с перегруппировкой политических сил в стране, сменой партий, стоящих у власти, изменениями в проводимой ими экономической политике, эволюцией теоретических идей. Механизм государственного регулирования (его масштабы, конкретные формы и методы) существенно различается по странам. Он отражает и историю, и традиции, и тип национальной культуры, масштабы страны и ее геополитическое положение, многие другие факторы. От адекватности данным условиям зависит эффективность той или иной национальной модели государственного регулирования. Следует иметь в виде и то обстоятельство, что не существует линейной обратной связи между уровнем экономического развития страны и объемом государственного регулирования - по принципу: чем ниже данный уровень, тем якобы выше роль государства в сфере регулирования.

Применяется в странах, где значительная доля продукции направляется на экспорт (Швеция, Франция, Германия и др.). Основной задачей при этом признается повышение эффективности производства в экспортоориентированных отраслях с целью обеспечения высокой конкурентоспособности экспортной продукции на мировом рынке и проведения внешнеэкономической экспансии. 5. Концепция импортозамещения. Применяется в условиях большой зависимости экономики от импорта, сочетающейся с недостаточной конкурентоспособностью отечественной продукции на мировом рынке. Использовалась, например, в СССР и ведущих латиноамериканских странах, где проводилась так называемая догоняющая индустриализация, основанная на активном участии государства, создающего «тепличные условия для национальной промышленности. Реализация такой стратегии обычно оправдывается необходимостью ослабления зависимости от мировых рынков. Здесь неизбежно формирование жесткой социально-экономической и производственно-технологической конструкции, малоконкурентной с точки зрения мировых критериев эффективности, что чревато обострением политической нестабильности при попытках проведения структурных реформ (как в начале импортозамещающего пути, так и при выходе из него). комбинации относительно противоречивых целей: экономический рост - сбалансированность. нерациональным считается гипертрофированный рост настолько же недопустима Еще совсем недавно (особенно после войны) главной задачей большинства стран считалось максимальное стимулирование роста производства. Сегодня же типичной становится иная постановка: контролируемое, комплексное, экологически и социально более рациональное развитие производства, т.е. «безопасный», более качественный, нежели количественный, экономический рост. Недавно одной из главных целей было достижение максимальной сбалансированности производства. Но в ближайшей перспективе вероятнее более гибкий подход, суть которого в поддержании «рациональной несбалансированности». И здесь ведется поиск компромисса в макроэкономических Насколько диспропорциональной экономики, сбалансированность как самоцель при забвении экономического роста и подавлении цикличности воспроизводства. 3. Характеристика зовнішньоекономічної діяльності в Україні. Зовнішньоекономічна діяльність є однією з основних форм економічних відносин України з іноземними державами. Конституцією, Декларацією про державний суверенітет України і Законом України «Про економічну самостійність України» установлено, що однією з основ реалізації державного суверенітету України є її самостійність при здійсненні і регулюванні зовнішньоекономічних відносин. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств України регулюється Законом України від 16.04.1991р. «Про зовнішньоекономічну діяльність», Законом України від 23.09.1994р. «Про порядок здійснення розрахунків у зовнішньоекономічних відносинах», наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 05.10.1995р. № 75 «Про затвердження положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів)» і т.д. Ведуче місце серед вищевказаних нормативних актів займає Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність», що визначає зовнішньоекономічну діяльність як діяльність суб'єктів господарської діяльності України й іноземних суб'єктів господарської діяльності, побудовану на взаєминах між ними, що має місце, як на території України, так і за її межами.

Дело нетолько втом, что, как свидетельствует история мысли, даже вестественных науках большинство ученых нередко заблуждалось; вэкономической науке возникает дополнительная проблема: эмпирические свидетельства никогда небывают бесспорными, апотому ошибочные доктрины неудается немедленно выявить и отвергнуть. Более того, когда кажется, что основанный на равновесии теоретический анализ получает эмпирическое подтверждение, он потом долгое время воспринимается обоснованным даже при полной несостоятельности лежащей вего основе экономической теории. Идаже если вконце концов теоретическая ошибка или дефект вскрываются, тот факт, что анализ имел отношение крешению конкретных исторических проблем, означает, что, когда проблемы перестают быть актуальными, допущенные при анализе теоретические ошибки остаются незамеченными большинством. Кроме того, умногих групп (государственных органов, общественных лидеров и граждан вцелом) сохраняется (ипредположительно сохранится вбудущем) наивная, носильная потребность вконкретных предсказаниях и эмпирическом, «операциональном» анализе, способном предложить меры экономической и социальной политики

Контрольная работапо экономической теории

Международное экономическое право (Контрольная)

Международное разделение труда и новый экономический порядок (Контрольная)

Контрольная работа по предмету «Теория бухгалтерского учета»

Основы экономической теории

Основы экономической теории

Основы экономической теории

Основы экономической теории

Основы экономической психологии - билеты за 1 семестр 2001 года

Собственность как основа экономической системы

Инвестиционный потенциал как основа экономического роста

Правовые основы экономической деятельности

История развития экономического анализа. Применение теории массового обслуживания в экономическом анализе

Повышение качества продукции – основа экономической эффективности

Экономические категории, законы, функции, значение экономической теории и ее место в системе социально-гуманитарных наук

Основы гендерной теории и методологии

Основы менеджмента: Теория и методика проведения преобразований

Лабораторная работа по дисциплине теория и проектирование ЭВМ

Связь теории социальной работы и социальной психологии

Теория социальной работы как научная дисциплина: объект и субъект исследования, становление и развитие в работах отечественных исследователей 1990–2000 годов

Теория вероятности решение задач по теории вероятности

Обща теория на пазарното стопанство (Общая теория рыночной экономики)

Контрольные вопросы для самопроверки (темы: "Предмет и задачи экономической географии" и другие)

Работа ДЖ.Кейнса "Общая теория занятости, процента и денег" и ее значение для развития экономической мысли

Контрольное задание по курсу "История экономических учений"

Социально-экономические основы, сущность и теории прогнозирования и планирования в условиях рыночной экономики

Контрольная работа по всеобщей истории государства и права

Финансово-экономическая основа местного самоуправления в Российской Федерации

Феодальное государство (экономическая основа, сущность, механизм, функции и формы)

Контрольная работа по экологическому праву

Контрольная работа по Word

Лабораторная работа №4 по "Основам теории систем" (Послеоптимизационный анализ задач линейного программирования)

Лабораторная работа №6 по "Основам теории систем" (Решение задачи о ранце методом ветвей и границ)

Контрольная работа по дисциплине "Правоохранительные органы" (Воронеж)

Контрольная работа по экологии

Контрольная работа по логике

Теория экономического анализа (Шпаргалки)

Некоторые экономические теории

Кембриджская школа экономической теории

Развитие теории и практики менеджмента (Контрольная)

Контрольная работа по делопроизводству

Контрольная работа по системному анализу

Расчет технико-экономических показателей работы производственного участка

Навыки расчета основных экономических показателей и определение мероприятий повышения эффективности работы строительного предприятия

Экзаменационные вопросы по Экономической теории, раздел Микроэкономика на 2003-2004 учебный год

Экономическая теория

Экономическая теория. Социальная политика государства

Основы рыночной экономики (Контрольная)

Основы социально-экономического планирования: сущность, анализ, области применения

Становление и развитие Экономической Теории

Потребности и их роль в экономической теории

Экономическая теория, Макроэкономика (Шпаргалка)

Современные дискуссии о предмете экономической теории.

Шпаргалки к госэкзамену по теме "Экономическая теория, финансы и кредит"

Собственность как основа социально-экономических отношений

Н.Д.Кондратьев и его теория экономических циклов

Контрольная работа

Контрольная работа по функциональной стилистике

Контрольная работа по логике

Контрольная работа по логистике

Контрольная работа

Контрольная работа МАУП ВИННИЦА

О роли экономической теории в подготовке экономистов-практиков

Контрольная работа по гражданскому процессу

Контрольная работа

Понятие и состав административного правонарушения (контрольная по дисциплине Основы российского законодательства)

Контрольная работа по психологии по теме: Моральные суждения школьников

Правовые основы создания и деятельности Евразийского экономического сообщества, перспективы развития

Технико-экономические показатели работы заготовительно-штамповочного цеха

Контрольная работа по истории государства и права зарубежных стран

Экономическая теория сдерживания преступности

Контрольная работа

Экономическая работа

Контрольная работа по аудиту

Контрольная работа

Предмет изучения институциональной экономики и её место в современной экономической теории

Теория экономического развития

Предмет, структура, методология и функции экономической теории

Теория экономического роста

Модель человека в экономической теории

Расчет технико-экономический показателей работы предприятия

Основные этапы эволюции экономической теории

Экономическая свобода и теория международной торговли

Экономическая теория (шпора)

Курс экономической теории

Экономическая теория

Экономические теории древнего мира

Экономическая теория товара и денег

Контрольная работа по курсу эконометрика

Расчет технико-экономических показателей работы предприятия

Институциональное направление в экономической теории

Конспект по экономической теории

Основные позиции к сдаче предмета экономической теории

Современные экономические школы: теория и практика реализации концепции монетаризма и кейнсианства

Теория экономического анализа

Экономическая теория

Экономическая теория

Экономическая теория Кейнса

Экономические основы возникновения монополий и их формы

Проблемы стратегического развития местного самоуправления с позиций институциональной экономической теории

Контрольная работа

Контрольная работа

Контрольная работа по курсу Административное право РФ

Контрольная работа по гражданской обороне

Контрольная работа по дисциплине: Безопасность жизнедеятельности

АУДИТ (Программа, методические указания, задания для выполнения контрольной работы и контрольные вопросы для студентов з/о специальностей: 060500 «Бухучет, анализ и аудит», 060400 «Финансы и кредит»)

Контрольная работа

РАСЧЕТ ОСНОВНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ

Контрольная работа по дисциплине «Инженерная геология»

Гражданско-правовая ответственность: понятие, особенности, виды, условия (контрольная по основам права)

Контрольная работа

Контрольная работа по курсу гражданского права

Контрольная работа

Реклама торгового техникума/школы, переведённая на английский язык (контрольная работа The Technical School Today)

Контрольная работа по информатике

Контрольная работа по информатике

Финансово-экономические основы местного самоуправления

Контрольная работа по экономике недвижимости

Теории экономических циклов

Организация работы и технико-экономическая характеристика Приморского отделения Сбербанка России № 8635 в г. Владивостоке

Сущность и научные основы интенсификации сельского хозяйства. Основные направления и пути дальнейшей интенсификации сельского хозяйства. Показатели, характеризующие экономическую эффективность интенсификации

Основы систематизации и организации территории ландшафта. Экономическая оценка ландшафтов

Муниципальная собственность - социально-экономическая основа местного самоуправления

Правовые основы государственного регулирования экономических отношений

Экономическая основа конституционного строя

Контрольная работа ВЭГУ 2008 г.

Компьютерные технологии обработки экономической информации на основе использования систем управления базами данных

Контрольная работа № 00 по предмету «Отечественная история» (ИР)

Потребность в подъемно-транспортном оборудовании общетоварного склада. Социально-экономическая эффективность работы магазина

Экономическая эффективность работы аппарата управления

Система контрольных и зачетных работ по химии для учащихся 10-12 классов трехгодичного обучения вечерней школы

Контрольная работа по статистике

Экономическое обоснование проекта производства работ на строительство жилого дома

Экономические основы функционирования предприятий социально-культурного сервиса и туризма в условиях рынка

Налоговая политика: ее место в теории экономических школ

А. Маршалл – основоположник неоклассической экономической теории

Анализ основных технико-экономических показателей работы предприятия РУП "Завод "Электроника"

Вклад российских ученых в экономическую теорию ХХ века

Возникновение и развитие экономической теории

Зарождение экономической теории и развитие классической политической экономии

История экономических теорий

Макроэкономика как составная часть экономической теории

Методы экономической теории и их применение

Общая экономическая теория

Определение рентабельности производства: экономическое обоснование работы производственного подразделения помесячно и за год

Основы методологии и методики комплексного экономического анализа

Поведенческая экономическая теория

Предмет экономической теории

Разработка и экономическое обоснование направлений по повышению эффективности работы предприятия

Расчет технико-экономических показателей работы предприятия (цеха)

Роль ресурсов в экономической теории

Современные экономические теории

Сущность экономической теории. Понятие собственности

Теория экономических кризисов

Теория экономического анализа

Теория экономического анализа

Технико-экономические показатели работы предприятия ООО "БМУ"

Экономическая система: теория и практика

Экономическая теория

Экономическая теория

Экономическая теория

Экономическая теория

Экономическая теория

Экономическая теория

Экономическая теория и экономический анализ

Экономическая теория как наука

Экономическая теория прав собственности Д.К. Гелбрейта и Р. Коуза

РЕФЕРАТЫ referat.star-info.ru.