путь к просветлению

Реферат на тему: Государственное стимулирование инвестиционного процесса: опыт США и Юго-Восточной Азии

Раздел: Государственное регулирование, Таможня, Налоги     ВСЕ РАЗДЕЛЫ

Чому Карамзін вжив не це слово, а вигадав нове, здогадатись не важко. Просто він не знав ні української мови, ні українського житгя, у якому стародавнє слово «трійця» ще на повну силу виражало символ триєдності. Не знав цей історик і довгого ряду варіацій знаків Святої Трійці, що символізували її в духовному житті українського народу, варіацій, дуже мало подібних на зуби. . Він знав лише один знак цього ряду — державну емблему старокняжого Києва. Ця емблема (за браком ширшої інформації хибно оцінена Карамзіним як родовий знак Рюриковичів ), справді нагадує три зубці на спільній основі, однак зображає вона триязике полум'я давньоарійського (як і давньослов'янського) бога Огня (Агні), яке, в свою чергу, символізує Святу Трійцю космічних енергій, організований простір, Дерево Житгя. Утвердженню підміненого терміну сприяло те, що з поширенням християнства на слов'янських землях все більшого значення серед образів Святої Трійці почало набувати ії християнське, антропоморфне трактування (Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий). Оскільки російська мова сформувалася у християнські часи , то для Карамзіна та інших російськомовних вченнх слово «трійця» («троица») пов'язувалось виключно з християнською Трійцею. 3розуміло, що їм і на думку не спадало назвати цим словом якийсь загадковий для них дохристиянський, «варварський» знак. Українська мова, як ми вже згадували, задовго до Карамзіна мала слово «тризубець», яке означало тризубі вила. Мовна ситуація, однак, різко змінилась у першій половині ХХ ст. у зв'язку з визнанням старокняжого державного знаку Києва за державний герб Української Народної Республіки. Оскільки на ту пору не було жодного дослідження, присвяченого правомірності карамзінської назви знаку, то при обговоренні і затвердженні державного герба УНР вживався найбільш поширений і усталений на той час карамзінський термін, що узвичаіло його і в українській мові. При тому термін набрав видозміненої форми — «тризуб», що наблизило його до первісного глибинного значення, оскільки перенесло акцентування з «зубчастості» на «троїстість». Сьогодні термін «тризуб» набув значного поширення в українській мові і відтіснив стару назву символу на другорядні ролі . Це явище цілком зрозуміле — за кілька десятків років, що минули від затвердження державного символу, сотні тисяч українських патріотів поклали своє життя, захищаючи право української нації на існування, гідність і символ цієї гідності, який вони називали Тризубом. Тим саміім термін «тризуб» став священннм для кожного національно свідомого українця. Разом з тим, навряд чи доцільно пускати у небуття стару назву символу, тим більше, що термін «трійця» значно точніше і повніше виражає глибинний зміст знаку. До того ж термін ще живий, його ще й сьогодні вживають у найменш зросійщених українських землях. У першій половині ХХ сторіччя відомому дослідникові української національної символіки Володимирові Січинському вдалося зафіксувати знаки Трійці, зображені на гуцульських хатах. Дослідник, однак, не мав жодного сумніву щодо терміну «тризуб» і у своєму цілком зрозумілому та справедливому прагненні довести спорідненість цих гуцульськііх знаків з гербом УНР і старокняжим гербом проігнорував «місцеву» (як він, очевидно, думав) назву знака і назвав його «тризубом». «Можна пояснювати ці знаки, — пнсав В.

Жовто-блакитна барва панує і в гербах відроджуваних міст України: герб міста Лубен — рука, що тримає золоту булаву на голубому полі; Миргорода — золотий хрест на голубому полі; Городища — перехрещені золоті шабля й ключ на голубому полі. Майже всі герби Київщини обрамлялися жовто-блакитними корогвами. Жовто-блакитна барва типова також для гербів повітових міст Чернігівіцини: герб Прилук — золота голова бика з рогами (двозуб) на голубому тлі; герб Лохвиці — в золотому полі ворота з трьома гострокінчастими вежами (тризуб) із голубими флюгерами. Жовто-блакитну барву зустрічаємо і в прапорах та поховальному сукні ремісничих цехів, тобто міщан, і в поховальному обрядісільськогонаседення. Жовто-блакитні козацькі прапори зафіксовані також І. Рєпіним у знаменигій картині «3апорожці пишуть листа турецькому султанові». Картину І. Рєпіна можна вважати історичним документом у силу багатьох причин, з яких назвемо три. Перша полягає в тому, що І. Рєпін ставився до своїх картин на історичні теми як до свідоцтв, що мали документально точно відтворювати тогочасну історичну ситуацію. Перед їх написанням він довго і ретельно досліджував усе — від дрібних деталей одягу до типажу зображуваних осіб . Друга полягає в тому, що картина створювалась під безпосереднім науковим керівництвом найбільшого знавця 3апорізького козацтва, академіка Д.Яворницького. Третя причина — спеціальне дослідження правомірності жовто-блакитних прапорів у запорожців, виконане петербурзькими вченими за завданням російського імператора, який вирішив придбати картину. Висновок експертизи був такий: «. знамена козацкие, изображенные художником Репиным на картине, . отражают в себе извечную преемственность цветов золотых и небесных, постоянно присущих для всех знаков отличий в Южной Руси (Малороссии) еще со времен Великих Князей Киевских, вплоть до роспуска запорожской вольницы императрицей Екатериной Великой. Сказаному имеется предостаточно письменных подтверждений в отечественных и иностранных сугубо исторических источниках — в виде предметов материального искусства тех древних времен». У XVІІІ ст. жовто- блакитні барви сяють на полкових знаменах Київського, Лубенського, Чернігівського полків. 1717 року для Полтавського полку було створено нову хоругву — блакитну з жовтим хрестом. 3 листа полтавського полковннка Черняка до гетьмана (цього ж року) довідуємось, що на «сотенні хорогви» куплено «блакитного лудану», а жовтий лудан дано на крижі». Національні барви переважали в одежі реєстрового козацтва — голубі жупани і жовті свити, або жовті жупани і голубі контуші та шаровари. Найчастіше жовто- блакитні барви вживалися у козацькому вбранні за часів Визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького та у гайдамацькому одязі часів Коліївщини. Найдовше жовто-блакитний одяг утримувався в Чорноморському козацькому війську на Кубані, заснованому там після ліквідації 3апорозької Січі. Національним одягом кубанців і досі є сині жупани. Показова також метаморфоза герба Мстиславової гілки Мономаховичів — архангела Михаїла, що мав біло-червону барву, як і належить військово-магнатським атрибутам.

Таку активну ролю знань уможливлює релігія, яка, на відміну від науки, «не слова і не теорія. Вона здійснення. Суть ії не в тому, щоб слухати й сприймати. Вона в тому, щоб бути й поставати». Виражаючи свої знання про могутні космотворчі сили у персоніфікованій формі, трактуючи ці сили як реальні, подібні до людей, але невимірно могутніші істоти, наші предки полегшували собі можливісгь спілкування з цими силами, можливість прилучення своїх енергетичних систем до вищих енергетичних систем Космосу, до більш досконалих і витончених енергій, що трансформувало, витоншувало, розвивало людську психіку і тіло. Адже групові й індивідуальні молитви, містерії, ритуали й обряди спрямовували увагу, думки й почуття (тобто енергетичні компоненти людини) до певних космічних сил, які мали бсзпосередній вплив на життя людей, їхню долю і їхні шанси вижити, стати досконалішими. Вже в палеоліті наші предки чудово орієнтувалися в головних і другорядних космічних силах. Найзагальніші світотворчі сили (позитивна й негативна енергії світобудови) уособлювались ними в образах прабогів Всесвіту, Галактики та світотворчих сил конкретнішого плану — системних богів, що творять 3емлю і життя на ній. Культи Сонця-Вогню і втіленої космічної води — Дани дожили до наших днів у святах Різдва, Івана Купала та інших. 3берігся, зокрема, ритуал поєднання священного вогню і священної води (на Восвяття, на Купала тощо). Отже, триєдиність світотворчих сил і створеної ними світобудови здавна була відома людям. 3наючи про триєдиність світобудови і намагаючись гармонізувати себе з нею для полегшення свого жиггя, люди зображали її у своїх ритуальних дійствах, предметах культу, священних текстах та захисних містичних знаках. До найдавніших знаків, що символізують світотвореннх і світіобудову, належать знаки трійці: хрест, тризуб, триквестер, трикутник, шестикутна зірка, сварга, триколо, даоська трійця, дерево життя, жезл Кадуцея та ін і їхні модифікації. Хрест — знак тримірного всесвіту, життя. Разом з тим у ньому підкреслюється значимість синівської енергії (третьої сили — Любові (3емлі)), що досягається шляхом поєднання чоловічої енергії — вогню (зображуваної у віруваннях всіх народів вертикальним стовігом), з вологою жіночою (зображуваною горизонтальким знаком), при якому обидва протилежні символи немовби зникають, зливаючись в один. Ті ж сили, що зображені у хресті, репрезентує шестикутна зірка. Поеднані в ній два рівнобічні трикутники символізують єдність триєдиної позитивної чоловічої енергії (вогненної енергії Шіви), спрямованої вгору, з триєдиною негативною жіночою (вологою енергією Вішну), спрямованою вниз. Отже, зірка, складаючись із двох рівнобічних трикутників, накладених один на одного, символізує едність усіх трьох сил. 3аміна у зірці прямих ліній хреста на рівнобічні трикутники додає символові додаткового значення, вказуючи не лише на троїстість світобудови, але й на троїстіть кожної з сил, що творять світобудову. Тризуб символізує ту ж саму трійцю життєтворчих енергій, що й хрест та шестикутна зірка, тобто Мудрісгь, 3нання і Любов (або Вогонь, Воду й Життя (3емлю), або Ян, Інь та Ці), однак не як початковий процес породження третьої сили двома первинними, а вже як другу стадію цього процесу, тобто як дію трьох рівноправних сил, що виходять з єдиного, спільного для всіх джерела — Абсолюту (Вакууму, Дао).

Где здесь автор нашел цивилизованное выживание? А захват через подставных лиц мировых средств массовой информации (СМИ), в том числе и в России, и осуществление с их помощью тотального промывания мозгов в нужном направлении. Уважаемый автор, очевидно, не знает, что борьба в мире давно идет всеми видами обобщенного оружия, в том числе и поражение противника идеологическим- оружием через СМИ, что значительно эффективнее, чем экономическое давление. Какое уж тут цивилизованное .выживание если тотальное наступление на народы мира породило с их стороны вспышку международного терроризма, как единственно возможную форму борьбы с США и его приспешниками. Наконец многие страны Юго-Восточной Азии и Южной Америки ведут тайную борьбу с эти "четвертым Римом" с помощью наркотерроризма - одним из видов обобщенного оружия - оружие геноцида. Завидовать здесь нечему.          ГЛАВА XXIV.          стр.404.   "Российская государственность ......процесс самовыражения полиэтнического народа, создавшего своеобразную Русскую цивилизацию." Все хорошо, вот только с "полиэтническим народом" не очень

Инвестиционные процессы США

Государственное регулирование инвестиционных процессов: социальный аспект

Государственная поддержка инвестиционной деятельности в Республике Карелия

Стимулирование производственных процессов

Формы и методы государственного регулирования инвестиционной деятельности

Государственное регулирование инвестиционной деятельности

Государственное регулирование инвестиционной деятельности в Республике Беларусь

Регламентация и модернизация процессов в государственной власти

Государственное регулирование инвестиционной деятельности

Финансирование инвестиционных проектов из государственного бюджета

Сексуальное воспитание школьников: опыт США

Зарплата в системе методов стимулирования труда(зарубежный опыт)

Критерии принятия инвестиционных решений и методы оценки инвестиционных проектов

Анализ процесса регулирования непрерывной системы. Анализ процесса управление цифровой системы и синтез передаточной функции корректирующего цифрового устройства управления

Государственное регулирование сельскохозяйственного производства (опыт зарубежных стран)

Государственно-частное партнерство: мировой опыт и российская практика

Статистическое изучение инвестиционного процесса

Особенности инвестиционных процессов в сахарной промышленности

Гарантийные механизмы и инвестиционный процесс

О значении аккредитива в инвестиционном процессе

Влияние инфляционных процессов на оценку инвестиционных проектов

Понятийный аппарат при исследовании инвестиционных процессов

Проблемы управления инвестиционным процессом в организации

Макроэкономические предпосылки развития инвестиционного процесса в РФ

Экспертиза и инспектирование инвестиционного процесса

Управление учебным процессом в колледже в период внедрения Государственных образовательных стандартов среднего специального образования

Формы и направления инвестиционной деятельности: опыт развитых стран и России

Особенности журналистского процесса в сети Интернет (на опыте США)

Государственная защита участников уголовного процесса на стадиях предварительного расследования

Инквизиционный процесс в Средневековой Европе: положительный и отрицательный опыт становления западной цивилизации

Мотивация и стимулирование деятельности в процессах менеджмента. Проектирование системы мотивации в Издательском доме "СК Пресс"

Процесс формирования и регулирования государственного долга в России

Общая характеристика процесса научения

Понятие о волнении. Процесс возникновения развития и затухания ветровых волн

Методы и модели демографических процессов

Бюджетное устройство и бюджетный процесс РФ

Организация бюджетного процесса

Административный процесс

Арбитражный процесс

Участники арбитражного процесса: классификация, права и обязанности, характеристика правового положения. Представительство в арбитражном процессе

Гражданский процесс (Контрольная)

Гражданский процесс (Контрольная)

Иск в гражданском процессе: теория и практика

Шпаргалка по гражданскому процессу

Шпоры по гражданскому процессу (Новый кодекс)

Письменные доказательства в системе доказательств гражданского процесса

Формирование государственного строя США

Бюджетный процесс в Украине

Законотворческий процесс в Республики Казахстан

Уголовный процесс зарубежных стран

Правовое регулирование инвестиционной деятельности

Юридический процесс

Процессы ведьм

Петр I, взаимосвязь политических и социально-экономических процессов

Роль личности в глобальном процессе управления определяющем ход истории

Принципы работы системы управления параллельными процессами в локальных сетях компьютеров

Получение уравнения переходного процесса по передаточной функции

Семейство операционных систем W2k. Обзор версий. Процессы и очереди

Cистема Автоматизированного Управления процесса стерилизации биореактора

Математические методы в организации транспортного процесса

Особенности патологического и эпизоотического процессов при уролитиазе кошек и собак в условиях мегаполиса и контроль за их проявлением

Патофизиологические процессы в тканях

Синдром "Дисфагия". Принципы диагностики и лечения. Организация сестринского процесса

Эмоция любви как биохимический процесс

Уголовный процесс (Контрольная)

Допустимость доказательств в уголовном процессе

Права подозреваемого и гарантии их реализации в уголовном процессе

Доказательства в уголовном процессе

Участие адвоката в уголовном процессе

Частные и публичные интересы в Российском уголовном процессе

Биология раневого процесса: лечение ран

Моделирование учебного процесса на примере темы "Издержки производства"

Индивидуализация и дифференциация образовательного процесса как условие развития личности современного школьника

Воспитание самостоятельности у учащихся вспомогательной школы в процессе профессионально-трудового обучения /на материале обучения швейному делу/

Индивидуализация в учебно-воспитательном процессе

Трудовое воспитание детей в процессе хозяйственно – бытового труда

Социальное воспитание в процессе становления личности

Педагогические условия формирования общечеловеческих ценностей у подростков в процессе изучения иностранного языка

Игра как фактор развития познавательных процессов младших школьников

Процесс становление власти в России (Доклад)

Особенности политического процесса в России на современном этапе

Конституционные процессы в Крыму в 1997 году

Технологический процесс сборки и сварки изделия "СУШИЛКА"

Производство чугуна. Материалы для плавки и процессы в доменной печи

Доменный процесс

Составные части реакторов гомогенных и гетерогенных процессов

Разработка модели технологического процесса получения ребристых труб и ее апробация

Знакомство с показателями точности производственных и контрольных процессов

Технологический процесс механической обработки детали "Траверса", проект специального станочного приспособления для фрезерования паза детали, проект специального станочного приспособления для фрезерования контура детали, ...

Проектирование технологического процесса изготовления детали - крышка подшипниковая

Автоматизация процесса газоочистки

Автоматизация технологического процесса по розливу минеральной воды

Моделирование математического процесса теплообмена в теплообменнике типа "труба в трубе"

Разработка технологического процесса изготовления детали

Технологический процесс обработки детали полумуфта

Автоматизация технологических процессов основных химических производств

Технологический процесс изготовления микромодуля этажерочного типа применительно к серийному производству

Технологические процессы в машиностроении

Разработка технологического процесса ТР топливной аппаратуры автомобиля ГАЗ-31029

Разработка технологического процесса ТР топливной аппаратуры автомобиля КамАЗ-5320

Разработка технологического процесса ТР топливной аппаратуры автобуса ПАЗ-3205

Разработка технологического процесса восстановления шатуна двигателя автомобиля ГАЗ-53А

Основные стороны процесса общения и их характеристика

Практический психолог и эффективность кадров. Исследование расхождений в представлениях об основных составляющих профессии между студентами и педагогическим коллективом вуза с целью оптимизации учебного процесса

Формирование личности преподавателя в процессе самовоспитания

Познавательные психические процессы. Мышление, тестирование уровня мышления

Психические познавательные процессы. Память

Проблема воздействия телевизионной рекламы на процесс инкультурации в современном российском обществе

Авторизация и манипуляция в процессах управления

Диффузионные процессы в тонких слоях пленок при изготовление БИС методом толстопленочной технологии

Разработка технологического процесса сборки и монтажа печатной платы «Пульт ДУ»

Проектирование автоматической установки пожаротушения в помещении цеха вальцевания в процессе производства которого используется резина

Важнейшие особенности процесса развития АПК в России

Управляем ли мы процессом урбанизации?

Методы исследований социально-экономических процессов в регионе

Методы и модели демографических процессов

Исследование политропического процесса

Круговая тренировка как средство оптимизации учебно тренировочного процесса

Плебисцитарная теория демократии Макса Вебера и современный политический процесс

Влияние языка на познавательные процессы

Интуитивное и дискурсивное в процессе познания

Методы активации химических процессов

Моделирование процессов переработки пластмасс

Бизнес-план как модель инвестиционного проекта

Порядок разработки схемы финансирования инвестиционного проекта

Инвестиционный проект

Бухгалтерский учёт хозяйственных процессов

Процесс управления маркетингом

НАФТА как проявление интеграционных процессов в североамериканском регионе во внешней политике Канады

Факторы инвестиционной привлекательности страны

Совершенствование процесса принятия управленческих решений

Использование менеджером своего персонала в процессе маркетинга и продаж

Инвестиционная деятельность предприятия

Процесс создания открытого акционерного общества

Процесс принятия решений. Интуитивная и рациональная технология принятия решений

Технология процесса принятия и реализации управленческих решений

Организация производственного процесса изготовления детали при изменении конъюнктуры рынка

Стандарт IDEF – инструмент реинжениринга бизнес-процессов

Разработка технологии процесса управления персоналом

Реинжиниринговый подход к управлению бизнес-процессами в организации

Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта цеха

Проектирование производственного процесса выработки пряжи /основы и утка/ для выработки и ткани арт. 34

Экономическая эффективность инвестиционного проекта

Инвестиционные решения предприятия

Бизнес-план инвестиционного проекта

Совершенствование методов экономической эффективности инвестиционных проектов

Анализ инвестиционной привлекательности предприятий в отраслевом разрезе. Пути её повышения

Ситуационный анализ коммерческой деятельности предприятия « ЧП Масалев» и предложения по оптимизации торговых процессов

Основные подходы к оценке инвестиционной привлекательности облигаций

Оценка эффективности управления инвестиционным портфелем

Экономико-математическое моделирование транспортных процессов

Японский опыт государственного регулирования экономики

Инвестиционная деятельность в Украине

Инвестиционный климат в России и пути его активизации

Методы оценки инвестиционных проектов

Роль инвестиций в развитии экономики Российской Федерации. Пути улучшения инвестиционного климата в России

Мировые интеграционные процессы

Анализ инвестиционных проектов в условиях инфляции

Анализ инвестиционной привлекательности предприятий металлургического комплекса

Синергетика экономических процессов

Россия в мировом политическом процессе

Идейно-политические процессы в древнекиевской Руси

Кэмп-Дэвидский процесс

Страны Востока: итоги цивилизационных процессов (ХХ век)

Степные соседи Древней Руси: этнические процессы и общественное развитие

Нюрнбергский процесс над нацистскими военными преступниками

Многоагентные системы. Процесс самоорганизации в многоагентных системах

РЕФЕРАТЫ referat.star-info.ru.