путь к просветлению

Реферат на тему: Реалізація функцій бібліотеки графіки для виводу тексту у графічному режимі (OutTextXY, SetTextStyle)

Раздел: Компьютеры, Программирование     ВСЕ РАЗДЕЛЫ

Код помилки може приймати одне з наступних значень: 0: Помилки нема -1: Режим BGI не встановлений -2: Графчн апаратн засоби не виявлен -3: Файл драйвера пристрою не знайдений -4: Неправильно визначений файл драйвера пристрою -5: Не вистача памят для завантаження драйвера -6: Вихд за меж памят при заповненн -7: Вихд за меж памят при заливанн -8: Файл з шрифтом не знайдений -9: Не вистача памят для завантаження шрифту -10: Неправильний графчний режим для обраного драйвера. Для забезпечення переходу екрану монтора в графчний режим програма ма починатися викликом процедури InitGraph, що автоматично виявля апаратн засоби  завантажу вдповдний графчний драйвер. Стандартний драйвер EGAVGA.BGI розмщуться у каталоз BPM3GI вдповдного диску. Якщо апаратн засоби не виявлен або в процес нцалзац вдбулася помилка, то на екран виводиться повдомлення про помилку  програма зупиняться. Нижче наведен деяк процедури та функц для роботи в графчному режим, що мстяться в бблотец Graph

Графічна бібліотека OpenGl

Створення власних бібліотек компонентів в Protel 99

Нотні колекції бібліотеки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка у світлі історико-культурного процесу краю

Виховна діяльність бібліотек вищих навчальних закладів у сучасних соціально-комунікаційних умовах

Архівно-бібліотечні зібрання української еміграції з чехословацької республіки: історія переміщень та опрацювання в Україні (1945–2007)

Реалізація функцій ABS(X), [X], {x}

Реалізація контрольної функції з використанням концепції контролінгу

Реалізація шляхів естетичного виховання першокласників у процесі формування каліграфічної навички

Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)

Реалізація формуючої індивідуалізації навчання монологічного мовлення учнів старших класів ліцеїв

Організація біржової торгівлі

Методика аудиту готової продукції та ії реалізації

Облік доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

Практична реалізація електронного документообігу на прикладі конкретної організації

Загальна характеристика договірних відносин щодо реалізації сільськогосподарської продукції

Проблеми реалізації норм права

Реалізація Конституції України

Теорія розподілу влади на законодавчу, виконавчу і судову та її реалізація в Україні

Роль ведучого в реалізації авторського задуму на Запорізькому телебаченні

Реалізація категорії ретроспекції в сучасних газетних текстах

Вирізання картинок з екрану та запис їх в BMP форматі (для графіки) і TXT форматі (для тексту)

Перетворення координат, операції масштабування в бібліотеці Opengl

Побудова ліній та точок з допомогою комп’ютерної графіки

Проектування web-додатку для обліку поставки та реалізації товарів

Розробка автоматизованої системи обліку працівника бібліотечного фонду коледжу УДАУ

Загальні системи комп’ютерної графіки

Бібліографічне забезпечення франкознавства

Останній біблійний пророк у художньому осмисленні Л. Мосендза

Механізм товарної стратегії економічного розвитку підприємств у сучасних умовах господарювання і методи реалізації такої стратегії

Економічний інтерес та шляхи його реалізації в рекламній діяльності

Механізм формування і реалізації стратегії управлінських інновацій

Соціальні гарантії безробітним та практика їх реалізації

Вища бібліотечно-інформаційна освіта в сучасній Україні: формування документологічної складової

Реалізація принципу наступності у процесі опанування учнями основ образотворчої грамоти

Трудова поведінка як форма реалізації особистих здібностей особистості

Бюджетний процес України та етапи його реалізації

Екологічний стан міста Біла Церква і Білоцерківського району Київської області

Аналіз обсягів виробництва та реалізації продукції на СТОВ "Світанок"

Підприємство як основний суб’єкт реалізації нововведень

Стабілізаційна політика в Україні: передумови, фактори, реалізація

Алгоритмы на графах. Кратчайшие расстояния на графах

Біологічні функції серинових протеїназ

Проблеми функціонування фінансових бірж України

Методологічні та біологічні проблеми біоніки

Організація обліку та контролю в Біловодському районному центрі зайнятості

Організація роботи органів та посадових осіб місцевого самоврядування

Індустріалізація економіки в другій половині XIX ст.

Генеза та функціонування числової символіки в поезії ХХ ст.

Організація та проведення екскурсій по м. Києву

Активізація пізнавальної діяльності учнів основної школи у позакласній роботі з біології

Маркери функції ендотелію та запалення у молодих осіб з обтяженою щодо артеріальної гіпертензії спадковістю та у хворих на артеріальну гіпертензію

Особливості патогенезу, клініки, діагностики і лікування генералізованого пародонтиту в осіб зі спадковою схильністю до його розвитку

Світова організація торгівлі: цілі та функції

Механізм функціонування соціально-трудових відносин як організаційної системи

Виникнення і становлення психіки в процесі біологічної еволюції

Методика навчання техніки естафетного бігу

Функціонування капіталу в різних сферах економіки

Проектування безвідходного виробництва з використанням біоконверсійних технологій утилізації відходів тваринництва

Організація товарообмінних операцій на прикладі ДП ДАК "Хліб України" Крижопільський елеватор

Фіскальна політика як засіб регулювання економіки

Эпифиз и его гормональные функции

Строение и функции клетки

Сущность, функции и классификация налогов

Защитная функция адвокатуры как правовая традиция

Функции и штаты Олонецкого губернского правления в 1825 – 1918 гг.

Экономические функции государства. Государственное регулирование экономики

Функции государства

Налоги: их сущность, виды и функции

Цели, задачи и функции прокуратуры Украины

Право: понятие, признаки, виды, функции, принципы

Функции государства

Происхождение права, теории происхождения права, понятие признаки, виды, функции, принципы

Деньги и их функции(MONEY)

Сравнительный анализ портретов Ф.И Шаляпина. Работы Б.М Кустодиева и К.А Коровина

Культура, ее функции, субъекты

Жизнь и творчество Рэя Бредбери (Життя і творчий шлях Рея Бредбері)

Предложения с именным предикатом состояния и их коммуникативные функции

Типы и функции обращений в лирике А. Блока

Реализация функций языка в ФЗ "О прокуратуре РФ"

Взаимоотношения учителя и ученицы в пьесе Б. Шоу "Цезарь и Клеопатра"

Граф А. А. Аракчеев. Современный взгляд на личность на основе анализа и сравнительной характеристики исторических источников и литературы

Київська Русь

Постановка лабораторной работы по теории графов

Построение функции предшествования по заданной КС-грамматике

Огляд графічних редакторів

Математичекие основы теории систем: анализ сигнального графа и синтез комбинационных схем

Теория случайных функций

Функция и ее свойства

Поиск клик в графах

Гамма функции

Теория графов. Задача коммивояжера

Рекурсивные функции

Теория неявных функций и ее приложения

Опіки. Види, допомога

Мышцы: начало, место прикрепления, функция

Функции нотариуса

Экологические функции правоохранительных органов

Уголовное преследование как функция государства

Формирование самоконтроля в процессе обучения математике по системе Д.Б.Эльконина - В.В.Давыдова в начальных классах

Изучение функций в школьном курсе математики VII-VIII классов

Анализ функции фильтрационного сопротивления для неустановившегося притока жидкости (газа) (к несовершенной скважине)

Инженерно-экологические изыскания по строительству автомобильной дороги на участке А-Б Новосибирской области

Военно-психологические вопросы в сочинениях Джона Б. Уотсона - как основоположника бихевиоризма

ВЕДУЩИЕ ФУНКЦИИ И СТРУКТУРА ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ

Исследование функций преобразования и метрологических характеристик бесконтактных волоконно-оптических датчиков перемещений

Религия и её функции

Сущность, структура и функции семьи

Структура и функции семьи

Оздоровительная физкультура при нарушении функций пищеварительной системы

Эвристические функции законов сохранения

Методологическая функция философии в научном познании

Социальные функции науки

Планирование - как основная функция управления

Функции ЦБ РФ (Контрольная)

Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації

Кредит, функции кредита, сущность кредита

Центральный Банк РФ и его функции

Банки их виды, функции

Фондовые биржи и их функции (Контрольная)

Рынок, сущность и функции

Проектирование основных составляющих процесса управления по функциям: планирование, организация, мотивация и контроль для фирмы "Оптика"

Бізнес-план АТзт ПГХ "Хрещатик"

Задачи и функции самоменеджмента

Функции управления

Функции и содержание систем регламентированного обслуживания рабочих мест

Банкрутство, як один з видів припинення діяльності юридичних осіб (Банкротство как один из видов прекращения деятельности юридических лиц)

Рынок ценных бумаг. Анализ доходности краткосрочных облигаций серии -а, -б, -в, -г и -д

Ценные бумаги их сущность и функции

Функции и формы статистической таблицы. Основные элементы и правила построения

Функции государства

Центральный банк РФ. Его функции и политика

Рынок: сущность, функции, роль в жизни общества. Противоречия рынка

Налогообложение: история развития, принципы, функции

Экономические функции правительства

Рынок: сущность, функции и структура

Функции цен

Основные элементы и функции государства

Київська Русь та її місце в історичній долі українського народу

Реформы Б.Н. Ельцина

Внутренние функции Российского государства

Попытки кабинета Б. Нетаниягу урегулировать отношения с Иорданией и Палестинской Национальной автономией

Школа Б.И. Рамеева, универсальные ЭВМ

Основные процедуры и функции модуля CRT

Коммуникационные функции в Windows for workgroups

Д.Б. Эльконин. Психология игры

Просветительская функция журналистики в исторической ретроспективе

Массовая культура и ее социальные функции

Мозаїки Київської Русі

Мифологические мотивы в повести А. и Б. Стругацких Понедельник начинается в субботу

Романы Б. Акунина и классическая традиция

Человек и революция (по роману Б. Пастернака «Доктор Живаго»)

Темы и мотивы поэзии Б. Пастернака

Своеобразие лирики Б. Пастернака

Поэтический мир Б. Л. Пастернака (рецензия)

Язык поэзии (по творчеству Б. Л. Пастернака)

Стихотворение Б.Л. Пастернака «Про эти стихи»

Жемчужины поэзии Б.Л. Пастернака

Мой любимый поэт и писатель Б.Пастернак

Судьба русского крестьянства в период коллективизации (по произведениям М. Шолохова, Б. Можаева, Ф. Абрамова)

Б. Шоу “Пигмалион”

Анализ сцены из романа Б. Пастернака «Доктор Живаго» (Лариса у гроба Юрия Живаго)

Историософия Б. Пильняка

Падежи: второй родительный и предложный. Функции и значения

Еще раз о лейтмотиве свечи в романе Б. Л. Пастернака «Доктор Живаго»

Внешние и внутренние интертексты в стихотворении Б.Л. Пастернака «Сказка»

Цветовые эпитеты в поэзии Б. Окуджавы

РЕФЕРАТЫ referat.star-info.ru.