путь к просветлению

Реферат на тему: Юридичні гарантії як правові засоби реалізації та захисту службово-трудових прав працівників СБ України

Раздел: Право     ВСЕ РАЗДЕЛЫ

Військовослужбовці, військовозобов'язані та резервісти, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, мають право на безоплатну кваліфіковану медичну допомогу у військово-медичних закладах охорони здоров'я. Військовослужбовці щорічно проходять медичний огляд, щодо них проводяться лікувально-профілактичні заходи. За відсутності за місцем проходження військової служби, навчальних (або перевірочних) і спеціальних зборів або за місцем проживання військовослужбовців військово-медичних закладів охорони здоров'я чи відповідних відділень або спеціального медичного обладнання, а також у невідкладних випадках медична допомога надається державними або комунальними закладами охорони здоров'я за рахунок Міністерства оборони України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів. Військовослужбовцям, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, медична допомога, санаторно-курортне лікування та відпочинок надаються відповідно до законодавства. Члени сімей військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової військової служби та курсантів (слухачів) вищих військових навчальних закладів, а також вищих навчальних закладів, які мають військові навчальні підрозділи) за відсутності за місцем їх проживання державних або комунальних закладів охорони здоров'я отримують медичну допомогу у військово-медичних закладах охорони здоров'я. Члени сімей військовослужбовців та осіб, звільнених у запас або у відставку, а також військовослужбовців, які загинули (померли), пропали безвісти, стали інвалідами під час проходження військової служби або постраждали у полоні в ході бойових дій (війни) чи під час участі в міжнародних миротворчих операціях, якщо ці особи прослужили у Збройних Силах України, інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях та правоохоронних органах не менш як 20 календарних років, мають право на медичне обслуговування у закладах Міністерства оборони України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів. Військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової військової служби) та члени їх сімей мають право не більше одного разу на рік на санаторно-курортне лікування та відпочинок у санаторіях, будинках відпочинку, пансіонатах і на туристських базах Міністерства оборони України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів з пільговою оплатою вартості путівок у розмірах та порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України. Таким же правом користуються члени сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби. До таких членів сімей належать: батьки, дружина (чоловік), неповнолітні діти, а також діти – інваліди з дитинства (незалежно від їх віку). Військовослужбовці, які отримали захворювання, пов'язане з виконанням обов'язків військової служби, після лікування у військово-медичному закладі охорони здоров'я мають право на позачергове одержання путівок до санаторно-курортних та оздоровчих закладів Міністерства оборони України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів.

1. Поняття, соціальна природа та значення юридичних гарантій в регулюванні трудових відносин Існування правової, демократичної держави, передбачає наявність та ефективне функціонування юридичних гарантій забезпечення прав і свобод людини і громадянина, які виступають як загальнолюдської цінності, що є результатом загально демократичних завоювань людства. Загальною ознакою юридичних гарантій є їх правове закріплення, яке полягає в ефективній охороні, захисту прав і свобод людини і громадянина, що головним чином забезпечується саме їх ефективною дією. Правові гарантії виконують свої функції в єдності і нерозривному зв'язку з іншими гарантуючими умовами, які в юридичній науці визначаються як 4) в інших виняткових випадках, коли присутність військовослужбовця в сім'ї необхідна, за рішенням командира (начальника) військової частини – тривалістю до 3 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад. Така відпустка може надаватися один раз протягом календарного року. За рішенням командира (начальника) військової частини військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової військової служби, можуть надаватися відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин без збереження грошового забезпечення загальною тривалістю не більш як 15 календарних днів на рік. У зв'язку з хворобою військовослужбовця йому надається відпустка для лікування із збереженням грошового та матеріального забезпечення на підставі висновку військово-лікарської комісії. Тривалість такої відпустки визначається характером захворювання. Загальний час безперервного перебування військовослужбовця в закладах охорони здоров'я та у відпустці для лікування у зв'язку з хворобою не повинен перевищувати 4 місяців підряд (крім випадків, коли законодавством передбачено більш тривалі строки перебування на лікуванні). Після закінчення встановленого безперервного перебування на лікуванні у закладах охорони здоров'я та у відпустці для лікування у зв'язку з хворобою військовослужбовець підлягає огляду військово-лікарською комісією для вирішення питання про придатність його до військової служби. Після видання наказу про звільнення військовослужбовця з військової служби відпустка для лікування у зв'язку з хворобою не надається. Дружині (чоловіку) військовослужбовця щорічна основна відпустка за її бажанням надається у зручний для неї (нього) час одночасно із щорічною основною відпусткою військовослужбовця. Військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової військової служби, які звільняються з військової служби, за винятком осіб, які звільняються зі служби за віком, станом здоров'я та у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, щорічна основна відпустка надається з розрахунку 1/12 частини тривалості відпустки, на яку вони мають право відповідно до пункту 1 цієї статті за кожний повний місяць служби в році звільнення. При цьому, якщо тривалість відпустки таких військовослужбовців становить більш як 10 календарних днів, їм оплачується вартість проїзду до місця проведення відпустки і назад до місця служби або до обраного місця проживання в межах України у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ Глава 1. ОСНОВНЫЕ НАЧАЛА ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА Статья 1. Цели и задачи трудового законодательства Целями трудового законодательства являются установление государственных гарантий трудовых прав и свобод граждан, создание благоприятных условий труда, защита прав и интересов работников и работодателей. Статья 2. Статья 3. Запрещение дискриминации в сфере труда Каждый имеет равные возможности для реализации своих трудовых прав. Никто не может быть ограничен в трудовых правах и свободах или получать какие-либо преимущества независимо от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, социального и должностного положения, возраста, места жительства, отношения к религии, политических убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям, а также от других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работника. Не являются дискриминацией установление различий, исключений, предпочтений, а также ограничение прав работников, которые определяются свойственными данному виду труда требованиями, установленными федеральным законом, либо обусловлены особой заботой государства о лицах, нуждающихся в повышенной социальной и правовой защите

Юридичн гарант права на охорону здоров'я скачать реферат бесплатно

Правовий статус юридичних осіб нафтогазового комплексу України (цивільно-правові аспекти)

Державне управління в сфері охорони здоров’я

Наукове обґрунтування та розробка моделі завантаження лікувальних закладів охорони здоров’я пацієнтами

Венчурне інвестування в системі фінансування інноваційної діяльності в сфері охорони здоров’я

Понятие трудового права. Предмет науки трудового права

Трудовое право

Трудовое право. (Контрольная)

Профсоюзы как субъекты трудового права

Значение, цели, задачи и основные принципы трудового права

Понятие трудового права. Предмет науки трудового права

Общие, специальные и локальные нормативные акты - источники трудового права РФ. Суммированный учёт рабочего времени

Предмет трудового права

Принципы трудового права

Принципы трудового права

Господарське право України

Трудовое право

Цивільне право України

Билеты по трудовому праву

Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

Предмет и метод трудового права

Трудовое право

Трудовое право

Шпоры по Трудовому праву (по ТК)

Положение несовершеннолетних в трудовом праве

Державний бюджет України і бюджетне право

Трудовое право - Трудовой договор и его заключение

Понятие охраны труда в трудовом праве России

Трудовой коллектив как субъект трудового права

Охрана труда по Российскому трудовому праву

Адміністративне право України

Государство в сфере трудового права

Державне право України

Дифференциация и дискриминация в трудовом праве

Засоби цивільно-правового захисту права власності

Защита профсоюзами социально-трудовых прав работников

Защита трудовых прав работников по законодательству Российской Федерации и Республики Беларусь

Источники трудового права. Дисциплина труда

Кримінальне право України

Материальная ответственность в трудовом праве

Нормативно-правові акти України

Основи цивільного права України

Основные проблемы охраны трудовых прав российских граждан

Основы трудового права и охраны труда

Понятие и классификация принципов трудового права

Понятие международного трудового права

Понятие, предмет и метод трудового права

Поняття та підстави представництва у цивільному праві України

Права та обов’язки власника права інтелектуальної власності на торгівельну марку і географічні позначення

Право працівника на заробітну плату

Право, джерела права та дія норм права ЄС

Правоотношения в сфере трудового права

Предмет, метод трудового права, соотношение трудового права с другими отраслями российского права

Предмет, метод, система, принципы и источники трудового права

Профсоюз как субъект трудового права

Реалізація і застосування права

Система трудового права

Социально-трудовые права работников, связанные с семейными обязательствами

Співвідношення адміністративного права з іншими галузями права України

Субъекты трудового права

Трансформація цінностей в сучасній правовій системі України

Трудовое право

Трудовое право

Трудовое право

Трудовое право

Трудовое право и трудовая дисциплина

Трудовые права белорусских граждан за рубежом (Германия)

Фактичний допуск до роботи як підстава виникнення трудових правовідносин

Держава і право України в період перебудови соціалізму

Особливості експертизи кисломолочних сирів, порядок та правила перепуску їх через митний кордон України (за матеріалами магазину "Вибір" м. Рівне)

Соціальні гарантії безробітним та практика їх реалізації

Соціальна робота як професія. Права і функціональні обов’язки соціального працівника

Адаптація екологічного законодавства України до Європейського права навколишнього середовища

Правова охорона природно-заповідного фонду України

Право власності юридичних осіб

Представництво і довіреність як спосіб здійснення суб’єктивного права і виконання юридичного обов’язку

Юридичний аналіз складу злочину "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами"

Юридичні особи як суб’єкти цивільного права

Конституционные гарантии основных прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации

Міграція робочої сили (юридичний аспект) (WinWord 97 (на укр языке))

Процессуальные гарантии прав обвиняемого на стадии досудебного расследования

Юридична характеристика складу злочину Диверсія

Гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации

Гарантия прав и свобод человека в США и Франции

Юридична відповідальність в сфері валютного регулювання

Юридичні особи як суб

В чем заключаются гарантии прав кредиторов юридического лица при его реорганизации

Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

Адміністративна відповідальність юридичних осіб за порушення податкового законодавства

Гарантии и защита прав местного самоуправления

Гарантии прав человека в США и Великобритании

Конституционные гарантии основных прав и свобод человека и гражданина в РФ

Основные формы осуществления правовым государством функций гаранта основных прав и свобод человека и гражданина

Понятие и виды гарантий реализации прав и свобод осужденных к лишению свободы

Право на отдых и его гарантии

Управління юридичним консалтингом

Юридична відповідальність

Юридичні колізії та способи їх розв’язання

Виникнення юридичних осіб

Моральний та юридичний аспекти свободи преси

Проблеми юридичної терміносистеми в англійській мові

Некоторые аспекты реализации гарантий прав иностранных инвесторов в Беларуси

Історія розвитку юридичної психології та структура злочинних груп

Порядок складання звіту про суми пільг в оподаткуванні юридичних та фізичних осіб

Юридична відповідальність за правопорушення в галузі екологічної безпеки

Правила приема в военно-учебные заведения (Доклад)

Классификация коллективных средств защиты и правила поведения людей в убежищах

Актуальные вопросы государственного контроля соблюдения законодательства о защите прав потребителей

Некоторые вопросы обеспечения прав обвиняемого на предварительном расследовании

Граждане как субъекты административного права

Административное право (шпаргалка)

Граждане, как субъекты административного права

Административное право

Граждане как субъекты международного права

Административно-правовой статус гражданина как субъекта административного права

Административно-правовое обеспечение личных прав и свобод граждан

Роль арбитража в судебной защите прав предпринимателей

Участники арбитражного процесса: классификация, права и обязанности, характеристика правового положения. Представительство в арбитражном процессе

Учебник по банковскому праву

Гражданское право

Субъекты гражданского права

Авторское право

Брачно-семейное право мусульман

Виды договоров и их классификация в гражданском праве

Гражданское право

Гражданское право (Контрольная)

Гражданское право (экзаменационная шпаргалка)

Гражданское, наследственное и право собственности по Судебникам 1497 и 1550 гг. Различия этих судебников в других отраслях права, кроме гражданского, наследственного и права собственности

Граждане как субъекты гражданского права (физические лица)

Гражданское, торговое и международное частное право

Значение срока в Гражданском праве

Объекты гражданских прав

Ответственность в гражданском праве

Права молодежи в РБ

Право интеллектуальной собственности /гражданское право Украины/

Право собственности некоммерческих организаций на жилые и нежилые помещения

Предмет и метод гражданского права

Собственность и право собственности

Ценные бумаги как объект гражданского права

ЦИВІЛЬНОЕ ПРАВО

Юридические лица: субъекты гражданских прав и обязанностей

Наследственное правоприемство по Российскому гражданскому праву

Осуществление гражданских прав

Гражданское право (шпоры для гос экз)

Отчет о производственной практике (Гражданское право)

Шпоры по гражданскому праву (2003г.)

Граждане как субъекты гражданского права

Потребитель и его права

Шпаргалки по гражданскому праву

Финансовая аренда и право промышленной собственности

Гражданское право РФ

Права и обязанности продавца и покупателя по договору купли-продажи

Актуальные проблемы гражданского права

Авторское право на программное обеспечение

Ценные бумаги как объекты гражданских прав

Гражданско-процессуальный порядок (защиты прав и законных интересов граждан и организаций [Контрольная])

Принципы гражданского процессуального права

Принципы гражданского процессуального права

Жилищное Право РФ (Шпаргалка)

Билеты по земельному праву

Право собственности на землю

Шпаргалки по земельному праву для ГОС

Английский Билль о правах 1689 г., Акт об устроении 1701 г. (Доклад)

Государство и право Англии в средние века

История государства и права зарубежных стран

История государства и права зарубежных стран (Контрольная)

Обязательственное право средневекового Китая

РЕФЕРАТЫ referat.star-info.ru.