путь к просветлению

Реферат на тему: Фактичний допуск до роботи як підстава виникнення трудових правовідносин

Раздел: Право     ВСЕ РАЗДЕЛЫ

На практиці ж часто неоформлений трудовий договір не супроводжується веденням таких документів (нелегальні трудові відносини), що з'ясовується здебільшого під час звільнення працівника, виникнення страхового випадку (тимчасової непрацездатності, нещасного випадку на виробництві тощо) чи під час перевірки контрольних та наглядових органів і т. п. За таких умов можуть виникати негативні наслідки як для працівника (соціальна незахищеність, нестабільність трудових відносин тощо), так і роботодавця (можливість притягнення до відповідальності, судові позови, ускладнене притягнення до відповідальності несумлінного працівника тощо). Без сумніву, встановлення обов'язкової письмової форми трудового договору зняло б проблему фактичного допуску до роботи. Але для цього необхідно повністю змінити редакцію ст. 24 КЗпП. Список використаної літератури Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р., ВВР, 1971, додаток до 50, ст. 375 Постанова пленуму Верховного суду України від 6 листопада 1992 р. № 9 «Про практику розгляду судами трудових спорів». Науково-практичний коментар Кодексу законів про працю, Прокопенко В. І., 2003 р. Трудове право України: Академічний курс: Підруч. для студ. юорид. спец. вищ. навч. закл. / П.Д. Пилипенко, В.Я. Бурак, 3. Я. Козак та ін.; За ред. П.Д. Пилипенка. — 2-е вид., перероб. і доп. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. Александров H.Г. Трудовое правоотношение. — M., 1948. — С. 242. Прокопенко В.І. Трудовий договір і трудові правовідносини. — К., 1971. — С 81.

Реферат З предмету: Трудове право України На тему: «Фактичний допуск до роботи як підстава виникнення трудових правовідносин» Київ 2009 р. План Вступ 1. Поняття фактичного допуску до роботи за чинним трудовим законодавством 2. Фактичний допуск до роботи як форма укладення трудового договору Висновки Список використаної літератури Вступ Як відомо трудовий договір вважається основною підставою виникнення трудових правовідносин. Якщо проблеми трудового договору як юридичного факту певною мірою перебували у полі зору представників колишньої радянської науки трудового права, то способи його укладення залишались поза їх увагою. Водночас у цій сфері існує чимало невирішених питань, які впливають на стан забезпечення трудових прав та інтересів як працівників, так і роботодавців. Недостатньо чітке правове регулювання процедури укладення трудового договору породжує нестабільність у взаємовідносинах сторін, що уклали такий договір. Іноді працівника допускають до роботи, обіцяючи згодом оформити його офіційно. Звісно, дехто погоджується, не знаючи правових наслідків такої згоди, а дехто, може, й знає, але теж погоджується, оскільки потрібна хоча б якась робота. Зауважимо, відповідно до ч. 4 ст. 24 КЗпП трудовий договір вважається укладеним навіть тоді, коли наказу чи розпорядження про прийняття на роботу не було видано, але працівника фактично допущено до роботи. Однак зміст цієї статті настільки суперечливий, що якби на практиці довелося керуватися лише нею, зробити це було б нелегко. Навіть Пленум Верховного Суду України, намагаючись визначити єдиний підхід до моменту укладення трудового договору, у своїй постанові від 6 листопада 1992 р. № 9 «Про практику розгляду судами трудових спорів» обмежився вказівкою на виданий наказ та фактичний допуск до роботи як фактичні обставини, після яких вважається, що договір укладено. 1. Поняття фактичного допуску до роботи згідно чинного трудового законодавства Момент фактичного виконання працівником роботи може мати самостійне юридичне значення. На той випадок, якщо не було проведено документального оформлення прийняття на роботу, фактичний допуск працівника до роботи визнається за трудовим законодавством моментом укладення трудового договору. Тим самим вже не трудовий договір визначає момент початку виконання роботи, а навпаки — момент виконання роботи засвідчує факт укладення трудового договору. Разом з тим, фактичний допуск до роботи не можна трактувати як якийсь новий, не згадуваний раніше спосіб укладення трудового договору. Він можливий, очевидно, лише після проведених попередньо переговорів між сторонами. Завдяки йому, власне, і засвідчується факт досягнення згоди між ними за усіма істотними умовами трудового договору. Інша річ, що ці переговори не отримали свого традиційного завершення — наказу чи розпорядження видано не було. Тому законодавець з метою забезпечення гарантій найманим працівникам і встановив правило, за яким факт допуску особи до виконання роботи є підставою для виникнення трудових правовідносин. 2. Фактичний допуск до роботи як форма укладення трудового договору Законодавець справді передбачає, що трудовий договір вважається укладеним і тоді, коли наказ чи розпорядження не були видані, але працівника фактично було допущено до роботи.

Второй метод — метод “либерализма”, шагов в сторону развития политических прав, в сторону реформ, уступок и т.д.» (Полн. собр. соч., 5 изд., т. 20, с. 67).   А. з. — характерная черта капиталистической организации труда, одна из основных тенденций буржуазного трудового права и социальной политики капиталистических государств; его развитие отражает упадок буржуазной демократии, непрочность и неустойчивость даже тех социальных реформ, которые буржуазное государство вынуждено проводить для улучшения положения трудящихся.   Возникновение А. з. связано с развитием классовой борьбы, стремлением буржуазии не допускать роста и усиления рабочих организаций. Во Франции уже в 1791 был принят закон Ле Шапелье, запретивший стачки и профсоюзы; этим же целям было подчинено применение английского закона 1825, промышленного устава 1845 в Германии, антитрестовского законодательства 1890 и 1912 в США и др. С конца 19 в. А. з. начало развиваться в России.   А. з. получило значительное развитие после 2-й мировой войны 1939—45 в империалистических странах в обстановке «холодной войны» и политики антикоммунизма

Перебували у пол зору представникв колишньо радянсько науки трудового права, то способи його укладення залишались поза х увагою

Понятие трудового права. Предмет науки трудового права

Трудовое право

Трудовое право (Шпаргалка)

Шпоры по трудовому праву (Шпаргалка)

Шпаргалка по трудовому праву

Шпоры по трудовому праву (Новый Кодекс)

Общие, специальные и локальные нормативные акты - источники трудового права РФ. Суммированный учёт рабочего времени

Роль и функции трудового права

Метод трудового права

Основы трудового права

Трудовое право

Правовая защита трудовых прав работников

Единство и дифференциация норм трудового права (исправлено и доработано)

Отпуск в трудовом праве

Трудовое право

Трудовое право

Шпаргалки по Трудовому праву Украины

Источники трудового права

Трудовое право

Трудовое право - Трудовой договор и его заключение

Курсовая работа по трудовому праву

Предмет, метод, методология и задачи науки административного права

Государство в сфере трудового права

Дисциплінарна відповідальність в трудовому праві

Защита прокурором трудовых прав и законных интересов граждан в гражданском судопроизводстве

Защита трудовых прав работников

Источники трудового права. Дисциплина труда

Материальная ответственность в трудовом праве

Наука гражданского права

Основные принципы трудового права

Основы трудового права в Республики Узбекистан

Понятие и классификация принципов трудового права

Понятие международного трудового права

Понятие, предмет и метод трудового права

Поняття, функції та система трудового права України

Предмет и метод трудового права

Предмет, метод, система, принципы и источники трудового права

Профсоюз как субъект трудового права

Современные проблемы международного регулирования трудовых прав

Субъекты трудового права

Теоретико-правовые аспекты науки конституционного права на современном этапе

Трудовое право

Трудовое право

Трудовое право

Трудовое право

Трудовое право государственных гражданских служащих

Трудовые права белорусских граждан за рубежом (Германия)

Функции науки конституционного права

Юридичні гарантії як правові засоби реалізації та захисту службово-трудових прав працівників СБ України

Субъекты трудового права

Місце і роль політики та політології як науки в житті суспільства

Політична наука

Достижения Советской науки

Влияние магнитного поля

Психогенетика: сцепленное наследование, генетика пола

Проблема занятости трудовых ресурсов, их численность. Центральный экономический район.

Налоговая система России в новом правовом поле

Образование и наука конца 19 начала 20 века

Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

Трудовой стаж

Сравнительный анализ конструкции трудового договора Украины, России и стран с развитой рыночной экономикой

Трудовые коллективные споры

Трудовые споры

Виды трудовых договоров

Трудовой договор (контракт) в системе трудовых правоотношений и кадровая работа на предприятиях

Права профсоюзов в сфере трудовых отношений

Трудовой договор

Статистика трудовых ресурсов

Прекращение трудового договора

Работник, коллектив, предприятие в новой системе трудовых правоотношений

Коллективные трудовые споры и порядок их разрешения

Индивидуальные трудовые споры

Расторжение трудового договора по инициативе работника (по собственному желанию)

Поле запаха в немецком языке на примере романа П.Зюскинда ПАРФЮМЕР

Наука и культура Китая

Отличие культурологии от других наук, изучающих культуру

Поле запаха в немецком языке на примере романа П.Зюскинда ПАРФЮМЕР

Просвещение, наука, педагогика в понимании персонажей комедии "Горе от ума"

Вклад М.В. Ломоносова в науку и литературу

А.В. Суворов. Наука побеждать

Миграция сельского населения XVIII - I пол. XIX вв.: исторические и психологические аспекты

Наука, 340-493 гг. Греция

Петербургская Академия Наук в 18-19 веках

Наука в Башкортостане

Наука и культура на Руси

Использование полей и закладок для оформления и автоматизации редактирования и обработки экономической информации в документах Word

Методы расчета электрических полей

Влияние электромагнитных полей (ЭМП) на живые организмы

Влияние электромагнитного поля на живые организмы и защита от вредного воздействия электромагнитного поля

Уникальный вклад Толстого в науку воспитания и образования

Трудовое воспитание младших школьников

Трудовое воспитание детей в процессе хозяйственно – бытового труда

Политика, наука и утопия

Политология в системе общественных наук

Метрология - наука о измерениях

Дианетика: современная наука душевного здоровья

Безопасность взаимоотношения с противоположным полом с точки зрения мужчин

Психогенетика: сцепленное наследование, генетика пола

Парапсихология: наука, или псевдонаука?

Классификация наук

Религия и наука в контексте культуры

Экономико-статистический анализ использования трудовых ресурсов в колхозе им. И.А. Плиева

Мотивация трудовой деятельности (Контрольная)

Социология как наука. Предмет и функции социологии

Огюст Конт как основатель позитивной науки об обществе - социологии

СИНЕРГЕТИКА КАК НАУКА О САМООРГАНИЗАЦИИ

Торсионные поля. Торсионные технологии

Гравитация с точки зрения общей теории поля

Защита пользователя от негативных воздействий электромагнитных полей дисплея

Электромагнитное поле и его влияние на здоровье человека

Значение принципа системности в познавательной деятельности. Гносеология и онтологические схемы науки

Философия и наука

Вера, наука и нравственность в философии Канта

Наука и власть. Наука в условиях тоталитаризма и доктринальной идеалогии

Системный подход в современной науке и технике

Идея развития в философии и науке

Наука и философия. Проблема соотношения. Варианты решения

Этика науки

Возникновение и развитие науки химии

Этапы развития экономической науки

Трудовая демократия

Управление трудовыми ресурсами

Трудовые ресурсы и пути улучшения их использования

Трудовой коллектив организации

Управление трудовыми ресурсами

Экономика труда (разделы: Рынок труда, Организация труда персонала предприятия, Расчёт трудовых показателей предприятия)

Трудовые ресурсы предприятия

Экономика: наука об ограниченности и выборе. Проблема выбора и альтернативная стоимость

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НАУКА

Механизм активизации трудовой деятельности в рамках рыночной экономики

Основное отличие науки экономики от других наук

Регулирование занятости трудовых ресурсов Украины

Международная трудовая миграция

Этапы развития экономической науки

Миграция трудовой рабочей силы

Парадигмы постсоветской исторической науки: всяк сам себе историк?

Конструктивизм в американской общественной науке

Религия и нравы. Литература, науки, искусство в Древнем Риме

Пол, власть и концепция "разделенных сфер": от истории женщин к гендерной истории

Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України

Національна політика СРСР в роки перебудови

Постмодернізм та українська історична наука

Революція 1905-1907 р.р. в Росії, розстановка ії політичних сил

Казимир Валишевский и русская историческая наука

Женская "трудовая повинность" в нацистской Германии (1933-1939 гг.)

Межкультурный диалог в поле диаспор

Жан Поль Марат

Формирование технических наук

Первопроходцы науки об электричестве

Г.В. Вернадский - историк русской исторической науки(продолжающая традиция или новый взгляд?)

Бионика как новая отрасль науки

Проблема дидактического построения дисциплины в свете проблемы построения культурологии как науки

Психолингвистика как наука. Её связь с классическим языкознанием и отличие от него

Культурология как самостоятельная наука

Поль Сезанн

Наука и искусство как языки единого мировосприятия в античном представлении

Русская культура, наука и образование в первой половине 19 века

Наука в контексте культуры

Особливості мови роману О.Забужко Польові дослідження українського сексу

Наука о русском языке в постсоветской России

Прошлое, настоящее и будущее в цикле «На поле Куликовом» А. Блока

Обращения В.Г.Короленко и А.П.Чехова в Императорскую Академию Наук

Виникнення науки и поняття логічного закону

Расчет стационарного теплового поля в двумерной пластине

Энергия гравитационного поля

Приборное изучение воздействий естественных магнитных полей на бат человека: методы, средства, результаты

РЕФЕРАТЫ referat.star-info.ru.