путь к просветлению

Реферат на тему: Співвідношення адміністративного права з іншими галузями права України

Раздел: Право     ВСЕ РАЗДЕЛЫ

Зміст Вступ 1 Адміністративне право України як галузь права 2 Співвідношення адміністративного права з іншими галузями права України Висновок Література Вступ Адміністративне право –це галузь права, що регулює з метою реалізації завдань і функцій держави суспільні відносини управлінського характеру, які виникають у сфері виконавчої і розпорядчої діяльності органів виконавчої влади , внутрішньо організаційній діяльності інших державних органів, а також у процесі здійснення громадськими організаціями зовнішніх юридично-владних повноважень. Уся правова система поділяється на галузі, які класифікуються за трьома групами: профілюючі (первинні,фундаментальні,самостійні)- конституційне, адміністративне, цивільне, кримінальне право та їх процесуальні аналоги; спеціальні –земельне ,фінансове, трудове, сімейне право; комплексні –господарське, сільськогосподарське, природоохоронне, житлове, морське тощо. Як одна із фундаментальних галузей права, адміністративне право тісно пов 2004.-584с. Конституція України: Із змінами, внесеними згідно із Законом 2222- IV від 08.12.2004 р.К.: Велес, 2007.- 48с.

Труды по истории римского и гражданского права, общей теории права. МУРОРАН город и порт в Японии, на о. Хоккайдо. 116 тыс. жителей (1991). Черная металлургия, машиностроение, деревообрабатывающая, нефтеперерабатывающая, химическая промышленность. Добыча каменного угля. МУРРЕЙ (Марри) (Murray) самая большая река в Австралии. 2570 км, площадь бассейна 1057 тыс. км2. Истоки в Австралийских Альпах, впадает в Индийский ок. Главные притоки: Дарлинг и Маррамбиджи. Летом полноводна, зимой сильно мелеет. Средний расход воды 330 м3/с. Судоходна от г. Олбери. В бас. Муррея крупное водохранилище и ГЭС. МУРСИЯ (Murcia) автономная область на юго-востоке Испании, у Средиземного м. 11,3 тыс. км2. Население 1038 тыс. человек (1992). Главный город — Мурсия. На территории Мурсии — пров. Мурсия. МУРСИЯ город в Испании, адм. ц. авт. обл. и пров. Мурсия. 319 тыс. жителей (1991). Центр производства натурального шелка. Хлопчатобумажная, пищевая промышленность. Университет. Собор 14–16 вв. МУРУГАН в индуизме воинственное божество Юж. Индии

. Спввдношення адмнстративного права з ншими галузями права.

Співвідношення соціальної держави та інформаційного суспільства в контексті вимірів свободи, права і власності

Основи адміністративного права України

Поняття, система та принципи адміністративно-територіального устрою України

Розвиток стосунків України з Європейським Союзом у галузі авторського права і суміжних прав

Історія держави та права України

Загальні питання права власності у відносинах з іноземцями за законодавством України

Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

Стан співробітництва України з Міжнародним валютним фондом

Аграрне право України

Гармонізація національного законодавства України з нормами Європейського товариства в сфері захисту прав людини і громадянина

Загальновизнані принципи та норми міжнародного права та їх відображення в кримінальному процесі України

Кримінальне право України

Основи муніципального права України

Поняття злочину у кримінальному праві України

Права, вільності і зобов’язання громадян України

Право України другої половини XVII-XVIII ст.

Система цивільного права України

Територіальна автономія в Україні. Соціально–культурні права і свободи громадян України

Виникнення і здійснення права довірчої власності за законодавством України

Напрями співробітництва України та Угорщини

Стан соціальної галузі України

Адаптація екологічного законодавства України до Європейського права навколишнього середовища

Співвідношення держави, права, закону і людини у філософії

Драми Хротсвіти Гандерсгеймської в їх співвідношенні з «оттонівським відродженням

Місце адміністративного права в правовій системі

Правове регулювання участі прокурора в адміністративному судочинстві щодо захисту прав та свобод громадянина

Адміністративне право: погляди українських вчених часів незалежності (Т.О. Коломоєць)

Проблема співвідношення рентабельності і ліквідності

История государства и права России. (Образование Русского централизованного государства в XV-XVI вв. Свержение Временного правительства и захват власти большевиками. WinWord)

Учение о государстве и праве в эпоху раннего средневековья (X —XV вв.)

Поняття і види співучасті у кримінальному праві

Развитие права в России(вторая половина XVI-XVII вв.)

Адміністративна відповідальність

Адміністративна відповідальність юридичних осіб за порушення податкового законодавства

Адміністративне правопорушення

Адміністративний процес

Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності

Екологічне право як галузь права

Модель адміністративного судочинства Австрії

Поняття і види співучасті у кримінальному праві

Право спільної власності

Принципи адміністративного судочинства та особливості їх застосування

Склад адміністративного правопорушення. Адміністративне стягнення

Види адміністративних порушень митного законодавства

Адміністративні і економічні реформи Петра I

Адміністративний примус в правоохоронній діяльності міліції в Україні

Особливості управління та господарсько-адміністративного влаштування Дерманського Свято-Троїцького монастиря на Волині у ХVІ–ХVІІ ст.

Міжнародна співпраця у галузі охорони довкілля

Правила приема в военно-учебные заведения (Доклад)

Классификация коллективных средств защиты и правила поведения людей в убежищах

Инвестиционное право РФ (Шпаргалка)

Административное право

Административное право (Контрольная)

Государственное и административное право (Контрольная)

Соотношение административного права со смежными отраслями права

Предмет, метод, источники Административного права

Административно право (шпаргалки)

Административно-процессуальное право РФ

Арбитражное процессуальное право

Шпаргалки для госэкзамена по теории государства и права

Банковское право (Контрольная)

Содержание договора о передаче прав на программу для ЭВМ

Гражданское право - сделки

Защита авторских прав

Авторское право

Вещно-правовые способы защиты права собственности

Гражданское общество и право по Гегелю

Гражданское право (Контрольная)

Гражданское право (Шпаргалка)

Гражданское право РФ (шпаргалка)

Виндикационный иск как способ защиты вещных прав

Гражданское право

Защита прав потребителя

Наследственное право: завещание

Обязательства в Римском и современном гражданском праве

Понятие гражданского права как отрасли права

Права человека

Право собственности на природные ресурсы

Пределы осуществления гражданских прав

Проблемы защиты авторского права в сфере web-журналистики Рунета

Сравнительная характеристика института брака по российскому и мусульманскому праву

ЦивЁльно правовЁ вЁдносини - батькЁвство (Гражданско-правовые отношения - родительские права и обязаности)

Юниты по Гражданскому праву

Защита прав потребителей по Российскому законодательству

Гражданское право (лекции)

Шпаргалки по гражданскому праву

Личные права и свободы человека России

Гражданско-правовые способы защиты права собственности и ограниченных вещных прав

Право собственности граждан

Субъекты патентного права

Защита прав потребителей

Имущественные права и обязанности супругов

Нематериальные блага, неимущественные права и их защита

Шпаргалка по Гражданскому Праву РФ (часть первая и вторая)

Право собственности и другие вещные права

Толкование норм гражданского права

Международные документы о правах женщин

Защита прав потребителей при продаже товаров

Экзаменационные вопросы по гражданскому процессуальному праву

Предмет гражданско-процессуального права

Право собственности

Аграрное право (Контрольная)

Содержание права собственности на землю. Ограничения права собственности на землю

Земельное право (шпаргалка)

Мусульманское право (Доклад)

Всеобщая история государства и права зарубежных стран (Шпаргалка)

Гражданское право в ходе истории

История государства и права зарубежных стран (Контрольная)

История права и государства

Право Древней Греции

Ричард Поуэлек "Право и правосудие"

Шпаргалка по истории государства и права зарубежных стран

Основы конституционного права Франции

Основные черты афинского права. Источники, право собственности, обязательственное право, брачно-семейное право, уголовное и процессуальное право

Шпаргалки по истории государства и права Казахстана

Возникновение и система развития права Канады

Источники и кодификация права Украины в составе России в 18 ст.

Государство и право в годы Великой Отечественной войны

История государства и права России

История государства и права России

Нарушение прав человека в ходе монголо-татарского нашествия

Применение норм права

Уголовное право по Соборному Уложению 1649 года

Контрольная работа по всеобщей истории государства и права

Отмена крепостного права в России 1861г.

Шпаргалки по истории отечественного гос и права 18-19 века

Русская Правда - кодекс древнерусского феодального права

Проблема Курильских островов в отношениях СССР/России и Японии во второй половине XX-нач. XXI вв.

Источники государственного (конституционного) (права Эстонии WinWord)

Конституционное право Украины как отрасль права

Предмет, источники и система конституционного права зарубежных стран

Конституцiя США та реальнi права громадян

Право собственности граждан на жилье на Украине

Конституционное право Казахстана (шпаргалка)

Права человека

Административное право Украины

Развитие института прав и свобод человека и гражданина в России

Конституционное право

Конституционные гарантии основных прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации

Основные права, свободы и обязанности и механизм их реализации

Социально-экономические и культурные права и свободы граждан Российской Федерации

Политические права и свободы граждан

Право человека на эвтаназию

Конституционное право РФ

Европейский суд – гарант защиты прав человека

Международное право

Отношения Совета Европы и Азербайджана в рамках международного права

Правопреемство в международном праве (Контрольная)

Территория в международном праве

История международного права и его науки классического периода

Шпаргалка по международному праву

Международно-правовая охрана прав на "Промышленную собственность" (Контрольная)

Международное частное право

Шпаргалка по международному частному праву (Вопросы к экзамену по МЧП)

Международное частное право (шпаргалка)

Шпаргалка по международному частному праву (2005г.)

Муниципальное право (Шпаргалка)

Муниципальное право

Контрольная работа по муниципальному праву Вариант 2

Налоговое право как основной институт финансового права

Налоговое право

Права русскоговорящих жителей в Эстонии

Право интеллектуальной собственности

Экологическое право /Украина/ (Контрольная)

Возникновение и развитие, понятие и признаки права. Понятие правосознания, основные функции, виды

Ограниченные вещные права

РЕФЕРАТЫ referat.star-info.ru.