путь к просветлению

Реферат на тему: Право, джерела права та дія норм права ЄС

Раздел: Право     ВСЕ РАЗДЕЛЫ

Наталья Владимировна Кормушкина Шпаргалка по конституционному праву зарубежных стран 1. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН: ОТРАСЛЬ ПРАВА, НАУКА, УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА Конституционное право как отрасль права– система внутренне согласованных юридических норм (правил особого рода, обеспечиваемых государственным принуждением), которые содержатся в различных правовых актах – конституциях, законах, декретах президента – и регулируют определенную группу общественных отношений (прежде всего основы устройства общества и государства, правового положения личности). Конституционное право как особая отрасль права в зарубежных странах регулирует основы связей в отношениях: личность – коллектив – государство – общество. Нормы конституционного права – общеобязательные правила, установленные нормативными правовыми актами – законами, указами и др. (либо путем судебного прецедента, конституционного обычая). В конституционном праве доминируют отношения субординации (подчинения), отношения же координации (согласования) применяются реже

Дя ршень конституцйних судв в час

Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)

Концепція створення інформаційних систем у державному управлінні

Судова система України. Конституційний Суд України

Теорія документно-інформаційних потоків

Стратегія розвитку рекреаційних зон туристичного призначення

Нормы права. Структура норм права

Понятие права, и современный подход к типологии права

Норма права

Нормы права

Норма права

Норма права и система права. Правоотношения

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ билеты по конституционному праву РФ - по курсу, по конституционному праву - государственные, по уголовному праву - по курсу. Всё за 2002 год - свеженькое на момент закачки.

Нормы права и другие социальные нормы

Философия права Г. И. Фихте (Обсонование необходимости права и государства)

Нормы права

Нормы права

Права аудиторов при взаимотношении с клиентом. Право аудиторов проводить проверку

Реализация норм права

Толкование норм права.

Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

Прийняття рішень за результатами ревізій і перевірок та контроль за їх виконанням

Действие норм права

Норма права

Норма права і стаття нормативно-правового акту

Нормы права

Нормы права

Нормы права: понятие, пределы действия

Підстави та порядок виникнення права користування надрами

Понятие и содержание права на защиту как субъективного гражданского права

Поняття сторін у цивільному процесі та їх процесуальні права і обов’язки

Право на відпустку за трудовим правом України

Правові особливості створення та реорганізації приватного підприємства

Проблеми реалізації норм права

Социальная ценность норм права

Тлумачення норм права

Толкование норм права

Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини, їх особливості та види

Юридична особа як суб’єкт цивільного права. Поняття створення та припинення юридичної особи

Філософські аспекти кохання, часу і вічності, смерті та безсмертя в сонетах Шекспіра

Діагностика та корекція когнітивних порушень у хворих з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання алкоголю

Підстави та порядок виникнення права власності на природні ресурси

Норми права та нормативні акти

Сучасна концепція прав людини, її втілення в основних принципах конституційно-правового статусу людини і громадянина

Принятие конституции США. Билль о правах

Права и свободы граждан закрепленные в Конституции Российской Федерации (Контрольная)

Европейский суд – гарант защиты прав человека

История болезни - Сообщающаяся водянка оболочек правого яичка

Конституция РФ-гарант реализации прав и свобод граждан в российском обществе

Практика Конституционного Суда РФ в области защиты основных прав и свобод человека

Класіфікація майна у міжнародному приватному праві

Применение Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод в судах России

Основні правила безпеки під час обслуговування електроустановок

Суд и процесс в римском частном праве

Теорія держави і права

Обращение граждан в Европейский Суд по правам человека

Дія на людину постійних електричних полів та полів частотою 50 Гц

Гармонізація національного законодавства України з нормами Європейського товариства в сфері захисту прав людини і громадянина

Деятельность адвоката в Европейском суде по правам человека

Европейский суд по правам человека. Порядок обращения, структура и юрисдикция

Історія земельного права України

Метатеорія держави і права

Обжалование в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан

Правові питання часу відпочинку

Прокурорский надзор за соблюдением прав обвиняемого на защиту в суде

Реалізація Конституції

Рішення суду першої інстанції в цивільному процесі

Теорія держави і права

Територіальна автономія в Україні. Соціально–культурні права і свободи громадян України

Цивільний процес. Конституція України про здійснення правосуддя в державі

Вирішення суперечок у міжнародному праві

Визнання та виконання рішень іноземних судів в Україні

Особливості операційних систем реального часу

Дослідження чисельних методів вирішення нелінійних рівнянь

Грузія: особливості історичного розвитку від найдавніших часів до сьогодення

Джерела права та правова система Запорізької Січі

Конституція УРСР 1919 року

Пилип Орлик та перша Конституція України

Дисперсія у одномодових телекомунікаційних волокнах

Джерела та форми права

Процес прийняття та класифікація управлінських рішень

Сучасна теорія політичних партій та партійних систем

Організація виробничого процесу у часі та ремонтного обслуговування виробництва

Віра, Надія, Любов у філософсько-релігійних поглядах та етичній думці людства

Сям’я і шлюб у феадальным праве Беларусі

Матеріалістична філософія Нового часу

Західноєвропейська філософія Нового часу

Кошторисна документація. Особливості складання інвестиційних кошторисів

Джерела антропогенного забруднення та класифікація забруднень

Екологія України. Проблеми. Географія. Шляхи рішення

Концепція непослідовності політики у часі

Общие виды работ, выполняемых на воздушных судах

Правила приема в военно-учебные заведения (Доклад)

Классификация коллективных средств защиты и правила поведения людей в убежищах

Актуальные вопросы государственного контроля соблюдения законодательства о защите прав потребителей

Некоторые вопросы обеспечения прав обвиняемого на предварительном расследовании

Граждане как субъекты административного права

Административное право (шпаргалка)

Граждане, как субъекты административного права

Административное право

Граждане как субъекты международного права

Административно-правовой статус гражданина как субъекта административного права

Административно-правовое обеспечение личных прав и свобод граждан

Арбитражное процессуальное право

Федеральный суд

Банковское право

Шпаргалка по банковскому праву

Авторское право

Шпоры по гражданскому праву (Шпаргалка)

Авторское право

Вещи как объекты гражданских прав (Контрольная)

Гражданское и семейное право

Гражданское право (Контрольная)

Гражданское право (Шпаргалка)

Гражданское право РФ

Договорное право

Гражданское право

Засоби захисту права власностi

Место обязательственного права в системе гражданского права

Объекты Гражданского права

Ответы по Гражданскому праву РФ

Права ребенка

Право собственности на квартиру и жилой дом

Право: сделки

Приобретение права собственности на движимое и недвижимое имущество, сравнительная характеристика

Способы защиты гражданских прав

Ценные бумаги как объекты гражданских прав

Шпаргалка по гражданскому праву

Юридические формы защиты прав потребителей

Представительство по гражданскому праву

Осуществление гражданских прав

Гражданское право (шпоры для гос экз)

Отчет о производственной практике (Гражданское право)

Билеты к экзамену по гражданскому праву (СПбГПУ)

Гражданское право в системе права

Развитие наследственного права в России

Право собственности на автомобиль

Вещные права на землю

Административно-правовое обеспечение личных прав и свобод граждан

Защита авторских прав в интернете

Исключительные права на средства индивидуализации товаров, работ, услуг и их производителей

Возникновение (создание) юридического лица в современном гражданском праве

Недействительность сделок в Гражданском праве

Ответственность в российском гражданском праве

Принципы гражданского процессуального права

Предмет гражданско-процессуального права

Право собственности

Аграрное право (Контрольная)

Содержание права собственности на землю. Ограничения права собственности на землю

Земельное право (шпаргалка)

Мусульманское право (Доклад)

Всеобщая история государства и права зарубежных стран (Шпаргалка)

Гражданское право в ходе истории

История государства и права зарубежных стран (Контрольная)

История права и государства

Право Древней Греции

Ричард Поуэлек "Право и правосудие"

Шпаргалка по истории государства и права зарубежных стран

Контрольная работа по всеобщей истории государства и права

1933г. Трагедия голода на Украине (1933: Трагедія голоду)

Шпаргалки по истории государства и права Казахстана

Возникновение и система развития права Канады

Мусульманское право

Возникновение и развитие Советского права (1917-1940)

История государства и права России

История государства и права России

История государства и права России. (Образование Русского централизованного государства в XV-XVI вв. Свержение Временного правительства и захват власти большевиками. WinWord)

РЕФЕРАТЫ referat.star-info.ru.