Реферат на тему: Пенсійне право як складова права соціального забезпечення

Раздел: Право     ВСЕ РАЗДЕЛЫ

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ Кафедра «Цивільного права та процесу» Реферат з дисципліни «Трудове право» за темою: «Пенсійне право як складова права соціального забезпечення» Виконав: курсант 301 н.в. рядовий міліції Шпильовий І.В. Перевірив: викладач кафедри цивільного права та процесу ст. лейтенант міліції Савко В.В. Дніпропетровськ 2007 План 1. Поняття та структурні елементи права соціального забезпечення. 2. Пенсія, як об'єкт соціально-забезпечувальних правовідносин. Поняття, ознаки, класифікація та суб від 21 березня 1991р. №875-ХІІ. Указ Президента України Про Основні напрями реформування пенсійного забезпечення в Україні. від 13 квітня 1998 р. № 291/98 Основні напрями реформування пенсійного забезпечення в Україні. Схвалено Указом Президента України від 13 квітня 1998 р. № 291/98. С. Куземська. До питання про систему права соціального забезпечення. – Л. – 2004 р. 1 Цікаво, що у польській мові слово «пенсія» використовується для позначення заробітної плати, яка виплачується працівникові у трудових правовідносинах. А пенсія у тому значенні, яке надається їй в українській мові, польською звучить як «емеритура», або «рента».

Щоправда, в "Положенні про освідомчі відділи", "Інструкції начальникам освідомчих відділів..." та в нормативних документах, що регламентують в цілому діяльність Державної варти, не знайшли чіткого відображення права та обов'язки співробітників при здійсненні оперативно-розшукових заходів, питання соціального і правового захисту особового складу. Необхідно зауважити, що цивільні державні установи зобов'язувалися доводити до ОВ інформацію, потрібну їм для виконання оперативних заходів. З цією метою навіть виробили відповідну процедуру для місцевої адміністрації. В той же час згідно з "Правилами для спільної роботи" система ОВ повинна була координувати свою діяльність як з іншими органами Державної варти, так і з військовим відомством. Сумною реалією часу була вказівка про надання службової інформації командуванню австро-німецького контингенту в Україні. Крім цього, останні намагались використовувати в своїх інтересах й агентурний апарат освідомчих відділів. Відомі спроби германського командування створити руками ОВ маріонеткову, "кишенькову" спецслужбу - освідомчо-агітаційне бюро, яке мало інформувати його про настрої населення та вести агітацію за існуючий лад і Гетьмана

РефератПенсйне забезпечення громадян Украни

Права, вільності і зобов’язання громадян України

Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

Соціальне забезпечення сімей червоноармійців, "жертв контрреволюції" та біженців в Україні (1919-1922 рр.): історичний аспект

Правовідносини у сфері соціального захисту

Діяльність Пенсійного фонду України та фінансові проблеми вдосконаленні системи пенсійного забезпечення

Комерційне телебачення України

Пенсійне забезпечення

Загальні питання права власності у відносинах з іноземцями за законодавством України

Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

Механізм забезпечення кредитування банками України та шляхи удосконалення на прикладі ЗАТ КБ "ПриватБанк"

Адміністративне право України

Гармонізація національного законодавства України з нормами Європейського товариства в сфері захисту прав людини і громадянина

Загальновизнані принципи та норми міжнародного права та їх відображення в кримінальному процесі України

Кримінальне право України

Основи адміністративного права України

Поняття злочину у кримінальному праві України

Право на відпустку за трудовим правом України

Правовий статус юридичних осіб нафтогазового комплексу України (цивільно-правові аспекти)

Розвиток стосунків України з Європейським Союзом у галузі авторського права і суміжних прав

Співвідношення адміністративного права з іншими галузями права України

Юридичні гарантії як правові засоби реалізації та захисту службово-трудових прав працівників СБ України

Держава і право України в період перебудови соціалізму

Особливості експертизи кисломолочних сирів, порядок та правила перепуску їх через митний кордон України (за матеріалами магазину "Вибір" м. Рівне)

Пенсійний фонд України як фінансовий інститут

Адаптація екологічного законодавства України до Європейського права навколишнього середовища

Атомна енергетика України і РПС

Народный депутат Украины (Народний депутат України)

Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

Банковская система Украины, ее роль при переходе к рынку (БанкЁвська система Укра©ни Ё ©© роль в переходЁ до ринку)

Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

Історія соборності України

Господарство України на рубежі 18-19 столітть

Походження людини та її поява на території України

Культура України в 30-х рока

Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність

Податкова політика України

Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї

Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України

Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

Бюджет України: актуальні проблеми

Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

Фінансова система України

Організаційна система управління природокористуванням України

Інтеграція України у світове господарство

Вплив російської кризи на економіку України

Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки

Розвиток та розміщення хімічної промисловості України

Авіаційний транспорт України

Грошовий обіг України

Банківська система України

Біохімія трансгенної картоплі в умовах України

Розвиток і розміщення промислового комплексу України

Конституційні засади виконавчої влади України

Грошова система України

Культура та побут населення України

Хімічна промисловість України

Електроенергетика України

Законодавство України про військову службу

Проблеми золотоносності надр України

Легка промисловість України укр

Верховна Рада України в системі органів влади

Перши президенти незалежної України (політичні портрети)

Аналіз журналістських розслідувань на матерілах газети "Голос України"

Методики оцінки фінансового стану банків України

Національний Банк України

Проблеми функціонування фінансових бірж України

Страховий ринок України

Фінансова складова діяльності Погребищенського відділення ВАТ "Державний ощадний банк України"

Формування бюджетів фондів соціального страхування України

Банки на валютному ринку України

Банківська система України та проблеми її реформування

Законодавча база України про охорону праці

Стійкість до голодування і активність АДГ у Drosophila melanogaster із природних популяцій України

Еколого-ценотичні особливості та представленість родини бобових у флорі України

Основний обробіток ґрунту під льон олійний після пшениці озимої в південній частині правобережного лісостепу України

Проблеми та перспективи розвитку агропромислового комплексу України

Шляхи покращення використання лісових ресурсів України

Відповідальність аудитора за здійснені дії і виконання процедури за дотримання нормативно-правової бази України і Міжнародними стандарти аудиту для перевірки подальших подій

Проблеми діловодства на сторінках журналу "Кадровик України"

Аудиторська перевірка Національного банку України

Законодавство України про цивільну оборону

Тваринний і рослинний світ України

Характеристика рекреаційних ресурсів України

Оцінка протидефляційної стійкості ґрунтового покриву південного степу України

Регіональна економічна політика України й особливості регіонального розвитку

Екологічні проблеми України та шляхи їх розв’язання

Економічні райони України

Населення та трудові ресурси України

Нафтова, нафтопереробна й газова промисловість України

Адвокатура України

Апеляційні суди України

Бюджетна система України

Державна система охорони інтелектуальної власності України – складова частина міжнародної системи охорони промислової власності

Державотворення як визначальна складова сучасного та майбутнього у розвитку України

Еволюція, закономірність, ефективність розвитку державності України в умовах її суверенітету (кінець ХХ-початок ХХІст.)

Інтерполяція інструментів фіскальної політики на Державний бюджет України

Кабінет Міністрів України

Національна депозитарна система України

Організація роботи народного депутата України в парламенті та у виборчому окрузі

Підстави для визнання нормативно-правових актів недійсними Конституційним Судом України: теорія і практика

Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

Поняття, система та принципи адміністративно-територіального устрою України

Правова система України

Правовий режим використання і охорони надр України

Преамбула і загальні засади Конституції України. Особливості конституційного статусу Автономної Республіки Крим

Прокуратура України

Сімейний кодекс України

Специфіка реалізації положень теорії доказів і норм чинного КПК України

Філософські засади європейської моделі розвитку України

Вибори народних депутатів України 2002 року: правозастосовча практика судів та виборчих комісій

Вищі спеціалізовані суди. Верховний суд України

Сучасна мовна політика України

Акт відновлення незалежності України 30 червня 1941 р. і початок боротьби з німецькою окупацією

Архівні фонди НАН України як джерело з вивчення розвитку української академічної історичної науки (1944–1956)

Визволення України з-під влади Золотої Орди і боротьба за створення незалежної Української держави (XIV-XV ст.)

Військові події на території України у роки Першої світової війни

Державний лад України при НЕП

Економічне становище України в роки Хмельниччини

Зведення України до стану окраїни російської імперії

Інкорпорація України в державну структуру Російської і Австрійської Імперій

Історія прийняття Конституції України

Історія України

Історія України. Соціально-політичні аспекти

Культура України другої половини XVIІ-XVIII ст.

Національний склад гірничопромислової буржуазії України в пореформений період

Німецька окупація України

Окупація України військами Німеччини та її союзників

ОУН і УПА як історична реальність суспільно - політичного життя України

Першопочатки людського життя на території України

Питання з Історії України

Політизація національного руху студентської молоді україни в роки першої російської революції

Предмет і завдання історії України

Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя

Радянізація західних областей України після Другої світової війни

Соціалізм в історії України

Соціально-культурний розвиток України у другій половині XIX сторіччя

Суспільно-політичне життя України у другій половині 40-50-тих років

Україно-польські суперечності та їх вплив на етнологичну ситуацію Правобережної України (перша третина ХІХ ст.)

Фактори відставання України у психологічному та історичному планах

Акт проголошення Незалежності України

Архітектура України кінця ХVII століття

Культура України

Культура України в кінці XVI–на початку XVII століття

Культурний розвиток України в XV-XVII ст.

Первісна культура на терені сучасної України

Художня культура незалежної України: традиції та новації

Державна агенція промоції культури України

Шевченкове кредо і сучасне відродження України

Дослідження впливу факторів маркетингового середовища на діяльність компанії "ТОВ "ДЮПОН УКРАЇНА" (Україна)" на ринку мембранних ізоляційних плівок України

Фармацевтичний ринок України

Аналіз міжнародних економічних відносин України, Польщі, Австрії та Японії

Вплив територіальних суперечностей на процеси європейської інтеграції України

Геополітика та геостратегія України

Здобутки і проблеми зовнішньої політики України на сучасному етапі

Зовнішня торгівля України як провідна ланка міжнародних економічних відносин

Напрями та проблеми інтеграції України у світовий економічний простір

Особливості та інструменти митно-тарифного регулювання міжнародної економічної діяльності в Франції відносно експорту-імпорту насіння соняшника та соняшникової олії в Україну та з України

Платіжний баланс України

Проблеми та негативні тенденції інноваційного розвитку економіки України

Роль України в системі ООН

Світові макроекономічні порівняння і оцінка місця України в них

Контроль банків України за здійсненням міжнародних розрахунків клієнтів

Зайнятість і рівень життя населення України

Проблеми ринку праці і зайнятості в перехідній економіці України

Акмеологічний підхід у теорії й практиці вищої педагогічної освіти України, Росії, Білорусі (порівняльний аналіз)

РЕФЕРАТЫ referat.star-info.ru.