путь к просветлению

Реферат на тему: Охорона авторського права та суміжних прав в Україні

Раздел: Право     ВСЕ РАЗДЕЛЫ

КОНТРОЛЬНА РОБОТА З дисципліни: Право інтелектуальної власності За темою ( варіант): 5 Загальна характеристика законодавства України у сфері охорони авторського права та суміжних прав. Київ 2004 р. ПЛАН Вступ . .3 I. Авторське право . .6 I.1 Поняття і види результатів, що охороняються авторськими правами .6 I.2 Об

В історії визвольних змагань українського народу 1917–1923 ті події мають назву "Зимовий похід". Пригадаймо: На початку листопада 1921 року дванадцять сотень бійців УНР проривається через польсько-большевицький кордон в районі коростеня, щоб з'єднатися з повстанцями для прогнання московсько-більшовицьких орд з України. Червона орда, маючи величезну перевагу, розгромила в важких боях українську групу. Коло 500 бійців української армії попало в полон. В культурних народів воєнно-полонені підлягають охороні згідно з міжнародним правом. Але не в кровожерних більшовиків. Їх усіх передано на допити із звірським катуванням злославній ЧеКа. Їх допитувала і засудила на кару смерти "пятьорка" ЧеКа, зложена з кого? З одного москаля і чотирьох жидів. Зрозуміло, що їх прізвищ я не пам'я таю, але повернувшись домів у ЗСА, я розшукаю їх в документах і вам подам. (Повернувшись, я знайшов детальні дані, про це в звідомленні полк. Романа Сушка "Базар", альманах "Червоної калини" на 1930 р., стор. 104–123. Ось імена членів тієї "Комісії ЧеКа": Предсідник Гарькавий, жид, члени: Лівщиц, жид, Іванов, руський, Катовський, руський, Фріновський, жид, Літвінов, жид.) Присуд: Кругло сорок старшин і підстаршин пердати на подальші допити, а 359 бійців, що ще залишилися після допитів живими, засуджено на кару смерти

Скачать безплатно без смс и регистрации реферат авторське право в укран

Розвиток стосунків України з Європейським Союзом у галузі авторського права і суміжних прав

Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

Зміст права на фірмове найменування та його охорона

Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї укр

Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

Державотворення як визначальна складова сучасного та майбутнього у розвитку України

Підстави та порядок виникнення права користування надрами

Поняття сторін у цивільному процесі та їх процесуальні права і обов’язки

Правові відносини батьків та дітей

Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини, їх особливості та види

Аграрна реформа П.А. Столипіна та її здійснення в Україні (1906-1914 рр.)

Перебудова в СРСР та її наслідки для України (1985–1991 рр.)

Поняття "українське відродження". Періодизація та регіоналістика "українського відродження"

Територіальна громада в Україні: історичні витоки та сучасність

Українська культура: становлення та розвиток

Аналіз міжнародних економічних відносин України, Угорщини, Франції та Бразилії

Вища бібліотечно-інформаційна освіта в сучасній Україні: формування документологічної складової

Соціальна політика в Україні: основні напрями та протиріччя

Водні шляхи та повітряний транспорт України

Роль бюджету в фінансовому забезпеченні охорони навколишнього середовища та ядерної безпеки

Підстави та порядок виникнення права власності на природні ресурси

Теорія та практика споживання в Україні та країнах СНД: порівняльний аспект

Історія держави та права України

Сравнительно-правовой анализ российской и германской государственной регистрации прав на недвижимость

Права профспілок в Україні

GeoCad, как база данных для ведения реестра регистрации прав на недвижимость и сделок с ним

Право Интеллектуальной собственности (Украина) (WinWord (на укр. языке))

шпори з цивільного права України

Аграрне право - юридичні аспекти в Україні

Законодавча база України про охорону праці

Авторське право. Правила написання дисертації

Адміністративне право України

Государственная регистрация в гражданском праве

Государственная регистрация прав на недвижимое имущество

Державне право України

Законодавство про охорону праці та правила охорони праці

Звільнення від покарання та його відбування за Кримінальним правом України

Кримінальне право України

Нормативно-правові акти України

Основи цивільного права України

Поняття злочину у кримінальному праві України

Право на відпустку за трудовим правом України

Право України другої половини XVII-XVIII ст.

Правові аспекти ринку земель в Україні

Правові основи пенсійного забезпечення громадян в Україні

Система цивільного права України

Співвідношення адміністративного права з іншими галузями права України

Судовий захист прав на комерційне найменування в Україні

Юридичні гарантії як правові засоби реалізації та захисту службово-трудових прав працівників СБ України

Види творів, на які поширюється авторське право

Козацтво на охороні кордонів України

Україна, як суб’єкт міжнародного економічного права

Урок з формування національної свідомості "Охорона природи України"

Реформування податкового законодавства України до європейських стандартів: організаційно-правові засади

Адаптація екологічного законодавства України до Європейського права навколишнього середовища

Правова охорона природно-заповідного фонду України

Строительные Нормы и Правила (СНиП 2.08.02-89*)

Правила приема в военно-учебные заведения (Доклад)

Классификация коллективных средств защиты и правила поведения людей в убежищах

ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

ПРАВО НА ТРУД В РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

АДВОКАТЫ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

Проблемы связанные с правами, свободами и обязанностями иностранных граждан и лиц без гражданства

Административное Право Республики Казахстан

Проблемы избирательного права современной России

Административное право РБ

Административная ответственность за нарушение порядка государственного управления и правил охраны здоровья. Органы, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях

Административное право РФ

Природа и система административного права

Арбитражный суд, право на обращение в арбитраж, представительство

Банковское право

Шпаргалка по банковскому праву

Авторское право

Шпоры по гражданскому праву (Шпаргалка)

Авторское право

Брачно-семейное право мусульман

Виды договоров и их классификация в гражданском праве

Гражданское право

Гражданское право (Контрольная)

Гражданское право (экзаменационная шпаргалка)

Гражданское, наследственное и право собственности по Судебникам 1497 и 1550 гг. Различия этих судебников в других отраслях права, кроме гражданского, наследственного и права собственности

Граждане как субъекты гражданского права (физические лица)

Гражданское, торговое и международное частное право

Значение срока в Гражданском праве

Недвижимые и движимые вещи. Государственная регистрация недвижимости. Продажа недвижимости.

Обязательства в Римском и современном гражданском праве

Понятие гражданского права как отрасли права

Права человека

Право собственности на природные ресурсы

Пределы осуществления гражданских прав

Проблемы защиты авторского права в сфере web-журналистики Рунета

Способы защиты гражданских прав

Ценные бумаги как объект гражданского права

ЦИВІЛЬНОЕ ПРАВО

Юридические лица: субъекты гражданских прав и обязанностей

Наследственное правоприемство по Российскому гражданскому праву

Нотариальное удостоверение и государственная регистрация сделок

Шпаргалки по гражданскому праву

Личные права и свободы человека России

Гражданско-правовые способы защиты права собственности и ограниченных вещных прав

Право собственности граждан

Субъекты патентного права

Защита прав потребителей

Имущественные права и обязанности супругов

Нематериальные блага, неимущественные права и их защита

Шпаргалка по Гражданскому Праву РФ (часть первая и вторая)

Право собственности и другие вещные права

Толкование норм гражданского права

Международные документы о правах женщин

Защита прав потребителей при продаже товаров

Экзаменационные вопросы по гражданскому процессуальному праву

Предмет гражданско-процессуального права

Право собственности

Аграрное право (Контрольная)

Содержание права собственности на землю. Ограничения права собственности на землю

Земельное право (шпаргалка)

Мусульманское право (Доклад)

Всеобщая история государства и права зарубежных стран (Шпаргалка)

Гражданское право в ходе истории

История государства и права зарубежных стран (Контрольная)

История права и государства

Право Древней Греции

Ричард Поуэлек "Право и правосудие"

Фома Аквинский (Аквинат) "Государство и право"

Обязательное право среднего Китая

Основные черты афинского права. Источники, право собственности, обязательственное право, брачно-семейное право, уголовное и процессуальное право

Шпаргалки по истории государства и права Казахстана

Возникновение и система развития права Канады

Источники и кодификация права Украины в составе России в 18 ст.

Государство и право в годы Великой Отечественной войны

История государства и права России

История государства и права России

История развития земельного права России

Памятники права в историческом изучении

Русская Правда - кодекс древнерусского права

Систематизация права в РСФСР в 1922-1924

Реферат о Пугачеве

История отечественного государства и права

Русская Правда - кодекс древнерусского феодального права

Учение Цицерона о государстве и праве

Конституционное право Украины (Шпаргалка)

Личные (гражданские) (права и свободы в конституциях США и Испании /сравнительный анализ/)

Предмет, метод и система гражданского процессуального права /Украина/

Характеристика источников Конституционного права

Право собственности граждан на жилье на Украине

Конституционное право Казахстана (шпаргалка)

Понятие трудового права. Предмет науки трудового права

Право собственности и другие вещные права

Политические права российских граждан

Конституционная защита прав и свобод личности

Конституционные гарантии основных прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации

Основные права и свободы Российских граждан

Право на тайну

Шпаргалки к госэкзамену по экономике и праву

Человек, его права и свободы

Избирательное право

Роль главы государства в обеспечении конституционных прав личности в РФ

Международное право

Отличие международного публичного права от международного частного

Право международной безопасности

Морское право. Сходства и различия режимов открытого моря и свободной экономической зоны

Региональные международные организации как субъекты международного права

РЕФЕРАТЫ referat.star-info.ru.