путь к просветлению

Реферат на тему: Международное право

Раздел: Право     ВСЕ РАЗДЕЛЫ

Якщо взяти до уваги окремі дослідження вчених або рішення наукових асоціацій, то кількість «основних» принципів міжнародного права сягне нескінченності. До­сить часто до принципів, визначених в основних доку­ментах ООН, науковці додають свої, збільшуючи їхню кількість, таким чином, у декілька разів. Лише в Декла­рації про прогресивний розвиток міжнародного публічно­го права, які стосуються нового економічного порядку, ухваленій на конференції Асоціації міжнародного права 1986 р., було названо такі принципи: 1) панування міжна­родного публічного права у міжнародних економічних від­носинах; 2) добросовісне виконання зобов'язань; 3) прин­цип справедливості і солідарності; 4) право на допомогу та сприяння в розвитку; 5) обов'язок співробітничати в глобальному розвитку; 6) невід'ємний суверенітет над природними ресурсами, економічною діяльністю і багат­ствами; 7) право на розвиток; 8) принцип спільної спад­коємності людства; 9) принципи рівності і недискримі­нації; 10) принцип рівноправної участі країн, що розви­ваються, в міжнародних відносинах; 11) принцип матері­альної рівності; 12) права кожної держави на блага науки і технології; 13) принцип мирного вирішення спорів. Ясна річ, що за такої «принципотворчості» необхідна класифікація хоча б для того, щоб їх запам'ятати. Кіль­кість класифікацій на сьогодні, мабуть, не менша за кіль­кість основних принципів міжнародного права. Не применшуючи значення решти класифікацій, роз­глянемо деякі з них (окремі автори пропонують кілька класифікацій). Так, В, П. Панов, М. Ф. Філімонова, С. В. Шульга пропонують таку класифікацію: 1) принципи забезпечення і захисту глобальних цінно­стей (а) поваги прав та основних свобод людини; б) за­хисту навколишнього середовища; в) рівності і самови­значення народів і націй); 2) принципи мирного співробітництва (а) співробіт­ництва держав; б) суверенної рівності держав; в) добро­совісного виконання міжнародних зобов'язань; г) невтру­чання у внутрішні справи держав; д) поваги державного суверенітету); 3) принципи забезпечення миру та безпеки людства (а) заборона застосування сили і загрози силою; б) мир­ного розв'язання спорів; в) непорушності кордонів; г) за гального і повного роззброєння; д) територіальної ціліс­ності); 4) спеціальні принципи (практично всі з перерахова­них вище, крім: поваги прав та основних свобод людини, співробітництва держав, суверенної рівності держав і доб­росовісного виконання міжнародних зобов'язань); 5) функціональні принципи (а) співробітництва дер­жав; б) суверенної рівності держав; в) добросовісного ви­конання міжнародних зобов'язань; г) мирного розв'язан­ня міжнародних спорів); 6) нові статутні принципи — йдеться про принципи Статуту ООН (а) поваги прав та основних свобод люди­ни; б) рівності й самовизначення народів і націй; в) забо­рони застосування сили або загрози силою; г) мирного вирішення спорів); 7) нові (післястатутні) принципи {а) захисту навко­лишнього середовища; б) загального і повного роззбро­єння). Така класифікація, мабуть, не задовольнила М. Ф. Філімонову, і вона згодом запропонувала нову: 1) за фор­мою закріплення (а) писані принципи — принципи те­риторіальної цілісності, непорушності кордонів; б) звичаєві принципи — принцип співробітництва держав з охорони довкілля); 2) за історичною ознакою — принципи, шо ви­никли в період: а) рабовласництва; б) феодалізму; в) ста­новлення капіталістичного способу виробництва; г) доста­тутні; д) статутні; є) післястатутні.

По-перше, вони свідчать про вірність України своїм міжнародно-правовим зобов'язанням, які проголошуються обо­в'язковими для виконання поряд з національним законодавством, та про повагу до норм міжнародного права. По-друге, вони в певній мірі дають відповіді на питання практичного застосування положень міжнародних договорів в Україні та їх співвідно­шення з чинним законодавством України. Положення цієї статті Конституції співзвучні з чинним законодавством України. Подані на ратифікацію міжнародні дого­вори України попередньо розглядаються Комітетом Верховної Ради України у закордонних справах і зв'язках з СНД, а в разі необхідності - іншими комі­тетами Верховної Ради. Важливим є те, що у разі виявлення розбіжностей між договором, поданим на ратифікацію, і Конституцією України, договір має надсилатися до Конституційного Суду України для одержання ви­сновку щодо його відповідності Конституції. У частині другій даної статті Конституції зазначено, що укладення міжнародних договорів, які суперечать Конституції, можливе лише після внесен­ня відповідних змін до неї. Тобто, іншими словами, укладення міжнародних договорів, які суперечать Конституції України, забороняється. Тут важливо наголосити на тому, що зміна положень Конституції, якщо вони суперечать міжнародним договорам Ук­раїни, тепер можлива лише при вирішенні надзви­чайно важливих питань життєдіяльності держави і суспільства і якщо при цьому не виникає загрози національним інтересам та безпеці України.126. Источники закрепления международных прав и обязанностей международных организаций.Международные договоры, относящиеся к источникам права меж­дународных организаций, можно разбить на три группы: договоры между государствами; договоры между государствами и международ­ными организациями и договоры между международными органи­зациями. Среди договоров первой группы особое место занимают учредительные акты международных организаций. Они определяют правовую природу международных организаций, наделяя их правами и обязанностями, составляющими их правосубъектность. При этом Устав ООН, закрепивший основные принципы международного пра­ва, является источником» имеющим важное значение для всех отрас­лей международного права, включая право международных орга­низаций. Это означает, что международные организации должны действовать в соответствии с общепризнанными принципами и нор­мами, закрепленными в Уставе ООН. Из других договоров между государствами следует выделить меж­дународные соглашения, устанавливающие нормы общего порядка для международных организаций. Так, в ряде соглашений признается принцип ответственности международных организаций, например в Договоре о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела, от 27 января 1967 г. В договорах о привилегиях и иммунитетах международных организаций, например в Конвенции о привилегиях и иммунитетах ООН от 13 февраля 1946 г., регулируется правовой статус международных организации на территории го­сударств. К группе договоров между государствами и международными организациями относятся соглашения о месте пребывания штаб-квартиры международной организации, о ее представительстве в государствах, функциональные соглашения, направленные на реали­зацию целей организации: о технической помощи; о финансовой помощи; об опеке; о предоставлении вооруженных сил и других видов военной помощи и т.д.184. Формы правотворческой деятельности в международном праве.

Можно, таким образом, сказать, что наблюдается тенденция к признанию международной уголовной юрисдикции как в отношении физических лиц, государства гражданства которых совершили меж­дународные преступления, так и в отношении лиц, совершающих преступления международного характера в своем личном качестве, не действуя от имени государства. В отношении военных преступлений и преступлений против человечества действует принцип неприменимости срока давности. Он нашел закрепление в Конвенции о неприменимости срока дав­ности к военным преступлениям и преступлениям против человече­ства 1968 года.

Когда предусмотренные соответствующими статьями ГК отношения прямо не урегулированы законодательством или соглашением сторон и отсутствует применимый к ним обычай делового оборота (ст. 6 ГК), к таким отношениям, если это не противоречит их существу, применяется гражданское законодательство, регулирующее сходные отношения (аналогия закона). При невозможности использования аналогии закона права и обязанности сторон определяются исходя из общих начал и смысла гражданского законодательства (аналогия права) и требований добросовестности, разумности и справедливости. Международные договоры, которые заключила Российская Федерация, так же, как и общепризнанные нормы международного права, считаются частью российского законодательства, а следовательно, обязательны к исполнению. Более того, в случае разночтений международного и внутреннего гражданского законов приоритет отдается международному. Иногда международный договор действует не непосредственно, но обязывает Российскую Федерацию принять соответствующий внутренний закон

Международное право реферат

Международный договор как источник права

Международная система авторского права и смежных прав

Защита прав человека-международно- правовые аспекты

Международно-правовая охрана смежных прав

Международное и внутригосударственное право – две системы права: общее и особенное

Роль и место международного гуманитарного права в международно-правовом механизме защиты прав и свобод человека

Понятие гражданского права как отрасли права

Нормы права. Структура норм права

Конституционное право в системе права Республики Беларусь

Кто правит и что правит. Сила власти или власть силы

Муниципальное право — комплексная отрасль права

Норма права и система права. Правоотношения

Гражданское право как отрасль права /Украина/

Административное право как отрасль права

Понятие и система земельного права. Источники земельного права

Гражданское право как отрасль права

Земельное право как отрасль права, наука и учебная дисциплина в Республике Беларусь

Место административного права в системе права РФ

Основы административного права и уголовного права

Правові засади митного права та страхової діяльності

Розвиток стосунків України з Європейським Союзом у галузі авторського права і суміжних прав

Субъекты авторского права. Объекты авторского права. Служебное произведение

Влияние иностранного права на русское право

Граждане как субъекты международного права

Международное право

Международное экономическое право (Контрольная)

Право международной безопасности

Территория в международном праве

Международное гуманитарное право

Шпаргалка по международному праву

Международное частное право (Контрольная)

ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЮРИДИЕСКИХ ЛИЦ В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ

Современные проблемы юрисдикционного иммунитета государства и его собственности в международном частном праве

Источники международного частного права

Правила признания и исполнения решений судов одного государства на территории другого государства и проект договора международной купли-продажи товаров (на условиях F Инкотермс)

Инкотермс - свод международных правил для точного определения торговых терминов

Курс лекций по международному праву

Основные приципы международного права

Понятие формы и содержание реализации норм международного права

Субъекты современного международного права

Собственность в международном частном праве

Международное налоговое право: понятие, основные принципы

Вынужденная миграция и международное право

Международное гуманитарное право и негосударственные формирования

Ответственность в международном праве

Международное космическое право

Основные принципы международного права

Международное экономическое право

Международное право

Международное космическое право

Международное частное право и права человека

Международное право в вооружённых конфликтах

Территории в международном праве

Международное гуманитарное право

Международное космическое право

Правовое положение юридиеских лиц в международном частном праве

Международная защита социально-экономических и культурных прав и свобод человека

Международное экологическое право

Международное экологическое право

Ответственность в международном праве

Международное морское право

Гражданское, торговое и международное частное право

Наука международного права

Общие понятия международного частного права. Применение коллизионных норм

Методы правового регулирования. Коллизионные нормы в современном международном частном праве

Право собственности в международном частном праве. Правовое регулирование иностранных инвестиций

Национальный этикет и правила международной вежливости у американцев

Брачно-семейные отношения в международном частном праве

Государство как субъект международного частного права

Защита прав и законных интересов беженцев в международном праве

История возникновения и развития международного права

Источники международного частного права

Коллизионные нормы в международном частном праве. Основные формулы прикрепления

Международно-правовой договор в системе национального права

Международное гуманитарное право

Международное морское право

Международное право и права человека

Международное публичное право

Международное публичное право. Дипломатическое право

Международное уголовное право

Международное частное право в республике Беларусь

Международные конференции. Право вооруженных конфликтов

Международный договор в системе источников международного частного права

Наследование в международном частном праве Казахстана

Основные положения международного гуманитарного права, применяемые в вооруженных конфликтах

Основы международного частного права

Отношения усыновления в международном частном праве

Понятие международного трудового права

Права человека и международное гуманитарное право. Страна: Китай

Правовое регулирование права интеллектуальной собственности на международном уровне

Современные проблемы международного регулирования трудовых прав

Субъекты Международного частного права. Виды правовых режимов в Международном частном праве

Экстрадиция в международном уголовном праве

Взаимосвязь национального и международного права

Источники международного права

Основные положения международного публичного права

Права человека в международном праве

Право международных договоров

Право международных организаций

Право убежища и международное право

Принципы международного права

Территория в международном праве

Международное морское право

Международные правила толкования торговых терминов "Инкотермс"

Международные виды билетов от перевозчика и правила их заполнения

Строительные Нормы и Правила (СНиП 2.08.02-89*)

Коммерческая деятельность предприятия в сфере грузовых международных авиационных перевозок

Правила приема в военно-учебные заведения (Доклад)

Классификация коллективных средств защиты и правила поведения людей в убежищах

Место Италии в международном географическом разделении труда

Актуальные вопросы государственного контроля соблюдения законодательства о защите прав потребителей

Некоторые вопросы обеспечения прав обвиняемого на предварительном расследовании

Граждане как субъекты административного права

Административное право (шпаргалка)

Граждане, как субъекты административного права

Административное право

Административная ответственность за нарушение порядка государственного управления и правил охраны здоровья. Органы, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях

Административное право РФ

Природа и система административного права

Арбитражный суд, право на обращение в арбитраж, представительство

Банковское право

Шпаргалка по банковскому праву

Авторское право

Шпоры по гражданскому праву (Шпаргалка)

Авторское право

Вещи как объекты гражданских прав (Контрольная)

Гражданское и семейное право

Гражданское право (Контрольная)

Гражданское право (Шпаргалка)

Гражданское право РФ

Договорное право

Гражданское право

Защита прав потребителя

Наследственное право: завещание

Обязательства в Римском и современном гражданском праве

Права молодежи в РБ

Право интеллектуальной собственности /гражданское право Украины/

Право собственности некоммерческих организаций на жилые и нежилые помещения

Предмет и метод гражданского права

Собственность и право собственности

Ценные бумаги как объект гражданского права

ЦИВІЛЬНОЕ ПРАВО

Юридические лица: субъекты гражданских прав и обязанностей

Наследственное правоприемство по Российскому гражданскому праву

Осуществление гражданских прав

Гражданское право (шпоры для гос экз)

Отчет о производственной практике (Гражданское право)

Шпоры по гражданскому праву (2003г.)

Граждане как субъекты гражданского права

Развитие наследственного права в России

Право собственности на автомобиль

Вещные права на землю

Административно-правовое обеспечение личных прав и свобод граждан

Защита авторских прав в интернете

Исключительные права на средства индивидуализации товаров, работ, услуг и их производителей

Возникновение (создание) юридического лица в современном гражданском праве

Защита прав потребителей при продаже товаров

Экзаменационные вопросы по гражданскому процессуальному праву

Предмет гражданско-процессуального права

Право собственности

Аграрное право (Контрольная)

Содержание права собственности на землю. Ограничения права собственности на землю

Земельное право (шпаргалка)

Мусульманское право (Доклад)

Всеобщая история государства и права зарубежных стран (Шпаргалка)

РЕФЕРАТЫ referat.star-info.ru.