путь к просветлению

Реферат на тему: Дисциплінарна відповідальність в трудовому праві

Раздел: Право     ВСЕ РАЗДЕЛЫ

Було прийнято ршення про те, що вйсько ма стати аполтичним, усляк солдатськ комтети та комсари, «як дезорганзували  розпалювали до цього часу армю, не повинн мати в нй мсця» 39. Дисциплнарна влада визнавалась тльки за старшинами  лише вони мали карати пдлеглих м воякв, чим фактично брали на себе вдповдальнсть за д останнх перед владою. Псля звльнення Кива вд бльшовицько окупац командиром Окремого Запорзького загону за рекомендацю К. Прсовського, призначеного на посаду Кивського губернського вйськового коменданта, став генерал З. Натв. ¶з змцненням цього вйськового формування, яке мало вс пдстави стати основою укрансько регулярно арм, зростала  недовра до  командного складу з боку впливових укранських соцалстичних кл. Лдери Центрально ради, як  ранше, недооцнювали дею необхдност створення власно нацонально арм, вдкрито демонстрували сво негативне ставлення до вищого офцерства колишньо росйсько арм, продовжували пдтримувати руйнвн для збройних сил перетворення та не перешкоджали демагогчнй лворадикальнй пропаганд у вйську

Трудове право.Поняття дисциплнарно вдповдальност. Дисциплнарн стягнення  порядок х накладання.

Дисциплінарна відповідальність за екологічні правопорушення

Страхування відповідальності позичальників за неповерненя кредиту

Міжнародний досвід юридичної відповідальності аудиторів перед третіми особами

Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх

Умови настання матеріальної відповідальності роботодавця за шкоду, заподіяну працівникові

Юридична особа як суб’єкт цивільного права. Поняття створення та припинення юридичної особи

Відповідальність у житловому праві

Підстави юридичної відповідальності за екологічні правопорушення

Обмежена матеріальна відповідальність працівників

Відповідальність старшокласника за саморозвиток та самореалізацію своєї особистості

Відповідальність аудитора за здійснені дії і виконання процедури за дотримання нормативно-правової бази України і Міжнародними стандарти аудиту для перевірки подальших подій

Адміністративна відповідальність

Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері податкового законодавства

Законність і справедливість: теоретико-правові проблеми співвідношення і взаємодії

Кримінальна відповідальність за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в теорії та судовій практиці

Кримінальна відповідальність за створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань

Кримінальна відповідальність. Різновиди злочинів

Правове регулювання відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом. Господарсько-правова відповідальність

Цивільно-правова відповідальність за порушення лісового законодавства

Юридична відповідальність у підприємництві

Відповідальність за податкове правопорушення

Відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки

Адміністративна відповідальність за екологічні правопорушення

Адміністративне право як галузь права, навчальна дисципліна і наука. Предмет і метод адміністративного права

Понятие трудового права. Предмет науки трудового права

Трудовое право

Трудовое право. (Контрольная)

Права профсоюзов в сфере трудовых отношений

Шпаргалка по трудовому праву

Шпора по трудовому праву (по ТК)

Понятие трудового права. Предмет науки трудового права

Общие, специальные и локальные нормативные акты - источники трудового права РФ. Суммированный учёт рабочего времени

Правила заключения трудовых договоров

Понятие и классификация субъектов трудового права

Субъекты трудового права

Конституционные основы защиты трудовых и социальных прав

Поняття підприємницького права

Трудовое право

Роль судебной практики в формировании понятийного аппарата трудового права

Защита трудовых прав

Предмет и метод трудового права

Трудовое право

Трудовое право

Шпоры по Трудовому праву (по ТК)

Конституционные гарантии трудовых прав граждан Российской Федерации

Судебные акты как источник российского трудового права

Курсовая работа по трудовому праву

Поняття і види співучасті у кримінальному праві

Самостійне вивчення дисципліни "Аудит"

Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності

Дисциплина труда и ответственность по трудовому праву Российской Федерации

Защита прокурором трудовых прав и законных интересов граждан в гражданском судопроизводстве

Защита трудовых прав работников

Источники трудового права. Дисциплина труда

Материальная ответственность в трудовом праве

Основные положения трудового права

Основы трудового права

Особенности решения задач по трудовому, гражданскому, уголовному праву

Понятие и основания возникновения материальной ответственности сторон в трудовом праве

Понятие трудового права Украины как области права

Поняття адміністративного права та його місце у правовій системі держави

Поняття зобов`язання в римському цивільному праві і його види

Поняття права інтелектуальної власності

Поняття та підстави представництва у цивільному праві України

Поняття, предмет, метод, система, джерела, суб’єкти і зміст правовідносин по праву соціального забезпечення

Правоотношения в сфере трудового права

Предмет, метод, система и основные принципы трудового права

Принципы трудового права

Работодатель как субъект трудового права

Социально-трудовые права работников, связанные с семейными обязательствами

Субъекты трудового права

Трудовое право

Трудовое право

Трудовое право

Трудовое право

Трудовое право

Трудовое право и трудовые отношения

Трудовые права иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации

Функции трудового права

Програма контролю знань з дисципліни "Системне програмування та операційні системи"

Понятие и предмет трудового права

Субъекты трудового права

Інформаційно-комунікативні технології як засіб навчання математичних дисциплін

Дидактичні основи побудови підручників з природничо-математичних дисциплін для початкових шкіл України

Мета, завдання і зміст дисципліни "Електропостачання промислових підприємств". Практичне її значення. Загальні відомості про споживачів електричної енергії та режимах електроспоживання

Поняття екологічного права

Право лісокористування, поняття та види

ГО Правила поведения и действия населения в очагах поражения

Проблема занятости трудовых ресурсов, их численность. Центральный экономический район.

ПРАВО НА ТРУД В РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

АДВОКАТЫ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

Проблемы связанные с правами, свободами и обязанностями иностранных граждан и лиц без гражданства

Административное Право Республики Казахстан

Проблемы избирательного права современной России

Административное право РБ

Административная ответственность за нарушение порядка государственного управления и правил охраны здоровья. Органы, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях

Административное право РФ

Природа и система административного права

Арбитражный суд, право на обращение в арбитраж, представительство

Банковское право

Шпаргалка по банковскому праву

Авторское право

Шпоры по гражданскому праву (Шпаргалка)

Авторское право

Брачно-семейное право мусульман

Виды договоров и их классификация в гражданском праве

Гражданское право

Гражданское право (Контрольная)

Гражданское право (экзаменационная шпаргалка)

Гражданское, наследственное и право собственности по Судебникам 1497 и 1550 гг. Различия этих судебников в других отраслях права, кроме гражданского, наследственного и права собственности

Граждане как субъекты гражданского права (физические лица)

Гражданское, торговое и международное частное право

Значение срока в Гражданском праве

Объекты гражданских прав

Ответственность в гражданском праве

Права молодежи в РБ

Право интеллектуальной собственности /гражданское право Украины/

Право собственности некоммерческих организаций на жилые и нежилые помещения

Предмет и метод гражданского права

Собственность и право собственности

Ценные бумаги как объект гражданского права

ЦИВІЛЬНОЕ ПРАВО

Юридические лица: субъекты гражданских прав и обязанностей

Наследственное правоприемство по Российскому гражданскому праву

Осуществление гражданских прав

Гражданское право (шпоры для гос экз)

Отчет о производственной практике (Гражданское право)

Шпоры по гражданскому праву (2003г.)

Граждане как субъекты гражданского права

Потребитель и его права

Шпаргалки по гражданскому праву

Финансовая аренда и право промышленной собственности

Гражданское право РФ

Права и обязанности продавца и покупателя по договору купли-продажи

Актуальные проблемы гражданского права

Авторское право на программное обеспечение

Ценные бумаги как объекты гражданских прав

Гражданско-процессуальный порядок (защиты прав и законных интересов граждан и организаций [Контрольная])

Принципы гражданского процессуального права

Принципы гражданского процессуального права

Жилищное Право РФ (Шпаргалка)

Билеты по земельному праву

Право собственности на землю

Шпаргалки по земельному праву для ГОС

Английский Билль о правах 1689 г., Акт об устроении 1701 г. (Доклад)

Государство и право Англии в средние века

История государства и права зарубежных стран

История государства и права зарубежных стран (Контрольная)

Обязательственное право средневекового Китая

Правовые системы современности. Мусульманское право

Типология правовых систем. Романо-германская, Англо-американская, религиозно-традиционного, социалистического права

Принятие конституции США. Билль о правах

Контрольная работа по всеобщей истории государства и права

Некоторые особенности регулирования обязательственных отношений по статутному праву Великого княжества Литовского

Кодекс Наполеона 1804 года. Римское право древнейшего периода

Мусульманское право

Возникновение и развитие Советского права (1917-1940)

История государства и права России

История государства и права России

История государства и права России. (Образование Русского централизованного государства в XV-XVI вв. Свержение Временного правительства и захват власти большевиками. WinWord)

Нормы права. Структура норм права

Развитие права на Северо-западе Руси (Статья)

Формирования крепостного права. Крепостное хозяйство

Юридическое оформление Крепостного права в России

История отечественного государства и права

Русская Правда - кодекс древнерусского феодального права

РЕФЕРАТЫ referat.star-info.ru.