Реферат на тему: Громадяни як суб’єкти трудового права

Раздел: Право     ВСЕ РАЗДЕЛЫ

Рассмотрение споров об установлении новых или изменении существующих условий труда Трудовые споры об установлении работнику новых или изменении существующих условий труда разрешаются администрацией и соответствующим профсоюзным органом в пределах предоставленных им прав. Статья 220. Порядок рассмотрения коллективных трудовых споров (конфликтов) Коллективные трудовые споры (конфликты), возникающие между администрацией предприятия, учреждения, организации и трудовым коллективом (коллективом подразделения) или профсоюзом по вопросам установления новых или изменения существующих условий труда и быта, заключения и исполнения коллективного договора и иных соглашений, рассматриваются в соответствии с законодательством о порядке разрешения коллективных трудовых споров (конфликтов). Статья 221. Исчисление сроков, предусмотренных настоящим Кодексом Течение сроков, с которыми настоящий Кодекс связывает возникновение или прекращение трудовых прав и обязанностей, начинается на следующий день после календарной даты, которой определено его начало

Громадяни як суб`кти трудового права Украни наукове дослдження

Історія держави та права України

шпори з цивільного права України

Адміністративне право України

Державне право України

Історія земельного права України

Основи адміністративного права України

Охорона праці неповнолітніх за трудовим законодавством України

Право України другої половини XVII-XVIII ст.

Спадковий договір в цивільному праві України

Держава і право України в період перебудови соціалізму

Мистецтво, як об’єкт наукового дослідження. Види мистецтва

Права, вільності і зобов’язання громадян України

Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

Державний бюджет України і бюджетне право

Державотворення як визначальна складова сучасного та майбутнього у розвитку України

Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

Правові засади співробітництва України і Європейського союзу

Трансформація цінностей в сучасній правовій системі України

Архівні фонди НАН України як джерело з вивчення розвитку української академічної історичної науки (1944–1956)

Приватні колекції антикваріату - як збереження чи втрата культурної спадщини України

Зовнішня торгівля України як провідна ланка міжнародних економічних відносин

Реформування податкового законодавства України до європейських стандартів: організаційно-правові засади

Характеристика соціальних аспектів економічних відносин як ключові параметри ефективності економічної політики України

Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)

Гетьмансьтво України: Іван Мазепа (Гетманство Украины. Иван Мазепа)

Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

Історія України

Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України

Господарство України періоду утвердження капіталізму

Центральна Рада і пролетаріат України

Інтеграція України до ЄС. Шляхи і перспективи розвитку

Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

Економічне районування України

Загальна характеристика конституції України

Поняття, форма та функції Конституції України

Суверенітет України

Проект кримінального кодекса України

Державній бюджет України

Управління фінансами України

Організаційна система управління природокористуванням України

3 найбільш визначні події у економічному (зовнішньоекономічному) житті України у 2004 -2005 роках

Бідність в України

Місце України в глобалізаційних процесах

Особливості перехідної економіки України

Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

Чорна металургія України

Органи внутрішніх справ України

Механізм кредитування банками України

Стан співробітництва України з Міжнародним валютним фондом

Закон україни про міліцію

Судова система України

Розвиток та розміщення залізничного транспорту України

Легка промисловість України i транспорт

Чорна i кольорова металургія України

Регіональний розвиток харчової промисловості України

Діяльність уряду України в галузі екології

Входження Північного Причорномор’я Криму та Правобережної України до складу Росії укр

Збройні сили України в період національно-визвольної боротьби 1917—1920 pp.

М.О. Скрипник - видатний діяч України

Агроперетворені ґрунти солонцевих комплексів сухого степу України

Ліквідність банківської системи України

Національний банк України

Національний банк України та особливості його функціонування

Ринок цінних паперів України

Структура страхового законодавства України

Фондова біржа і її роль у розвитку фінансового ринку України

Формування та розвиток банківської системи України

Банківська система України

Депозитні операції банків на фінансовому ринку України (за матеріалами АТЗТ "АК ПРОМІНВЕСТБАНК")

Негативні фактори, що впливають на населення України

Чинники процесу антропогенезу на території України

Кліматичні ресурси Лісостепу України та їх роль у виробництві продукції рослинництва

Особливості вирощування кореневласних саджанців обліпихи в умовах правобережного лісостепу України

Сільськогосподарські регіони України

Кращі дерева України

Облік і контроль в органах Пенсійного фонду України: теорія та практика

Проблеми діловодства на сторінках журналу "Кадровик України"

Аудиторська перевірка Національного банку України

Законодавство України про цивільну оборону

Тваринний і рослинний світ України

Характеристика рекреаційних ресурсів України

Оцінка протидефляційної стійкості ґрунтового покриву південного степу України

Регіональна економічна політика України й особливості регіонального розвитку

Екологічні проблеми України та шляхи їх розв’язання

Економічні райони України

Населення та трудові ресурси України

Нафтова, нафтопереробна й газова промисловість України

Адвокатура України

Апеляційні суди України

Бюджетна система України

Державна система охорони інтелектуальної власності України – складова частина міжнародної системи охорони промислової власності

Діяльність Пенсійного фонду України та фінансові проблеми вдосконаленні системи пенсійного забезпечення

Еволюція, закономірність, ефективність розвитку державності України в умовах її суверенітету (кінець ХХ-початок ХХІст.)

Інтерполяція інструментів фіскальної політики на Державний бюджет України

Кабінет Міністрів України

Національна депозитарна система України

Організація роботи народного депутата України в парламенті та у виборчому окрузі

Повноваження Президента України

Поняття, встановлення, зміна цільового призначення земель України

Правова система України

Правовий режим використання і відновлення та захист вод України

Преамбула і загальні засади Конституції України. Особливості конституційного статусу Автономної Республіки Крим

Прокуратура України

Сімейний кодекс України

Специфіка реалізації положень теорії доказів і норм чинного КПК України

Філософські засади європейської моделі розвитку України

Вина в кримінальному праві країни

Виборчі системи України

Комерційне телебачення України

Розробка системи електронних міжбанківських переказів Національного банку України

Архівні матеріали ЦДАГО України та ЦДАВО України з проблеми діяльності інституту червоної професури у 20-30-ті роки ХХ ст

Визволення України з-під влади Золотої Орди і боротьба за створення незалежної Української держави (XIV-XV ст.)

Військові події на території України у роки Першої світової війни

Державний лад України при НЕП

Економічне становище України в роки Хмельниччини

Залізничний транспорт України у 1943-1945 рр.: проблеми відбудови і забезпечення військових перевезень

Значення Кримського ханства в історії України

Історія міжнародних відносин України

Історія України

Історія України до ХVI ст

Козацтво на охороні кордонів України

Найдавніші часи в історії України

Національно-духовне відродження України у першій половині XIX ст.

Нові тенденції у культурному та духовному житті України в роки незалежності

Отаманщина, як явище у період української національно-визвольної революції 1917-1920 років

Першопочатки людського життя на території України

Питання з Історії України

Політизація національного руху студентської молоді україни в роки першої російської революції

Предмет і завдання історії України

Процеси державотворення на України

Релігійне життя України в роки війни та післявоєнний час

Соціалізм в історії України

Соціально-культурний розвиток України у другій половині XIX сторіччя

Суспільно-політичне життя України у другій половині 40-50-тих років

Україно-польські суперечності та їх вплив на етнологичну ситуацію Правобережної України (перша третина ХІХ ст.)

Фактори відставання України у психологічному та історичному планах

Акт проголошення Незалежності України

Традиційне виробництво алкогольних напоїв України

Діяльність Книжкової палати України ім. І. Федорова зі створення інформаційних продуктів і надання інформаційних послуг

Культура України в XVIII–XIX ст.

Культурний розвиток України

Найдавніший одяг на теренах України. Вбрання періоду Київської Русі

Скульптура України в другій половині XVII-XVIII ст.

Державна агенція промоції культури України

Україна! Це той бог, до якого доростає душа

Маркетингові війни мобільних операторів України

Застосування засобів паблік рилейшнз в процесі підготовки України та Польщі до проведення чемпіонату Європи з футболу ЄВРО-2012

Наукове обґрунтування оптимізації системи профілактики інвалідизуючих захворювань у військовослужбовців служби безпеки України

Аналіз теорій економічної інтеграції в реальному секторі провідних західних вчених. Можливість застосування теоретичних концепцій економічної інтеграції України з ЄЕП

Вступ України до СОТ: переваги та недоліки

Європейська інтеграція в пресі України

Зовнішньоекономічні зв’язки України з Туреччиною

Напрями та проблеми інтеграції України у світовий економічний простір

Особливості та інструменти митно-тарифного регулювання міжнародної економічної діяльності в Франції відносно експорту-імпорту насіння соняшника та соняшникової олії в Україну та з України

Платіжний баланс України

Проблеми та негативні тенденції інноваційного розвитку економіки України

Роль України в системі ООН

Світові макроекономічні порівняння і оцінка місця України в них

Контроль банків України за здійсненням міжнародних розрахунків клієнтів

Зайнятість і рівень життя населення України

Проблеми ринку праці і зайнятості в перехідній економіці України

Управління комерційно-посередницькою діяльністю підприємств України

Вища освіта України і Болонський процес

Стандарти системи освіти України та Великої Британії

Дидактичні основи побудови підручників з природничо-математичних дисциплін для початкових шкіл України

РЕФЕРАТЫ referat.star-info.ru.