путь к просветлению

Реферат на тему: Системи обліку в бюджетних організаціях (меморіально-ордерна система)

Раздел: Бухгалтерский учет     ВСЕ РАЗДЕЛЫ

МІНІСТЕРСТВО НАУКИ ТА ОСВІТИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кафедра обліку та аудиту Контрольна робота з дисципліни «Бухгалтерський облік в бюджетних організаціях» на тему: «Системи обліку в бюджетних організаціях (меморіально-ордерна система)» Варіант № 29Виконала: ст. гр. Б-ОА-2-05 Потапова О.В.Викладач: ст.в. Шевердинський К.І. м. Дніпропетровськ 2007р. Бухгалтерський облік в бюджетних установах ведеться методом подвійного запису за певною формою. Це означає, що кожна господарська операція реєструється в облікових регістрах на дебеті одного і па кредиті другого рахунку в однакових розмірах. Послідовність запису господарських операцій в облікові регістри та будова самих регістрів визначаються саме формою обліку. Під формою бухгалтерського обліку розуміють порядок узгодження різних видів облікових регістрів, техніки обробки облікових даних, послідовності і способів здійснення облікових записів, технічних засобів ведення обліку. Згідно із Законом України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» (від 16.07.1999 р.) установа сама обирає форму бухгалтерського обліку з урахуванням особливостей своєї діяльності, техніки і технології обробки облікових даних. Основними, найбільш поширеними формами бухгалтерського обліку в бюджетних установах на сучасному етапі г. журнал-головна, журнально-ордерна і машинно-орієнтовані (комп'ютерні) форми обліку. Журнал - головна форма обліку рекомендована для застосування в бюджетних установах наказом ДКУ №68 від 27.07.2000 р., яким затверджено «Інструкцію про форми меморіальних ордерів бюджетних установ і порядок їх складання». Цим наказом визнано такого, що не застосовується в Україні у частині меморіальних ордерів, Інструкцію з бухгалтерського обліку в установах і організаціях, пі о фінансуються з Державного бюджету СРСР, затверджену наказом МФ СРСР від 10.03.1987р. №67. Цією інструкцією користувалися бухгалтери бюджетних установ України майже 15 років. Нова інструкція про форми меморіальних ордерів передбачає використання у бюджетних установах 15 основних меморіальних ордерів у формі накопичувальних відомостей, кожна з яких мас спеціальне призначення і специфічну будову, та одного меморіального ордера типової форми, призначеного для оформлення інших операцій, які не охоплені основними меморіальними ордерами. Розглянемо склад, будову та призначення найважливіших меморіальних ордерів. Меморіальний ордер № 1 «Накопичувальна відомість за касовими операціями» типової форми (т. ф.) № 380 (бюджет) застосовується при обробці звітів касира з метою систематизації дебетових і кредитових оборотів у касі за поточний місяць. Кожен звіт касира заноситься в накопичувальну відомість одним рядком за відповідними кореспондуючими рахунками як за дебетом, так і за кредитом відповідних субрахунків рахунка 30 «Каса». При цьому для кожного виду іноземної валюти складається окремий меморіальний ордер з додатковими номерами (№ 1-1, № 1-2, № 1-3 і т. ін.), записи до яких здійснюють у два рядки (перший —в іноземній валюті, а другий — в національній валюті). Підсумки меморіального ордера переносяться у Журнал-голови у книгу, але при цьому обороти і надходження грошей в касу з реєстраційних (спеціальних реєстраційних, поточних) рахунків та з внесення готівки з каси наці рахунки виключаються, тому що вони відображаються також у меморіальних ордерах № 2 або №3 і звідти заносяться у Журнал-головну книгу.

Підсумки оборотів за місяць переносять до «Журнал-головної» книги. Меморіальний ордер № 15 «Зведення відомостей ;а розрахунками з батьками на утримання дітей» т. ф. № 406 (бюджет) призначено для обліку розрахунків :; батьками, що відображаються на субрахунку 674 «Розрахунки за спеціальними видами платежів». Нарахована за місяць сума платежів переноситься до книги Журнал-головна. Заборгованість на кінець місяця за субрахунком 674 використовується для контролю етапу розрахунків. Меморіальний ордер № т. ф, № 274 (бюджет) застосовують для відображення операцій, що не фіксуються у меморіальних оррдераx 1 — 15, та для операцій, за якими не потрібно складати накопичувальні відомості і зведення (наприклад, нарахування зносу основних засобів). Такі меморіальні ордери нумерують послідовно, починаючи з № 16 за кожен місяць окремо. Кількість їх не обмежена. Журнал-головна форма обліку застосовується в централізованих бухгалтеріях установ освіти, культури, охорони здоров я, у профтехучилищах, органах законодавчої та виконавчої влади, дослідних установах АМН України тощо. Ця форма обліку багато в чому подібна до меморіально-ордерної, тому її часто вважають різновидом або спрощеним варіантом останньої, з чим важко погодитися. Суттєва відмінність журнал-головної форми обліку від меморіально-ордерної полягає у суміщенні хронологічного і систематичного записів на синтетичних рахунках (субрахунках 1-го порядку) в одному процесі і в одному обліковому регістрі — Журнал-головній книзі (рис. 1). Рис. 1.2. Схема технологічної послідовності ЛІТЕРАТУРА П. Й. Атамас. Основи обліку в бюджетних організаціях: Навчальний посібник.— Центр навчальної літератури, 2003,— 284 с

Якби чехи свого часу вддали перевагу реалзму та прагматизму  вдмовилися вд деалстичного задуму подолати нмецьку культурну експансю, то вони б не були сьогодн тими, ким вони  тобто вропейською нацю. Вихд, мабуть, у розумному поднанн де етнчно серцевини з дею громадянського патротизму. Висловлен критичн зауваження показують, що суто теоретичн, на перший погляд, дискус можуть мати доленосн наслдки в залежност вд того, яка дея чи концепця прийматься як основа для практики. Отже, творче, критичне ставлення до захдних концепцй та вдбр найперспективнших з них не може вважатися справою самих лише нтелектуальних уподобань. Василь Лсовий Вд автора Матерал для ц книжки збирався, з перервами, протягом шести рокв, велик фрагменти текств писалися поза межами Украни. В робот над нарисами мен надавали пдтримку цлий ряд нституцй  осб, без сприяння яких поява ц книжки була б неможливою. Я вважаю свом обовязком висловити щиру подяку установам, як органзацйно  матерально сприяли здйсненню цього проекту: Британськй рад наукових обмнв (British Council), Британськй Академ (The British Academy), ¶нформацйнй Агенц США (USIA), Комтетов допомоги ноземним стажерам м. Дж. В. Фулбрайта (The J

Накопичувальна вдомсть витрат продуктв харчування у табор зразок

Сутність витрат та методи їх зниження

Створення електронної таблиці "Відомість нарахування премії за 1 квартал 2010 року"

Самосвідомість особистості

Діяльність закладу швидкого харчування "Картопляна хата"

Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

Організація аудиторської перевірки матеріальних витрат на виготовлення продукції

Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

Організація технологічного процесу виробництва продукції громадського харчування на підприємстві ТОВ "Караван"

Ефективність контролю в організації: поняття, основні параметри, система показників, проблеми

Сутність планування, його види та особливості організації на підприємствах

Організація та ефективність використання митних складів при експорті-імпорті товарів

Діяльність Книжкової палати України ім. І. Федорова зі створення інформаційних продуктів і надання інформаційних послуг

9-этажный жилой дом со встроенными помещениями

Жилой дом: 5 этажный 30 квартирный

Дом моей мечты

Микробиология продуктов детского питания

Право собственности на квартиру и жилой дом

Отчет о прохождении практики в ООО "Агентство по торговле недвижимостью Дом плюс"

Дом и кров в славянофильской концепции

Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)

Разработка и создание СКС на базе сетей Ethernet при подключении пользователей жилого дома к глобальной сети INTERNET

Санитарно-гигиенические аспекты планировки, организации и работы родильных домов

Основы промышленного рыболовства и технология рыбных продуктов

Характеристика пищевых продуктов по этикетке

Европа для мусульман - постоялый двор или отчий дом?

Отопление и вентиляция жилого дома с гаражом

Расчет теплопотерь и системы отопления индивидуального жилого дома

Цемент и его продукты

Продукты, способствующие выведению из организма радионуклидов

О взаимосвязях рынков реально потребляемых продуктов и услуг, разного рода спекулятивных рынков "ценных бумаг" и прочих "сокровищ"

Анализ финансовой деятельности предприятия ЗАО "Ртищевские продукты"

Выяснение специфических факторов и качеств продуктов питания, влияющих на спрос этих продуктов у населения

Маркетинг нового продукта

Методология CCM (Capability Maturity Model for Software) – модель развития способности организации разрабатывать и сопровождать программные продукты) в менеджменте качества проектов

Расчет себестоимости и цены программного продукта по учету прерываний на языке Ассемблер

Валовой внутренний продукт (ВВП)

Русские цари между Рюриковичами и Романовыми и Дом Романовых

Харбин - продукт колониализма

Экономическая и военная база дома Тайра

Повесть о доме Тайра (Хэйкэ моногатари)

Христос в доме Марфы и Марии. Популярные сюжеты

Типология жилых домов

Трудный путь домой: Гончаров и православие

«Москва! Какой огромный странноприимный дом!»

Пространство дома в прозе М. Цветаевой

Досье ОАО ВимБильДанн Продукты питания

Туристский продукт

Дом как среда обитание человека

Исследование мяса и мясных продуктов

Дослідження харчування

Сутність і види міжнародної міграції робочої сили

Поняття та сутність менеджменту

Производство туристического продукта в современных условиях

Из истории московского дома

Дом Апраксина-Трубецких («Дом-комод») на Покровке в Москве

Відповідальність за порушення податкового законодавства

Наш дом — Вселенная

Зависимость интенсивности дыхания растительных продуктов от температуры

Пищевые добавки, разрешенные при производстве органических продуктов

Демократія: сутність, доктрини, різновиди

Организация кафе быстрого обслуживания от кафе Дом чувашской кухни на материалах ООО Ник-Алко

Залежність виникнення неврозів у дітей від типу родини

Кто или что должно рекламировать продукт или услугу, чтобы рекламу увидели и поняли?

Как защитить уникальный продукт от происков конкурентов

Можно ли создать формулу успешного продукта

Личность как субъект и продукт социальных отношений

Технологическая карта на замену деревянной балки жилого дома

Молоко молочнокислые продукты

Матераільна відповідальність працівників

Совість Риму - соціо-культурна роль стоїцизму

Сбалансованість бюджета України

Переработка целлюлозно-бумажных и картонных отходов в ценные товарные продукты

Национальный продукт и уровень цен

Валовый внутренний продукт как важнейший показатель российской экономики

Інноваційна діяльність підприємства

Анализ товарного рынка основных продуктов питания

Валовой внутренний продукт как важнейший показатель Российской экономики

Конкурентоспроможність торгівельного підприємства

Рентабельність підприємства

Валовой национальный продукт

Обеспечение жилыми помещениями граждан, дома которых подлежат сносу в связи с изъятием земельных участков

Проект дома

Жилой дом усадебного типа

Громадське харчування

Организация борьбы с ВОПР при производстве продуктов холодного копчения

Зимостійкість і морозостійкість деяких сортів озимої пшениці в Притисянській низовині

Цветы в доме: алоказия

Замиокулькас - африканская экзотика в нашем доме

Облік витрат на оплату праці

Поняття сущність та ознаки держави

Право общей собственности в многоквартирном доме

Легка промисловість України i транспорт

АПК, його галузева структура і необхідність формування

Античність у поетичних творах Яра Славутича

Життя та діяльність І.П.Котляревського

Легка промисловість України укр

З жуpбою pадість обнялась…

Швидкість обробки запитів на SQL-серверах укр

Работа с готовыми программными продуктами

Разработка и создание СКС на базе сетей Ethernet при подключении пользователей жилого дома к глобальной сети

Обзор программных продуктов для расчета инвестиционных проектов

Джеймс Фенимор Купер. Дом о семи фронтонах

Томас Вулф. Взгляни на дом свой, ангел

Иван Иванович Лажечников. Ледяной дом

Роды дома - хорошо это или плохо

Гениальное изобретение дома Пьера Периньона

14-этажный 84-квартирный жилой дом

2-этажный 3-секционный 18-квартирный жилой дом в г. Мирном

Многоэтажный жилой дом из крупноразмерных элементов

Анализ содержания продуктов липопероксидации в крови лыжников-гонщиков различной спортивной квалификации

Специфические факторы и качества продуктов питания, влияющие на спрос

Учет движения основных средств, их переоценка (на примере ООО «Новый дом»)

Моральність і мораль

Освоєння космосу: історія та сучасність

Діяльність страхової компанії "Оранта"

Монетарний режим таргетування грошових агрегатів: сутність та зміст, переваги, недоліки. Федеральна резервна система США

Перспективы развития спектра продуктов и услуг национального бюро кредитных историй

Правові засади банківської діяльності. Банківська діяльність та банківські операції

Сутність і значення соціального страхування

Сутність перестрахування

Фінансова надійність страхової компанії

Інвестиційна діяльність страхових компаній

Ассортимент банковских продуктов

Стійкість роботи промислових об`єктів у надзвичайній ситуації

Упаковочные материалы, применяемые для продуктов питания и их влияние на здоровье человека

Забруднення харчових продуктів нітратами, нітритами та нітрозоаміном

Охорона праці на підприємствах громадського харчування

Распространение микроорганизмов рода Clostridium в природе и пищевых продуктах

Рослинність евтрофних боліт

Транспорт субстратов и продуктов

Адаптація й спадковість

Еколого-ценотичні особливості та представленість родини бобових у флорі України

Значение плодов и ягод как продуктов питания

Вплив прийомів догляду на ріст, продуктивність та урожайність кукурудзи на зерно

Ґрунт та його родючість

Економічна ефективність виробництва великої рогатої худоби у ТОВ "Аграрій СВПП" с. Краснопілка, Уманського району, Черкаської області

Економічна ефективність виробництва молока та шляхи її підвищення

Економічна ефективність рослинництва

Ефективність постачальницько-збутової діяльності сільськогосподарських підприємств

Кислотність ґрунтів

Селекція озимої пшениці на урожайність

Технологія післязбиральної обробки, реалізації, переробки сільськогосподарських продуктів

Фітосанітарний стан посівів та урожайність кукурудзи після різних попередників в п’ятипільних сівозмінах

Несправжня вагітність сук

Економічна ефективність переробки молока та шляхи її підвищення на прикладі ЗАТ "Бахмачмолококонсерв"

Бухгалтерский учет на предприятии ООО "Сямженские молочные продукты"

Види та структура аудиторського висновку про перевірену фінансову звітність

Відображення в балансі витрат і доходів майбутніх періодів

Відповідальність аудитора за здійснені дії і виконання процедури за дотримання нормативно-правової бази України і Міжнародними стандарти аудиту для перевірки подальших подій

Ефективність системи внутрішнього контролю та її визначення

Звітність сільськогосподарських підприємств

Методи калькулювання витрат

Облік виробничих витрат у птахівництві

Облік витрат рибницьких господарств у сучасних умовах

Облік загальновиробничих витрат

Порядок калькулювання повних і змінних витрат

Релевантність облікової інформації та її вплив на прийняття управлінських рішень

Статистична та спеціальна звітність по виплатам працівникам

Учет денежных средств и расчетов на примере ООО "Модный дом"

Фінансова звітність в Україні

Аудиторська діяльність

Аудит витрат діяльності

Ввод автомобілів до експлуатації та приведення їх у готовність до використання за призначенням

Сутність і структура природно-ресурсного потенціалу

Промисловість Чернівецької області та розвиток сфери обслуговування

РЕФЕРАТЫ referat.star-info.ru.