путь к просветлению

Реферат на тему: Правила оформлення документа

Раздел: Бухгалтерский учет     ВСЕ РАЗДЕЛЫ

Заступник працює водночас з керівником, а замісник — на місці відсутнього керівника. Особливої точності й однозначності вимагають терміни (слова чи словосполучення, які називають явища, предмети спеціальних галузей людської діяльності). Значення термінів розкривається в тексті. Серед термінологічної лексики є низка слів, якими послуговуються представники різних галузей: аргумент, дослідження, теорія, визначення, фактор справа стимул. Але найчастіше терміни використовуються у певній сфері мовлення Наприклад, в адміністративно-діловій, циркуляр, акт, ухвала, формуляр, бюджет, протокол тощо. У справочинстві не бажані нестандартні терміни, оскільки вони утруднюють складання і розуміння ділових паперів. Отже, до термінів ставляться такі вимоги: 1) повинен мати форму, зафіксовану в словнику; 2) має вживатися з одним значенням; 3) утворюючи похідні форми, слід дотримуватися літературних норм і не робити цього на власний розсуд; 4) якщо значення терміна викликає сумніви, слід звернутися до тлумачного словника. Під час складання ділової документації певні труднощі викликають пароніми (спільнокореневі слова, схожі за вимовою і будовою, але різні за значенням). Незначна різниця у вимові ускладнює їх засвоєння, призводить до неправильного вживання слова. Тому щоб уточнити значення та правопис потрібної лексеми, варто звертатися до відповідних словників. Так, скажімо, необізнаній людині важко розрізнити значення прикметників, що мають спільний корінь: споживний — споживчий — споживацький. Насправді ж кожна лексема має своє значення: споживний — той, що придатний для споживання, їстівний: поживні речовини, споживчий — який служить для задоволення потреб споживання споживчий ринок; споживацьким — властивий тому, хто прагне задовольнити власні потреби: споживацькі інтереси. З точністю мовлення багато спільного має логічність, бо характеризує мовлення з огляду на його зміст, а також забезпечує смислову послідовність змісту. Логічність мовлення виявляється в точності і правильності вживання слів, словосполучень, речень. Однак це можливо за умови логічного мислення. Тому треба вчитися чітко й послідовно мислити. Наслідком неохайного ставлення до добору слів є тавтологія (невиправдане повторення спільнокореневих слів) та плеоназм (вживання зайвих слів), використані без певної стилістичної мети. У документах вони поширеніші, ніж можна було б сподіватися. Надмірне захоплення розділовий знак, що стоїть після слова, не підкреслюють. Проте лапки і дужки підкреслюють. Ціле речення треба підкреслювати суцільною рискою, починаючи від першої букви і закінчуючи останньою буквою речення. 4. Курсивом виділяються слова, речення, частини тексту. Цим способом переважно користуються, коли текст набирають на комп'ютері. Перелік літератури 1. Глущик С.В. та інші Сучасні ділові папери: Навчальний посібник. – К.: АСК, 2001. – 400 с. 2. Коваль А.П. Культура ділового мовлення — К.: Вища шк. , 1974 — С 136—137. 3. Бабич Н.Д. Основи культури мовлення — Л .: Світ, 1990 — С. 109.

Порядок переписки, связанной с обращениями граждан в государственные структуры, основывается на положениях законодательного акта 1980Pг.[10] и принятых позднее федеральных законов[11]. Переписка, связанная с депутатскими запросами, регламентирована Федеральным законом от 08.05.1994 P3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»[12]. При оформлении деловой переписки используются Общероссийский классификатор промышленных объединений и предприятий (ОКПО), в соответствии с которым на бланке проставляется код организации автора документа, и Общероссийский классификатор управленческой документации (ОКУД), по которому в бланк письма должен вноситься код вида документа. ОКУД представляет собой номенклатуру унифицированных систем документации и унифицированных форм документов. Классификатор содержит наименование видов документов и их коды, которые являются идентификаторами форм документов и обязательно проставляются в бланках. В числе национальных стандартов действует целый ряд стандартов, устанавливающих правила оформления документов

Зразок титульноъ сторынки реферату по деловодству

Правила составления и оформления документов

Правила подготовки и оформления документов

Общие требования к оформлению документов

Каковы правила оформления и использования визитных карточек?

Оформление документов и деловых писем

Муниципальные образования, как субъекты гражданского права (учредительные документы, право собственности и приватизация объектов муниципальной собственности, компетенция администраций муниципальных образований в гражданском обороте)

Порядок составления и оформления документов в РФ

Основные правила оформления схем

Правила оформления курсовой работы

Юридическое оформление Крепостного права в России

Оформление выходных документов в электронных таблицах QUATTRO PRO

Необходимость, сущность аудита. Содержание аудиторских отчетов и правила их оформления

Требования к оформлению кадровых документов

Законодательное оформление крепостного права и начало кризиса традиционализма

Правила таможенного контроля и оформления транспортных средств

Документация: сущность, значение, виды документов и требования по их оформлению

Дознание по ДТП после оформления первичных документов

Международно-правовой документ о правах и свободах человека и гражданина

Экспертиза технического решения и оформление патентных прав на изобретение

Оформление управленческих документов

Оформление патентных прав на объект хозяйственной деятельности папка-скоросшиватель со съёмным кольцевым механизмом

Оформление права на товарный знак и знак обслуживания в РБ

Правила приема в военно-учебные заведения (Доклад)

Классификация коллективных средств защиты и правила поведения людей в убежищах

Инвестиционное право РФ (Шпаргалка)

Административное право

Административное право (Контрольная)

Государственное и административное право (Контрольная)

Соотношение административного права со смежными отраслями права

Предмет, метод, источники Административного права

Административная ответственность за нарушение порядка государственного управления и правил охраны здоровья. Органы, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях

Административное право РФ

Административно-правовое обеспечение личных прав и свобод граждан

Роль арбитража в судебной защите прав предпринимателей

Участники арбитражного процесса: классификация, права и обязанности, характеристика правового положения. Представительство в арбитражном процессе

Учебник по банковскому праву

Гражданское право

Субъекты гражданского права

Авторское право

Брачно-семейное право мусульман

Виды договоров и их классификация в гражданском праве

Гражданское право

Гражданское право (Контрольная)

Гражданское право (экзаменационная шпаргалка)

Гражданское, наследственное и право собственности по Судебникам 1497 и 1550 гг. Различия этих судебников в других отраслях права, кроме гражданского, наследственного и права собственности

Граждане как субъекты гражданского права (физические лица)

Гражданское, торговое и международное частное право

Значение срока в Гражданском праве

Объекты гражданских прав

Ответственность в гражданском праве

Права молодежи в РБ

Право интеллектуальной собственности /гражданское право Украины/

Право собственности некоммерческих организаций на жилые и нежилые помещения

Предмет и метод гражданского права

Регистрация юридического лица (проекты документов)

Сравнительная характеристика института брака по российскому и мусульманскому праву

Ценные бумаги как объекты гражданских прав

Шпаргалка по гражданскому праву

Юридические формы защиты прав потребителей

Представительство по гражданскому праву

Стороны в гражданском праве

Шпора по гражданскому праву

Права человека, их закрепление в Конституции РФ

Билеты к экзамену по гражданскому праву (СПбГПУ)

Гражданское право в системе права

Развитие наследственного права в России

Право собственности на автомобиль

Вещные права на землю

Административно-правовое обеспечение личных прав и свобод граждан

Защита авторских прав в интернете

Исключительные права на средства индивидуализации товаров, работ, услуг и их производителей

Возникновение (создание) юридического лица в современном гражданском праве

Защита прав потребителей при продаже товаров

Экзаменационные вопросы по гражданскому процессуальному праву

Предмет гражданско-процессуального права

Право собственности

Аграрное право (Контрольная)

Содержание права собственности на землю. Ограничения права собственности на землю

Земельное право (шпаргалка)

Мусульманское право (Доклад)

Всеобщая история государства и права зарубежных стран (Шпаргалка)

Гражданское право в ходе истории

История государства и права зарубежных стран (Контрольная)

История права и государства

Право Англии

Римское право. (Семья. Семейные правоотношения. Агнатское и когнатское родство)

Фома Аквинский (Аквинат) "Государство и право"

Обязательное право среднего Китая

Основные черты афинского права. Источники, право собственности, обязательственное право, брачно-семейное право, уголовное и процессуальное право

Шпаргалки по истории государства и права Казахстана

Возникновение и система развития права Канады

Источники и кодификация права Украины в составе России в 18 ст.

Государство и право в годы Великой Отечественной войны

История государства и права России

История государства и права России

История развития земельного права России

Памятники права в историческом изучении

Русская Правда - кодекс древнерусского права

Систематизация права в РСФСР в 1922-1924

История отечественного права (задания)

Кодификация Русского Права в первой половине XIX века

Гражданский Кодекс РСФСР 1922г. (вещное, обязательное, наследственное право)

Конституционное право зарубежных стран

Краткие лекции и шпаргалка по конституционному праву зарубежных стран

Предмет, метод и система гражданского процессуального права /Украина/

Характеристика источников Конституционного права

Уголовное право буржуазных государств новейшего времени

Избирательное право

Права человека

Административное право Украины

Развитие института прав и свобод человека и гражданина в России

Конституционное право

Конституционные гарантии основных прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации

Основные права, свободы и обязанности и механизм их реализации

Социально-экономические и культурные права и свободы граждан Российской Федерации

Политические права и свободы граждан

Право человека на эвтаназию

Конституционное право РФ

Европейский суд – гарант защиты прав человека

Международное право

Отношения Совета Европы и Азербайджана в рамках международного права

Правопреемство в международном праве (Контрольная)

Территория в международном праве

История международного права и его науки классического периода

Шпаргалка по международному праву

Международно-правовая охрана прав на "Промышленную собственность" (Контрольная)

Международное частное право

Шпаргалка по международному частному праву (Вопросы к экзамену по МЧП)

Международное частное право (шпаргалка)

Шпаргалка по международному частному праву (2005г.)

Муниципальное право (Шпаргалка)

Муниципальное право

Контрольная работа по муниципальному праву Вариант 2

Налоговое право как основной институт финансового права

Налоговое право

Права русскоговорящих жителей в Эстонии

Право коллективной собственности на Украине

Толкование норм права

Понятие вещных прав, виды и т.п.

Ограниченные вещные права

Проблема происхождения права

Шпаргалка по праву (Пермь)

Права авторов и патентообладателей

Понятие права, и современный подход к типологии права

Право собственности как проявление отношений собственности. Частная и общественная собственность

Акционерное право

Правовое государство. Права и свободы человека и гражданина

Русская Правда - кодекс древнерусского права

Нормы права

Римское частное право классического периода

Наследование по римскому праву

Методические указания и вопросы к тесту по римскому праву

Римское право

Римское право, его значение в истории правового развития человечества и в современной юриспруденции

Римское частное право

Семья в римском частном праве

Институции Гая как источник римского права

Наследование по закону согласно римскому частному праву

Шпоры по римскому праву

Право социального обеспечения

Банковское право

Задачи по семейному праву /условие-вопрос-решение/

Семейное право

Сравнительная характеристика института брака по российскому и мусульманскому праву

Понятие и задачи таможенного оформления, порядок производства

РЕФЕРАТЫ referat.star-info.ru.