путь к просветлению

Реферат на тему: Понятие прав и свобод человека

Раздел: Юридическая психология     ВСЕ РАЗДЕЛЫ

Предполагается Конституционное определение основных прав. Основная идея в том, что основное право нельзя доказать ссылаясь только на запрет, необходимо найти доказательство позитивного признания права. Основное право существует в двух ипостасях: o Норма права (источник), o Субъективное право, вытекающее из нормы права. Система основных прав в Украине Конституция 1996 г. написана в традиции континентальной европейской традиции (записаны все категории основных прав, которыми пользуются граждане). В основе Конституции Украины лежат обе теории основных прав (теория естественного права, теория наданных прав). Конституция закрепляет такие принципы: 1. Свобода и равенство людей (ст.21), “Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними”. 2. Неотъемлемость и неприкосновенность прав (ст.21), 3. Взаимосвязь прав и обязанностей (ст.23), “Кожна людина має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не порушуються права і свободи інших людей, та має обов'язки перед суспільством, в якому забезпечується вільний і всебічний розвиток її особистості.” 4. Равенство основных прав граждан и самих граждан (ст.24), “Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками. Рівність прав жінки і чоловіка забезпечується: наданням жінкам рівних з чоловіками можливостей у громадсько-політичній і культурній діяльності, у здобутті освіти і професійній підготовці, у праці та винагороді за неї; спеціальними заходами щодо охорони праці і здоров'я жінок, встановленням пенсійних пільг; створенням умов, які дають жінкам можливість поєднувати працю з материнством; правовим захистом, матеріальною і моральною підтримкою материнства і дитинства, включаючи надання оплачуваних відпусток та інших пільг вагітним жінкам і матерям”. Основные права не являются исключительными и не могут быть отменены (ст.22) или ограничены (кроме предусмотренных ст.64). Статья 22. “Права і свободи людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, не є вичерпними. Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані. При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод”. Статья 64. “Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України. В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень. Не можуть бути обмежені права і свободи, передбаченіСтаттями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 9, 60, 61, 62, 63 Конституції”. Система основных прав отображает международную практику. Все права закрепленные в Конституции Украины делятся на личные, политические, социально- экономические. Личные права Личные права — это возможности человека, ограждающие от незаконного и нежелательного вмешательства в его личную жизнь и внутренний мир, признанные обеспечить существование, своеобразие и автономию личности. o право на жизнь (ст.27) “Кожна людина має невід'ємне право на життя.

Охорона здоров'я забезпечується державним фінансуванням відповідних соціально-економічних, медико-санітарних і оздоровчо- профілактичних програм. Держава створює умови для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування. У державних і комунальних закладах охорони здоров'я медична допомога надається безоплатно; існуюча мережа таких закладів не може бути скорочена. Держава сприяє розвиткові лікувальних закладів усіх форм власності. Держава дбає про розвиток фізичної культури і спорту, забезпечує санітарно-епідемічне благополуччя. Кожен має право на безпечне для життя і здоров'я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди. Кожному гарантується право вільного доступу до інформації про стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту, а також право на її поширення. Така інформація ніким не може бути засекречена”. o на семейную жизнь (ст.51, 52) “Шлюб грунтується на вільній згоді жінки і чоловіка. Кожен із подружжя має рівні права і обов'язки у шлюбі та сім'ї. Батьки зобов'язані утримувати дітей до їх повноліття. Повнолітні діти зобов'язані піклуватися про своїх непрацездатних батьків. Сім'я, дитинство, материнство і батьківство охороняються державою. Діти рівні у своїх правах незалежно від походження, а також від того, народжені вони у шлюбі чи поза ним. Будь-яке насильство над дитиною та її експлуатація переслідуються за законом. Утримання та виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, покладається на державу. Держава заохочує і підтримує благодійницьку діяльність щодо дітей”. Гарантии основных прав 1. Институциональные. Конституционные основы такие как принцип социального государства (ст.1), суверенитет (ст.2), гуманистическое основание государства (ст.3), разделение ветвей власти (ст.6), местное самоуправление (ст.7), ограничение государственного вмешательства (политическое многообразие отсутствие идеологии и цензуры (ст.15), сохранение генофонда (ст.16), защита суверенитета и целостности, экономической и информационной безопасности, вооруженные силы не могут быть использованы для ограничения прав и свобод граждан (ст.17). 2. Организационные. Судовая система (ст.124), орган конституционной юрисдикции (ст.147), омбудсман (ст.101), прокуратура (ст.121), система правоохранительных органов, президент (ст.102). 3. Процессуальные. Верховенство закона Украины, публичность законодательных актов (ст. 57), закон обратной силы не имеет (ст.58), судовое рассмотрение жалоб (ст.8, 55, 124), правовая помощь (ст.59), свобода от выполнения явно преступных приказов (ст.60, 61), презумпция невиновности (ст.62), свобода от дачи показаний против родственников (ст.63), возмещение ущерба (ст.56). 4. Стандарты жизни. (ст.48), пенсия (ст.46), социальная защита (ст.47), медицинская помощь (ст.49), информационное обеспечение (ст.50), образование (ст.53), право на труд (ст.36, 42, 43, 46). Система защиты основных прав 1. Судовая защита. Общая юрисдикция (ст.8, 124), конституционный суд (ст.150, ст.43 “Закона о Конституционном суде”), парламентская защита через омбудсмана и комитеты, прокурорская защита (ст.121, §9 переходного положения Конституции Украины), международно- правовая защита (ст.55) в соответствии с ст. 26 Европейской конвенции прав человека. 2. Политико- правовая защита.

Современное воплощение идей прав человека представлено в “Всеобщей декларации прав человека” (1948 г.), “Международном пакте о гражданских и политических правах” (1976 г.), “Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах” (1976 г.). Концепции основных прав Существует две противоположные концепции: I. Теория природных (неотъемлемых) прав рассматривает публичные свободы как природные и неотъемные, даже тогда когда действуют в отношениях с властью. Аргументы: o Основные права приобретаются человеком фактично, по факту людского существа (при рождении), o Таким образом эти права являются природными и не зависят от государства (и даже противостоят ему); выступают как фактор, который государство должно признавать и уважать, o Основные права — права автономии индивида в государственно- организованном обществе. Автономия индивида в отношениях с властью. II. Теория предоставленных прав. Основные права существуют всегда в юридической форме, а право — форма выполнения власти, даже основные права сами по себе являются аспектами воплощения государственной власти. Эти права наделяются государством индивиду, а поскольку это так, то и ограничиваются государством, т.к. нет абсолютных прав. Государство наделяет индивида правами в соответствии со своими реальными возможностями, поэтому в различных государствах основные права не повторные (специфические). Поколения прав человека Основные фундаментальные права и вытекающие из них иные права и свободы обеспечивают различные сферы жизни человека: личную, политическую, социальную, экономическую, кулбтурную. Эти права различаются не только по структуре, но и по времени возникновения. Первое поколение прав человека — либеральные ценности, которые были сформулированы в процессе буржуазной революции, а позже закреплены и расширены в демократических государствах. Это такие права как: право на свободу мысли, совести и религии, право каждого гражданина участвовать в управлении государством, право на равенство перед законом, право на жизнь, свободу и безопасность личности, право на свободу от произвольного ареста, задержания или изгнания, право на гласное и законное рассмотрение дела судом. Эти права реализуют негативную свободу и обязывают государство не вмешиваться в сферы, регулируемые данными правами. Второе поколение прав человека — права сформулированные в процессе борьбы человека за улучшение своего экономического положения, за повышение культурного статуса (позитивные права). К данным правам относятся: право на труд и свободный выбор работы, на социальное обеспечение, на отдых и досуг, на защиту материнства и детства, на образование. Третье поколение прав человека — право сформулированное после Второй мировой войны и включает в себя: право на мир, на здоровую окружающую среду и социальное и экономическое развитие принадлежит каждому человеку и каждому народу. Характеристика основных прав Основные права как публичные свободы противостоят частным правам, всегда имеют публично- правовой характер. Выполняются в прямых отношениях с государством (выборы) или опосредованно (право на труд).

ОНИ ОТКРЫВАЮТ АМЕРИКУ * Из Израиля и перевалочных пунктов в западноевропейских странах переселенцы едут в США - цитадель "свободного мира". Но и там их встречает неуверенность в завтрашнем дне, безработица, инфляция, дороговизна. Еще в 1776 году в Соединенных Штатах было провозглашено неотъемлемое право человека на "жизнь, свободу и стремление к счастью". Однако американское правительство теоретически и практически отрицает, что право на труд, или получение средств к существованию, является главным в понятии "право на жизнь" в современном мире. США не выполняют пактов ООН, на которые ссылаются хельсинкские договоренности, предусматривающие право свободного выбора работы при условии равной оплаты за равный труд, наличие безопасных и не причиняющих вреда здоровью условий труда, право объединяться в профсоюзы и объявлять забастовку. В то время как доходы американских корпораций не отстают от рекордно высоких затрат государства на вооружение, президент Картер советует трудящимся, мелким фермерам и безработным проявлять "сдержанность" и сократить свои даже самые насущные жизненные потребности

Реферат:понятие прав и свобод человека.

Понятие и особенности реализации личных прав осужденных к лишению свободы

Понятие права, правого статуса личности. Классификация прав человека

Применение Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод в судах России

Понятие трудового права. Предмет науки трудового права

Понятие, сущность, функции и принципы права

Понятие охраны труда в трудовом праве России

Основные понятия и функции государства и права

Понятие и виды источников гражданского права

Понятие и виды источников коммерческого права

Понятие и виды объектов гражданского права

Понятие и классификация субъектов предпринимательского права

Понятие и особенности реализации политических прав осужденных

Понятие и способы защиты гражданских прав в Республике Молдова

Понятие трудового права Украины как области права

Понятие, предмет и метод налогового права

Понятие, система и задачи уголовного права

Понятие, структура и виды норм права

Языковая политика в городе: право языка vs. языковые права человека (право на имя)

Место обязательственного права в системе гражданского права

Основные черты афинского права. Источники, право собственности, обязательственное право, брачно-семейное право, уголовное и процессуальное право

Банковское право в системе российского права

Избирательное право в системе публичного права

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ билеты по конституционному праву РФ - по курсу, по конституционному праву - государственные, по уголовному праву - по курсу. Всё за 2002 год - свеженькое на момент закачки.

Понятие прав и свобод человека и гражданина

Виды деления понятий. Применение операции деления понятий в юридических науках

Гражданское право как отрасль частного права

Коллизионные вопросы в области семейного права в международном частном праве

Наследственные права в международном частном праве

Право на иск и право на предъявление иска

Право собственности как субъективное право

Співвідношення адміністративного права з іншими галузями права України

Понятие и виды основных прав и свобод, классификация

Специфика философского рассмотрения человека. Природа и сущность человека. Телесное и духовное, индивидуальное и социальное в человеке

Конституционные гарантии основных прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации

Правовое государство. Права и свободы человека и гражданина

Международная защита социально-экономических и культурных прав и свобод человека

Свобода слова как одно из фундаментальных прав человека

Права и свободы человека в России

Международная защита социально-экономических и культурных прав и свобод человека

Права и свободы человека и гражданина

Права и свободы человека и гражданина: история вопроса и современность

Гарантии соблюдения прав и свобод человека и гражданина при осуществлении оперативно-розыскных мероприятий

Конституционные права, свободы и обязанности человека и гражданина в Российской Федерации

Личные права и свободы человека и гражданина в РФ

Механизм реализации основных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина в Российской Федерации

Основные прав и свободы человека и гражданина

Ответственность государств за нарушения прав и свобод человека в международном праве

Понятие и квалификация прав человека

Права и свободы человека и гражданина

Права и свободы человека и гражданина

Проблемы правовой регламентации. Личные права и свободы человека

Права и свободы человека и гражданина: история вопроса и современность

Понятие гражданского права как отрасли права

Політичні права і свободи громадян України

Основные политические права и свободы граждан

Права и свободы граждан закрепленные в Конституции Российской Федерации (Контрольная)

Понятие международного гуманитарного права

Понятие вещных прав, виды и т.п.

Понятие права, и современный подход к типологии права

Понятие и виды договоров в Римском частном праве

Право: понятие, признаки, виды, функции, принципы

Реализация норм права: понятие и формы

Трудовое право: понятие и виды переводов

Понятие соучастия в уголовном праве

1. Римский гражданский процесс: понятие, формы, основные черты, вещи в римском праве. Классификация вещей

Право граждан на свободу собраний и ассоциаций: российское законодательство и евростандарты

Понятие и источники дипломатического и консульского права

Возникновение, понятие и система уголовного права

Понятие гражданского права

Понятие и цели наказания по уголовному праву России

Понятия и категории административного права

Понятие, предмет и методы регулирования хозяйственного права

Юридическая ответственность физических лиц за нарушение прав и свобод других граждан

Понятие и источники Конституционного права

Сравнительный анализ социально-экономических прав, свобод и обязанностей в конституциях Китая и Испании

О понятии принципов права

Основные понятия и принципы права

Понятие и признаки преступления по Уголовному праву

Операция деления понятия. Правила и ошибки

Понятие международного экологического права. Международные экологические правоотношения

Право: понятие, сущность, признаки

Понятие и содержание субъективного права потребителя на надлежащее качество товаров, работ, услуг

Норма права. Понятие, структура, виды

Понятие и сущность права, определение права

Новые понятия договорного права

Право: понятие, признаки, сущность

Понятие, предмет, задачи и функции российского уголовного права

Деятельность милиции по обеспечению прав и свобод граждан

Источники гражданского процессуального права: понятие, классификация, тенденция развития

Личные права и свободы граждан

Норма уголовного права: понятие, виды, структура

Обжалование в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан

Основные категории и понятия административного права в Республике Казахстан

Основные понятия земельного права

Основные понятия финансового права

Осуществление личных прав и свобод

Понятие авторского права

Понятие вины в гражданском праве России

Понятие действующих норм права

Понятие защиты гражданских прав

Понятие и виды вещных прав

Понятие и виды объектов, имущества, вещей в гражданском праве Украины

Понятие и виды сделок в гражданском праве Республики Казахстан

Понятие и источники Римского права

Понятие и основания возникновения материальной ответственности сторон в трудовом праве

Понятие и предмет налогового права

Понятие и признаки нормы права

Понятие и система правоотношений в трудовом праве

Понятие и содержание права наследования

Понятие и содержание права собственности

Понятие и сущность публичного и частного права

Понятие источников права

Понятие международного трудового права

Понятие обязательств в гражданском праве

Понятие права государственной собственности

Понятие права собственности на природные ресурсы

Понятие рынка труда, занятости, трудоустройства и права граждан в области занятости. Правовой статус безработного. Права и обязанности безработного

Понятие уголовно-исполнительного права РФ. Задачи и система курса

Понятие юридического лица в современном гражданском праве России

Понятие, отличительные признаки и структура норм права

Понятие, предмет, методы, принципы, нормы, источники и система налогового права

Понятия гражданского права

Права и свободы граждан

Право как мера свободы личности

Право на свободу и личную неприкосновенность

Правові виміри свободи і несвободи

Реализация политических прав и свобод гражданами Российской Федерации

Система права. Понятие и признаки права

Соотношение норм международного права и российского законодательства о правах и свободах граждан: проблемы и перспективы

Судебная защита прав и свобод личности в Республике Беларусь

Сущность понятий "территория" и "признание" в аспекте международного права

Уголовные наказания за налоговые преступления: понятие, виды и правила их назначения

Взятка – помеха в осуществлении конституционных прав и свобод

Понятие и предмет трудового права

Понятие права окружающей среды

Права человека, их закрепление в Конституции РФ

Право человека на эвтаназию

Вопросы обеспечения прав человека в деятельности Службы судебных приставов

Права человека

Декларация прав человека и гражданина 1793 года

Ким А. А. - Притча о свободе и страдании человека

Права человека: международные правовые пакты и Кыргызское законодательство

Торговля женщинами: нарушение прав человека или добровольное рабство?

Права человека

Устав ООН и принцип уважения и соблюдения прав человека

Роль ЮНЕСКО в защите прав человека. Культура мира - Программа ЮНЕСКО

Права человека

Декларация прав человека

Основные права человека

Право человека и гражданина на обращение

Международно-правовое регулирование гражданских и политических прав человека

Соотношение понятий человек, индивид, личность

Религия и права человека

Права человека в спорте высших достижений

Свобода человека в обществе

Право и права человека

Права человека

Права человека — важнейшая составляющая новой идеологии консолидации российского общества

Уполномоченный по правам человека республики Узбекистан

Право на психическое здоровье как естественное право человека

Уполномоченный по правам человека в системе правоохранительных органов РФ

Основные понятия анатомии и физиологии человека

Гарантии прав человека в Евросоюзе

Гражданская правоспособность и права человека

Деятельность адвоката в Европейском суде по правам человека

Европейский суд по правам человека. Порядок обращения, структура и юрисдикция

РЕФЕРАТЫ referat.star-info.ru.