Реферат на тему: Конституционная реформа в Украине, года 1988-1996

Раздел: Право     ВСЕ РАЗДЕЛЫ

Концепція ставить в основу державного ладу в Україні принцип народовладдя та ідея громадянської злагоди, що має бути здійснена відповідно до таких засад: - розподіл державної влади на законодавчу, виконавчу і судову, чітке визначення функцій цих влад та компетенції відповідних органів; створення юридичних механізмів їх взаємоконтролю і взаємодії; - розмежування компетенції між центральною владою і місцевими Радами та іншими органами самоврядування на основі верховенства Конституції та законів . Згідно Концепції, законодавча влада має здійснюєтися народом України шляхом референдуму і Верховною Радою України. Верховна Рада України є однопалатною. В Концепції передбачено створення сильної системи виконавчої влади, яка має здійснюватися Президентом, Віце-президентом, Кабінетом Міністрів і державною адміністрацією. Концепція визначає, що повноваження Президента обмежуються виключно функціями виконавчої влади і забороняє будь-які форми його тиску на Верховну Раду (право на її розпуск, на делегування йому надзвичайних повноважень, самостійне вирішення бюджетних питань). Концепція визначає, що судова влада є незалежною і підкоряються тільки закону, що забезпечується незмінністю суддів, які обираються на строк 10 років, високим рівнем їхніх соціальних і матеріальних гарантій. Конституція України 1996 року розширює гарантії незалежності суддів. Так, наприклад, згідно Конституції судді займають посади безстроково, крім суддів Конституційного суду та суддів, які призначаються на свою посаду вперше. На органи прокуратури покладаються функції державного звинувачення в суді, нагляду за попереднім слідством і дізнанням, звернення до суду про скасування судових вироків, рішень, ухвал, постанов, які суперечать Закону, нагляду за виконанням судових вироків, місцями позбавлення волі, а також за додержанням прав, свобод і інтересів громадян в усіх сферах суспільного життя. В Концепції пропонується створити Конституційний Суд, метою діяльності якого є неухильне дотримання Конституції, посилення контролю за конституційністю законів, а також конституційністю підзаконних актів. Конституційному Суду надається право припиняти дію законів, актів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, оголошувати їх юридично недійсними, ухвалювати рішення про незаконність дій, розпоряджень несудових державних влад за скаргами окремих громадян про порушення їх конституційних прав і свобод. Згідно Концепції, для забезпечення стабільності нової Конституції має бути передбачений жорсткий механізм її змін і доповнень. 3. Акт проголошення незалежності У відповідь на утворення 19 серпня 1991 року в Москві Державної Комітету з Надзвичайного Стану і спроби шляхом державного перевороту в СРСР зупинити демократичні зміни в суспільстві та зберегти владу союзного центру над республіками СРСР, 24 серпня 1991 року Верховна рада України приймає Акт проголошення незалежності України. Цим документом Верховна рада України проголосила "незалежність України та створення самостійної української держави - УКРАЇНИ".2 В Акті наголошено, що він є продуктом тисячолітніх традицій державотворення на Україні та логічним продовженням Декларації про державний суверенітет України.

Важливим було питання територіального устрою України. На етапі підготовки проекту Конституції пропонувався федеративний варіант державного устрою. Німецькі фахівці вважали такий варіант універсальним та ідеальним для демократичної держави.5 Проте загроза сепаратизму, характерна для постсоціалістичних країн зробила більш реальною концепцію унітарної держави. Стаття 2 Конституції говорить, що Україна є унітарною державою. Стаття 75 Конституції визначає, що єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент - Верховна Рада України. Таким чином, полеміка з приводу можливого створення двопалатного парламенту завершилася рішенням на користь однопалатного парламенту. Аргументами, що доводили необхідність створення двопалатного парламенту було важливість забезпечення урахування і узгодження загальнодержавних інтересів з регіональними через розляд законів в верхній палаті парламенту, яка складалася б з рпедставників регіонів. Ще одною позитивною якістю двопалатного парламенту є забезпечення механізмів стримування і противаг всередині парламенту, професіоналізація розробки, обговорення та прийняття законів. 6 Аргументи противників двопалатного парламенту полягали в тому, що створення верхньої палати, яка складалася з представників регіонів, привело б до лобіювання в парламенті інтересів окремих регіонів і поширення сепаратиських тенденцій. Також свідчило на користь однопалатного парламенту те, що на період рішучого єкономічного та політичного реформування необхідно створити умови для швидкого і своєчасного прийняття законів, а двопалатний парламент збільшує час прийняття закону. Розділ Конституції, який визначає права, свободи та обов`язки людини та громадянина, має багато запозичень з міжнародних пактів ООН про права людини. Це є природнім, тому що стаття 9 говорить, що чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України. Проте, визначення в Конституції крім норм громадянсько-політичних прав, які повинні виконуватися державою за будь-яки умов, також соціально-економічних прав, реалізація яких залежить від економічного стану держави, і які можуть бути нормами прямої дії лише для країн з розвиненою економікою, надає цим правовим нормам декларативний характер. Реалізація в період економічної кризи деяких таких норм є проблематичним, наприклад прав декларованих в статті 48: "Кожен має право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї, що включає достатнє харчування, одяг, житло." ЗАКЛЮЧЕННЯ Конституція сучасної правової держави має реально стати її основним і безпосередньо діючим інструментом регулювання суспільних відносин. Конституція повинна об`єднувати правову систему держави, надавати їй стабільності та впорядкованості. Тому таким важливим і важким був для України конституційний процес. Створення конституції проходило в умовах економічної та політичної кризи. В фундамент нової Конституції закладалися нові принципи, які значно відрізнялися від принципів Конституції УРСР 1978 року. При розгляді правових документів на різних етапах конституційної реформи помітна еволюція правових ідей, становлення принципів правової держави в конституційних актах. Література1. Акт проголошення незалежності України, - 19912.

смотреть на рефераты похожие на "Конституционная реформа в Украине, года 1988-1996" Конституційна реформа в Україні (1988-1996 років) ЗМІСТВСТУП . 3 1. Декларація про державний суверинітет . 4 2. Концепція конституції України . 4 3. Акт проголошення незалежності . 6 4. Проект Конституції України 7 5. Конституційний договір 8 6. Конституція 9 ЗАКЛЮЧЕННЯ 11 Література . 12 ВСТУП Предметом данного дослідження є конституційна реформа в Україні. Конституційний процес в Україні був тривалим та складним, і проходив в умовах економічної та політичної кризи в Україні. Найбільш важливими юридичними документами на період конституційної реформи в Україні були: - Декларація про державний суверинітет 1990 року; - Концепція конституції України 1991 року; - Акт проголошення незалежності 1991 року; - Проект Конституції України 1992 року; - Конституційний договір між Верховною Радою України та Президентом України 1995 року; - Конституція України 1996 року. Мета данного дослідження полягає в аналізі змісту юридичних документів періоду конституційної реформи в Україні, їх порівняльна характеристика, виявлення основних закономірностей в розвитку Конституційних ідей та принципів, та розгляд наслідків ппроведення конституційної реформи. 1. Декларація про державний суверинітет 16 липня 1990 року Верховна Рада УРСР прийняла Декларацію про державний суверенітет. В цьому документі проголошено державний суверенітет Української РСР - як верховна, самостійна, повна і неподільна влада Республіки в межах її території, а також незалежність та рівноправність в зовнішніх відносинах. Визначено, що будь-які насильницькі дії проти держави будуть переслідуватись по закону. Декларація визначила економічну самостійність УРСР. Земля, надра, повітряний простір, водні ресурси в межах її території, економічний та науково-технічний потенціал створений на території України визнається властністю народу України. Проголошено забезпечення захисту усіх форм власності. В області міжнародних відносин проголошується, що Українська РСР є суб`єктом міжнародного права, має безпосередні стосунки з іншими державами, проводить самостійну діяльність в міжнародних організаціях. В документі наголошено, що УРСР визнає перевагу загальнолюдських цінностей над класовими, пріоритет загальновизнаних норм міжнародного права над внутрішньодержавними. 2 . Концепція Конституції України Важливим кроком в конституційній реформі на Україні було схвалення Верховною Радою Української РСР 19 червня 1991 року Концепції Конституції України. Концепція декларувала загальні принципи майбутньої Конституції, її структуру, та основні положення. Згідно з Концепцією, основою Конституції України має бути ідея правової держави. Найвищою соціальною цінністю проголошена людина, її права і свободи та їх гарантії. Основним об'єктом конституційного регулювання мають бути відносини між громадянином, державою і суспільством. Конституція повинна визначити пріоритет загальнолюдських цінностей, закріпити принципи соціальної справедливості, утвердити демократичний і гуманістичний вибір народу України, чітко показати прихильність України загальновизнаним нормам міжнародного права.

Так вот, я считаю, что конституционная реформа была ошибкой или, точнее, фальстартом. Вполне допускаю - и даже хотел бы, чтобы через 5-10 лет мы вернулись к этому вопросу, но это должны быть годы ускоренного, динамичного, инновационного развития. И тогда на более высоком экономическом уровне, в более спокойной социальной обстановке мы сможем принять адекватные конституционные решения. Здесь просто напрашивается яркая историческая аналогия. В конце пятидесятых годов прошлого века Четвертая Французская Республика, в которой парламент играл главную роль, переживала почти то же самое, что Украина сейчас: экономический кризис, помноженный на политический. Раздираемый противоречиями парламент долгое время не мог даже сформировать правительство. И вот опальный герой войны, генерал Шарль де Голль обратился с воззванием к народу. Там были, в частности, такие слова: «Вот уже двенадцать лет Франция тщетно пытается решить проблемы, непосильные для режима партий... Сегодня, когда стране предстоят новые испытания, пусть она знает, что я готов принять на себя все полномочия Республики»

Конституция реформа 1988 1990

Правовая реформа в 1990-х годах

Реформы в экономике России 60-80 годов

Конституция РСФСР 1918 г. Судебная реформа 1864 г.

Конституционное право Украины (Шпаргалка)

Основы конституционного права Украины

Порядок пересмотра Конституции РФ и принятия конституционных поправок

Конституционно-правовые аспекты муниципальной реформы в России и Украине: сравнительно-правовой анализ

Демократическая Россия - реформы 1990-х годов

Реформы собственности и социальная дифференциация в переходный период /Украина/

Реформы в годы перестройки

Великие реформы 60-70-х годов. Александр II

Судебная реформа 1864 года

Денежная реформа на Украине

Буржуазные реформы 60-70 годов 19 века в России

Cудебная реформа 1864 года и наших дней

Крестьянская реформа 1861 года и её юридическое оформление

Школьные реформы 60-х годов XIX века. Школа в период реакции 70-80-х годов

Конституционно-правовые преобразования и экономические реформы

Калининградский регион России в условиях экономических реформ 90-х годов

Судебная реформа 1864 года

Аналіз змісту та політико-правових наслідків конституційної реформи 2004 року

Суд присяжных по реформе 1864 года

Земская реформа 1864 года

Основные положения реформы 1861 года

Реформы 60-70 годов XIX века в России и контрреформы 80-90 г.г. XIX века

Реформы 90-х годов

Цепная реакция реформ 60-70-х годов XIX века в исторической литературе

Реформа предприятий в 1987 году в СССР

Налоги и налоговые реформы в России

Конституция - основной закон государства и общества. Конституционные акты российской государственности до октября 1917 г.

Судебная реформа в XIX веке и ее прогрессивное значение

Столыпинская аграрная реформа

Военные реформы Петра I

Правовая система России во 2-й половине XlX - начале ХХ вв. Судебная реформа

Социально-экономическое развитие России в начале XX в. Реформы Витте и Столыпина (сравнительный анализ)

Аграрная реформа П. А. Столыпина

Структура государственных органов США по Конституции 1787 года

Субъекты конституционного права на примере Конституции Российской Федерации. Перспективы развития

Витте, денежная реформа

Судебная реформа в Российском государстве на современном этапе

Смысл Петровских реформ в эпоху просвещения

Столыпин и его реформа

П.А. Столыпин и его реформа

Столыпинская аграрная реформа

Реформа политической системы в условиях перестройки

Военные реформы Александра 2

Военная реформа Милютина 1860-1870 гг.

Государственные реформы Петра I

Партизанское движение на Украине в годы ВОВ

Реформы и контрреформы в России во второй половине 19в. Отмена крепостного права

Реформы Петра I

Реформы Петра Великого

Реформы Солона (638-559 до н.э.)

Рождение Российской Империи и реформы Петра Первого

Реформы Ивана Грозного

Реформы Петра I и Екатерины II

Судебные реформы

Реформа Сервия Туллия

Свет и тени Хрущевских реформ

Конституционные процессы в Крыму в 1997 году

Пенсионная реформа и пенсионная система

Совершенствование нормативного регулирования как важнейшего направления реформ бухгалтерского учета

Гроші та грошові реформи Росії в період 1895 - 1924 року

Реформы 1965 и 1979 г.г.: сущность, особенности, результативность

Реформа рынка ценных бумаг в России

Анализ экономических и социальных результатов аграрной реформы на Дальнем Востоке

Деньги и денежные реформы в России

Правление Александра I. Реформы М.М. Сперанского

Н.С. Хрущев и его реформы

Военные реформы 1861-1874 гг

Эпоха Ивана IV Грозного. Его реформы

Россия во второй половине XIX века. Реформы.

Реформы 60 – 70 –х гг. XIX века в России, их последствия

Реформы в период 1556 - 1560 гг

Реформы Чингисхана. Военная организация монголов

Военная реформа Александра II

Россия с 1917 по 1990-й год

Революция 1905-1907 гг. и реформы П.А. Столыпина

Социальные реформы в России: итоги и ближайшие перспективы

Экономические реформы Екатерины II

Столыпинская реформа

Сословные реформы XVIII века

Аграрная реформа П. Скоропадського

Влияние реформ Петра I на историю Отечества

Денежная реформа 1922-1924 гг. и оценка ее результатов

Земская реформа

Куба в 1950-1990 годах

Отмена крепостного права в России (крестьянская реформа)

Правление Александра I и реформы Сперанского

Реформа Столыпина

Реформи Солона і Клісфена, тиранія Пісістрата

Реформы Б.Н. Ельцина

Реформы Петра

Реформы Петра1

Реформы Хрущёва

Реформы Эхнатона

Реформы первой четверти 19-го века

Реформы Столыпина

Империя и местное самоуправление: идеология реформ в русском Туркестане в конце XIX — начале XX вв.

Реформа П. А. Столыпина

Буржуазные реформы во второй половине XIX ВЕКА

Экономические реформы периода НЕПа

Реформы Витте ; курс на индустриализацию

Реформа литературного языка при Петре I

Реформа русского стихосложения

Реформа системы здравоохранения

Наука после Сталина: реформа Академии 1954–1961 гг.

Экономические реформы в СССР 1930-1960 гг

Судебная реформа: успехи и неудачи

Испания: конституция 1978 года

Судебная реформа . Органы суда по “судебным уставам“

Президент Российской Федерации в системе разделения властей по Конституции РФ 1993 года

Крестьянская реформа

Судебная реформа

Правовые проблемы пенсионной реформы в России

Законодательство обновленной реформами россии как одна из причин правового нигилизма

Прогностическая значимость опыта проведения реформы школы в России в 1970-80 гг

Патриарх Никон и церковная реформа

Боги киевского пантеона и языческие реформы X века

Воспитание молодежи в условиях реформ

Организация товариществ собственников жилья как направление реформы жилищно-коммунального хозяйства

Программа реформ И. Пересветова

Cамоорганизация в реформе вузовского физического воспитания

Персонифицированный учет как основа пенсионной реформы

Реформы в России: с аллюра на шаг

Экономическая реформа Людвига Эрхарда

Реформа кредитно-банковской системы 1930-32, 1987-95 и 98 гг.

Научно-практические основы экономической реформы 1965г.

Политика реформ экономическая безопасность России

Столипінська реформа

Экономические реформы современной России

Денежные реформы в России: история и современность

Экономические реформы в СССР 1930-1960 гг.

Направления реформ социального обеспечения

Пенсионная реформа: социальный, финансовый и информационный аспекты

Конституция России 1936 года в сравнении с предыдущими и последующими

Судебная реформа. Роль прокуратуры в укреплении правопорядка

Конституция 1871 года и политический режим Германской империи

Социальная политика реформы и обязательства

Конфессионального пространства Украины во второй половине 1990-х гг

Концепция судебной реформы

Сравнительный анализ Конституций Украины 1919-1978 гг.

Градостроительная политика в контексте реформы местного самоуправления

Украина 1917 года /Укр./

Александр II и его реформы

Экономические реформы М. Тэтчер

Реформы в Казахстане во второй половине XIX века

Китайские реформы

Реформы Столыпина

Государственные реформы Петра I.

Реформа государственного аппарата при Петре I

Административно-правовые реформы в Казахстане 1860 – 90

Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам, res judicata и о судебной реформе

Реформа календаря и пасхалии: история и современность

Анализ экономических и социальных результатов аграрной реформы на Дальнем Востоке

Реформы Елены Глинской и кредитование в современной России

Влияние реформ Петра I на развитие учета в России

Административная реформа в России

Административная реформа Екатерины II

Архивная реформа

Законы и реформы Древнего Мира

Конституционная герменевтика: понятие, признаки и роль в реализации Конституции

Конституция 1936 года - история принятия и основные положения

Конституция РФ 1993 года

Областная реформа Петра I

Особливості проведення бюджетної реформи в Україні

РЕФЕРАТЫ referat.star-info.ru.