путь к просветлению

Реферат на тему: Избирательная система Украины

Раздел: Юридическая психология     ВСЕ РАЗДЕЛЫ

Абсентеїзм має негативні наслідки. Адже для визнання виборів такими, що відбулися, і для того, щоб за їх результатами можна було визначити переможців, необхідна участь певної кількості зареєстрованих виборців. Неявка виборців не дозволяє сформувати виборні органи чи заповнити виборні посади. За таких умов виникає потреба у проведенні нових виборів, а отже, й у додаткових фінансових затратах. Досить часто й повторні вибори не дають бажаних результатів, внаслідок чого виборні вакансії не заповнюються, що, до речі, стосується і депутатського складу Верховної Ради України та органів місцевого самоврядування. У зв'язку з цим у деяких державах участь громадян увиборах вже розглядається не як їх право, а як їх обов'язок. Такий підхід аргументується й тим, що у давнину участь у народних зборах була почесним обов'язком громадян, ігнорування якого каралось якщо не за законом, то за звичаєм. За сучасних умов участь у виборах слід розглядати як громадську функцію, що здійснюється не стільки в інтересах громадянина, скільки відповідно до потреб забезпечення формування і функціонування найважливішихдержавних структур. Тому держава має право вимагати відсвоїх громадян здійснення цієї функції під загрозою застосування певних санкцій, що повинно діставати юридичний вияв в обов'язку (а не у праві) громадян брати участь у виборах. Законодавством ряду держав за неучасть у виборахпередбачені певні санкції. В Аргентині особа, яка не бралаучасті у виборах, втрачає право перебувати на державнійслужбі протягом трьох років, а у Греції та Туреччині такуособу засуджують до позбавлення волі. У Бельгії, залежновід кількості проігнорованих виборів, передбачені різні зарозмірами штрафи. В Італії участь громадян у виборахвизнається їх обов'язком, за невиконання якого протягомп'яти років прізвища порушників вносяться до спеціальних списків, які виставляються на загальний огляд. Деякі держави виходять із ситуації, зумовленої абсентеїзмом, шляхом визнання виборів такими, що відбулися, навіть якщо в них взяло участь менше половини зареєстрованих виборців. Якщо в Україні абсентеїзм буде поширюватись і надалі,то неминуче постане питання про запровадження одного звироблених світовою практикою засобів боротьби з ним. Поняття референдуму Референдум — це голосування усього населення держави (загальнодержавний референдум) або певної йогочастини (місцевий референдум) з метою вирішення найважливіших питань державного і суспільного життя. Референдум і вибори мають спільний метод здійснення — голосування, але різняться предметом. Вибори проводяться для визначення особи, яка з точки зору більшості виборців найбільш достойна займати виборну посаду. Завданням референдуму є вирішення важливих питань, не пов'язаних з наданням юридичної сили мандатам якихось осіб. Цеможе бути затвердження, зміна чи скасування законів,розв'язання в межах держави проблем територіальногоустрою тощо. У науковій літературі та законотворчій практиці нарівні з терміном "референдум" інколи вживається термін"плебісцит". У багатьох випадках їх зміст рівнозначний.Однак між ними є й відмінність. Референдум регламентується нормами конституційного права певної держави,його предметом може бути досить широке коло питань. Апідстави і порядок проведення плебісциту, в основному,регулюються міжнародно-правовими актами, його предметом у більшості випадків є вирішення територіальнихспорів між державами.

Найважливіші з них закріплено у конституціях демократичних держав. Сукупність таких конституційних норм утворює конституційний інститут виборів до органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Норми цього інституту можна поділити на декілька груп: 1) норми, які закріплюють основні вимоги і правила, пов'язані з самою процедурою проведення виборів; 2) норми, що визначають коло осіб, якінаділяються активним виборчим правом, тобто правомобирати представників до органів держави та органів місцевого самоврядування; 3) норми, що визначають колоосіб, які наділяються пасивним виборчим правом, тобтоправом бути обраними до органів державної влади, органівмісцевого самоврядування чи на виборну посаду. Конституційний інститут виборів регламентує доситьшироке коло суспільних відносин. Частина його, а саменорми, що встановлюють загальні правила і вимоги до процедури виборів, та норми, які регламентують активне виборче право, зафіксована у розділі III "Вибори. Референдум" та у розділі XI "Місцеве самоврядування" Конституції України. Норми, які закріплюють пасивне виборче право, вміщено у розділах Конституції, присвячених основам організації та діяльності конкретних виборних органів. Принципи виборчого права України Характеризуючи вибори і референдум. Конституція України вказує, що вони є формами безпосередньої демократії, через які народ здійснює своє волевиявлення (ст. 69). А в ст. 71 закріплено положення про те, що вибори до органів державної влади та органів місцевого самоврядування є вільними і відбуваються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Принцип загальності виборів в Україні означає, що всіїї громадяни, які на день виборів досягли 18 років, маютьправо голосу. Цього права позбавляються лише ті, кого усудовому порядку визнано недієздатними. При цьомутреба мати на увазі, що факт недієздатності, як підставанедопущення громадянина до участі у виборах, повиненбути встановлений саме судом. Наявність медичнихвисновків про душевну хворобу громадянина без відповідного рішення суду не дає юридичних підстав для позбавлення його права голосу. Рівень загальності виборів залежить від усіляких цензів, тобто умов, відповідність яким є підставою для допущення громадян до участі у них. У сучасному світі розрізняють віковий ценз та ценз осідлосгі. Віковий ценз обумовлює наявність виборчих прав досягненням певного віку. У більшості держав він становить18 років, як і в Україні. В деяких країнах встановленоінший віковий ценз. Так, у Бразилії, Ірані, Нікарагуа та наКубі він дорівнює 16 рокам. Ценз осідлості передбачає надання громадянам праваголосу лише за умови їх проживання у країні або на території відповідного виборчого округу протягом певногостроку. Так, у Франції він становить шість місяців, а уНовій Зеландії — три місяці. Раніше велике поширеннямали також майновий ценз (володіння певним майном),освітній ценз (вміння читати і писати), релігійний ценз(сповідування державної релігії) та деякі інші, які нині застосовуються дуже рідко. Крім недієздатних, у деяких країнах права голосу немають й особи, які відбувають покарання за вироком суду,військовослужбовці та особи, котрі займають певні державні посади.

В ответ на это депутат Лигачев заметил, что данные представляются заниженными по крайней мере в 2 раза по затратам. По его словам "другого и быть не может, поскольку строй государства вполне отвечает ситуации, когда все поражено коррупцией и казнокрадством". Где результаты труда этой "армии" без танков и боевой подготовки, потребляющей едва ли не четверть средств выделенных на оборону и примерно столько же, сколько выделено на образование и здравохранение (соответственно около 1.2-1,5% от ВВП - 40- 45 миллиардов рублей при том, что в этих "отраслях" занято более 6 миллионов специалистов, в 20 раз больше, чем сфере госуправления). 29 По официальной версии военной прокуратуры все выглядит не так плохо. Минобороны России выиграло дело. Арбитражный суд 20 августа решил взыскать с ЗАО "Промышленно-финансовая корпорация (ПФК) "Единые энергетические системы Украины" в пользу Министерства обороны РФ 24,5 млн. долл. (9 января этого года Московский арбитражный суд уже удовлетворил иск на 130 млн. долл.) В интересах Минобороны выступала Главная военная прокуратура РФ. В 199Б г

Какие безпосередня последствия имело проведения первых выборов к верховной рады украинской сср на альтернативной аснове

Особенности проведения муниципальных выборов и референдума в РФ

Какая избирательная система нужна России

Функції Верховної Ради та Кабінету Міністрів

Выборы и избирательные системы

Верховна Рада України в системі органів влади

Как организовываются выборы Президента Украины (2004)

Конструктор из процессных технологий (как составить план проведения изменений на предприятии)

Осознанный выбор образовательной траектории как результат адекватной оценки старшеклассником предпрофессиональных компетенций

Глобализация как мировой процесс и ее последствия

Меркантилизм как первая школа политической экономии

Конституционное регулирование выборов как форма демократии

История создания конституции США, последствия и первые поправки

Методика проведения игр как эффективного способа проведения праздничных мероприятий

Проведение SWOT-анализа организации для выбора дальнейшей стратегии

Шоу-политика как составляющая современного политического процесса (на примере выборов мэра Омска в 2010г.)

Позитивное восприятие мира как свобода выбора

Определение и виды понятия как первой формы мышления

Архитектурные памятники первой половины XIX века

Фитопланктон как начальная стадия в рационе питания гидробионтов

Как устроен глаз

Стихийные бедствия и действия населения по ликвидации их последствий

Ликвидация последствий стихийных бедствий, аварий, катастроф

Дальний Восток как ПТК

Минеральные ресурсы как определяющий фактор экономического роста в России

Витус Беринг. Первая Камчатская Экспедиция

Особенности проведения документальной проверки правильности исчисления и уплаты в бюджет налога на прибыль

Административное пресечение как мера административно-правового принуждения

Административно-правовой статус гражданина как субъекта административного права

Авторский договор как основание правомерного использования произведения

Граждане как субъекты гражданского права (физические лица)

Наследственная масса как объект правоотношений

Ценные бумаги как объекты гражданских прав

Ликвидация как способ прекращения юридического лица

Особенности и правовые последствия принятия наследства в Российской Федерации

Определения суда первой инстанции

Земельный кадастр как инструмент регулирования социально-экономического развития города (на примере г. Екатеринбурга)

Отречение Николая II. Как это было?

Россия в эпоху правления Петра Первого

Победоносцев как социальный теоретик

Первые четыре Государственные Думы

Реформы Петра Первого

Одесса в годы Первой Мировой Войны

Сибирь в первой половине 19 века

Первые шаги к перестройке – развалу страны

Конституционное право Украины как отрасль права

Интеллект как собственность

Государственная Дума как представительный орган государственной власти

Арбитражный суд как гарантия реализации экономических интересов субъектов в Российской Федерации

Уголовное преследование как функция государства

Региональные международные организации как субъекты международного права

Нормативно правовые акты федеральных органов государственной власти как основные источники регулирования муниципальной службы в РФ

Административная ответственность за нарушение налогового законодательства как один из видов административной ответственности

Организационные основы проведения налоговых проверок

Программные средства как объект авторского права

Право собственности как проявление отношений собственности. Частная и общественная собственность

Таможенные режимы как административно-правовой регулятор внешнеэкономической деятельности

Теория государства и права как наука и учебная дисциплина

Теория Государства и Права как юридическая наука

Международный договор как источник права

Профсоюзы как субъекты трудового права

Роль финансов в создании и функционировании свободных экономических зон как одном из направлений интеграции России в мировую экономику

Животный мир как объект охраны и использования

Jealousy as the cause of internal self-destruction in "Kreutzer Sonata" by Leo Tolstoy (Ревность как причина внутреннего самоуничтожения в "Крейцеровой сонате" Льва Толстого)

How "DNA" testing works Анализ "ДНК" как проверяющие работы)

Функционально-направленное обучение грамматике АЯ как эффективный способ формирования коммуникативной компетенции

Монтаж как выразительное средство. Внутрикадровый монтаж. Монтаж как способ режиссёрского мышления

Литература как вид искусства. Место литературы в ряду других искусств

Как рукодельничать и любое дело делать благословясь

Культура как предмет исследования

Мифология как исторический тип мировоззрения

Пространство и время как факторы специфики культуры

Культура как система

Культура Эпохи Высокого Возрождения и ее представители как светочи мировой культуры

Книга как основное средство документной коммуникации

Мистика как культурная традиция

Соцреализм как метод искусства

Комплекты тем сочинений для проведения письменного экзамена по литературе в 11х классах общеобразовательных учреждений 2001 – 2002 учебный год

Н. Островский "Как закалялась сталь"

Использование символа как стилистического средства в поэзии символизма (на примере лирики немецкого поэта Стефана Георге)

Каким видит Лермонтов героя своего времени в романе "Герой нашего времени"

Этический выбор литературного поколения 60-х

Брюсов как переводчик и теоретик перевода

Тарас Шевченко как художник

Как я представляю себе автора "Слова о полку Игореве"

Первые годы У. Шекспира в театре. Начальное творчество У. Шекспира

Особенности романа О. Хаксли как антиутопии

Литература как вид искусства. Место литературы в ряду других искусств

Как работать со секвенсором "CAKEWAIK"

Первая мировая война

Петр Первый. Исторический портрет

Петр I как полководец и дипломат

Петр Первый Великий

Екатерина II как политик

Как И.В. Сталин установил личную диктатуру в ВКП(б)?

Ужесточение конфронтации между СССР и США в первой половине 80-х годов

Нужно ли было НАТО бомбить Югославию? История и последствия Косовского кризиса 1998-1999 гг.

СССР в первые послевоенные десятилетия (1945 – 1964 гг.)

Первые дни ВОВ

Борьба за выход России из Первой мировой войны. Брестский мир

Герб России как отражение ее истории

Космоцентризм как основа философии Древней Греции

Основные формы операций по прорыву позиционного фронта в годы первой мировой войны

Реформы Петра I и их последствия

Россия и первая мировая Война

Монгольское нашествие на территории Казахстана и его последствия

Спарта как тип полиса

Первое русское кругосветное плавание под командованием Ивана Федоровича Крузенштерна (1803-1806 гг.)

Монгольское завоевание Руси: последствия и роль в отечественной истории

Приход фашистов к власти в Германии, как предпосылка к началу 2-ой мировой Войны

Кревская уния и ее последствия

Компьютеры как средство общения людей

Как играть в игры с помощью модэма

Сравнение эффективности методов сортировки массивов: Метод прямого выбора и метод сортировки с помощью дерева

Билеты для проведения контрольных мероприятий по Turbo Pascal для начинающих

Проблема выбора средней величины

Число как сущее

Патогенез язвенной болезни и желчнокаменной болезни как двух вариантов одного психосоматического заболевания

Оказание первой медицинской помощи при автомобильных катастрофах

Оказание первой медицинской помощи при открытом переломе нижней трети костей голени

Кровотечения, их классификация и первая медицинская помощь при них

Макрофаги перитонеального экссудата как модель фагоцитоза и нарушений фагоцитарной активности

Здоровый образ жизни, как условие гармоничного развития детей, первичной профилактики заболеваний и вредных привычек

Кровотечения. Первая медицинская помощь

Криминалистика как наука и как учебная дисциплина

Приговор как акт правосудия

Умысел как форма вины

Белки, жиры и углеводы как источник энергии

Риформинг как способ получения бензинов с улучшенными характеристиками

Последствия стихийных бедствий и катастроф

Ударная волна взрыва. Прогнозирование зон разрушения ударной волной и возможных последствий взрыва газовоздушных смесей

Опасности- как общая часть и землетрясения- как индивидуальное задание

Человек как творческий экологический фактор. Основные направления и результаты антропогенных изменений в окружающей среде. Компенсационные механизмы и возможности среды в этих условиях

Концепции устойчивого развития как выражение взаимоотношений "общество- природа"

Особенности подготовки и проведения праздников в специальном дошкольном учреждении для детей с нарушением слуха

Программа социологического исследования /выбор формы обучения/ (Контрольная)

Дети "группы риска" как социально-педагогическая проблема

Методика проведения контроля знаний по курсу "Основы экономики"(Контроль знань з курсу "Основи економЁки")

Воспитание как процесс целенаправленного формирования и развития личности

Малые фольклорные жанры как средство формирования правильного звукопроизношения

Интеграция как методическое явление. Возможности интеграции в начальном обучении

Журнал «Школьная библиотека» как источник информации о научно – познавательной книге

Ломоносовский период как особый этап в области научно-педагогического знания в России

Как школа должна оказывать помощь неудачникам

Футбольные фанаты как часть общества

Игра как фактор развития познавательных процессов младших школьников

Итоги и цена первых пятилеток

К вопросу о причинах поражений Красной Армии в первый период Великой Отечественной войны

Целина: экономические, политические, демографические и экологические последствия

Как становятся политиками

Политика (как социальное явление, ее структура)

Макс Вебер. Политика как призвание и профессия

Власть как общественное явление

В. В. Жириновский как политический лидер

СМИ как институт власти

Политический центризм как фактор стабилизации общества

Политическое самоопределение России: проблемы выбора

Технико-экономическое обоснование выбора проектного решения

Виды современного копировального оборудования. Что и как выбирать

Выбор оптимального варианта повышения мощности турбообводом в составе энергоблока ВВЭР-640

Отчет по первой производственной (строительной) практике на муниципальном предприятии «Зеленхоз»

Первые самодвижущиеся повозки

Ненасилие как убеждение и поступок

Этические нормы в деловом общении. Проведение переговоров. Особенности психологического взаимодействия при деловом общении

Личностные особенности пожилых людей как фактор их адаптации в посттрудовой период

Семья: как она складывается

Общение как феномен культуры

РЕФЕРАТЫ referat.star-info.ru.