Реферат на тему: Трудовой потенциал Украины

Раздел: Экономика и Финансы     ВСЕ РАЗДЕЛЫ

смотреть на рефераты похожие на "Трудовой потенциал Украины" План: Трудовий потенціал України 1. Вступ 2. Відтворення трудового потенціалу 3. Зайнятість населення 4. Безробіття і ринок праці 5. Соціальний захист населення 6. Література Трудовий потенціал України. В усі часи економісти різних поглядів, шкіл і напрямів визнавали, що праця є одним із найголовніших факторів економічного розвитку. Недвозначно на це натякає християнська заповідь: "в поті лиця твого будеш їсти свій хліб". Носієм, персоніфікатором праці є людина, вона - суб'єкт господарства, репрезентант трудового потенціалу держави і нації. У цьому контексті при з'ясуванні економічних проблем, стану і перспектив економічного зростання особливого значення набуває аналіз трудового потенціалу, який, хоч і привертає увагу щораз більшого числа економістів, не має досі однозначного визначення в літературі. Та вже сама спроба такого визначення свідчить про новаторські пошуки в економічній науці, яка не задовольняється традиційним понятійним апаратом. Перші спроби застосування нових понять були зроблені економістами західних країн. Ще в 50-х роках вони почали використовувати терміни "людський фактор", "людський капітал" і т.п. В Україні кілька десятиліть економічна думка перебувала в полоні ідеологізованих догм, а тому тут гору брали кількісні показники розрахунків населення і трудових ресурсів, які були прирівняні до матеріально- сировинних факторів виробництва. Під впливом якісних змін в економіці, впроваджень наукових досягнень у виробництво. подальшого розвитку науково- технічної революції виникла потреба в подоланні суто кількісного (валового) підходу до трудових ресурсів. В результаті почали з'являтися численні публікації, присвячені людському факторові та трудовому потенціалу. Це було ознакою поступу економічної науки, який, однак, і досі ще обтяжений традиційними стереотипами мислення. Про це, зокрема, свідчать матеріали проведеної наприкінці 1992 р. у Луцьку науково-практичної конференції на тему "Трудовий потенціал України". Розглянемо трудовий потенціал України з позицій сучасного стану економічної науки, яка основний акцент робить на його демографічному вимірі, але із якнайповнішим урахуванням проблем зайнятості та соціального захисту. Ці проблеми особливо актуальні у зв'язку з глибокими кризовими тенденціями, що розвиваються в економіці, глибокими якісними трансформаціями, спричиненими переходом від командно- адміністративної до ринкової системи. Перехідні процеси в економіці найсильніше позначаються на особливостях відтворення, зайнятості та соціального захисту трудового потенціалу, що є певною мірою індикатором об'єктивних економічних процесів в Україні. Відтворення трудового потенціалу Трудовий потенціал України, як і будь-якої іншої країни, є складною соціально-економічною категорією, головним компонентом якої виступають фізичні параметри відтворення населення — природної основи трудового потенціалу. Йдеться про демографічний вимір трудового потенціалу, яким останній, безумовно, не вичерпується. Відтворення населення і його трудових ресурсів — це тільки один із компонентів, хоч і дуже важливих, трудового потенціалу, який на кожному історичному етапі є втіленням усієї культури нації, держави, народу, що пройшов складний шлях свого розвитку під впливом ендогенних і екзогенних факторів.

Схожа ситуація є зараз в Україні, де офіційна пропаганда десятиліттями твердила про соціальний спокій, про гаранти зайнятості тощо. В результаті багато хто звик до такого стану, переклавши свої турботи "на начальство". В умовах "розвинутого соціалізму" адміністративне покарання відіграло важливу роль у формуванні трудової дисципліни, до якої "звик" колгоспник, робітник, пролетарський інтелігент. Зараз адміністративний диктат замінив плюралізм поведінки і думки, до чого "соціалістичний працівник" не вихований. Інфляційні процеси його також не стимулюють до ефективної праці. Все це спричинилось до неефективного функціонування системи зайнятості взагалі. Сказане можна спостерігати в матеріальному виробництві, науці, обслуговуванні та інших сферах народного господарства. У нових умовах система зайнятості вимагає нової "філософії", що сформувалася на грунті загальних цінностей. Старі командно- адміністративні методи щораз більше стають непридатними при переході до ринкових відносин. Необхідне використання інших мотиваційних механізмів. Поки що вони зустрічають спротив у частини населення, але ініціатива, відповідальність, постійний пошук, життєстверджуюче суперництво і навіть амбітність, спроба виділитися дуже потрібні для ефективної і продуктивної пралі. Важливими для характеристики зайнятого населення є аналіз вікового, освітнього, статевого і національного компонентів. Кожний з них має відповідне економічне і соціальне навантаження, дозволяє виробляти ефективні регулятори, організаційні форми, мотиваційні механізми і т.п. Не слід забувати, що система зайнятості персоніфікується людьми, які за своєю природою і соціально-психологічною орієнтацією різні, керуються тільки Їм притаманними цінностями. Валовий підхід до трудового потенціалу і зайнятості не виправдав себе. У цьому контексті, як вже зазначалося, важливо знати вікову структуру зайнятості. Основну категорію зайнятих у народному господарстві України, його сферах і галузях становлять працівники віком від 20 до 50 років, різко зменшується зайнятість після 55 років. Найтривалішим середній вік є у сільському господарстві, в якому питома вага жінок до останнього часу складала близько 40%. Найвища питома вага жіночої праці існує в невиробничих галузях, зокрема на підприємствах громадського харчування, де широко застосовується ручна праця. В останнє десятиліття було написано багато книг і статей про жіночу зайнятість, про необхідність механізувати їх працю, поліпшити умови роботи і т.п. Складалися і популяризувалися навіть цільові комплексні програми механізації ручної праці. Однак механізми їх впровадження в життя були неефективними. Через те ручна праця жінок у народному господарстві не тільки не скоротилася, а й зросла. Отже, проблема умов жіночої зайнятості досить гостра. За останній час прийнято і розроблено ряд законів, які передбачають суттєво поліпшити умови зайнятості жінок. У Законі "Про охорону праці" є спеціальна стаття "Гаранти охорони праці жінок", якою забороняється застосування праці жінок на важких роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці, на підземних роботах із залученням жінок до перенесення і пересування речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми.

Множинність форм соціального захисту забезпечують його ефективність. Економічною основою соціального захисту є ефективно функціонуюча економіка, яка забезпечується приватною ініціативою. Це означає, що і відтворення трудового потенціалу, і система зайнятості, і ринок праці, і соціальний захист населення вимагають докорінної перебудови господарських відносин шляхом економічних і політичних реформ. Саме цей шлях обрала Україна. Можливо, просування цим шляхом відбувається дещо повільно, з певними зупинками, але ж триває воно цілеспрямовано і послідовно. Єдність усіх суспільних сил, визначеність Їх дій, їх політична воля є об'єктивною умовою утвердження Української держави, підвищення її соціальне орієнтованих захисних функцій.

Прежде всего темпы роста производства товаров народного потребления на некоторое время сравнялись с темпами роста производства средств производства. Почти на треть повысилась производительность труда, в полтора раза вырос объем промышленного производства.1771 Дальнейшая динамика экономики тоже не вписывалась в понятие «застой», которым неправильно пытаются характеризовать этот период. Напротив, темпы экономического развития были довольно высокими, немного опережали страны Западной Европы и США. За 1966-1985 годы национальный доход СССР вырос в 4 раза, промышленное производство — в 5 раз, основные фонды — в 7 раз, даже сельскохозяйственное производство увеличилось в 1,7 раза. В 3 раза возросло производство товаров народного потребления на душу населения и розничный товарооборот. В 3,2 раза увеличилась производительность общественного труда и реальные доходы населения.1772 Однако по сравнению с огромными хозяйственными возможностями страны эти успехи были очень скромны. По самым завышенным оценкам, трудовой потенциал страны использовался не более чем на треть, фондоотдача промышленного оборудования была в два-три раза ниже дореволюционного уровня, заметно росли материалоемкость и энергоемкость.1773 Все это сочеталось с безмерным расточительством ресурсов на производство устаревших, а порой и ненужных товаров, ведением никому не нужных строек и каналов, потерями товаров на пути от производителя к потребителю, нерациональными перевозками, хищнически-колонизаторским отношением к природным богатствам страны

Демографичная и социальная мобильность населения украины

ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ: ИСТОЧНИКИ И СТРУКТУРА (УКРАИНЫ)

Трудовое законодательство Украины.

Собственник или уполномоченный им орган как субъект трудового права Украины

Природно-ресурсный потенциал Украины

Трудовое законодательство Украины

Туристско-рекреационный потенциал Украины

Проблемы социальной мобильности и социальной стратификации Питирима Сорокина

Основные направления социальной защиты населения России

Договоры и соглашения в системе социальной защиты населения

Социальная мобильность

Социальная мобильность

Социальная защита населения

Социальная мобильность

Службы социальной помощи населению

Трудовой потенциал и проблемы занятости малочисленных народов севера России

Население и трудовые ресурсы Северного Кавказа

Медицинское страхование как социальная защита населения в условиях реформирования экономики России

Население и трудовые ресурсы России

Расчеты бюджетных организаций с фондом социальной защиты населения по взносам на профессиональное пенсионное страхование

Діагностика трудового потенціалу підприємства та аналіз впливу факторів на підвищення ефективності використання трудового потенціалу підприємства

Эффективность использования трудового потенциала предприятия

Анализ зарубежного и российского опыта социального обеспечения населения

Виды стажа, используемые в законодательстве о социальной защите населения

Особенности организации деятельности детей и подростков в детских оздоровительных лагерях (на примере Центра социального обслуживания населения и Дома детского творчества)

Профилактика социального сиротства в учреждениях социальной защиты населения

Региональная модель системы социальной защиты населения на примере ЕАО

Социальная защита населения

Социальная мобильность и политический процесс

Социальная мобильность общества

Социальное обслуживание одиноких пожилых людей (в условиях Центра социального обслуживания населения города Сухой Лог)

Теория стратификации и социальная мобильность

Образование как фактор социальной мобильности

Социальное страхование в системе социальной защиты населения РБ

Неравенство доходов и социальная дифференциация населения

Трудовые ресурсы и трудовой потенциал общества

Трудові ресурси і трудовий потенціал суспільства

Государственное регулирование доходов населения на Украине

Олигополия на рынке мобильной связи в Украине

Трудовой стаж по законодательству Украины

Региональная фрагментация политической культуры населения Украины

Закон Украины "О занятости населения"

Социальные детерминанты правонарушений в органах внутренних дел Украины

Актуальные проблемы стратегии экономического и социального развития Украины на современном этапе

Место и роль повышения конкурентоспособности продукции в развитии экспортного потенциала АПК Украины

Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

Народы Украины, Молдовы, Белоруссии (Доклад)

Территориальные особенности обеспеченности хозяйства Украины природными ресурсами (Контрольная)

Топливно-энергетический комплекс Украины

Нефтедобывающий и газовый комплекс Украины

АПК /Украина/

Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

Финансы Украины

Адвокатура Украины

Право интеллектуальной собственности /гражданское право Украины/

Ответы на билеты по истории Украины

Украина

Украина во время Второй Мировой Войны

Конституционное право Украины (Шпаргалка)

Понятие и виды обращения граждан /Украина/

Регламент Верховного Совета Украины

Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)

Развитие лизинга на Украине

Анализ пенсионногозаконодательства Украины и других стран

Актуальные проблемы Украины в 2003-2004годах

Субъекты рыночной экономики. Формы собственности в Украине

Конституционно-правовые аспекты муниципальной реформы в России и Украине: сравнительно-правовой анализ

Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

Право коллективной собственности на Украине

Приватизация и аренда на Украине

Экзаменационные билеты по криминальному процессу /Украина/

Налоговое регулирование предпринимательства на Украине

Страховой рынок Украины и его характеристика

Контрактная форма регулирования социально-трудовых отношений

Охрана труда (лекции, Украина)

Билеты по английскому языку за 11-класс (Украина)

Источники и кодификация права Украины в составе России в 18 ст.

Конституционный процесс в Украине. Конституция Украины 1996 года

Основные этапы создания государства на Украине

История Украины

Гетьманство України: Богдан Хмельницький (Гетманство Украины. Богдан Хмельницкий)

Служба безопасности Украины

Экология Украины

Политические партии Украины (ПолЁтичнЁ партЁ© на Укра©нЁ)

Легкая промышленность Украины

АПК Украины

Физическая культура в системе социальной работы с населением

Физическая культура в системе социальной работы с населением

Развитие малого бизнеса на Украине

Коммерческие банки - начало развития на Украине

Банковская система Украины, ее роль при переходе к рынку (БанкЁвська система Укра©ни Ё ©© роль в переходЁ до ринку)

Бухгалтерский учет на Украине (Шпаргалка)

Экономическая история Украины (шпаргалка на укр. языке)

Рыночная экономика /Украина/

Валютное регулирование на Украине

Анализ перспектив развития внешнеэкономического сотрудничества Ставропольского края с Украиной

Обзор рынков молока и плодов Украины

Размещение железнодорожного транспорта Украины

Анализ организационно-технических и социально-экономических мероприятий по улучшению использования трудовых ресурсов и фонда заработной платы

Основы предпринимательства. Развитие предпринимательства на Украине

Состояние рынка ценных бумаг на Украине

Пути интеграции Украины в мировое пространство. Политэкономия.

Бюджетная система Украины

Инвестиции и структура экономики Украины

Причины финансового кризиса в Украине (Доклад)

Бюджетный дефицит и профицит. Проблемы балансирования государственного бюджета на Украине

История Украины (1)

Национальное движение в Галиции и Надднепрянской Украине в годы Первой мировой войны

Норманская теория в истории Украины

Украина во время первой мировой войны

Украина и Россия: в зоне отчуждения

Украино - иранские отношения

Воссоединение Украины

Голод 1933 года на Украине

Деятельность Хрущева на Украине

История Украины (отдельные вопросы)

Национально-освободительное движение на Украине в 40-50-х гг. ХХ ст.: история и проблемы исторических оценок

Украина в едином этнополитическом пространстве России первой половины XVIII в.

Компаративный анализ развития русской культуры на Украине и украинской культуры в России (общекультурный аспект)

Коренизация в Украине

Совместные инвестиции России и Украины

Литература - Социальная медицина (Заболеваемость населения, Виды и методы

Внешнеэкономическая деятельность Украины

Транспортная составляющая интеграции Украины в мировую экономику

Металлургия Украины

Налоги в Украине

Налоговое законодательство Украины

Налоговая система Украины

Курортные центры Украины

Особенности современной демократии Украины

Проблемы и перспективы Украины в контексте расширения ЕС

Договор как форма регулирования аренды земли в Украине

Инструкция о порядке регистрации представительств иностранных субъектов хозяйственной деятельности в Украине

Развитие арендных отношений на Украине

Чрезвычайный режим на Украине

Антимонопольное законодательство в Украине

Международно-правовые стандарты в Украине

Понятие юридического лица; понятие и виды собственности в Украине

Разделение властей по Конституции Украины. Система сдержек и противовесов

Становление правового государства в Украине

Гражданское право как отрасль права /Украина/

Таможенная территория и таможенная граница /Украина/

Социалистические трудовые правоотношения и труд лиц, нуждающихся в повышенной социальной защите

Рынок ценных бумаг в Украине

Перспективы связи в Украине

Кто принес на Украину веру Бахаи

Борьба за автокефалию православной церкви на Украине в 1917 - 1919 гг.

Украина как «сателлитное» общество

Демографичаская ситуация в Украине

страхование в Украине

Хранение товаров и других предметов, ввезенных на таможенную территорию Украины, под таможенным контролем (укр.)/ Зберљгання товарљв та љнших предметљв, ввезених на митну територљю УкраЪни, пљд митним контролем

Статусы кабинета министров Украины

Необходимая оборона (ст. 35, 36 УК Украины)

Уклонение от уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей (ст.212 УК Украины)

Отношение взрослого населения к занятиям физической культурой в новых социально-экономических условиях

Вексельный оборот в Украине

Налогообложение прибыли предприятий в Украине, определение валовых доходов, валовых расходов и прибыли, которая подлежит налогообложению

Система налоговых платежей и сборов в Украине

Финансовая система Украины

Правовое регулирование кредитных отношений в Украине

Правовые и международные аспекты охраны природы на Украине

Экологический менеджмент Украины

Електроенергетика регионов Украины

Экономическое положение на Украине (финансовый аспект)

Инвестиции в Украине

Динамика и структура безработицы на Украине

Влияние инвестиций на осуществление структурных сдвигов в хозяйстве Украины

РЕФЕРАТЫ referat.star-info.ru.