путь к просветлению

Реферат на тему: Організаційна система управління природокористуванням України

Раздел: Охрана природы, Экология, Природопользование     ВСЕ РАЗДЕЛЫ

Починаючи з 18-го століття, у межах території України спостерігалися і екстремальні явища в природокористуванні. Особливо драматичних змін воно зазнало наприкінці ХІХ та на початку ХХ століття, коли відбувалася виснажлива експлуатація земельних ресурсів, розорювалися степи, відкривалися нові родовища корисних копалин, закладалися потужні індустріальні об’єкти. За оцінкою О.Субтельного, на початок ХХ століття на Україну припадало 70% усього видобутку сировини Росії, до складу якої Україна входила, та лише 15% виробництва готових товарів. Важливим чинником формування стосунків суспільства з довкіллям на всій території тогочасної Росії стала зміна структури землекористування, спричинена “Столипінською“ реформою 1909 року. Тоді кожний селянин міг стати власником землі і лише ліс, сіножаті та водні об’єкти залишалися, як правило, у спільній власності. Варто зазначити, що ця реформа мала найбільший успіх в Україні. Її впровадження сприяло становленню фермерського господарства, тобто відродженню традиційного для України хуторянства з притаманними йому формами обробітку землі (сівозміни, ліпші засоби виробництва, використання добрив тощо). Разом з тим, ця реформа супроводжувалася значною експансією сільського господарства - розорювалися дикі, до того часу незаймані, землі, винищувалися ліси тощо. Негативні зміни у природному середовищі в умовах стрімкого економічного розвитку Росії викликали певну стурбованість серед науковців і громадськості, активізували природоохоронну діяльність, особливо на українських землях. Саме в межах території України був створений перший в країні природний заповідник Асканія-Нова, як і згодом заповідні об’єкти Пілявін (Волинська губернія), Стужиця, Тиса, Княж-Двір, Піп Іван Мармароський (Карпати) та у долині Ворскли. На жаль, після 1917 року впроваджені “нові” методи соціалістичного господарювання вступили в жорстку суперечність як з традиційними, так і науково обгрунтованими підходами до природокористування. Індустріалізація в СРСР була зорієнтована, насамперед, на екстенсивне використання як природних, так і людських ресурсів. На фоні закликів до покращання життя та підкорення природи втрачалися традиційні методи землекористування, порушувалась природна рівновага. Природоохоронна діяльність стала досить обмеженою. Загалом руйнувалася основна риса ментальності українців - любов до землі, природошанування. Великої шкоди природі України завдала Друга світова війна. На виконання рішень органів влади СРСР в галузі природокористування у післявоєнні роки, зокрема датованого 1948 роком "Про план полезахисних лісонасаджень, впровадження травопільних сівозмін, будівництва ставів і водойм для забезпечення високих і сталих врожаїв у степових і лісостепових районах Європейської частини СРСР”, було створено більше 400 тис.га полезахисних лісосмуг, залісені сильноеродовані землі на площі понад 1,4 млн.га (з них 150 тис.га по берегах річок і водойм), але, разом з тим, ігнорувалися закони природи й усталені форми природокористування на фоні небувалого розмаху гігантоманії. Так, під час будівництва штучних водосховищ на Дніпрі було втрачено чимало земельних ділянок, цінних не лише в сільськогосподарському, а й в еколого-культурному аспекті.

До основних пріоритетів охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів належать: 1. гарантування екологічноїбезпекиядерних об'єктів і радіаційного захисту населення та довкілля, зведення до мінімуму шкідливого впливу наслідків аварії на Чорнобильській АЕС; 2. поліпшення екологічного стану басейнів рік України та якості питної води; 3. стабілізація та поліпшення екологічного стану в містах і промислових центрах Донецько-Придніпровського регіону; 4. будівництво новихтареконструкціядіючихпотужностей комунальних очисних каналізаційних споруд; 5. запобігання забрудненнюЧорноготаАзовського морів і поліпшення їх екологічного стану; 6. формування збалансованої системи природокористування та адекватна структурна перебудова виробничого потенціалу економіки, екологізація технологій у промисловості, енергетиці, будівництві, сільському господарстві, на транспорті; збереження біологічного та ландшафтногорізноманіття, заповідна справа. Для досягнення цього передбачається вирішення таких завдань: зменшення до мінімуму рівня радіаційного забруднення; захист повітряного басейну від забруднення, насамперед у великих містах і промислових центрах; захист і збереження земельних ресурсів відзабруднення, виснаження і нераціонального використання; збереження і розширеннятериторійзприроднимстаном ландшафту, посилення природоохоронної діяльності на заповідних і рекреаційних територіях; підвищення стійкості та екологічних функцій лісів; знешкодження, утилізація тазахороненняпромисловихта побутових відходів; запобігання забрудненню морських і внутрішніх вод, зменшення та припинення скиду забруднених стічних вод у водні об'єкти, захист підземних вод від забруднення; збереження та відродження малих річок, здійснення управління водними ресурсами на основі басейнового принципу; завершення створеннядержавноїсистеми моніторингу навколишнього природного середовища; створення системи прогнозування, запобігання та оперативних дій у разі надзвичайнихситуаційприродногоі природно-техногенного походження; забезпечення екологічногосупроводу процесу конверсії військово-промислового комплексу; здійснення заходів щодо екологічного контролю за діяльністю Збройних Сил України; розробка механізмів реалізації схем природокористування; впровадження дійових економічних складових впливу на систему природокористування; створення системи екологічної освіти, вихованнята інформування. Державна політика у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпеченняекологічноїбезпеки реалізується через окреміміждержавні,державні,галузеві, регіональні та місцеві програми, які спрямовуються на втілення визначених пріоритетів. Висновок: Аналізуючи цю велику сукупність проблем , ми можемо зробити дуже важливі висновки щодо екологічної дійсності нашої Держави , виявити чинники та особливості життєдіяльності та природокористування. “Базовими” недоліками України на сучасному етапі є складні, багатогранні фактори, які здійснюють комплексний, тотальний вплив на всі галузі економіки, діють у різних сферах, на різних рівнях господарювання , і тому вони потребують особливої уваги, особливих рішень , тобто системного розв’язку з боку Держави.

Лише пізніше, яких два тижні перед кульмінаційним моментом боротьби, Державний Секретаріят обєднав у одній особі обовязки військового секретаря й начального вождя. *** Зогляду на все зазначене, Начальна Команда в спішному порядку мусіла підняти питания про повне переозброєння армії, про заміну австрійськоїзброїна російську. Саме ця причина вплинула на темп боротьби йзмусила Начальну Команду на довший час відкласти здійснення своїх плянів. Розділ ІІ Організаційна праця. — Від імпровізації до регулярної Армії Січень, лютий і березень 1919. р. були тим періодом, коли на українсько-польському фронті боротьба досягає кульмінаційного моменту. Цими місяцями, на нашу думку, кінчиться двобій поміж Західно-Українською Народньою Республікою й Польщею. Пізніша боротьба є боротьбою молодої Республіки з могутньою Антантою, бо й самі польські війська проголошується військом Антанти. Установлення пляну боротьби. — Заходи по здобуттю засобів. Загальне, а зокрема мілітарне, положення й стан засобів боротьби в Галичині ставить перед Начальною Командою У.Г.А. завдання поновного перегляду пляну кампанії

Органзацйна система управлння мським середовищем.

Наукове обґрунтування оптимізації системи профілактики інвалідизуючих захворювань у військовослужбовців служби безпеки України

Управління продуктивністю організації

Управління трудовими ресурсам як динамічна система

Предмет, система та основні поняття курсу "Організація судових та правоохоронних органів"

Внутрішнє та зовнішнє середовище організації

Дослідження організації роботи митних органів України в сфері попередження скоєння митних злочинів

Стратегічні вектори управління еколого-соціо-економічною системою регіону

Організація обліку власного капіталу підприємства України

Організація роботи народного депутата України в парламенті та у виборчому окрузі

Організація постачання промисловими товарами цивільного населення України у 1943-1944 рр.

Тенденції розвитку управлінської думки. Методи досліджень у психології управління

Система митних органів України та їх повноваження

Наукова організація праці. Завдання з удосконалення з організації праці на підприємстві

Налоговые системы развитых стран и их сравнение с налоговой системой России

Банковская система Украины, ее роль при переходе к рынку (БанкЁвська система Укра©ни Ё ©© роль в переходЁ до ринку)

Місце України в глобалізаційних процесах

Інформаційна політика України

Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї укр

Сучасна банківська система України та її роль у сучасній економіці країни

Банківська система України

Особливості та проблеми використання системи електронних платежів "Клієнт-Банк" на підприємствах України

Державна система охорони інтелектуальної власності України – складова частина міжнародної системи охорони промислової власності

Національна депозитарна система України

Поняття, функції та система трудового права України

Реалізація Конституції України

Судова система України

Виборча система України: сучасний стан і перспектива розвитку

Визвольна війна українського народу під керівництвом Хмельницького. Розвиток України в кінці XX ст.

Дослідження впливу факторів маркетингового середовища на діяльність компанії "ТОВ "ДЮПОН УКРАЇНА" (Україна)" на ринку мембранних ізоляційних плівок України

Глобальні та регіональні системи безпеки: перспективна роль України

Світова торгівля в умовах глобалізації. Позиції України на світовому ринку

Верховна Рада України в системі органів влади

Історія становлення митної системи на теренах України

Банківська система України: становлення та шляхи розвитку

Бюджетна система України: стан, перспективи розвитку

Грошова система Російської імперії на теренах України у XVIII-XIX столітті

Фінансова система України

Види грошей. Кредитні гроші. Кредитна система України. Функції та операції Центрального банку

Економіка України в умовах глобалізації

Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

Організаційна структура управління персоналу підприємства

Вдосконалення системи управління персоналом організації (за матеріалами ЗАТ "Страхова група "ТАС" Криворізька філія)

Державне управління охороною праці та організація охорони праці

Економічні та правові основи управління організацією

Організація функціонального управління на підприємстві ДП "Рівнестандартметрологія"

Оцінка ефективності організаційного управління в охоронному агентстві

Психологія поведінки індивіда в організації і способи управління нею

Умови формування інноваційної діяльності. Типові схеми організаційних структур управління інноваційним процесом

Шляхи удосконалення управління персоналом в державній організації

Органи державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища

Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

Організація управлінського обліку на підприємстві

Поняття державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища

Розробка облікової системи організації на прикладі Microsoft Access

Лікування хворих на хронічне обструктивне захворювання легенів з урахуванням циркадної організації кардіореспіраторної системи

Види менеджменту і поєднання організаційно-управлінських культур

Аналіз системи управління персоналом ВАТ "Рівненська кондитерська фабрика"

Ефективність контролю в організації: поняття, основні параметри, система показників, проблеми

Методологія системи управління персоналом

Наскрізна програма практики студентів системи управління виробництвом та розподілом електроенергії

Поняття та класифікація управлінських рішень. Конфлікти в організації

Управління виробничими витратами як складова управління продуктивністю операційної системи

Управління системами якості на підприємствах мобільного зв’язку

Формування системи управління персоналом у Луганському обласному медичному училищі

Система управління якістю на прикладі ЗАТ КФ "Лагода"

Організаційна і виробнича структура підприємства

Система управління податками в Україні

Органи державного управління загальної компетенції

Фірма як організаційна форма підприємництва

Контроль в системе органов государственной власти

Системы органов государственной власти субъектов РФ и штатов Индии (сравнительный анализ)

Системы органов государственной власти субъектов Российской Федерации и штатов Индии (сравнительный анализ)

Селезенка - орган иммунной системы

Милиция в системе правоохранительных органов

ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ (на прикладі ПП "Біомед")

Система органов прокуратуры

Аналіз та удосконалення оперативного управління

Методи управління підприємством

Процес управління та його основні стадії

Управління запасами

Управління контрактною діяльністю на підприємстві

Система налоговых органов, их функции и задачи

Конституционная система органов государственной власти Российской Федерации

Место и роль Верховной Рады Украины в системе органов государства

Система органов гос.власти субъектов РФ

Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

Особливості теріторіальної організації залізничного транспорту

Федеральные округа и система правоохранительных органов

Система судебных органов по реформе 1864 года

Понятие и система органов исполнительной власти

Бухгалтерський облік в системі управління господарською діяльністю

Розробка проекту технологічної системи інтенсифікації гірничих робіт при відпрацюванні запасів руди на горизонті 330м шахти “Експлуатаційна” ЗАТ “ Запорізький

Нотариат, его задачи и место в системе государственных органов

Розробка концепції управління інноваційною діяльністю в Пол-тавській області

Акти державного управління

Операційна система MS Windows

Понятие органов исполнительной власти, система и структура

Кредитний ризик та методи управління ними

Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

Організація банківської справи

Організація депозитних операцій з фізичними особами в ВАТ "Ощадбанк"

Організація діяльності "ПриватБанку"

Організація ресурсної бази банків в Україні

Теоретичні основи фінансового управління діяльності комерційних банків

Активні операції та управління ними в ЗАТ КБ "ПриватБанк"

Валютні ризики: економічна природа та управління

Організація будівельного майданчика

Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах

Органы системы и аппараты органов целостность организма

Система органов пищеварения

Інженерне управління у виробничих і обслуговуючих структурах сільськогосподарських товаровиробників

Організація виробництва в сільськогосподарських підприємствах

Організація, нормування та оплата праці в свинарстві

Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні кормів

Управління капіталом в сільськогосподарських підприємствах

Наукові та прикладні основи охорони й управління родючістю солонцевих ґрунтів

Внутрішній аудит організації

Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

Організації обліку ЗЕД - зовнішньоекономічної діяльності

Організація аудиторської перевірки матеріальних витрат на виготовлення продукції

Організація бухгалтерського обліку в Пакистані та Фінляндії

Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"

Організація документаційного забезпечення установи

Організація і методика аудиту грошових коштів

Організація і методика проведення аудиту касових операцій

Організація облікової політики підприємства

Організація обліку в Франції та Люксембурзі

Організація обліку запасів на підприємствах

Організація обліку на підприємстві

Організація обліку реалізації сільськогосподарської продукції, робіт і послуг

Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

Організація складського обліку запасів в установах

Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)

Основи організації бухгалтерського обліку

Практична реалізація електронного документообігу на прикладі конкретної організації

Становлення професійних бухгалтерських організацій

Шляхи вдосконалення організації обліку виробництва продукції свинарства на прикладі ТОВ "Агрофірми "Колос"

Актуальні проблеми розвитку і територіальна організація легкої промисловості світу

Акты органов исполнительной власти в системе административного права

Громадські організації як вид об’єднань громадян

Державне управління і контроль у галузі вивчення використання та охорони надр

Державне управління у сфері житлово-комунального господарства

Загальна характеристика системи органів влади

Законність у сфері державного управління: поняття, принципи, гарантії забезпечення

Інституційна система Європейського союзу

Милиция как система органов исполнительной власти

Організаційно-правові форми малого бізнесу. Контракти

Організація та забезпечення прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні покарань у виді позбавлення волі

Основы деятельности системы органов государственной власти

Понятие, система и функции правооохранительных органов

Правова організація працевлаштування громадян

Принцип разделения властей в системе органов государственной власти

Система органов административной юрисдикции

Система органов исполнительной власти в сфере охраны окружающей среды и природопользования

Система правоохранительных органов государственной власти в России и в Соединенных Штатах Америки

Стратегічне планування економічного розвитку великого міста як інструмент підвищення ефективності його управління

Сутність і сфера міжгалузевого управління

Управління духовними процесами суспільства

Форми державного управління

Центральна виборча комісія: правовий статус і організація роботи

Організація видавничій справи

Автоматизована інформаційна система надходження матеріалів

Корпоративна інформаційна система R/3

Операційна система Windows

Організація баз даних

РЕФЕРАТЫ referat.star-info.ru.