путь к просветлению

Реферат на тему: Оборот векселей в хозяйственной деятельности и Роль Национального Банка Украины в обороте векселей

Раздел: Экономика и Финансы     ВСЕ РАЗДЕЛЫ

Особливою формою векселя є також казначейські векселі — цінні папери, що перебувають в обігу від імені юридичних осіб, щоб забезпечити їм короткострокове чи середньострокове фінансування. Казначейські векселі, що виписуються на пред'явника, переважно фіксують зобов'язання уряду і продаються від його імені банкам, іншим кредитних. установам і корпораціям з метою отримання готівки для покриття поточного бюджетного дефіциту. Під заставу комерційних векселів комерційні банки можуть отримати кредит у Національному банку (операція переобліку векселів). В умовах сучасної ринкової економіки векселі стали: а) об'єктом купівлі-продажу; б) формою інвестування капіталу на короткий строк з метою отримання доходу, тобто перетворилися в особливий вид цінних паперів у повному фінансовому розумінні цього терміна. Отже, вексель є одночасно і строковим письмовим борговим зобов'язанням векселедавця перед векселедержателем, і цінним папером, роль якого в нормалізації економічної ситуації в Україні невпинно зростає. Закон "Про цінні папери і фондову біржу" дає таке визначення: "Вексель — цінний папір, який засвідчує безумовне грошове зобов'язання боржника сплатити після настання строку визначену суму грошей власнику векселя (векселедержателю)". Як особливий різновид цінних паперів векселі стали формою застави (забезпечення) при отриманні банківської позички. Якщо ж векселедавцем є банк, який користується достатньою довірою, то його вексель усі охоче беруть як гроші. В цьому суть банкноти. У сучасних умовах банківський квиток (банкнота), як управило, є борговим зобов'язанням на значну суму, яке виписується уповноваженим національним (центральним) банком, що зобов'язується сплатити вказану суму в справжніх грошах у будь-який час. Саме в цьому полягає головна відмінність банкнот від паперових грошей. На відміну від банкнот паперові гроші випускає держава, силою закону зобов'язуючи своїх громадян (Приймати ці гроші. Банкноти приймаються й тому, що їхні власники упевнені, що у будь- який час зможуть обміняти їх на справжні гроші. З середини XIX ст. держава обмежила право випуску банкнот лише одним банком, що називається емісійним, а значні прибутки від емісії перейшли до державної казни. Таке право в Україні належить лише Національному банку України. Однак, коли в періоди воєн та інфляції державам додатково потрібно багато коштів на покриття витрат, то вони покривають їх друкуванням надлишкової маси банкнот. Внаслідок цього банкноти стали швидко знецінюватися. Нині банкноти значною мірою перетворилися в один з різновидів паперових грошей. Місце НБУ в регулюванні обороту векселів. Вексельний оборот — історична категорія. Він виник на основі певного рівня розвитку ринкових відносин. У процес вдосконалення він набув форми своєрідного способу розрахунків на умовах відстрочки платежів. Економічна суть вексельного обороту полягає: а) в наданні більшої гнучкості грошовому оборотові; б) у прискоренні розрахунків за товари і послуги; в) розширенні можливостей кредитування; г) у створенні однієї з організаційних форм комерційного кредиту. У вексельному обороті виключно важливу роль відіграють комерційні банки та їхні вексельні операції. В умовах загальної недовіри до державних цінних паперів намір НБУ пожвавити ринок банківських векселів здатний не лише піднести значення і роль банківської системи, а й зробити її авторитетним гарантом банківських векселів як різновиду цінних паперів.

Тому будь-яка умова, за якою векселедавець хотів би скласти з себе відповідальність за [ платіж, вважається недійсною. Особа, на яку подано позов на основі переказного векселя, не може протиставити векселедержателю ніяких заперечень, зумовлених особистим ставленням ' до векселедавця чи попереднього векселедержателя. Векселедержатель — особа, у якої знаходиться переказний вексель, власник векселя. Після закінчення строку платежу він має право на отримання вказаної суми грошей. Векселедержатель, що записаний у даному векселі, називається першим векселедержателем (ремітентом). При подальшому передаванні векселя законним векселедержателем є особа, яка гарантує своє право на безперервному ряді індосаментів, тобто перевідних записів на векселі. Векселедержатель має право на сам вексель і зобов'язаний віддати його тому, хто втратив право володіння даним векселем лише тоді, коли придбав його недобросовісно або ж, купуючи вексель, зробив грубу помилку. Він має право і на отримання платежу від акцептанта, а також у порядку регресу від усіх інших відповідальних за даним векселем осіб. Своєрідність регресу пов'язана з відмовою платника виконати вексельне зобов'язання. Тоді векселедержатель м право вимагати оплати векселя у порядку оборотної вимоги і інших відповідальних осіб, в т.ч. векселедавця, індосанті авалістїв, що солідарне зобов'язані перед ним. Регресивний позі може пред'являтися до всіх цих осіб або ж до кожного зокрема. Але це можна зробити тільки у тому випадку, коли відмова в акцепті чи платежі була засвідчена актом протесту або іншим способом, що передбачений вексельним законодавством. Правильним векселедержателем є: по-перше, особа на ім'я якої виписано вексель; по-друге, особа на ім'я якої зроблений останній надпис на векселі; по-третє, будь-хто з власників векселі якщо останнім надписом на векселі є бланковий індосамент. Важливість векселя, його місце у ринковій економі визначається його функціями. Основною функцією вексельне обігу є оформлення короткострокового кредиту. Дана функція діє тоді, коли постачальник продукції зацікавлений у її реалізації покупцю, але той на час укладання угоди не володіє належно сумою коштів. Тоді постачальник у рахунок майбутнього платежу за свою продукцію бере з покупця вексель, тобто боргове зобов'язання, сума якого з урахуванням строку платежу процентів за кредит, як правило, перевищує величину суми товарної угоди. По-друге, вексель здатний виконувати функцію платежу. Як платіжний засіб, він дозволяє отримати гроші, не чекаючи строку платежу. Його можна продати або ж закласти в заставу комерційному банку. Купівля банками векселів носить назв обліку векселів або дисконту. Банки ж, купивши векселі, до настання строку оплаті утримують їх у себе, стягуючи при цьому певну суму, що називається обліковим процентом, тобто купують векселі скидкою або з дисконтом. У даному випадку банк перебирає в себе функцію кредитора, а при настанні строку оплати стяг борг з векселедавця. Прискорення розрахунків і грошового обігу, звичайно, головними функціями векселя. Але не тільки вони зберігають свою силу з часів виникнення вексельного обігу і донині. До ні додалися інші. Насамперед, вексель здійснює функції контролю за виконанням зобов'язань між суб'єктами господарського життя, скорочення грошової і кредитної маси в обігу, а отже, і стримування темпів інфляції.

Национальный банк Украины осуществляет регулирование и банковский надзор в соответствии с положениями Конституции Украины, настоящего Закона, Закона Украины «О Национальном банке Украины» ( 679-14 ), иных законодательных актов и нормативно-правовых актов Национального банка Украины. Статья 5. Экономическая независимость банков Банки имеют право самостоятельно владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом, которое находится в их собственности. Государство не отвечает по обязательствам банков, а банки не отвечают по обязательствам государства, если иное не предусмотрено законом или договором. Национальный банк Украины не отвечает по обязательствами банков, а банки не отвечают по обязательствам Национального банка Украины, если иное не предусмотрено законом или договором. Органам государственной власти и органам местного самоуправления запрещается каким-либо образом влиять на руководство либо работников банков в ходе выполнения ими служебных обязанностей или вмешиваться в деятельность банка, за исключением случаев, предусмотренных законом

Реферат оборот векселей

Роль Национальный банка в банковской системе Республики Беларусь

Правоохранительная деятельность по контролю за незаконным оборотом наркотиков

Правовое регулирование оценки хозяйственной деятельности, бухучета, отчетности и аудита

Использование микробов в хозяйственной деятельности

Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия за IV квартал 2001 года

Балансовый способ в анализе хозяйственной деятельности

Анализ производственно-хозяйственной деятельности Новотроицкого филиала ОАО концерна "Уралэлекроремонт" за 1997г.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности ОАО ОЭМК за 2000г.

Технико-экономический анализ производственно-хозяйственной деятельности предприятия /металлургия/

Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия на примере ОАО "Хладокомбинат"

Эффективность хозяйственной деятельности предприятия и пути их повышения

Разработка стратегии фирмы на основе анализа и оценки эффективности ее хозяйственной деятельности

Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия

Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия

Анализ хозяйственной деятельности МП "ТИСТ"

Доходы как финансовая основа хозяйственной деятельности торгового предприятия

Экзаменационные билеты по предметам Анализ финансовой деятельности и Анализ хозяйственной деятельности - первый семестр 2001 года

Правовые формы учета, отчетности и оценки хозяйственной деятельности

Отношение к вопросу о хозяйственной деятельности в русской социально-философской мысли середины XIX начала XX вв.

Анализ хозяйственной деятельности предприятия (Украина)

Основы анализа хозяйственной деятельности предприятия

Анализ хозяйственной деятельности

Анализ хозяйственной деятельности предприятия

Прогнозирование финансово-хозяйственой деятельности предприятия

Ревизия финансово-хозяйственной деятельности бюджетных учреждений

Экономический анализ хозяйственной деятельности ОАО “Калининград”

Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия

Анализ хозяйственной деятельности коммерческого банка

Анализ хозяйственной деятельности

Анализ хозяйственной деятельности предприятия

Анализ результатов финансово-хозяйственной деятельности организации и ее финансового состояния

Организационно-правовые формы хозяйственной деятельности

Критерий качества продукции и показатель успешности хозяйственной деятельности предприятия

Анализ хозяйственной деятельности

Акт ревизии финансово-хозяйственной деятельности

Анализ хозяйственной деятельности коммерческих банков

Анализ хозяйственной деятельности ОАО "Восточный"

Хозяйственная деятельность предприятия по выращиванию цыплят

Влияние условных фактов хозяйственной деятельности на бухгалтерскую отчетность

Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности предприятия на примере ОАО "Завод ЖБК -1"

Учет финансово-хозяйственной деятельности

Анализ бухгалтерской отчетности и финансовых результатов хозяйственной деятельности

Анализ показателей эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятия

Анализ финансово-хозяйственной деятельности (Русский подшипник, 2009 год)

Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия

Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия на примере ОАО "Воронежский станкостроительный завод"

Анализ хозяйственной деятельности

Анализ хозяйственной деятельности ООО "Телеком СВ"

Анализ хозяйственной деятельности, ревизия и аудит на КУП "МОФ"

Договор подряда и его виды хозяйственной деятельности

Правововое регулирование предпринимательских отошений в хозяйственной деятельности

Хозяйственная деятельность населения бронзового века Приольхонья

Риски международной хозяйственной деятельности. Таможенная пошлина

Анализ хозяйственной деятельности ОАО "Восточный"

Планирование хозяйственной деятельности ООО "Спорт +"

Оформление патентных прав на объект хозяйственной деятельности папка-скоросшиватель со съёмным кольцевым механизмом

Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности компании

Анализ и совершенствование хозяйственной деятельности ООО "Спектр"

Анализ финансово-хозяйственной деятельности

Анализ финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Чусовской металлургический завод"

Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия

Анализ хозяйственной деятельности предприятия

Комплексный анализ хозяйственной деятельности

Оценка финансово-хозяйственной деятельности автотранспортного предприятия

Финансово-хозяйственная деятельность

Финансовый анализ хозяйственной деятельности предприятия в строительстве

Анализ финансово-хозяйственной деятельности фирмы на примере ООО "Камэнергостройпром"

Анализ финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Аверс"

Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности

Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия

Анализ и диагностика хозяйственной деятельности предприятия

Анализ показателей финансово-хозяйственной деятельности страховых организаций (на примере ОАО "Страховое общество "Талисман")

Анализ производственно-хозяйственной деятельности и эффективности использования оборотных средств на ОАО "Мотовело"

Анализ производственно-хозяйственной деятельности ОАО "Минский завод отопительного оборудования"

Анализ производственно-хозяйственной деятельности ООО "ЛИКТОР"

Анализ производственно-хозяйственной деятельности предприятия ОАО "МПОВТ"

Анализ производственно-хозяйственной деятельности РУП "Завод полупроводниковых приборов (ЗППП)" НПО "Интеграл"

Анализ производственно-хозяйственной деятельности РУПП "БелАЗ"

Анализ производственно-хозяйственной деятельности УП "НИИЭВМ"

анализ результатов хозяйственной деятельности прибыли и рентабельности

Анализ хозяйственной деятельности

Анализ хозяйственной деятельности

Анализ хозяйственной деятельности

Анализ хозяйственной деятельности "Амурпромсервис"

Анализ хозяйственной деятельности ЗАО "Сарапульского мясокомбината" и технико-экономическое обоснование внедрения новой техники

Анализ хозяйственной деятельности муниципального предприятия "Заводоуковское жилищно-коммунальное хозяйство"

Анализ хозяйственной деятельности ОАО "Бокситогорский молочный завод"

Анализ хозяйственной деятельности ОАО "Металлургический завод им. А.К. Серова"

Анализ хозяйственной деятельности ООО Компания "ВКТ"

Анализ хозяйственной деятельности предприятия

Анализ хозяйственной деятельности предприятия

Анализ хозяйственной деятельности предприятия

Анализ хозяйственной деятельности предприятия

Анализ хозяйственной деятельности предприятия ЗАО "Константин и К"

Анализ хозяйственной деятельности предприятия питания

Анализ хозяйственной деятельности Прокопьевского Гормолзавода за 1999 год

Анализ хозяйственной деятельности Солигорского районного потребительского общества

Анализ хозяйственной деятельности ФГУП "Якутское Ферогедезическое Предприятие"

Динамика объемов реализации товаров и ее влияние на результаты хозяйственной деятельности

Комплексный анализ производственно-хозяйственной деятельности ОАО "Севуралбокситруда" и предложения по повышению эффективности его производства

Комплексный анализ хозяйственной деятельности предприятия

Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности

Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности предприятия

Методика определения величины резервов в анализе хозяйственной деятельности

Определение основных направлений по улучшению производственно-хозяйственной деятельности предприятия

Основные мероприятия по повышению эффективности производственно-хозяйственной деятельности филиала "Междугородная связь" РУП "БЕЛТЕЛЕКОМ"

Особенности хозяйственной деятельности торговых, строительных и сельскохозяйственных предприятий

Оценка финансово-хозяйственной деятельности ООО "Харвист-супер"

Повышение эффективности производственно-хозяйственной деятельности на предприятии (на примере ОАО "Смолевичский молочный завод")

Приемы анализа хозяйственной деятельности. Способы абсолютных разниц как один из приемов элимирования

Проектирование хозяйственной деятельности предприятия

Теория прибыли и анализ финансово-хозяйственной деятельности

Управление показателями рентабельности производственно-хозяйственной деятельности предприятия с целью обеспечения их роста

Финансово-хозяйственная деятельность ООО "Агат"

Хозяйственная деятельность ООО "Вита"

Хозяйственная деятельность предприятия ОАО "Комбинат Южуралникель"

Экономическая оценка производственно-хозяйственной деятельности дистанции пути

Экспертиза финансово-хозяйственной деятельности

Анализ финансово-хозяйственной деятельности "ИП Русакович А.Л."

Анализ финансово-хозяйственной деятельности ЗАО "Трест Уралстальконструкция"

Анализ финансово-хозяйственной деятельности ООО "Люкс Аетерна"

Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия

Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия

Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия

Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия

Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия

Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия "Пансионат Деснянские зори"

Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия на примере ООО "Кировсклес"

Анализ зависимости экономики города Череповца от финансово-хозяйственной деятельности градообразующей компании ЧерМК ОАО "Северсталь"

Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности

Банки и их роль в экономике Украины

Роль Центрального банка и его территориальных управлений в развитии кредитной системы

Образование СССР и роль в нём Украины

Роль Центрального банка в банковской системе

Роль Центрального банка в формировании финансово-кредитного рынка Российской Федерации

Организация деятельности адвокатских объединений в Украине

Финансово-экономический анализ деятельности ДГРУ АК ПИБ Украины и разработка рекомендаций по повышению его ликвидности и платежеспособности

Кредитная деятельность современных российских банков

Роль коммерческих банков

Роль Центрального банка в денежно-кредитной политике

Деятельность Новосибирского муниципального банка

Вексель в хозяйственном обороте РФ

Эмиссия и выпуск денег в хозяйственный оборот

Роль судебных актов в обеспечении стабильности гражданского оборота

Роль микроэлементов в обменных процессах растений и на накоплении ими биологически активных веществ (Реферат (обзор литературы) () WinWord 97)

Правовое регулирование оборота земель промышленности

Роль личностного развития преподавателя психологии в эффективности его деятельности

Роль социологических знаний в образовании и деятельности инженера

Банковский вексель

Вексель – как форма денежного обращения

Учет расчетов с использованием векселей. Расчеты, основанные на зачете взаимных требований

Роль и место маркетинга в экономической деятельности компании "Адидас"

Оборот розничной торговли

Вексель и вексельные операции

Кругооборот и оборот капитала. Проблемы инвестиций и инвестиционный спрос в современной России

Турция: кризис набирает обороты

Роль, место и значение исследовательской деятельности в работе менеджера

Развитие средств коммуникации слабовидящих глухих и слепоглухих детей и роль изобразительной деятельности и чтения в нем

Практика применения валютного векселя

Незаконный оборот наркотиков

Роль рефлексивного самоконтроля в интеллектуальной творческой деятельности младших школьников

Незаконный оборот наркотиков

Роль учета в повышении экономической эффективности производственной деятельности

Вексель: проблемы практического использования

Вексель

Денежный оборот

РЕФЕРАТЫ referat.star-info.ru.