Реферат на тему: Коллективная форма организации труда

Раздел: Трудовое право     ВСЕ РАЗДЕЛЫ

В свою чергу питання про галузеву належність організаціонно-управлінських відносин у сфері використання колективної праці заслуговує особливої уваги, тому що з його вирішенням пов’язане з’ясування ролі адміністративного та трудового права в регулюванні відносин, що складаються у процесі організаційї та управління колективною працею на підприємствах. 1.2 Организаційно - управлінські відносини в структурі предмета адміністративного та трудового права Уявлення про адміністративне право як про всеохоплюючий регулятор організаційно-управлінських відносин відбирає без необхідних та достатніх підстав найважливіші сфери регулювання у спеціальних правових галузей. Тому розмежування між адміністративним та трудовим правом слід проводить не основі наявності чи відсутності організаційно-управлінських елементів у відносинах, що регулюються тією чи іншою галуззю, а но основі того, які організаційно-управлінські відносини складають предмет адміністративного права, а які предмет трудового права. На думку А.С.Пашкова, як такі мають виступати характер та матеріальний зміст цих відносин, а також правове становище їх учасників(7). Аналіз характера та матеріального змісту відносин в галузі управління найманою працею на підприємстві дозволяє дати більш детальну цим відносинам як потенціальному предмету регулювання засобами галузі адміністративного та трудового права. Таким чином, мова йде саме про застосування предмета та метода як традиційних критеріїв розмежування галузей права, а саме визначення належності конкретних відносин до сфери регулювання конкретної галузі права. Упрвління на рівні окремого підприємства завжди є управлінням виробничим, трудовим процесом, який характеризується беспосереднім зв’язком робітничої сили (робітників) з засобами виробництва. В цих умовах сама управлінська діяльність адміністрації являє собою різновид виробничої праці, тому що адміністрація, виконуючи об’єктивно обумовлену колективним характером праці функцію його управління, тим самим одночасно виконує функцію сукупного робітника і в цьому розумінні є його органом. Управлінськи відносини в галузі державного управління мають за матеріальний зміст виконавчо-розпорядчу діяльність відповідних суб’єктів, а організаційно-управлінськівідносини на підприємстві - трудову діяльність, а саме сумісну (колективну) працю робітників. Відповідно управлінські відносини, що опосереднюють виконавчо-розпорядчу діяльність в сфері державного управління, є, як правило, відносинами нерівності сторін; один з учасників цих відносин підлеглий іншому. Через це право може впливати на ці відносини лише специфічним методом владних приписів, тому й самі відносини управління набирають в цьому разі характер відносин влади та підпорядкування. Саме ці ознаки має предмет та метод адміністративного права, тому зв’язок органу управління з керуємими у відносинах по державному управлінню, що входять до предмету адміністративного права, виражається формулою “команда-виконання”(8). Стосовно організаційно-управлінських відносин, опосередуючих сумісну, колективну працю робітниківпідприємства, їх неможна однозначно характеризувати як зв’язки “суб’єкт - об’єкт” управління , “команда- виконання”, оскільки управління підприємством до них не зводиться, воно набагато ширше на різноманітніше соїми зв’язками.

Підприємство являє собою перш за все об’єднання соціальної та техніко- економічної підсистем в одному варіанті, та систем у співвідношенні суб’єкта та об’єкта управління в іншому : у своєму співвідношенні соціальна підсистема з техніко-економічною складають основу підприємства як виробничої системи. Тому підприємство розглядається перед усім як складна комбінація технічних, матеріальних та любдських ресурсів і на цій підставі відноситься “до класу великих систем змішаного типу”. Різноманітні проявлення компонентів внутрішньої структури підприємства не визначають їх механічного об’єднання за принципом : з одного боку, підприємство - це сукупність технічних засобів, що використовуються людьми, а з іншої - її “антологічний” статус”, - група суспільних відносин, чи з одного боку суб’єкт, а з іншої - об’єкт управління (20). Ознаки внутрішньої структури підприємства мають загальний характер, та хоч окремі з них немов виключають один одного, разом з тим втрачають зміст одне без одного. Це в повній мірі відповідає підприємству як складній організації. Підприємство - така організація, яка утворює собою окрему в стуктурному відношенні одиницю, з єдиним закритим виробничо- технологичним циклом виробництва однієї продукції, що є основною ланкою народного господарства України. Підприємство - основна організаційна ланка народного господарства України. Підприємство - самостійних господарюючий статутний суб’єкт, що має права юридичної осби і виконує виробничу, науково-дослідницьку, комерційну діяльність з метою одержання відповідного прибутку (доходу). Підприємство має самостійний баланс, розрахунковий та інший рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням, а промислове підприємство - також товарний знак. Підприємство не має у своєму складі інших юридичних осіб. Підприємство виконує будь-яку господарську діяльність, якщо вона не заборонена законодавством України і відповідає меті, передбаченій статутом підприємства. При встановленні ознак підприємства як одного з видів державної організаціїї головним є врахування особливостей, що закладені до суті його діяльності. Одна з важливих ознак підприємства в тому, що воно реалізує свою продукцію. Як відомі зробити продукція. Що готова для використанна у народному господарстві, можливо в межех цеху, виробничої одниці, але тільки підприємство виступає суб’єктор товарно-грошових відносинах по її реалізації. Точніше, у товарному обігу продукція фігурує під маркою підприємства як його проодукція. Суб’єктами багатьог галузей права можуть бути й цехи та інші підроздили підприємства, що однак беруть участь саме як його структурні частини, а у зовнішніх правовідносинах такі частини діють від імені одного підприємства. Діяти від свого імені й означає бути визнанним єдиним самостійним суб’єктом права, отже ознака підприємства складається не лише у володінні правами юридичної осби а й у визнанні його самостійним суб’єктом права. Права юридичної осби є важливим засобом майнового та організаційного уособлення підприємства, з ними нерозривно пов’язані. Підкреслюючи значення юридичної особи для організаційного закріплення відносної господарської автономії підприємства, одночасно необхідно брати до уваги, що було б невірно намагатися визначити поняття підприємства через цю категорію.

По відношенню до таких правовідносин адміністративна правосуб’єктність грає трансміссійну роль, в процесі її реалізації “приводяться до дії” цивільні, трудові, фінансові правовідносини. Адміністративна правосуб’єктність характеризується й такими правомочностями, які навряд можна назвати “чисто” адміністративно- правовими, хоч вони й є елементами компетенції адміністрації підприємства (права й обов’язки по здійсненню влади, реалізація яких тягне виникнення крім адміністративних й інших правовідносин) (28). Так, право на укладання цивільного договору свідчить про цивільну правоздатність. Але реалізувати це право може адміністрація в порядку виконання цієї влади. Воно стає “наповненим” цивільно-правовим та компетенційнимзмістом : акт укладання цивільного договору можлив тільки як вияв влади уповноваженної посадової осби підприємства (29). Адміністративна правосуб’єктність підприємства характеризується компетенцією його адміністрації, що включає право на здійсненна господарських операцій шляхом укладання договорів. Цивільна правосуб’єктність підприємства опосереднюясь компетенцією його адміністрації, нею не поглинається. Майнові наслідки виконання чи невиконання договірних зобов’язань приймаються підприємством у порядку цивільної правосуб’єктності. В усіх випадках коли йде мова про право прийняття рішення з питань, що тягне для підприємства правові наслідки незалежно від їх характеру, маються на увазі адміністративні провомочності та вони стосуються компетенції. Адміністрація підприємства, приймаючи рішення про пред’явлення позову в суді чи арбітражі, що витікає з цивільно-правових відносин, реалізує свою компетенцію. Суб’єктивні ж права підприємства по відношенню до свого контракту в цивільному правовідношенні (право на відшкодування збитків, отримання пені, неустойки та ін.) відноситься до цивільної правосуб’єктності, що складає елемент правового статуса підприємства в цілому. Якщо адміністрація підприємства некомпетентна вирішувати такі питання. Тоді неможливо виконання підприємством його суб’єктивних прав у цивільних правовідносинах. Це підтрверджує правильність висновку : адміністративні повноваження не завжди можуть мати підлеглого їх носіюадресата, вони можуть бути націлені на вирішення питань, пов’язаних з виникненням різних правовідносин. Засади адміністративно-правовго положення підприємства визначаються нормами, що фіксують його правоздатність як загальної передумови для правоотримання (віднесення до основних ланок управління та ін.), а також його конкретні права права та обов’язки. Підприємство, як таке, має адміністративну правоздатність, а його адміністрація - правосуб’єктність, яка за суттю є одразу й її правоздатністю та компетенцією. Норми права, що визначають основи адміністративно-правового статуса підприємства, сформульовани в численних правових актах. Законодавство (в широкому та вузькому розумінні цього слова), регулює адміністративно-правове положення підприємств. Що характеризується тим, що має нормативні акти, що розрізняються за органами їх видавшими, за своєю формою, за своїм цільовим призначенням, за своїм конкретним адресатом.

Если бы царской России дали бы ещё немного времени, то сельскохозяйственная кооперация поглотила бы и общины и фермеров, потому что по законам экономики крупные хозяйства рентабельнее мелких. Конечно, развивались бы и крупные частные хозяйства, но общинный крестьянский менталитет русских крестьян находил бы удовлетворение в кооперативных коллективных хозяйствах, и они однозначно распространились бы и гармонизировали крестьянский труд на всей территории России. Без бунтов и революций. Потому что кооперативы как форма организации труда справедливее и общины, и колхозов, и наёмного труда. Эх, господа революционеры, если бы вы немного подождали и позволили бы русскому крестьянству, хлебнув предпринимательской свободы, объединиться в мощные кооперативные хозяйства. По словам Столыпина, вы не узнали бы Россию. Неискушённым людям идея частного предпринимательства всегда поначалу кажется более привлекательной. Все надеются быстро и легко обогатиться. Но удаётся это немногим, а большинству достаются горечь поражений, обиды и поломанные судьбы

Преимущества коллективных форм организации труда.

Организация аудита расчетов по оплате труда

Бухгалтерский учет и аудит расходов на оплату труда в торговой организации

Организация инструментального хозяйства. Научная организация труда

Учет расчетов с персоналом по оплате труда и анализ эффективности использования средств на оплату труда в торговой организации

Организация системы мотивации и стимулирования труда персонала гостиницы "Метрополь"

Организация хозяйственных связей торговой организации с поставщиками товаров

Особенности организации финансов в бюджетных организациях

Организация системы рефинансирования кредитных организаций

Анализ информационной системы организации. Политика информационной безопасности организации

Сущность, функции и значение финансов организации. Фонды денежных средств организаций и их предназначение

Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации о труде и об охране труда

Организация коллективного труда в детском саду

Оформление и закрытие нарядов в условиях бригадной формы организации и стимулирования труда

Методические условия обоснования и выбора формы организации обучения учащихся литературе в 5-7 классов

Организационно-правовые формы организаций и особенности их управления

Понятие организационно-правовой формы коммерческих организаций

Формы и методы организации PR-кампаний

Общественные объединения как форма социальной организации формирующегося гражданского общества в России

Сравнительный анализ индивидуальной и коллективных форм предпринимательства

Формы организации бухгалтерского учета в субъектах малого предпринимательства

Безналичный денежный оборот: формы и принципы организации

Бухгалтерский учет валютных операций в организациях различных форм собственности

Коллективный договор, как основа трудовых отношениях в организации

Организационно-правовые формы некоммерческих организаций

Тени - "нематериальное" средство организации формы

Анализ, оценка и основные формы материального стимулирования персонала организации

Прогрессивные формы организации производства на примере ОАО "Белгородский хладокомбинат"

Формы организации предприятий

Программа практики менеджмента для студентов специальности "Менеджмент организации" всех форм обучения

Вспомогательные формы организации работы в школе (туристический клуб)

Многообразие форм организации обучения

Неурочные формы организации обучения

Урок как основная форма организации обучения технологии

Формы организации обучения

Формы организации физического воспитания в дошкольных учреждениях

Организация, формы и методы социальной работы с пожилыми людьми в условиях сельской местности

Организация и совершенствование электронной формы декларирования

Принципы организации безналичного денежного оборота и формы безналичных расчетов

Закрытое акционерное общество, как форма организации хозяйствующего субъекта

Предпринимательство, формы и методы организации предпринимательства

Учет и анализ расчетов с персоналом по оплате труда в организации

Виды и формы оплаты труда. Порядок ее начисления (Контрольная)

Японские методы организации труда и их использование за рубежом и в России

Система организации и поощрения труда (Контрольная)

Организация оплаты труда рабочих

Способы организации и мотивации труда

Научная организация труда следователя

Проектирование рациональной организации труда руководителей

Уединенный труд души как основная форма развития личности

Совершенствование организации труда и рабочего места мастера цеха

Теоретические и методологические основы рационального образа жизни как средства повышения эффективности организации управленческого труда.

Организация и оплата труда на предприятии

Организация труда на предприятии

Организация, нормирование и оплата труда на предприятии

Организация и оплата труда в условиях рынка

Дело производство по охране труда в организации

Разработка системы управления охраной труда в организации

Положение о системе сертификации работ по охране труда в организациях

Виды заработной платы и формы оплаты труда

Организация труда руководителя

Основные принципы организации безопасных условий труда на территории предприятия

Организация труда работников птицеводства в СХПК "ХХХ" Вологодской области, Вологодского района

Совершенствование организации производства зерна на основе внедрения оплаты труда от валового дохода

Организация бухгалтерского учета расчетов с персоналом по оплате труда

Организация учета расчетов с персоналом по оплате труда

Организация, нормирование и оплата труда в растениеводческой отрасли комплексной бригады агрофирмы "МИР" АНК "Башнефть"

Формы и системы оплаты труда

Конвенции Международной организации труда. Ратификация

Анализ и пути совершенствования организации труда в образовательном учреждении

Анализ технологии гостиничного хозяйства и организации труда гостиницы

Локальное правовое регулирование труда в организациях

Нормирование труда - одно из главных направлений научной организации труда

Организация и нормирование труда

Организация и регулирование оплаты труда

Организация нормирования труда

Организация оплаты труда

Организация оплаты труда на предприятии

Организация стимулирования труда

Организация труда в бригадах

Организация труда и роль руководителя

Организация труда менеджера и его работоспособность

Организация труда на предприятии

Организация труда на производстве

Организация труда персонала на примере экономиста рекламной компании

Организация труда управленца

Организация управленческого труда

Организация управленческого труда на примере ОАО "Тираспольский молочный комбинат"

Организация, нормирование и оплата труда

Организация, нормирование и оплата труда

Основные направления организации труда и их содержание

Особенности организации труда руководителя

Проектирование системы организации труда персонала

Совершенствование организации оплаты труда персонала

Совершенствование организации труда руководителя органа госуправления

Совершенствование форм и систем оплаты труда на предприятии (Представительство "Белгосстрах" по г. Бресту)

Формы оплаты труда

Внешняя и внутренняя среда организации. Мотивация труда

Формы и методы материального стимулирования труда в рыночных условиях. Теория и практический опыт

Коллективный труд и возникновение речи и языка как социальные предпосылки возникновения психики человека

Анализ организации оплаты труда работников предприятия ОАО "Свiтанак"

Нормирование труда в системе управления коммерческой организацией

Организация материального стимулирования труда работников сельского хозяйства

Организация оплаты труда в торговле

Организация оплаты труда на ОАО "Пеленг" и направления ее совершенствования

Организация оплаты труда на предприятиях непроизводственной сферы

Организация системы оплаты труда на предприятии (на примере Азовского филиала ООО "ЭЛИД""

Организация труда многостаночного обслуживания

Основные формы и системы оплаты труда

Разработка мероприятий по повышению производительности труда в организации

Совершенствование организации и оплаты труда механизатора

Факторы ценообразования. Формы оплаты труда. Организационные структуры управления и дерево целей

Формы оплаты труда и материальное стимулирование в России

Структурные уровни организации материи. Микро, макро, мега миры

Структура организации материи

Гибридные формы промысловых рыб

Организация выполнения задачи командиром инженерно-саперного взвода по проделыванию проходов в минно-взрывных заграждениях перед переднем краем обороны противника

Организация и несение караульной службы

Организация и проведение спасательных работ в чрезвычайных ситуациях

Организация газодымозащитной службы в гарнизонах пожарной охраны

Деятельность международных организаций ООН в решении глобальной продовольственной проблемы

Налог на прибыль предприятия, объединения и организаций

Налоговая политика в рыночной экономике: формы, тенденции развития

Сущность, методы и формы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности Российской Федерации

Налоги на прибыль организаций

Формы государственного регулирования экономики

Государственная власть. Понятие, сущность, формы осуществления

Состав нормативных документов, регламентирующих организацию работы с документами

Несостоятельность (банкротство) кредитной организации

Гражданско-правовой договор: формы, виды, особенности заключения, изменения и расторжения

Собственность и многообразие ее форм

Особенности несостоятельности (банкротства) кредитных организаций

Сравнение договоров подряда и купли - продажи, форма расчета-инкассо, типы ведения бизнеса

Гражданско-процессуальный порядок (защиты прав и законных интересов граждан и организаций [Контрольная])

Форма государства

Организация налоговых органов и контроль за уплатой налогов в США и Германии

Выборы как форма непосредственной демократии

Корпорация BBC. Формы и методы государственного контроля вещания

Субъекты РФ: конституционная характеристика, типология и основы организации

Режим наибольшего благоприятствования в рамках Всемирной Торговой Организации (ВТО)

Региональные международные организации как субъекты международного права

Налоговая ответственность предприятий /организаций/ за нарушение налогового законодательства

Органiзацiйно-правовi форми пiдприємств

ЗАКОН КАК ФОРМА ПРАВА

Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей

Организация страхования в Российской Федерации

Формы и порядок проведения таможенного контроля

Государство: понятие, признаки, формы правления и функции

Реализация норм права: понятие и формы

Форма государства

Формы государства

Формы и источники права

Форма государства

Формы (источники права)

Республика как форма правления

Формы современных государств

Трудовые коллективные споры

Право на забастовку организация и процедура её проведения в РФ

Организация заработной платы на предприятии

Право на забастовку и порядок ее организации и проведения

Финансовый контроль: формы, методы, органы

Договоры купли-продажи поставки как наиболее распространенные правовые формы реализации товара в рыночной экономике

Нетрадиционные формы урока

Особенности взаимосвязи движений и рисунка на примере хороводной формы танца

Синтаксические конструкции с простыми сравнительными формами прилагательных, наречий и слов категории состояния на примере произведения О. Э. Мандельштама

Диалект как основная форма существования языка

РЕФЕРАТЫ referat.star-info.ru.