Реферат на тему: Основні правові системи сучасності

Раздел: Теория государства и права     ВСЕ РАЗДЕЛЫ

Але існують і деякі значні відмінності між системами цих країн, що торкаються конституційного контролю, кодифікації, різноманітної ролі закону і регламенту, тлумачення законів. Отже, романо-германська система кодифікована, в основному базується на кодексах, на докладному і розвинутому централізованому законодавчому регулюванні. На перший план висунуті правові норми, які розглядаються як обов’язкові правила поведінки, які відповідають вимогам справедливості. Основна ціль юридичної науки і практики - правильно знайти зміст цих норм і через них забезпечити бажане для суспільства врегулювання відносин людей. Застосування права, як здійснення правосуддя займає в цій системі підлегле місце, звідси і обмежена роль судової практики. Система загального права. Система загального (або англо-американського) права включає право Англії та інших країн, які взяли англійське право за взірець. В англо- американській правовій сім’ї слід розрізняти групу англійського права и пов’язаного з ним за своїм походженням - права США. В групу англійського права входять поряд з Англією - Північна Ірландія, Канада, Австралія, Нова Зеландія, а також колишні колонії Британської імперії. Як відомо, Англія була найбільшою колоніальною державою, і тому англійське «загальне право» одержало розповсюдження в багатьох країнах світу. Другу групу утворює право США, яке маючи своїм джерелом англійське «загальне право», в наш час є майже самостійне. І яке відрізняється від класичної системи загального права, перш за все федеративною будовою і загальним змістом. Так у США діє федеративна правова система і система окремих штатів, між якими часто виникають суперечки по питанням правового регулювання - ситуація невідома в Англії. Крім того, відмінності правової системи США проявляються у нормах права і структурі права. Але в цілому - це загальна система права. Загальне право було створене суддями, які вирішували конкретні конфліктні ситуації. В системі загального права, сама норма права менш абстрактна, ніж в романо-германській системі. Тут норма права направлена не стільки на створення загального правила поведінки, скільки на визначену ситуацію, і в меньшій степені, на майбутнє, на відносно передбачувану ситуацію. Загальне право - це така правова система, де головним джерелом є судовий прецендент. З латині «прецедент», можна перевести, як «попередній». Зараз прецендентом називають рішення суду по конкретній справі, причому обгрунтування данного рішення стає правилом, обов’язковим для всіх судів тої чи іншої більш низької інстанції при розгляді аналогічних справ. Система загального права ставить судовий прецедент на один рівень із законом, вона майже незнає кодексів (функціонують окремі закони, які прийняті для конкретних цілей), але придає велике значення судовій практиці. Дуже важливо, що економічне, соціально-політичне джерело національно правових систем англо-американської групи в принципі те, що і в країнах романо-германського права. Це необхідність посилення центральної політичної влади, державнополітичне об’єднання країни. Фундаментом для становлення загального права стали місцеві звичаї і узагальнення практики місцевих судів.

Однією із найхарактерніших рис, які властиві праву африканських країн, є їх неоднорідність. Крім цього, те що тут діє колоніальне законодавство, величезний вплив справляє і національне право, а в деяких країнах і доволі таки поширена система релігійно правових норм, що регулює в основному цивільні і шлюбно-правові відносини. Майже скрізь розповсюджений правовий звичай, що регулює взаємовідносини, які характерні для рідоплеменної організації суспільства і феодалізма. Серед умов, котрі вплинули на те, щоб соціальні звичаї переросли в правові, головними є сила традицій, внутрішня необхідність виконувати традиції, належність до одного роду, племені, статі і віку, розвиток патріархально-феодальних відносин, укріплення влади рідоплеменної знатті, затвердження в традиціях майнової і соціальної нерівності. Але найголовнішим фактором стало утворення держав, коли традиції отримали дозвіл вже з боку державної влади, тобто остаточно отримали правову форму. В правових системах африканських держав переплітаються і органічно співіснують три види права: загальнотериторіальне, релігійне і звичайне. Як раз ця цілісність і органічність і є дуже цікавою особливістю цих правових систем. Але в теперішній час значення звичайного права зменшується і підвищується значення загальнотериторіального права. Модифікуючись, звичайне право стає писанним і об’єднується з загальнотериторіальним. У зв’язку з колоніальними завоюваннями і впровадження європейського права, насильницькій трансформації традицій в правову форму, звичайне право змінилося, розвинулося і еволюціонувало Соціалістична правова система. Соціалістична правова сім’я (або соціалістична правова система) складає, або точніше складала, ще одну численну правову сім’ю. Соціалістична система була виділена в науці порівнюючого права за її цільовою направленністю. Тут прво розглядається як знаряддя і засіб революційного перевлаштування суспільства, побудови нового ладу. Ця система охоплювала колишній СРСР і соціалістичні країни. За юридичними ознаками ця система більш близька до романо-германської системи. На соціалістичні правові системи Єворопи, Азії і Латинської Америки, які складали соціалістичний табір, значний вплив зробила перша соціалістична правова система - радянська. Національні правові системи зарубіжних соціалістичних держав являлись і являються різновидами радянського права. Тому на прикладі права СРСР можна розглянути основні риси, які притаманні соціалістичному праву. Соціалістичне право має деяку схожість із романо-германською правовою системою. Воно достатньо широко зберегло її термінологію, а також хоча б по- зовнішньому вигляду - її структуру. Для радянського права характерна концепція правової норми, яка мало чим відрізняється від французької чи німецької концепції. Виходячи з цього, деякі західні автори, особливо англійці і американці, відмовляються бачити в радянському праві оригінальну систему, і тому відносять її до романо-германської правової сім’ї. Соціалістичні юристи одностайно захищали протилежну тезу. Для них право - це надбудова, відображення відповідної єкономічної структури. Радянські автори заперечували, тільки те, щоб відмінності в системах праві зводилися тільки до формальних моментів, без розгляду змісту будови галузей права.

Англо-саксонську (Англія, США, Канада, Австралія, Нова Зеландія та інші). Релігійно-правові (країни, які мають в якості державної релігії іслам, індуїзм, іудаїзм). Систему звичайного права (екваторіальна Африка, Мадагаскар). Соціалістичну ( В’єтнам, КНДР, Куба). В якості класифікаційних прикладів були використані перш за все джерела права і методи роботи юристів (законодавців і суддів), далі принципи права і його структура. Природньо, така класифікація адаптована переважно для права, створена для права, тому вона може бути використана для пошуку праворозуміння. Таким чином, існує декілька точок зору на класифікацію правових систем сучасності і недалекого минулого. Сучасні правові системи. В стародавньому світі найбільш розвинутою правовою системою було римське право, юриспруденція Древнього Риму. Рецепція римського права стала головною складаючою частиною формування в середньовічній Європі романо- германської правової системи, «правової сім’ї». Свої цінності, особливості притаманні правовій системі, яка сформувалась в Англії і яка стала основною сім’єю загального права. На формування індуського, іудейського, а також мусульманського права вирішальний вплив справила релігія. Розглянемо більш детально основні правові сім’ї. Романо-германська правова система. Одна із основних правових систем сучасності є романо-германська правова сім’я. Це яскравий приклад того, як всередині одного історичного типу існує декілька різноманітних правових систем. Романо-германська правова сім’я об’єднує правові системі багатьох держав сучасного світового суспільства. Існує вона на європрейській території в країнах латинської (Італія, Іспанія, Португалія, та ін.) та романо-германської (Франція, Німеччина, Швеція, та ін.) мовних груп. Крім цього, до цієї правової сім’ї відносяться правові системи держав Латинської Америки, значної частини Африки, країн Близького Сходу. В багатьох країнах, наприклад, в Японії, можемо помітити вплив цієї правової системи. Характерною особливістю романо-германської правової сім’ї є те, що вона спирається на нормативно-правові акти, які як правило кодифіковані. На таких кодифікованих основах законодавства засноване право Франції, Німеччини, Іспанії, Італії та ін. На саме становлення романо-германської правової системи вплинуло право Древнього Риму, і зараз вона існує на запозичених із Римського права основних поняттях, правових інститутах. Економічний, соціально-політичний розвиток суспільства є головним джерелом становлення національної правової системи. В країнах Європи, які тяжіють до романо-германської правової системи, такими умовами стали: феодальна роздробленність, формування централізованих держав, становлення буржуазії, як панівного класу. Тут стали керувати за допомогою законів і кодексів, в яких чітко визначалось: що не заборонено, то дозволяється. В цьому міститься особливості романо-германської правової системи. Важливим джерелом романо-германської системи права виступаэ закон. Закони приймаються парламентами країн системи, мають вищу юридичну силу и розповсюджуються на всю територію держави, на всіх її громадян.

В совместной активности со взрослым соблюдается разделение позиций говорящего и слушающего в структуре общения. Согласно Дж. Брунеру, ребенок усваивает структуру коммуникативных правил сначала на экстралингвистическом уровне (на уровне внешних действий). Описывая игру ребенка с матерью в прятки ("Ку-ку"), Дж. Брунер выделяет несколько основных правил, по которым протекает эта игра: начальный контакт -- исчезновение -- появление -- повторение. Когда младенец усваивает систему правил данной игры, он начинает их видоизменять, то же делает и взрослый. В результате возникает предвосхищение поведения друг друга, что обогащает игру, делает ее понятной им двоим. Так, в игре с опережением во времени оформляется индивидуальная структура общения. Дж. Брунеру удалось проследить то, что Л. С. Выготский называл "естественной историей знака". "Самое раннее вызревание сложнейших знаковых операций совершается еще в системе чисто натуральных форм поведения",-предсказывал он, Однако, многие аспекты естественной истории знака до сих пор остаются еще недостаточно исследованными. Работы Б. И

Конституционные гарантии основных прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации

Основные права, свободы и обязанности и механизм их реализации

Основные правовые системы современного мира

Основні напрями в сучасній зарубіжній кримінології

Кислотно-основные буферные системы и растворы

Практика Конституционного Суда РФ в области защиты основных прав и свобод человека

Основные правовые системы современности

Основные правовые системы современности

Основные права, свободы и обязанности человека и гражданина в РФ.

Основное звено системы общих судов

Основные правовые системы современности

Основные правила техники безопасности в деловой беседе

Основные правила составления документов

Механизм реализации основных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина в Российской Федерации

Основные прав и свободы человека и гражданина

Основные правовые системы современности

Понятие и основные правила квалификации преступлений. Конкуренция норм в уголовном праве и ее практическая реализация

Історія створення и основні характеристики системи SWIFT

Основные принципы системы К.С. Станиславского

Ефективність контролю в організації: поняття, основні параметри, система показників, проблеми

Основные положения системы сертификации ГОСТ Р

Проектирование основных параметров системы тягового электроснабжения

Основные правила делового этикета

Сучасна концепція прав людини, її втілення в основних принципах конституційно-правового статусу людини і громадянина

Задачи, основные функции и система ОВД

Гражданское право в системе права

Основные черты афинского права. Источники, право собственности, обязательственное право, брачно-семейное право, уголовное и процессуальное право

Предмет, источники и система конституционного права зарубежных стран

Основные политические права и свободы граждан

Налоговое право как основной институт финансового права

Конституционное право в системе права Республики Беларусь

Основные причины и закономерности появления государства и права

Система права

Значение, цели, задачи и основные принципы трудового права

Основные понятия, предмет и система дисциплины "Правоохранительные органы"

Основные теории происхождения государства и права

Функции и формы статистической таблицы. Основные элементы и правила построения

1. Римский гражданский процесс: понятие, формы, основные черты, вещи в римском праве. Классификация вещей

Правила сохранения крепкой нервной системы

Основные черты построения налоговой системы Франции

Избирательная система и избирательное право

Банковское право в системе российского права

Сущность, источники и система международного права

Древнее общество: основные институты права

Вещно-правовые способы в системе защиты гражданских прав

Норма права и система права. Правоотношения

Избирательное право в системе публичного права

Основные положения о праве

Система права Украины

Международная и национальная системы обеспечения и защиты права на труд

Применение Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод в судах России

Право и система права

Система права и система законодательства

Об использовании индивидуальной двигательной активности и основных валеологических факторов для профилактики и коррекции заболеваний мочевыводящей системы

Финансы предприятий - основная составляющая финансовой системы

Система социально-экономического прогнозирования. Основные группы прогнозов

Основные формы и системы заработной платы

Сучасні форми і системи заробітної плати

Источники конституционного права и его система

Система права и система законодательства

О предмете и системе науки административного права

Коммерческий банк - основное звено рыночной системы

Происхождение Солнечной системы и планеты Земля. Основные этапы геологической истории

Континентальная система права

Кредиты как основной элемент, структура кредитной системы Украины

Информация, информационные системы и экономические информационные системы: основные понятия и взаимосвязь

Уполномоченный по правам человека в системе правоохранительных органов РФ

Основные проблемы и пути развития банковской системы России

Роль и место Сбербанка России в банковской системе. Основные направления деятельности

Основные методы исследования функционирования нервной системы беспозвоночных

Эффективность освоения и основные направления совершенствования системы обработки почвы

Сучасні облікові системи: переваги та недоліки

Административное право в системе юридических наук

Государственная социальная помощь в системе права социального обеспечения

Избирательное право и избирательная система в Российской Федерации

Избирательное право и избирательные системы в РФ

Коллизионные нормы в международном частном праве. Основные формулы прикрепления

Международно-правовой договор в системе национального права

Международный договор в системе источников международного частного права

Место и роль ВУЗов в системе субъектов гражданского права

Обоснованный риск в системе российского уголовного права

Оперативно-розыскная деятельность и ее место в системе российского права

Основні поняття авторського права

Основные изменения в праве стран Запада

Основные направления развития права Российской Федерации

Основные положения наследственного права

Основные понятия гражданского права РФ

Основные понятия и функции государства и права

Основные понятия финансового права

Основные принципы избирательного права

Основные проблемы охраны трудовых прав российских граждан

Основные теории происхождения права

Понятие и основные принципы экологического права

Понятие и система международного экологического права

Понятие системы права, отрасли права

Понятие, предмет, метод, система и задачи уголовного права

Понятие, система и задачи уголовного права

Поняття, предмет, метод, система, джерела, суб’єкти і зміст правовідносин по праву соціального забезпечення

Право в системе нормативного регулирования общественных отношений

Право в системе социальных норм

Право в финансовой системе

Предмет и система административного права

Предмет, метод, система, источники финансового права

Приказная система управления. Памятники древнерусского права. Воинский артикул Петра I

Система банковского права

Система договоров в гражданском праве России

Система источников гражданского права

Система механизмов обеспечения и защиты прав и свобод

Система права

Система права

Система права. Понятие и признаки права

Система цивільного права України

Страховое право и его место в системе права РФ

Судебная система РФ. Источники права

Теория государства и права в системе юридических знаний

Характеристика гражданско-правовой ответственности в системе права

Хозяйственное право в системе правоотношений Республики Беларусь

Основні способи словотвору в сучасній українській мові

Синтаксис, основные объекты и команды системы Maple

Компоненти та функції сучасних транспортно-навігаційних глобальних інформаційних систем ГІС. Супутникові радіонавігаційні системи СРНС для менеджменту

Системы технологий электроники и приборостроения. Основные технологические процессы, используемые на предприятиях комплекса

Захист прав споживачів в Україні та система розподілу товарів

Основные системы человека

Понятие, предмет и система международного частного права

Аналіз сучасної системи мотивації праці в організації

Перспективи та недоліки сучасної системи контролю навчальних досягнень учнів

Сучасні системи професійного навчання

Основные элементы политической системы общества

Політична ідеологія. Основні ідейно-політичні теорії сучасності

Основные положения, правила и оценка соответствия однородной продукции

Предмет и метод социологии права. Основные этапы становления социологии права

Определение основных направлений реформирования системы социального обслуживания населения Алтайского края

Аналіз сучасної системи оподаткування

Сущность и основные элементы денежно-кредитной системы

Напрямки ефективного використання основних фондів в сучасних умовах господарювання на базі ДП "Лужанський експериментальний завод"

Система национальных счетов: основные понятия, содержание и виды

Сучасні форми і системи заробітної плати

Сучасні тенденції розвитку логістики та логістичні системи

Основные этапы развития и конструктивной эволюции техники в области самолетостроения

Основные звездные характеристики. Рождение звезд

Малые тела Солнечной системы

Солнечная система в центре внимания науки

Мир Галактик (Галактики и звездные системы)

Строение солнечной системы

Спутниковые системы местоопределения

Анализ устойчивости и поддержание орбитальной структуры космической системы связи

Пространственная ориентация живых организмов посредством зрительной сенсорной системы

Основные проблемы генетики и механизм воспроизводства жизни

Проводящая система листьев. Строение, типы жилкования

Основные принципы создания группировок войск для сражения, принятия решения командованием и организации управления

ПВО. Устройство ЗАК МК. Система управления антенной (СУА)

Законодательство Российской Федерации о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

Основные черты географии народного хозяйства Дальнего Востока

Транспортная система Украины

Мировое хозяйство-основные черты и проблемы развития

Экономическая система Дании

Расчет показателей разработки элемента трехрядной системы

Государственный бюджет, как экономическая категория и основной финансовый план Украины

Налоги и налоговая система РФ

Налоговая система России

Налоговая система РФ и пути ее реформирования

Необходимость государственного регулирования экономики в рыночных системах

Основные задачи сферы государственного регулирования

ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

Система неналоговых платежей и сборов в Украине

Система расходов бюджета

РЕФЕРАТЫ referat.star-info.ru.