Реферат на тему: Трудовой стаж по законодательству Украины

Раздел: Право     ВСЕ РАЗДЕЛЫ

На одному підприємстві; 13. В галузі. Для пересування по службі; На отримання пільг. Демократизація суспільства, перехід до ринкової економіки привели в кінцевому результаті до реформи соціального страхування та пенсійного забезпечення на Україні, В цих умовах найважливішим важелем становиться не безперервний трудовий стаж, а внесок кожного да страхових фондів , як особисто громадян, на протязі їх загальної трудової діяльності, так і роботодавців. Діюча Конституція України, закони та підзаконні нормативні акти свідчать про втілення в життя нового відношення до поняття трудовий стаж. Розглянемо, в чому ж конкретно пов’язане зростання значення загального трудового стажу. Загальний трудовий стаж, що дає право на пенсію. Загальний трудовий стаж - це загальна тривалість як трудової, так і іншої суспільно корисної діяльності особи, з якою законодавство України пов’язує певні правові наслідки в пенсійному забезпеченні. Призначення пенсій на Україні здійснюється відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення» , введеного в діє з 1 січня 1992 р. Згідно цього Закону пенсії можуть бути трудові ( за віком, по інвалідності, в разі втрати годувальника, за вислугу років) та соціальні. Таким чином право на трудову пенсію мають особи, які були зайняті суспільно корисною працею, при дотриманні інших умов її призначення. Значення загального трудового стажу в пенсійному забезпеченні суттєво зросло, особливо при призначенні пенсій по старості. Від трудового стажу залежить не тільки право на пенсію, але і її розмір. Наприклад, за кожний повний рік робот понад 25 років для чоловіків пенсія збільшується на 1 відсоток його заробітку . До загального стажу роботи, що дає право на пенсію, зараховується будь- яка трудова діяльність. В такий стаж входить робота, виконана на підставі трудового договору на підприємствах, в установах, організаціях і кооперативах, незалежно від використовуваних форм власності та господарювання, а також на підставі членства в колгоспах та інших кооперативах, незалежно від характеру й тривалості роботи і тривалості перерв. Тобто зараховується як постійна робота, так і тимчасова ( сезонна, з повним або неповним робочим днем, на час відсутності працівника тощо), а також у окремих осіб по їх обслуговуванню. На рівні з роботою зараховується і діяльність, яка має назву «служба», навчання, час перебування за кордоном. Спеціальний трудовий стаж, що дає право на пенсію. Поряд із загальним трудовим стажем юридичне значення має і стаж роботи в особливих умовах праці або в несприятливих кліматичних умовах, з підвищеною інтенсивністю тощо. Це так званий спеціальний стаж. На відмінність від загального стажу, як підсумкової тривалості будь- якої роботи і іншої суспільно корисної діяльності, спеціальний трудовий стаж - це підсумковий облік виконання тільки певної роботи у відповідних умовах праці. Із врахуванням спеціального трудового стажу призначаються пенсії по старості на пільгових умовах, а також пенсії за вислугу років. Розглянемо, яка робота включається у спеціальний стаж. Підземна робота, робота із особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці - за Списком № 1 .

Стаж, що дає право на відпустку. Згідно ст. 45 Конституції Україн, кожен, хто працює має право на відпочинок. Це право забезпечується наданням днів щотижневого відпочинку і оплачуваної щорічної відпустки. Право на відпустку мають всі особи, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності, а також працюють за трудовим договором у фізичної особи. Стаття 4 Закону України «Про відпустки» передбачає відпустки, які надаються в залежності від терміну роботи. До таких відпусток відносяться: щорічні основні відпустки; щорічні додаткові відпустки Стаття 9 Закону передбачає, що до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку, зараховується: час фактичної робот ( в том у числі на умовах неповного робочого дня) протягом робочого року, за який надається відпустка; час, коли працівник фактично не працював, але за ним згідно із законодавством зберігалися місце роботи ( посада) та заробітна плата повністю або частково ( у тому числі час оплачуваного вимушеного прогулу, спричиненого незаконним звільненням або переведенням на іншу роботу); час, коли працівник фактично не працював, але за ним згідно із законодавством зберігалися місце роботи ( посада) і йому виплачувалося допомога по державному соціальному страхуванню, за винятком частково оплачуваної відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку; час, коли працівник фактично не працював, але за ним згідно із законодавством зберігалися місце роботи ( посада) і йому не виплачувалася заробітна плата у зв’язку з наданням власником обов’язкових або наданих у порядку, передбаченому колективним договором відпусток без збереження заробітної плати , за винятком відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку; час навчання з відривом від виробництва тривалістю менше 10 місяців не денних відділеннях професійно-технічних закладів освіти; час навчання новим професіям ( спеціальностям) осіб, звільнених у зв’язку із змінами в організації виробництва та праці, у тому числі з ліквідації, реорганізації або перепрофілювання підприємств, скороченням чисельності або штатів працівників; Додаткові щорічні відпустки поділяються на: 1. додаткові відпустки за роботу зі шкідливим та важкими умовами праці; 2. додаткові відпустки за особливий характер роботи: 3. окремим працівникам, робота яких пов’язана з підвищеним нервово- емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризик для здоров’я; 4. працівникам із ненормованим робочим днем. До стажу роботи, що дає право на щорічні додаткові відпустки зараховуються: час фактичної роботи зі шкідливими, важкими умовами або з особливим характером праці, якщо працівник зайнятий в цих умовах не менше половини тривалості робочого дня, встановленої для працівників даного виробництва, цеху, професії або посади. Показники і критерії умов праці, за якими надаватимуться щорічні додаткові відпустки, працівникам, зайнятим на роботах, пов’язаних з негативним впливом на здоров’я шкідливих виробничих факторів визначені Міністерством охорони здоров’я та Міністерством праці та соціальної політика України. час щорічних основної та додаткових відпусток за роботу зі шкідливими, важкими умовами і за особливий характер праці; час роботи вагітних жінок, переведених на підставі медичного висновку на легшу роботу.

Государственным архивом по адресу: 119817, г. Москва, ул. Б. Пироговская, 17 ( для узником Бухенвальда); 4. Центром хранения историко-документальной коллекции по адресу: 125212, г. Москва, ул. Выборгская, 3. ( для узников других лагерей); 5. Центральном государственным архивом МО России по адресу: 142117, Московская обл., г. Подольск, Варшавское шоссе, 74. ( для тех, кто был освобожден Советскими войсками и после этого принят на военную службу); 6. Военно-медицинским музеем МО России по адресу: 191180, г. Санкт- Петербург, переулок Лазаретный, 2 ( для тех, кто после освобождения Советскими войсками находился на лечении). За відсутності документів про наявний стаж роботи та неможливості їх одержання у зв’язку з воєнними діями, стихійним лихом, аваріями, катастрофами або іншими надзвичайними ситуаціями стаж роботи, який дає право на трудову пенсію, встановлюється н підставі показань не менше двох свідків, які б знали заявника по спільній з ним роботі на одному підприємстві, в установі. організації або в одній системі. Документи, що подаються для підтвердження трудової діяльності, повинні бути підписані посадовими особами і засвідчені печаткою. Якщо ім’я, по батькові та прізвище, які зазначені в документі, що підтверджує трудовий стаж, не збігається з ім’ям, по батькові та прізвищем особи за паспортом або свідоцтвом про народження, факт приналежності цього документа даній особі може бути встановлений у судовому порядку. У тих випадках, коли в поданому документі про стаж роботи указано лише роки без зазначення точних дат, за дату береться 1 липня відповідного року, а якщо не зазначено число місяця, то ним вважається 15 число відповідного місяця. На завершення розгляду цього питання можна зробити висновок про важливість інституту трудового стажу для будь-якої особи. Трудовий стаж підтверджує суспільно корисну діяльність громадянина на протязі досить великого і продуктивного проміжку часу його життя. Трудовий стаж дає громадянам можливість повноцінно використати свої конституційні права і можливості по соціальному захисті громадянина: на пенсійне забезпечення, пересування по службі або отримання посади, отримання певних пільг, для вирішення житлових проблем, на допомогу у зв’язку із утратою працездатності і в інших випадках, передбачених законодавством, тощо. Враховуючі значення трудового стажу а також те, що він обраховується за досить великий проміжок часу, всі суб’єкти, як приймають участь в його оформленні в визначенні, зобов’язані відповідально відноситись до цього питання. Чинне законодавство Україна передбачає відповідальність за збереження трудових книжок, своєчасність і правильність оформлення документів, видачу недостовірних документів або даних, свідчень. Ця відповідальність покладена на власників підприємств, керівників установ і організацій, а також на громадян, і вона може бути дисциплінарною, матеріальною або кримінальною. Контроль за дотриманням вимог законодавства з питань обчислення трудового стажу здійснюють державні інспекції праці, працівники органів соціального захисту, прокуратура. Громадський контроль здійснюють профспілки. Список літератури1. Конституція України. ВВР, 1996. 2. Кодекс законів про працю України. 3. Житловий кодекс України. 4. Тучкова Е.Г., Захарова М.Л. Новое законодательство о социальном обеспечении. -М.- Знание, 1992 . 5. Закон України «Про державну службу» від 16.12.93 р. Голос України - №2 від5.01.94 р. 6. Закону України «Про пенсійне забезпечення» від 5.11.91 р. № 1788-ХII. ВВР - 1992 - № 3 . 7. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 березня 1994 р. № 162 «Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах».

СССР имеет такие соглашения с Чехословакией (2 декабря 1959), с Болгарией (11 декабря 1959), с ГДР (24 мая 1960), с Румынией (24 декабря 1960) и с Венгрией (20 декабря 1962). Эти соглашения распространяются на все виды обеспечения, которые установлены или будут установлены законодательством договаривающихся сторон. Пенсия, пособия и помощь другого вида предоставляются гражданам договаривающихся сторон на тех же условиях и в тех же размерах, что и собственным гражданам, т. е. для них в области социального обеспечения установлен национальный режим и при этом трудовой стаж засчитывается на территории обоих договаривающихся государств: если пенсионер переехал из одной страны в другую, то пенсию ему будет полностью выплачивать государство, в которое он переехал. Социальное действие Социа'льное де'йствие, форма или способ разрешения социальных проблем и противоречий, в основе которых лежит столкновение интересов и потребностей основных социальных сил данного общества (см. К. Маркс в кн.: Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 27, с. 410). С. д. подготавливается общественными движениями, руководствующимися более или менее детально разработанными программами и определённой идеологией

Трудовой стаж в украине

Трудовое законодательство Украины

Договор обмена (по гражданскому законодательству Украины)

Административная ответственность за коррупционные деяния по законодательству Украины

Привлечение лица в качестве обвиняемого (законодательство Украины)

Трудовой договор в трудовом праве

Предмет, метод трудового права, соотношение трудового права с другими отраслями российского права

Трудовой договор и трудовая дисциплина

Трудовой стаж

Трудовое право Украины

Трудовой потенциал Украины

Особенности пенсий. Специальный трудовой стаж

Трудовой (страховой) стаж

Чем полезен непрерывный трудовой стаж

Трудовое законодательство

О предмете трудового законодательства субъектов Российской Федерации

Особенности положения несовершеннолетних в трудовом законодательстве Российской Федерации

Выдача трудовой книжки при увольнении работника по законодательству Республики Беларусь

Основы залоговых отношений и трудового законодательства

Правовое регулирование времени отдыха по трудовому законодательству РФ: общее положение

Сравнительно–правовой анализ норм, регулирующих положения о времени отдыха в Российском и зарубежном трудовом законодательстве

Трудовой договор по законодательству России и зарубежных стран

Перспективы развития аэрокосмической отрасли Украины

Народное хозяйство Украины

Пищевая промышленность Украины. Проблемы и перспективы развития

Транспортная система Украины

Топливно-энергетический комплекс Украины

Нефтедобывающий и газовый комплекс Украины

Бюджет Украины на 1997 г.

Государственный бюджет Украины

Принцип налогообложения /Украина/

Финансы Украины

Адвокатура Украины

Аренда /Украина/

Ответы на билеты по истории Украины

Украина

Украина во время Второй Мировой Войны

Конституционное право Украины (Шпаргалка)

Понятие и виды обращения граждан /Украина/

Регламент Верховного Совета Украины

Народный депутат Украины (Народний депутат України)

Опыт государственного регулирования на Украине (контрольная)

Понятие трудового права. Предмет науки трудового права

Как организовываются выборы Президента Украины (2004)

Социальная политика Украины и оценка её эффективности

Субъекты рыночной экономики. Формы собственности в Украине

Конституционно-правовые аспекты муниципальной реформы в России и Украине: сравнительно-правовой анализ

Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

Право коллективной собственности на Украине

Приватизация и аренда на Украине

Экзаменационные билеты по криминальному процессу /Украина/

Налоговое регулирование предпринимательства на Украине

Организация страхования в Украине в условиях перехода к рынку

Трудовые коллективные споры

Трудовое право

Трудовой договор (контракт): понятие, стороны и содержание

Трудовое право

Трудовое право (Контрольная)

Трудовое право: понятие и виды переводов

Шпоры по трудовому праву (Шпаргалка)

Профсоюзы как субъекты трудового права

Значение, цели, задачи и основные принципы трудового права

Охрана труда (Украина)

Отличие трудовых отношений от отношений других отраслей права

Трудовой договор, его значение и особенности в современных экономических условиях

Шпора по трудовому праву (по ТК)

Шпоры по трудовому праву (Новый Кодекс)

Понятие трудового права. Предмет науки трудового права

Источники трудового права

Общие, специальные и локальные нормативные акты - источники трудового права РФ. Суммированный учёт рабочего времени

Дискриминация в сфере трудовых отношений

Расторжение трудового договора по инициативе работника (по собственному желанию)

Финансовая безопасность государства, финансовый кризис в Украине

«Человек тыла» его трудовая жизнь, культура и быт в тылу в годы Великой Отечественной войны ( 1941- 1945 гг.)

История Украины

Вхождение Северного Причерноморья Крыма и Правобережной Украины в состав России

Голодомор 32-33 років (голод на Украине в 32-33 гг.)

Гетьмансьтво України: Іван Мазепа (Гетманство Украины. Иван Мазепа)

Кризис крепостнических отношений на Украине

Криминально-процессуальное право Украины (Контрольная)

Воспитание самостоятельности у учащихся вспомогательной школы в процессе профессионально-трудового обучения /на материале обучения швейному делу/

Трудовое воспитание детей в процессе хозяйственно – бытового труда

Условия присоединения Украины к России

Политические партии (Украина)

Народная художественая промышленность, её зарождение и развитие на територии Украины

АПК Украины

Трудовые конфликты

Исследование паровоздушной газификации низкосортных углей Украины

Банковская система /Украина/

Банки и банковская система Украины

Учет денежных средств и расчетных операций /Украина/

Амортизация основных фондов (Украина)

Рыночная экономика /Украина/

Валютное регулирование на Украине

Анализ перспектив развития внешнеэкономического сотрудничества Ставропольского края с Украиной

Управление трудовыми ресурсами

Управление трудовыми ресурсами

Социально-психологические аспекты управления трудовым коллективом

Управление трудовыми ресурсами

Трудовая стоимость

Экономика труда (разделы: Рынок труда, Организация труда персонала предприятия, Расчёт трудовых показателей предприятия)

Лесопромышленный комплекс Украины

Основы предпринимательства. Развитие предпринимательства на Украине

Экономика предприятия (Украина)

Состояние рынка ценных бумаг на Украине

Трудовое учение Адама Смита

Денежная реформа на Украине

ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ: ИСТОЧНИКИ И СТРУКТУРА (УКРАИНЫ)

Инвестиции и структура экономики Украины

Механизм активизации трудовой деятельности в рамках рыночной экономики

Причины финансового кризиса в Украине (Доклад)

Трудовые ресурсы мира и основные направления их современной миграции

Трудовые ресурсы

Миграция трудовой рабочей силы

Что такое «устойчивое развитие» для Украины?

Образование СССР и роль в нём Украины

Развитие капитализма в Украине

Украина в новейшее время

Украина: национальная самобытность и национализм

Украина в системе международных отношений

"История Руссов": идеология казачества и его место в истории Украины и России

Голод 1932-1933 гг. в Украине

Декабристы на Украине

История Украины

Национально-освободительное движение на Украине в 1-ой половине XIX века

Культура Украины в I половине XIX столетия

Женская "трудовая повинность" в нацистской Германии (1933-1939 гг.)

Компаративный анализ развития русской культуры на Украине и украинской культуры в России (общекультурный аспект)

Украина и Россия после Андрусовского перемирия

Вклад Украины в развитие технических средств промышленной системотехники

Двухуровневая система цен на строительную продукцию в Украине

Внешнеэкономическая деятельность Украины

Товарные рынки Украины

Инновационная и инвестиционная привлекательность регионов Украины

Разработка проекта управления трудовыми ресурсами на производственном участке

Экономические аспекты управления трудовой адаптацией на предприятии

Металлургия Украины

Налоги в Украине

Налогообложение операций с ценными бумагами (Украина)

Развитие атомной энергетики в Украине

Эколого-экономический механизм развития туристическо-рекреационной индустрии в Приморских регионах Украины

Внешнеполитические связи Турции и Украины

Приоритетные направления внешней политики Украины

Предмет трудового права

Принципы трудового права

Правовые вопросы развития отношений арендного землепользования в Украине

Правовые нормы трудовых отношений

Трудовые правоотношения

Заключение трудового договора (контракта)

Виды трудовых договоров

Трудовые и гражданско-правовые отношения между работниками и работодателями

Развитие арендных отношений на Украине

Материальная ответственность сторон трудового договора.

Таможенные режимы на Украине

Гражданство Украины

Международно-правовые стандарты в Украине

Общая характеристика Уголовного Кодекса Украины

Потерпевший в криминальном праве Украины

Расторжение трудового договора по инициативе работника

Трудовое право

Трудовой договор, договор купли-продажи

Разрешение индивидуальных трудовых споров

Государственное строительство и самоуправление Украины

Трудовой кодекс башкортостана

Социалистические трудовые правоотношения и труд лиц, нуждающихся в повышенной социальной защите

Запрет дискриминации в трудовых отношениях

Федеративный договор в правовом регулировании трудовых отношений

РЕФЕРАТЫ referat.star-info.ru.