путь к просветлению

Реферат на тему: Предпринимательское право

Раздел: Хозяйственное право     ВСЕ РАЗДЕЛЫ

1. Джерела правового регулювання підприємницької діяльності. Источниками правового регулирования предпринимательской деятельности в Украине являются Конституция Украины, а также Законы Украины, Указы Президента Украины, Декреты и Постановления КМ Украины, Постановления НБУ и другие нормативные акты. Основные принципы правового регулирования предпринимательской деятельности содержаться в Конституции Украины ст. 42 и Законе Украины о предпринимательской деятельности. Организационно-правовые формы субъектов предпринимательской деятельности регулируется в Законах Украины «о предприятиях», «о хозяйственных обществах», «о сельскохозяйственной кооперации». Правовой статус и регулирование операций банковского права регулируется Законом Украины «о банках и банковской деятельности» и постановлениями Национального Банка Украины. Правовой статус и регулирование операций страхового права регулируется Законом Украины «о страховании» и постановлениями КМУ «Положение о порядке осуществления деятельности страховыми посредниками», «временное положение об обществе взаимного страхования» и др. Правовое регулирование инвестиционной деятельности осуществляется на основании Законов Украины «об инвестиционной деятельности», «о режиме иностранного инвестирования», Указа Президента «о об инвестиционных фондах и инвестиционных компаниях», Декрета КМУ «о доверительных обществах». 2. Функції держави в умовах вільного вибору предмета підприємницької діяльності Держава законодавчо забезпечує свободу конкуренції між підприємцями, захищає споживачів від проявів несумлінної конкуренції та монополізму в будь-яких сферах підприємницької діяльності. Органи державного управління будують свої відносини з підприємцями, використовуючи: податкову та фінансово-кредитну політику, включаючи встановлення ставок податків і процентів по державних кредитах; податкових пільг; цін і правил ціноутворення; цільових дотацій; валютного курсу; розмірів економічних санкцій; державне майно і систему резервів, ліцензії, концесії, лізинг, соціальні, екологічні та інші норми і нормативи; науково-технічні, економічні та соціальні республіканські й регіональні програми; договори на виконання робіт і поставок для державних потреб. Втручання державних органів у господарську діяльність підприємців не допускається, якщо вона не зачіпає передбачених законодавством України прав державних органів по здійсненню контролю за діяльністю підприємців. Державні органи і службові особи можуть давати підприємцям вказівки тільки відповідно до своєї компетенції, встановленої законодавством. У разі видання державним чи іншим органом акта, який не відповідає його компетенції або вимогам законодавства, підприємець має право звернутися до суду чи арбітражу з заявою про визнання такого акта недійсним. Не допускається прийняття державними органами актів, які визначають привілейоване становище суб'єктів підприємницької діяльності однієї з форм власності щодо суб'єктів підприємницької діяльності інших форм власності. Збитки, завдані підприємцю внаслідок виконання вказівок державних чи інших органів або їх службових осіб, що призвели до порушення прав підприємця, а також внаслідок неналежного здійснення такими органами або їх службовими особами передбачених законодавством обов'язків щодо підприємця, підлягають відшкодуванню цими органами.

Этапы создания субъектов предпринимательского права В процессе создания коммерческой организации выделяют несколько этапов. 1.PОпределение состава учредителей, проведение общего собрания учредителей. Законодательство устанавливает различные требования к количеству и статусу учредителей. Так, в хозяйственном обществе может быть как один, так и несколько учредителей (п. 1 ст. 66 ГК РФ), в хозяйственных товариществах минимум 2 (ст. 81 ГК РФ), а в производственных кооперативах минимум 5 учредителей (ст. 4 Федерального закона «О производственных кооперативах). При этом, однако, следует учесть, что учредителем хозяйственного общества не может быть другое хозяйственное общество, состоящее их одного лица. Полными товарищами в товариществах могут быть индивидуальные предприниматели и коммерческие организации, участниками хозяйственных обществ и вкладчиками в товариществах на вере граждане и юридические лица (ст. 66 ГК РФ). В соответствии со ст. 7 Федерального закона Об акционерных обществах число акционеров ЗАО не должно превышать 50, а число акционеров ОАО не ограничено

Реферат предпринемательское право рк

Предпринимательское право как наука. Предмет и метод

Шпоры по предпринимательскому праву

Российское предпринимательское право

Право заниматься предпринимательской деятельностью

Понятие и классификация субъектов предпринимательского права

Предпринимательское право

Предпринимательское право

Российское предпринимательское право

Понятие гражданского права как отрасли права

Нормы права. Структура норм права

Происхождение права, теории происхождения права, понятие признаки, виды, функции, принципы

Муниципальное право — комплексная отрасль права

Международная система авторского права и смежных прав

Гражданское право как отрасль права /Украина/

Административное право как отрасль права

Понятие и система земельного права. Источники земельного права

Гражданское право как отрасль права

Земельное право как отрасль права, наука и учебная дисциплина в Республике Беларусь

Источники международного частного права. Коллизионные вопросы права собственности

Муниципальные образования, как субъекты гражданского права (учредительные документы, право собственности и приватизация объектов муниципальной собственности, компетенция администраций муниципальных образований в гражданском обороте)

Пенсійне право як складова права соціального забезпечення

Предмет, метод трудового права, соотношение трудового права с другими отраслями российского права

Соотношение гражданского права и семейного права

Уголовное право как отрасль права

Авторское право и смежные права в Республике Беларусь

Защита прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности в судах

Право собственности граждан, занимающихся предпринимательской деятельностью

ГО Правила поведения и действия населения в очагах поражения

Актуальные вопросы государственного контроля соблюдения законодательства о защите прав потребителей

Некоторые вопросы обеспечения прав обвиняемого на предварительном расследовании

Граждане как субъекты административного права

Административное право (шпаргалка)

Граждане, как субъекты административного права

Административное право

Граждане как субъекты международного права

Административно-правовой статус гражданина как субъекта административного права

Административно-правовое обеспечение личных прав и свобод граждан

Роль арбитража в судебной защите прав предпринимателей

Участники арбитражного процесса: классификация, права и обязанности, характеристика правового положения. Представительство в арбитражном процессе

Учебник по банковскому праву

Гражданское право

Субъекты гражданского права

Авторское право

Брачно-семейное право мусульман

Виды договоров и их классификация в гражданском праве

Гражданское право

Гражданское право (Контрольная)

Гражданское право (экзаменационная шпаргалка)

Гражданское, наследственное и право собственности по Судебникам 1497 и 1550 гг. Различия этих судебников в других отраслях права, кроме гражданского, наследственного и права собственности

Граждане как субъекты гражданского права (физические лица)

Гражданское, торговое и международное частное право

Значение срока в Гражданском праве

Объекты гражданских прав

Ответственность в гражданском праве

Права ребенка

Право собственности на квартиру и жилой дом

Право: сделки

Приобретение права собственности на движимое и недвижимое имущество, сравнительная характеристика

Способы защиты гражданских прав

Ценные бумаги как объекты гражданских прав

Шпаргалка по гражданскому праву

Юридические формы защиты прав потребителей

Представительство по гражданскому праву

Стороны в гражданском праве

Шпора по гражданскому праву

Права человека, их закрепление в Конституции РФ

Билеты к экзамену по гражданскому праву (СПбГПУ)

Субъекты патентного права

Защита прав потребителей

Имущественные права и обязанности супругов

Нематериальные блага, неимущественные права и их защита

Шпаргалка по Гражданскому Праву РФ (часть первая и вторая)

Право собственности и другие вещные права

Толкование норм гражданского права

Международные документы о правах женщин

Защита прав потребителей при продаже товаров

Экзаменационные вопросы по гражданскому процессуальному праву

Предмет гражданско-процессуального права

Право собственности

Аграрное право (Контрольная)

Содержание права собственности на землю. Ограничения права собственности на землю

Земельное право (шпаргалка)

Мусульманское право (Доклад)

Всеобщая история государства и права зарубежных стран (Шпаргалка)

Гражданское право в ходе истории

История государства и права зарубежных стран (Контрольная)

История права и государства

Право Древней Греции

Ричард Поуэлек "Право и правосудие"

Шпаргалка по истории государства и права зарубежных стран

Основы конституционного права Франции

Некоторые особенности регулирования обязательственных отношений по статутному праву Великого княжества Литовского

Кодекс Наполеона 1804 года. Римское право древнейшего периода

Мусульманское право

Возникновение и развитие Советского права (1917-1940)

История государства и права России

История государства и права России

История государства и права России. (Образование Русского централизованного государства в XV-XVI вв. Свержение Временного правительства и захват власти большевиками. WinWord)

Памятники права в историческом изучении

Русская Правда - кодекс древнерусского права

Систематизация права в РСФСР в 1922-1924

Отмена крепостного права в России 1861г.

Шпаргалки по истории отечественного гос и права 18-19 века

История уголовного права России в советский период

Источники государственного (конституционного) (права Эстонии WinWord)

Конституционное право Украины как отрасль права

Предмет, источники и система конституционного права зарубежных стран

Конституцiя США та реальнi права громадян

Право собственности граждан на жилье на Украине

Конституционное право Казахстана (шпаргалка)

Понятие трудового права. Предмет науки трудового права

Право собственности и другие вещные права

Политические права российских граждан

Конституционная защита прав и свобод личности

Конституционные гарантии основных прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации

Основные права и свободы Российских граждан

Право на тайну

Шпаргалки к госэкзамену по экономике и праву

Человек, его права и свободы

Избирательное право

Роль главы государства в обеспечении конституционных прав личности в РФ

Международное право

Отличие международного публичного права от международного частного

Право международной безопасности

Морское право. Сходства и различия режимов открытого моря и свободной экономической зоны

Региональные международные организации как субъекты международного права

Основные принципы международного публичного права

Международная охрана авторских прав

Международное частное право

Лекции по международному частному праву

Правовое положение юридических лиц в международном частном праве

Кодификация в области международного частного права

Местное самоуправление, муниципальное право

Шпаргалки по муниципальному праву

Муниципальное право

Налоговое право Российской Федерации

Структура налоговых органов РФ права, обязанности и функции

Криминально-процессуальное право Украины (Контрольная)

Право интеллектуальной собственности

Экологическое право /Украина/ (Контрольная)

Возникновение и развитие, понятие и признаки права. Понятие правосознания, основные функции, виды

Ограниченные вещные права

Проблема происхождения права

Шпаргалка по праву (Пермь)

Права авторов и патентообладателей

Понятие права, и современный подход к типологии права

Право собственности как проявление отношений собственности. Частная и общественная собственность

Акционерное право

Правовое государство. Права и свободы человека и гражданина

Русская Правда - кодекс древнерусского права

Нормы права

Римська держава Ё цивЁльне право (шпаргалка)

Заем и ссуда в Римском праве

Право собственности на субъекты частной собственности. Римское право

Римское право (Шпаргалка)

Римское право. Обязательство и его виды

Римское частное право

Понятие и классификация договоров в римском праве

Понятия и виды прав на чужие вещи. Установление, защита и прекращение сервитутов

Римское право

Римское право (шпаргалка)

Права акционеров акционерного общества

Шпаргалка по семейному праву

Семейное право (Доклад)

Семья и право

Семейное право

РЕФЕРАТЫ referat.star-info.ru.