путь к просветлению

Реферат на тему: Финансовое право (Контрольная)

Раздел: Финансовое право     ВСЕ РАЗДЕЛЫ

Централізовані державні фінанси відображають відносини, пов”язаніз мобілізацією, розподілом та використанням централізованих грошових фондів. Ці фонди поступають в розпорядження держави як суб”єкта публічної влади. За рахунок централізованих грошових фондів фінансуються видатки держави на капітальне будівництво, реконструкцію підприємств, структурну перебудову, конверсію, утримується вся невиробнича сфера – освіта, охорона здоров”я, фізична культура, спорт, оборонний сектор, управління, правоохоронні органи, соціальне забезпечення громадян, здійснюється багато інших програм. Децентралізовані державні фінанси – їх нерідко називають ще децентралізованими фондами грошових коштів – є в усіх галузях народного господарства. Нині підприємства та організації усіх форм власності утворюють фонди за рахунок власного прибутку. Виняток складає лише аграрний сектор, у стабільному розвитку якого держава проявляє неабияку зацікавленість. Саме тому децентралізовані фонди аграрного сектора поповнюються регулярними, хоч поки що й недостатніми асигнуваннями з державного бюджету. Фінансова діяльність держави та органів місцевого самоврядування базується на відповідних принципах – галузевих, а також принципах окремих інститутів даної галузі права, міжгалузевих та загальноправових принципах. Галузеві принципи фінансової діяльності держави – це основоположні правила і вимоги, які відображають її найістотніші особливості і цілеспрямованість, а основний зміст їх визначається Конституцією України та нормами права, що безпосередньо регламентують цю діяльність. Принципи фінансової діяльності держави, як основні начала правового регулювання, виступають своєрідним камертоном всієї наступної нормотворчості у даній сфері суспільних відносин. Вони гарантують безперервність та послідовність нормотворчого процесу, забезпечують взаємозв”язок фінансового законодавства та фінансової політики. Особливо велика роль принципів права у формуванні судової та адміністративної практики, у відміні застарілих та прийнятті нових юридичних норм, тлумаченні правових актів та усуненні прогалин в законодавстві. Стрижневий принцип фінансової діяльності держави, який пронизує всю її наскрізь та вибудовую в стрункий ряд інші принципи галузі фінансового права, зумовлений публічною суттю самих державних фінансів та полягає в публічному характері цієї діяльності. Наступний принцип фінансової діяльності держави полягає в розподілі функцій в цій галузі між представницькими органами влади та виконавчими органами влади на основі конституційного принципу розподілу компетенцій законодавчої та виконавчої влад взагалі. Представницькі органи влади приймають необхідні рішення, а виконавчі органи влади зобов”язані виконувати їх. З принципом розподілу функцій представницької та виконавчої влад у фінансовій діяльності держави надзвичайно тісно пов”язаний ще один галузевий принцип фінансового права – пріоритет в галузі фінансової діяльності держави представницьких органів влади перед виконавчими органами влади. По суті він ніби випливає з принципу розподілу функцій законодавчої і виконавчої влад у сфері фінансів, є його зворотною стороною. Обидва ці принципи нерозривні один з одним і завжди проявляються одночасно, лише кожний у своїй специфічній ролі.

У межах своїх повноважень Міністерство організує виконання актів законодавства України і здійснює систематичний контроль за їх реалізацією. Головними завданнями Міністерства фінансів України в галузі управління фінансами держави є: розробка основних напрямів державної фінансової політики; складання і забезпечення виконання державного бюджету; концентрація фінансових ресурсів на пріоритетних напрямах розвитку економіки, фінансове забезпечення державних гарантій щодо соціального захисту населення та створення державних фінансових резервів; розробка нових і вдосконалення діючих форм фінансових взаємовідносин: - держави з іноземними державами та міжнародними фінансовими організаціями; - держави з підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності на основі економічних методів управління, проведення гнучкої податкової політики, спрямованої на створення належних умов для розширення виробництва, здійснення заходів щодо розвитку і регулювання фінансового ринку; удосконалення фінансового механізму, методів фінансового і бюджетного планування та фінансування витрат шляхом широкого використання довготермінових фінансових норм і нормативів. Також управління в галузі фінансової діяльності держави провадять місцеві державні адміністрації. Вони в особі їх фінансових органів: розробляють проекти відповідно обласного, Київського та Севастопольського міських районних, районів в містах бюджетів і подають їх на затвердження відповідної ради; організовують виконання місцевих бюджетів, забезпечують спільно з органами державної податкової адміністрації надходження визначених законом бюджетних коштів та їх цільове використання; вносять в ході виконання бюджету зміни і уточнення по доходах і видатках, складають звіти про виконання місцевих бюджетів і подають їх на затвердження відповідної ради; забезпечують надходження коштів у позабюджетні і валютні фонди та раціональне їх використання; встановлюють на основі рішення ради розмір місцевих зборів та оголошують місцеві добровільні позики. Питання 2. ПРАВОВІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО КРЕДИТУ Поняття та функції державного кредиту Дефіцит фінансових ресурсів стає особливо гострим в перехідні періоди, коли розбалансовується економіка країни. В такі періоди держава вдається активно до методу мобілізації грошовихі матеріальних коштів у юридичних та фізичних осіб, заснованому на принципах добровільності, зворотності, відплатності і строковості. Такий вид фінансових правовідносин має назву державного кредиту. Державний кредит не слід ототожнювати з банківським кредитом. Основною відмінною рисою банківського кредитування господарюючих суб”єктів є продуктивне використання позичкового фонду. При наданні банківського кредиту в якості забезпечення виступають конкретні цінності – квартира, товари на складі, незаверешене будівництво тощо. При державному кредиті взяті в борг грошові кошти поступають в розпорядження держави, перетворюючись у її додаткові фінансові ресурси. При позичках коштів державою забезпеченням кредиту виступає все майно, що є у її власності, майно відповідної територіальної одиниці чи будь-який її прибуток.

Облігаційні позики супроводжуються емісією цінних паперів держави. Безоблігаційні оформляються підписанням угод, договорів, шляхом записів в боргових книгах і видачею особливих свідоцтв. В даний час безоблігаційні позики використовуються на міжурядовому рівні. У тісному зв”язку з державними позиками перебуває інша форма державного кредиту, функціювання якої опосередковується Ощадбанком України – звернення частини заощаджень населення в державні позики. На відміну від першої форми державного кредиту, коли юоидичні і фізичні особи безпосередньо купують цінні папери за рахунок власних тимчасово вільних коштів, Ощадбанк України надає кредит державі за рахунок позичкових коштів. Наявність посередника між державою та населенням в особі Ощадбанку України та надання останнім позики державі за рахунок позичкових коштів без відома і тим більше без згоди їх реального власника дозволяє виділити ці відносини в якості особливої форми державного кредиту. Запозичення коштів загальнодержавного позичкового фонду як форма державного кредиту характеризується тим, що державні кредитні установи безпосередньо передають частину кредитних ресурсів на покриття видатків уряду. Казначейські позики як форма державного кредиту відображають відносини надання фінансової допомоги підприємствам і організаціям державної виконавчої влади за рахунок бюджетних коштів на умовах строковості, платності і зворотності. Правовідносини полінії казначейських позик не є аналогом відносин банківського кредитування, оскільки на відміну від госпрозрахункових банківських структур органи державної законодавчої та виконавчої влади надають фінансову допомогу з інших причин та з іншою метою. Казначейські позики видаються на пільгових умовах за строками і нормою процента. В окремих випадках уряд гарантує безумовне погашення позики, випущеної нижчестоящими органами влади і управління чи окремими господарюючими суб”єктами, а також виплату процентів по них. В цих випадках мова йде про умовний державний кредит – гарантовані позики. За гарантованими позиками уряд реально несе відповідальність лише у випадках неплатоспроможності позичальника. Правовідносини України з іноземними державами і міжнародними фінансово-кредитними організаціями в галузі державного кредиту Міжнародний державний кредит – це сукупність відносин, в яких держава виступає на світовому фінансовому ринку в ролі позичальника чи кредитора. Ці відносини набувають форми державних зовнішніх позик. Основною метою державних зовнішніх позик є сприяння зміцненню економічного потенціалу, подоланню фінансвоих проблем уряду країни-позичальника, надання продовольчої допомоги. Основними кредиторами України є розвинуті капіталістичні країни – ФРН, США, Франція, Японія та інші. Допомога з їх боку надається у формі міжурядових позик і міжбанківських кредитів. Істотною в кредитуванні уряду країни є допомога міжнародних фінансово-кредитних організацій, насамперед, МВФ та Світового банку. Нормативно-правове забезпечення відносин в галузі державного кредиту Жодні правовідносини в галузі державного кредиту не можуть виникати і розвиватися ьез відповідного правового їх оформлення, без створення адекватної нормативної бази.

В его ведении находился верховный орган центральной власти, называвшийся диван-и-ала. Он был разветвлен на отделы и состоял из ряда официальных учреждений (диванов). Основными правительственными учреждениями были: государственная канцелярия, высший финансовый орган, контрольно-инспекционный департамент и армейское ведомство. Визирь осуществлял непосредственно руководство над всеми начальниками этих государственных ведомств. В качестве главы центральной власти он контролировал деятельность казнохранилищ и других учреждений. Визирь имел право назначать и отстранять служащих, устанавливать размеры довольствия и жалованья служащим различных категорий. Однако в созданной системе управления прослеживается механизм действия политических институтов кочевых и полукочевых тюркских племен. В частности, это нашло отражение в существовании института атабеков. У тюрков Средневековья атабеки играли роль наставников, советников и воспитателей малолетних принцев. Однако в моменты слабости султан мог попасть под прямое влияние атабека, который воспитывал его в детстве

Финансовое право контрольная работа

Контрольная работа по всеобщей истории государства и права

Контрольная работа по Римскому праву

Контрольная работа по Уголовно-процессуальному праву РФ

Контрольная работа по уголовному праву

Контрольная работа по гражданскому праву (общая часть) РФ

Подготовка контрольных работ по дисциплине "Гражданское право"

Контрольная по жилищному праву

Контрольная по уголовному праву

Гражданско-правовая ответственность: понятие, особенности, виды, условия (контрольная по основам права)

Контрольная работа по физиологии

Контрольная работа по Word

Характеристика основных отраслей правовой статистики. Ее значение в практической работе правоохранительных органов (Контрольная)

ТКМ. Билеты на контрольную работу

Контрольная работа по бухгалтерскому учёту

Контрольная работа по делопроизводству

Контрольная работа

Контрольная работа по функциональной стилистике

Контрольная работа по логике

Контрольная работа по логистике

Контрольная работа по теории вероятности_2

Контрольная работа МАУП ВИННИЦА

Контрольная работа

Контрольная работа

Контрольная работа

Контрольная работа по физкультуре 1 курс 1 юнита

Контрольная работа по рынку ценных бумаг

Контрольная работа по бухгалтерскому учету

Контрольная работа по теории статистики финансов и кредита

Контрольная работа по курсу эконометрика

Контрольная работа

Контрольная работа

Контрольная работа по охране труда

Контрольная работа по БЖД

Контрольная работа по биологии

Контрольная работа

Контрольная работа

Контрольная работа по дисциплине «Инженерная геология»

Контрольная работа

Контрольная работа по КСЕ (конспект)

Контрольная работа по английскому языку №2 ИЗО ГУУ (г. Москва)

Контрольная работа по информатике

Контрольная работа по информатике

Контрольная работа по управлению производством и операциями

Контрольная работа по организации предпринимательской деятельности

Нелюбимое правило: практикум работы над правилом употребления "Н" и "НН"

Контрольная работа ВЭГУ 2008 г.

Контрольная работа № 00 по предмету «Отечественная история» (ИР)

Выполнение контрольной работы

Ответы на вопросы контрольной работы по инвестициям

Право интеллектуальной собственности /гражданское право Украины/

Конституционное право Украины как отрасль права

Финансовое право (Контрольная)

Финансовая отчетность и анализ финансового состояния предприятия

Понятие права, правого статуса личности. Классификация прав человека

Избирательное право в системе публичного права

Право собственности по римскому праву

Право собственности и вещные права

Гражданское право как отрасль частного права

Защита прав человека в международном праве

Муниципальное право как комплексная отрасль права

Понятие трудового права Украины как области права

Право собственности в гражданском праве

Развитие интеллектуальных прав в российском гражданском праве применительно к цифровым сетям

Співвідношення адміністративного права з іншими галузями права України

Управленческая и финансовая отчетность в системе финансового менеджмента

Административное право (Контрольная)

Вещи как объекты гражданских прав (Контрольная)

Гражданское право (Контрольная)

Аграрное право (Контрольная)

История государства и права зарубежных стран (Контрольная)

История государства и права России (Контрольная)

Международное экономическое право (Контрольная)

Международное частное право (Контрольная)

Экологическое право /Украина/ (Контрольная)

Римское частное право (Контрольная)

Финансовое право

Финансовое право

Шпоры по Финансовому праву РФ

Уголовное право (Контрольная)

Уголовное право (Контрольная)

Формирование финансовых средств: нетрадиционные источники финансирования организаций культуры (Контрольная)

Основные финансовые коэффициенты, используемые при анализе финансовой деятельности предприятия (Контрольная)

Защита прав субъектов финансовых правоотношений

Теория государства и права (Контрольная)

Финансовое и банковское право

Контрольная по праву

Правила Герберта Кессона об искусстве финансовой деятельности

Источники финансового права

Налоговое право как составная часть финансового права

Право в финансовой системе

Финансовое право

Финансовое право

Финансовое право

Финансовое право Молдовы

Оперативная финансовая работа и расчеты по обязательным платежам

Финансовые методы повышения эффективности работы предприятий, организаций

Понятие и содержание субъективного права потребителя на надлежащее качество товаров, работ, услуг

Правила охраны труда при работе на персональном компьютере

Правила безопасности при работе в лабораториях кафедры агрохимии

Организация контрольно–ревизионной работы на муниципальных предприятиях

Состав и содержание бухгалтерской (финансовой) отчётности и её применение в анализе и оценке результатов работы предприятий (организаций, фирм)

Учёт финансовых результатов от реализации продукции (работ, услуг) на примере ООО "Виктория"

Защита прав потребителей при выполнении работ (оказании услуг)

Правила работы с обращениями граждан

Правила работы учащихся с компьютером

Правила выполнения курсовой работы по дисциплине "Менеджмент"

Система контрольных и зачетных работ по химии для учащихся 10-12 классов трехгодичного обучения вечерней школы

Технология социальной работы по защите прав мигрантов

Проведение анализа финансового состояния и разработка рекомендаций по повышению эффективности работы ООО "Интерпром"

Организация работ по финансовому оздоровлению ЗАО "Сибирская птицефабрика" Омской области

Правила приема в военно-учебные заведения (Доклад)

ГО Правила поведения и действия населения при производственных авариях и стихийных бедствиях

Территория государства (Контрольная)

Объем и характеристики исходной информации для составления проектов разработки нефтяных и газовых месторождений (контрольная)

Изменения, произошедшие в финансовой системе России, в переходе к рыночной экономике

Финансовый контроль

Финансовые посредники федерального правительства США

Инвестиционное право РФ (Шпаргалка)

Административное право

Административно правовые отношения (Контрольная)

Граждане, как субъекты административного права

Административное право

Граждане как субъекты международного права

Административно-правовой статус гражданина как субъекта административного права

Административно-правовое обеспечение личных прав и свобод граждан

Доказательства в арбитражном процессе (Контрольная)

Шпаргалки для госэкзамена по теории государства и права

Учебник по банковскому праву

Гражданское право

Финансовые и правовые основы полного товарищества

Защита авторских прав

Авторское право

Виды договоров и их классификация в гражданском праве

Гражданское право

Гражданское право (экзаменационная шпаргалка)

Гражданское, наследственное и право собственности по Судебникам 1497 и 1550 гг. Различия этих судебников в других отраслях права, кроме гражданского, наследственного и права собственности

Виндикационный иск как способ защиты вещных прав

Гражданское право

Защита прав потребителя

Объекты гражданских прав

Ответственность в гражданском праве

Права молодежи в РБ

Право собственности на квартиру и жилой дом

Право: сделки

Предмет и метод гражданского права

Собственность и право собственности

Сравнительная характеристика института брака по российскому и мусульманскому праву

ЦивЁльно правовЁ вЁдносини - батькЁвство (Гражданско-правовые отношения - родительские права и обязаности)

Юниты по Гражданскому праву

Защита прав потребителей по Российскому законодательству

Гражданское право (лекции)

Стороны в гражданском праве

Шпора по гражданскому праву

Финансовое планирование и прогнозирование лизинговых платежей

Гражданско-правовые способы защиты права собственности и ограниченных вещных прав

Билеты к экзамену по гражданскому праву (СПбГПУ)

Гражданское право в системе права

Развитие наследственного права в России

Право собственности на автомобиль

Нематериальные блага, неимущественные права и их защита

Шпаргалка по Гражданскому Праву РФ (часть первая и вторая)

Право собственности и другие вещные права

Авторское право на программное обеспечение

Ценные бумаги как объекты гражданских прав

Защита прав потребителей при продаже товаров

Гражданский процесс (Контрольная)

РЕФЕРАТЫ referat.star-info.ru.