Реферат на тему: Управління трудовими ресурсам як динамічна система

Раздел: Менеджмент (Теория управления и организации)     ВСЕ РАЗДЕЛЫ

До головних завдань системи управління кадрами зараз входить: o забезпечення організації кваліфікованими кадрами; o створення необхідних умов для ефективного використання знань, навиків та досвіду працівників; o вдосконалення системи оплати праці та мотивації працівників; o підвищення задоволеності працею всіх категорій робітників; o надання робітникам можливостей для розвитку, підвищення кваліфікації та професійного росту, стимулювання творчої активності; o формування та підтримання сприятливого морально-психологічного клімату; o вдосконалення методів оцінювання персоналу, управління внутрішніми переміщеннями та кар’єрою співробітників; o участь у розробці організаційної стратегії. Принципами побудови сучасної системи управління кадрами вважаються: o ефективність подбору та розстановки персоналу; o справедливість оплати праці та мотивації, винагорода не лише за індивідуальні, а й за колективні заслуги; o підвищення робітників, виходячи з результатів праці, кваліфікації, здібностями, особистими інтересами, потребами організації. 2.2 Елементи системи управління персоналом. 2.2.1. Кадри – головний елемент системи управління. Головним елементом системи управління є кадри. Кадри – найбільш складний об’єкт управління в організації, тому що він, на відміну від предметних факторів виробництва, є “живим”, що спричиняє його здатність самостійно вирішувати, критично оцінювати вимоги, які до нього ставляться, діяти, має суб’єктивні інтереси, а також дуже чутливий до управлінського впливу, реакція на який невизначена. Кадри – це постійний штатний склад кваліфікованих працівників підприємств, установ, організацій. Кадри насамперед характеризуються чисельністю та структурою, які розглядаються як у статиці, так і у динаміці, та профессіональною принадністю, компетентністю. Чисельність персонала визначається характером, масшатбами, складністю, трудомісткістю виробничих процесів, ступінем їх механізації та автоматизації, комп’ютерізації. Ці фактори задають її нормативну (планову) величину. Але на практиці персонал більш характеризується величиною за списокм (фактичною), тобто чисельністю працівників, які офіційно працюють зараз на організацію. До складу кількості за списком входять як постійні (прийняті на роботу безстрокового чи на строк обумовлений контрактом чи договором), так і тимчасові (прийняті на строк до 2 місяців, чи для заміни тимчасово відсутньої особи – на 4 місяці) та сезоння (прийняті на роботу, що носить сезонний характер) працівники. По характеру виконуваної роботи персонал поділяється на робочих та службовців (кадри управління). До робочих відносяться робітники, які безпосередньо зайняті створенням матеріальних цінностей чи зайняті на роботах по наданню виробничих послуг та переміщенню грузів. Такі робітники умовно розділяються на основних та допоміжних. Їх співвідношення є важливим показником ефективності організації праці на підприємстві, організації виробництва. Також виділяють робочих механізованого та ручної праці. Існує класифікація по професіям, віку, формам та системам оплати праці, стажу, тощо. До робочих відносять також молодший обслуговуючий персонал – кур’єри, прибиральники, водії.

Ряд вимог до організації робочих місць містяться в області санітарії, техніки безпеки, правил користування обладнання, тощо. Такі вимоги носять обов’язковий характер та за їх порушення керівник може несити відповідальність, навіть уголовну. Інші вимоги відносяться до бажаних (еститичність, ергономічність), але їх дотримання чи недотримання відображається безпосередньо на продуктивності праці, а тому мають дуже велике значення для підприємства. Існують наступні правила організації робочих місць: 1. Повинна враховуватись взаємодія працівників в процесі трудової діяльності, особливо спільної, а також послідовності виконання тих, чи інших операцій, що дозволяє скоротити переміщення людей, раціоналізувати їх рухи, знизити втому. 2. Обов’язкове дотримання діючих санітарних норм у відношенні до площі, освітленості, чистоти, зручність меблів, що дає можливість зберігти здоров’я робітникам. 3. Відповідність номенклатури та кількості обладнання, інших технічних засобів, особливо пов’язаних з одержанням та передачею інформації, характеру роботи, що виконується та особистості співробітника. Важливим елементом організації робочого місця являється його планування, тобто оптимальне розташування в зоні робочого місця обладнання, меблів, світильників, матеріалів та інших засобів, потрібних для ефективної роботи. Планування персоналу. При визначенні мети своєї організації керівництво також повинно визначити необхідні для її досігнення ресурси - потреба в грошах, обладнанні, матеріалах, та персоналі. В рамках кадрового планування, яке являється елементом загальної системи планування організації, вирішуються питання про забезпечення її робочою силою необхідної кількості та якості, її ефективного використання, вдосконалення соціальних відносин. За допомогою кадрового планування можна, наприклад, визначити: o скільки працівників, якої кваліфікації, коли та де будуть потрібні; o які вимоги ставляться до працівників певної категорії; o яким чином можна привабити необхідний або скоротити зайвий персонал; o як використовувати персонал у відповідності до його потенціалу; o як забезпечити розвиток цього потенціалу, підвищити кваліфікацію людей; o як забезпечити справедливу оплату праці, мотивацію персоналу та вирішити його соціальні проблеми; o яких затрат потребують ці заходи. Процес планування спирається на ряд принципів. Основним з них зараз вважається участь максимальної кількості співробітників організації в роботі над планом вже на ранніх етапах його створення. Другим принципом є неперервність процесу планування. Це означає, що планування не одиничний акт, а процес, що постійно повторюється. Цей принцип вимагає, щоб усі плани створювалися з урахуванням перспектив, нові базувалися на попередніх, враховуючи результати. Неперервність дозволяє виконуватись такому принципу планування, як гнучкість. Цей принцип має на увазі можливість постійного внесення корективів у рішення, що були прийняті раніше, на основі змін та обставин, що виникли. Єдність та взаємозв’язок діяльності різних частин організації потребує дотримання такого принципу як узгодженість планів по персоналу.

Дослідження доказують, що залежність між прогулами та плинністю кадрів та винагородою носить прямий характер. При добрій роботі, що дає відчуття задоволеності, кількість прогулів має тенденцію знижуватись. Коли робота неприємна, їх кількість значно зростає. Термін “заробітна платня” має на увазі грошову винагороду, що виплачується організацією робітнику за виконану роботу. Вона направлена на винагороду службовців за виконану роботу (реалізовану послугу) та на мотивацію досягнення бажаного рівню продуктивності. Організація не може набрати та утримувати робочу силу, якщо вона не виплачує винагороду по конкурентноздатним ставкам та не має шкали оплати, що стимулює людей в даному місці. Розробка структури заробітної плати являється обов’язком відділу кадрів та трудових ресурсів. Структура зарплати в організації визначається шляхом аналізу дослідження рівню зарплати, умов на ринку праці, а також продуктивності та прибутковості організації. Оплата праці працівників визначається їх особистим трудовим внеском з урахуванням кінцевих результатів роботи підприємства і максимальними розмірами не обмежується. Мінімальна заробітна плата працівників, які перебувають у трудових відносинах відповідно до Кодексу законів про працю, не може бути нижче встановленого державою прожиткового мінімуму. За законом України мінімальна заробітна плата становить 75 гривень. Окрім заробітної плати організація надає своїм працівникам різні додаткові пільги. Пільги можуть мати вигляд грошових виплат, соціальних допомог, пільг певним суб’єктам, соціального обслуговування. Традиційний підхід до надання додаткових пільг полягає в тому, що однакові пільги мають всі працівники одного рівню. Однак, при цьому не враховуються різниця між людьми. Дослідження показують, що не всі службовці оцінюють належним чином такі пільги . Те, як такі пільги ціняться залежить від таких факторів, як вік, сімейний стан, розмір сім’ї, тощо. Зважаючи на це, на деяких фірмах організована система “винагород по принципу кафетерія”. – коли працівник, може сам вибрати собі пакет додаткових пільг. Адаптація персоналу. Адаптація персоналу – це пристосування нового робітника до змісту та вимог праці, соціальної сфери. Після зарахування в організацію співробітника призначають на вакантне місце. Першим кроком у адаптації буде введення на посаду, що являє собою сукупність процедур, які мають за мету прискорити освоєння новим працівником роботи, скоротити період адаптації працівника в колективі, допомогти налагодити контакт з співробітниками. Введення на посаду починається з забезпечення новго працівника потрібною інформацією загального характеру у вигляді брошюр, каталогів, розповіді про організацію. Розповідать про організацію вцілому, про оплату праці, про режим праці та відпочинку, про додаткові пільги, про охорону праі та техніку безпеки, про питання, пов’язані з управлінням персоналом, про відношення з профсоюзами, про вирішення побутових проблем, про економічний стан підприємства. А також надають інформацію о цілях, технологіях, особливостях праці та підрозділах, внутрішніх та зовнішніх відношеннях та зв’язках, персональних обов’язків та відповідальності, вимогах до виконання роботи, очікуваних результатах, нормативах оцінки, тривалості та розпорядку робочого дня, відповіі на конкретні питання як ремонтувати, у кого просити допомогу, правила поведінки, знайомство з колегами.

У радянських військових з'єднаннях Росії та України діяли єдині статути — польовий, стройовий, внутрішньої та гарнізонної служби. Таким чином, забезпечувалася єдина воєнна політика, хоч кожна республіка мала свою армію. Життя вимагало поглиблення економічного співробітництва, в основі якого лежала єдина грошова система, шляхи сполучення, зв'язку й т. ін. Виходячи з воєнно-політичних і економічних реалій, суспільних тенденцій, уряд УСРР ще 28 січня 1919 р. поставив питання перед радянськими соціалістичними урядами Росії, Латвії, Білорусії, Естляндії, Литви про укладення міцного оборонного союзу проти всяких спроб знищити встановлену ціною таких жертв владу робітників і селян. Такі ж побажання висловлювали й інші республіки. 1 червня 1919 р. на сесії ВЦВК за участю представників України, Латвії, Литви і Білорусії було ухвалено документ про створення воєнно-політичного союзу радянських республік. У відповідному декреті говорилося: «Стоячи цілком на ґрунті визнання незалежності, свободи й самовизначення трудящих мас України, Латвії, Литви, Білорусії і Криму і враховуючи резолюціюї Українського Центрального Виконавчого Комітету, що була прийнята на засіданні 19 травня 1919 р., так і пропозицій радянських урядів Латвії, Литви, Білорусії, Всеросійський Виконавчий Комітет Рад визнає необхідним провести тісне об'єднання: 1) військової організації і військового командування, 2) Рад народного господарства, 3) залізничного управління й господарства, 4) фінансової і 5) комісаріатів праці радянських соціалістичних республік… з тим, щоб керівництво цими галузями народного життя було зосереджено в руках єдиних колегій»[800]

Управлння трудовими ресурсами,як складний  динамчний процес

Процес управління та його основні стадії

Ефективність комунікаційного процесу в процесі управління підприємством

Особливості управління металургійними підприємствами у процесі їх реструктуризації

Технологічний процес виробництва кисломолочних напоїв

Технологічний процес товстолистового цеху

Автоматизація управління трудовими ресурсами на рівні підприємства

Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

Стратегічне планування економічного розвитку великого міста як інструмент підвищення ефективності його управління

Управління асортиментом, якістю та продажем консервованих і заморожених томатопродуктів

Американські вчені ХХ століття в галузі трудових відносин і управління персоналом

Організаційно-економічний механізм управління процесами інноваційного розвитку

Стратегічний аналіз у системі управління підприємством

Управління людськими ресурсами

Управління якістю на підприємстві

Фінансове планування та управління фінансовими ресурсами

Система управління якістю на прикладі ЗАТ КФ "Лагода"

Удосконалене управління якістю продукції на підприємстві

Статистика трудовых ресурсов

Экономико-статистический анализ использования трудовых ресурсов в колхозе им. И.А. Плиева

Управление трудовыми ресурсами

Управление трудовыми ресурсами

Трудовые ресурсы предприятия

Рынок труда и управление трудовыми ресурсами

Как управлять человеческими ресурсами в быстро меняющемся мире

Анализ использования трудовых ресурсов на примере

Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

Системний підхід до управління персоналом фірми

Управління проектами

Определение потребности в трудовых, материальных и финансовых ресурсах для выполнения производственной программы

Основные тенденции формирования, распределения и использования трудовых ресурсов в регионах страны

Організаційна система управління природокористуванням України

Анализ организационно-технических и социально-экономических мероприятий по улучшению трудовых ресурсов

Анализ трудовых ресурсов

Обеспеченность трудовыми ресурсами и факторы повышения производительности труда

Трудовые ресурсы

Экономический анализ эффективного использования трудовых ресурсов на предприятии

Движение трудовых ресурсов

Понятие занятости трудовых ресурсов

Управління утворенням прибутку підприємства

Розробка концепції управління інноваційною діяльністю в Пол-тавській області

Концепція розвитку трудових ресурсів у Товаристві з обмеженою відповідальністю "МКТ" укр

Мораль і соціальне управління

Механізм управління ризиками кредитування оборотних коштів підприємств

Іпотечне кредитування як механізм залучення фінансових ресурсів для підприємницької діяльності

Вклади та депозити банків як головне джерело банківських ресурсів

Інженерне управління у виробничих і обслуговуючих структурах сільськогосподарських товаровиробників

Управління капіталом в сільськогосподарських підприємствах

Наукові та прикладні основи охорони й управління родючістю солонцевих ґрунтів

Міжнародні стандарти у сфері управління документацією

Анализ использования трудовых ресурсов и фонда заработной платы

Бойове застосування та управління діями аеромобільних підрозділів (частин, з’єднань)

Население России. Трудовые и природные ресурсы

Державне управління в сфері охорони здоров’я

Державне управління і контроль у сфері поводження з відходами виробництва та споживання

Договір про управління цінними паперами та грошовими коштами

Організаційно–правові засади та системи органів управління в агропромисловому комплексі

Поняття та види державних службовців. Управління в сфері іноземних справ

Регіоналізм і місцеве управління у Великобританії

Сучасні принципи державного управління

Угода сторін як підстава розірвання трудового договору

Управління юридичним консалтингом

Функції та принципи державного управління

Вихідні умови для управління інтелектуальною власністю

Моделирование и поддержка решений в управлении трудовыми ресурсами

Системи управління базами даних

Документний фонд як інформаційний ресурс

Аналіз управління в період правління Юлія Цезаря

Організація структури управління маркетингом соціальної служби

Управління поведінкою споживачів

Вплив фізичних навантажень на віковий склад та метаболічний статус червонокрівців периферійної крові спортсменів, які займаються бігом на середні дистанції

Наукове обґрунтування медикаментозного забезпечення військовослужбовців на основі концепції логістичного управління

Порівняльний фармакологічний аналіз імунотропних властивостей ряду антибактеріальних препаратів, які застосовуються при туберкульозі легенів

Международная миграция трудовых ресурсов

Анализ использования трудовых ресурсов на предприятии

Анализ наличия и использования трудовых ресурсов

Анализ состава трудовых ресурсов

Аналіз використання трудових ресурсів

Аналіз системи стратегічного управління ДП "Укрдонбасекологія"

Аналіз управління персоналом на ТОВ "Рондо"

Економічні та правові основи управління організацією

Закономірності формування корпоративного управління

Конфлікти та методи управління ними

Критерії якості праці менеджера та ефективності управління

Методика розрахунку ефективності управління на ПП "Туроператор"

Механізм і методи управління фірмою

Моделі управління запасами в прийнятті управлінського рішення

Организация использования трудовых ресурсов на предприятии (на примере ЗАО "Марийское")

Організаційна структура управління підприємством

Основи внутрішньо-фірмового управління нововведеннями: стратегія і структура

Особливості антикризового управління

Особливості управління формуванням основного капіталу малих підприємств

Оцінка ефективності організаційного управління в охоронному агентстві

Проблема управління прибутком на підприємстві

Психологія поведінки індивіда в організації і способи управління нею

Роль, значення і перспектива інформаційної технології управління

Стратегічне планування і управління на підприємстві

Структура теорії управління та сучасні тенденції її розвитку

Сучасні методи управління проектами

Трудовые ресурсы

Трудовые ресурсы Укрианы

Удосконалення управління персоналом організації

Управління виробничими витратами

Управління інноваційним розвитком підприємств

Управління кар’єрою

Управління корпоративною власністю підприємства

Управління персоналом

Управління персоналом банку

Управління реальними інвестиціями на підприємстві

Управління страховою діяльністю

Філософія управління організацією

Формування системи управління персоналом у Луганському обласному медичному училищі

Шляхи удосконалення управління персоналом в державній організації

Эффективное управление трудовыми ресурсами на предприятии

Якість і ефективність управлінських рішень

Ґендерні аспекти лідерства в практиці управління

Анализ обеспеченности трудовыми ресурсами и их взаимосвязь с экономическими показателями

Трудовые ресурсы предприятия

Культурологічний підхід як основа модернізації змісту астрономічної освіти у загальноосвітніх навчальних закладах

Управління розвитком виховної системи ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації (на прикладі Старбільського обласного медичного училища)

Розробка теоретичної моделі управління етноконфліктними взаємодіями

Управління трифазним електродвигуном на прикладі будівельної люльки ЛЭ-100-300

Управління конфліктами. Інституціоналізація конфлікту

Педагогічний експеримент як метод дослідження

Трудова поведінка як форма реалізації особистих здібностей особистості

Управління містобудування

Державне управління сферою туризму та охороною культурної спадщини (регіональний аспект)

Аналіз і управління грошовими потоками підприємства

Дослідження напрямків удосконалення механізму оперативного управління бюджетними коштами

Система управління податками в Україні

Управління фінансовою санацією підприємства

Формування політики антикризового фінансового управління підприємством

Екологічна економіка та управління природокористуванням

Функції управління в галузі екології

Органи державного управління загальної компетенції

Анализ демографической ситуации и оценка использования трудовых ресурсов России

Анализ использования трудовых ресурсов предприятия (на примере ООО "Ильнур")

Анализ результатов использования трудовых ресурсов цеха

Аналіз використання трудових ресурсів, оплати і продуктивності праці

Антикризове управління підприємством

Межотраслевой баланс: структура, назначение. Прогнозирование и планирование трудовых ресурсов и занятости

Оборотные средства предприятия. Трудовые ресурсы и оплата труда

Проблемы использования трудовых ресурсов на примере Южного федерального округа

Роль контролінгу в системі управління підприємством

Статистико-экономический анализ трудовых ресурсов в РФ

Сучасний стан державних органів управління економікою

Трудовые ресурсы

Трудовые ресурсы предприятия

Управління активами підприємства (на прикладі ВАТ "Інтерпайп Ніжньодніпровський трубопрокатний завод")

Циклічність як загальна форма економічної динаміки

Эффективность использования трудовых ресурсов в организации

Анализ трудовых ресурсов главного сборочного цеха тракторного завода

Анализ трудовых ресурсов предприятия

Трудові ресурси і трудовий потенціал суспільства

Управління спеціальними проектами

Исследование природных ресурсов планеты с помощью космических методов

Территориальные особенности обеспеченности хозяйства Украины природными ресурсами (Контрольная)

Природопользование. Лесные ресурсы

Природные ресурсы

Водные ресурсы

Мировые ресурсы и добыча алмазов и драгоценных металлов

Управление природными ресурсами и в области охраны окружающей среды, как вид управления в экономической сфере

Трудовые споры

Трудовой стаж

Трудовые споры и порядок их разрешения

Контрактная форма регулирования социально-трудовых отношений

Трудовой договор (контракт)

РЕФЕРАТЫ referat.star-info.ru.