Реферат на тему: Порядок увольнения с работы и его оформление

Раздел: Трудовое право     ВСЕ РАЗДЕЛЫ

Строковий трудовий договір підлягає розірванню достроково на вимогу працівника в разі його хвороби або інвалідності, які перешкоджають виконанню роботи за договором, порушення власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю, колективного або трудового договору (ст. 39 КЗпП України). Якщо ініціатором виступає власник або уповноважений ним орган, то закон передбачає деякі процедурні гарантії від неправомірного звільнення працівника. Відповідно з КЗпП України розірвання трудового договору за ініціативою власника або уповноваженого ним органу може бути проведене лише за попередньою згодою профспілкового органу у випадках: – змін в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації скорочення чисельності або штату працівників (п. 1 ст. 40); – виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров’я, які перешкоджають продовженню даної роботи (п. 2 ст. 40); – систематичного невиконання працівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо до працівника раніше застосовувались заходи дисциплінарного чи громадського стягнення (п. 3 ст. 40); – прогулу (в тому числі відсутності на роботі більше трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин (п. 4 ст. 40); – нез’явлення на роботу протягом більш як чотирьох місяців підряд внаслідок тимчасової непрацездатності (п. 5 ст. 40); – появи на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння (п. 7 ст. 40); – винних дій працівника, який безпосередньо обслуговує грошові або товарні цінності, якщо ці дії дають підстави для втрати довір’я до нього з боку власника або уповноваженого ним органу (п. 2 ст. 41). – вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального проступку, не сумісного з продовженням даної роботи (п. 3 ст. 41). Звільнення у зв’язку з втратою довіри не є дисциплінарним стягненням. Тому при звільненні за цією підставою не повинні додержуватись вимоги, встановлені ст. 147-149 КЗпП стосовно порядку застосування дисциплінарних стягнень. Зокрема, для звільнення у зв’язку з втратою довіри не встановлений будь-який строк після скоєння працівником порушення, який є підставою для звільнення. Як і звільнення у зв’язку з втратою довіри, звільнення працівника, виконуючого виховні функції, за скоєння аморального вчинку, не являється дисциплінарним стягненням. Тому при звільненні не є обов’язковим додержання процедури застосування дисциплінарного стягнення, зокрема, – строків, встановлених ст. 148 КЗпП. Для отримання попередньої згоди профспілкового органу власник або уповноважений ним орган звертається до виборного профспілкового органу з проханням про надання згоди на звільнення працівника з вказівкою підстави розірвання трудового договору. При цьому прохання повинне надходити тільки від службової особи, яка має право прийому і звільнення з роботи. Профспілковий комітет, з’ясувавши обґрунтованість і доцільність розірвання трудового договору, в десятиденний строк в письмовій формі повідомляє власника або уповноважений ним орган про прийняте рішення – згоду чи незгоду зі звільненням працівника.

До повідомлення додаються документи, які свідчать про наявність підстав для припинення повноважень судді (ч. 2 ст. 15). Суддя не пізніш як за місяць до досягнення 65-річного віку повинен подати особисту заяву про припинення своїх повноважень на ім’я голови суду чи голови вищестоящого суду або голови Ради, до компетенції якої належить обрання судді. В разі неподання у встановлений термін особистої заяви повноваження судді припиняються через місяць з дня досягнення відповідного віку без права на відставку. За ст. 37 Закону України “Про статус суддів” суддю може бути звільнено з посади в порядку дисциплінарного провадження за: 1) неналежне виконання обов’язків, передбачених статтею 6 Закону, якщо до нього раніше застосовувались дисциплінарні стягнення; 2) грубе порушення службових обов’язків; 3) вчинення аморального проступку, не сумісного з зайняттям посади судді; 4) порушення вимог, передбачених статтею 5 Закону; 5) з підстав, передбачених пунктами 4 та 7 статті 40 Кодексу законів про працю України (прогулу без поважних причин, появи на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння). Суддю також може бути звільнено з посади з підстав, передбачених пунктом 5 статті 40 Кодексу законів про працю України (нез’явлення на роботу протягом більш як чотирьох місяців підряд внаслідок тимчасової непрацездатності). Деякі положення про порядок звільнення передбачені у Законі України “Про прокуратуру”. За ст. 2 Закону України “Про прокуратуру” звільнення (відставка) Генерального прокурора України протягом строку повноважень може мати місце лише у випадках вчинення ним злочину, порушення виконання службових обов’язків, у зв’язку з неможливістю виконання обов’язків за станом здоров’я, а також за власним бажанням. В усіх випадках питання про відставку Генерального прокурора України вирішується Верховною Радою України. Порядок звільнення прокурорів визначається Генеральним прокурором України відповідно до законодавства (ст. 15 Закону України “Про прокуратуру”). Досить докладно підстави і порядок звільнення викладено у Законі України “Про державну службу”. Крім підстав для звільнення, передбачених КЗпП України, Закон передбачає і інші: Державна служба припиняється у разі: 1) порушення умов реалізації права на державну службу (ст. 4 – Право на державну службу мають громадяни України незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової і національної приналежності, статі, політичних поглядів, релігійних переконань, місця проживання, які одержали відповідну освіту і професійну підготовку та пройшли у встановленому порядку конкурсний відбір, або за іншою процедурою, передбаченою Кабінетом Міністрів України.); 2) недотримання пов’язаних із проходженням державної служби вимог, передбачених статтею 16 цього Закону (державний службовець не має права вчиняти дії, передбачені статтями 1 і 5 Закону України “Про боротьбу з корупцією”. Державні службовці не можуть брати участь у страйках та вчиняти інші дії, що перешкоджають нормальному функціонуванню державного органу); 3) досягнення державним службовцем граничного віку проходження державної служби (ст. 23 Закону – граничний вік перебування на державній службі становить 60 років для чоловіків і 55 років для жінок); 4) відставки державних службовців, які займають посади першої або другої категорії (стаття 31 цього Закону); 5) виявлення або виникнення обставин, що перешкоджають перебуванню державного службовця на державній службі (ст. 12 Закону – Не можуть бути обраними або призначеними на посаду в державному органі та його апараті особи, які: визнані у встановленому порядку недієздатними; мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади; у разі прийняття на службу будуть безпосередньо підпорядковані або підлеглі особам, які є їх близькими родичами чи свояками; в інших випадках, встановлених законами України); 6) відмови державного службовця від прийняття або порушення Присяги, передбаченої статтею 17 Закону; 7) неподання або подання державним службовцем неправдивих відомостей щодо його доходів, передбачених статтею 13 цього Закону.

Наприклад, у графі 3 записується “Звільнено за скороченням штатів (чисельності) працівників, п. 1 ст. 40 КЗпП України” і далі в дужках зазначається відповідна постанова Кабінету Міністрів України. – У разі призначення пенсії за віком, пенсії за вислугу років, у трудовій книжці органами соціального забезпечення ставиться штамп “Пенсію призначено”. Штамп ставиться у розділі “Відомості про призначення пенсії”. У трудових книжках раніше встановленого зразка (1938 року) зазначений штамп ставиться на першій сторінці. Видача трудової книжки у разі звільнення У разі звільнення працівника всі записи про роботу і нагороди, що внесені у трудову книжку за час роботи на цьому підприємстві, засвідчуються підписом керівника підприємства або спеціально уповноваженою ним особою та печаткою підприємства або печаткою відділу кадрів. При цьому для осіб працездатного віку необхідно вказати час, тривалість та місце проходження підвищення кваліфікації, яке пройшов працівник за останні два роки перед звільненням. У разі звільнення осіб, які працювали в селянському (фермерському) господарстві за трудовим договором або припинення членства в селянському (фермерському) господарстві після відповідних записів у трудових книжках, зроблених головою селянського (фермерського) господарства, трудовий стаж у цьому господарстві підтверджується підписом керівника, заступника, іншої уповноваженої на це особи та завіряється печаткою місцевого органу державної виконавчої влади. Трудова книжка заповнюється одночасно українською та російською мовами і засвідчуються окремо обидва тексти. Власник або уповноважений ним орган зобов’язаний видати працівнику його трудову книжку в день звільнення з внесеним до неї записом про звільнення. При затримці видачі трудової книжки з вини власника або уповноваженого ним органу працівникові сплачується середній заробіток за весь час вимушеного прогулу. Днем звільнення в такому разі вважається день видачі трудової книжки. Про новий день звільнення видається наказ і вноситься запис до трудової книжки працівника. Раніше внесений запис про день звільнення визнається недійсним у порядку, встановленому пунктом 2.10 цієї Інструкції. Якщо працівник відсутній на роботі в день звільнення, то власник або уповноважений ним орган в цей день надсилає йому поштове повідомлення із вказівкою про необхідність отримання трудової книжки. Пересилання трудової книжки поштою з доставкою на зазначену адресу допускається тільки за письмовою згодою працівника. У разі смерті працівника трудова книжка видається на руки його найближчим родичам під розписку або надсилається поштою на їх вимогу. У трудовій книжці померлого працівника у розділі “Відомості про роботу” і дати запису у графі 3 записується: “Роботу припинено у зв’язку зі смертю”, далі – заповнюється графа 4 – зазначаються дата і номер наказу (розпорядження). Цей запис засвідчується у встановленому порядку. ВИСНОВКИ Розкривши дану тему, можна зробити такі висновки: 1) Порядок звільнення залежить від того, хто виступає ініціатором розірвання трудових відносин. Якщо ініціатива припинення трудового договору належить працівникові, то він подає заяву на ім’я власника або уповноваженого ним органу про своє бажання звільнитись з роботи.

Дальнейшая его ретушировка, в целях прохождения через Временное правительство, усилила компромиссный его характер до такой степени, что большевики смогли откликнуться на него злорадно-торжествующей статьей Ленина "Измена эсеров крестьянству"131. Все же законопроект Маслова так и не стал законом. Он был, наконец, поставлен в порядок дня заседания Временного правительства, оборванного известием о вооруженном выступлении большевиков. При всем критическом отношении, которое было у В.М. Чернова к работам его преемника, он специально задержал свой отъезд в отпуск, развив на столбцах "Дела народа" бурную агитацию на разрыв с тактикой перманентного откладывания и запаздывания с аграрным вопросом. Считая, что личные трения с ним играли у Керенского немалую роль в задержке аграрных законопроектов и что с заменой его Масловым этот персональный мотив отпадает, В.М. Чернов в этих статьях требует назначения специального "аграрного дня", в который Временное правительство должно рассмотреть весь запас земельных законопроектов, внесенных еще министерством Чернова и так и не дождавшихся своей очереди. В этих статьях В.М

Реферат-порядок увольнения работников

Порядок увольнения работника и оплаты сверхурочного труда

Расчет с работниками при увольнении

Увольнение работника с целью недопущения коррупции

Влияние стиля руководства на удовлетворенность работой его подчиненных

Психология формирования трудового коллектива - увольнение с работы

Способы и порядок проведения работ по обеззараживанию

Финансовый рынок: сущность, порядок и правила работы

Порядок расчета заработной платы за отработанное и неотработанное время основных категорий работников (на примере ОАО "Виктория")

Гражданско-правовой договор и порядок его заключения

Порядок и условия исполнения и отбывания наказания в виде обязательных работ

Трудовой договор (контракт): понятие, стороны, содержание, порядок его заключения

Устав муниципального образования - необходимый элемент правовой основы местного самоуправления. Порядок его принятия

Организация и порядок использования в бою мотопехотной (пехотной, танковой) (бригады армий вероятного противника)

Межевание земель. Порядок выполнения отвода земельных участков для строительства магазинов

Гражданско-процессуальный порядок (защиты прав и законных интересов граждан и организаций [Контрольная])

Порядок предъявления иска

Порядок выборов Президента Российской Федерации

Виды налогов и порядок уплаты их физическими лицами

Порядок регистрации брака. Недействительность брака

Формы и порядок проведения таможенного контроля

Коллективные трудовые споры и порядок их разрешения

Нотариальные действия: порядок их совершения и компетенция нотариуса

Принципы технического регулирования, порядок разработки, принятия технических регламентов

Порядок разработки схемы финансирования инвестиционного проекта

Кредит и порядок их учета. Аудит банковских кредитов

Порядок ведения и отражения в учете кассовых операций

Требования к помещениям и окружающей среде. Порядок аккредитации испытательной лаборатории

Россия и новый мировой порядок

“Идеальные типы” как метод исследования культуры по работам М. Вебера в его избранных произведениях

Новый порядок налогообложения сельскохозяйственных производителей

Порядок исчисления и уплаты в бюджет налога на имущество предприятий

Порядок расследования несчастных случаев на производстве

Бундестаг и Бундесрат: порядок формирования, структура, компетенция, порядок деятельности

Порядок примирительной процедуры в стадии подготовки к судебному разбирательству (анализ проекта нового АПК РФ)

Порядок подачи, составления и рассмотрения заявок на выдачу патента на изобретение и свидетельства на полезную модель

Судебный порядок обжалования действий и решений нарушающих права и свободы граждан

Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела

Правила увольнения сотрудника

Характер и порядок обучения грамоте

Порядок ввоза в Украину автотранспортных средств

Испытание при приеме на работу и его юридическое значение

Понятие и порядок заключения соглашения

Коллективные трудовые споры и порядок их разрешения

Виды режима и порядок исполнения наказания

Структура финансовой системы РФ и порядок ее функционирования

Безналичный порядок выплаты заработной платы

Рентабельность. Её виды и порядок расчета

Порядок организации и ведения бухгалтерского учета

Порядок разрешения коллективных трудовых споров

Выплаты при увольнении

Порядок ведения государственного реестра

Порядок учета НДС при осуществлении иной деятельности, наряду с деятельностью, подлежащей обложению ЕНВД

Брак по семейному праву. Порядок и условия заключения и прекращения брака

Порядок возложения юридической ответственности

Порядок регистрации кредитных организаций

Правила ведения радиопереговоров и порядок передачи сигналов и команд

Трудовые споры и порядок их разрешение

Общий порядок осуществления инвестиций в уставный капитал иностранного юридического лица

Порядок проведения инвентаризации

Порядок применения органами ФПС РФ норм административного законодательства при охране государственной границы на участке Дальневосточного пограничного округа

Порядок пересмотра Конституции РФ и принятия конституционных поправок

Правительство РФ: порядок образования, компетенция

Подготовка договора. Порядок заключения

Способы и порядок образования юридического лица

Способы кодирования информации и порядок преобразования десятичных чисел в двоичные и наоборот в информатике

Понятие, принципы и порядок прохождения государственной службы

Порядок и хаос

Сущность, типы СЭЗ, порядок их создания и управления

Порядок осуществления кассовых операций в республике Беларусь

Определенный порядок упаковки денег

Порядок заключения кредитного договора

Порядок открытия валютных счетов в коммерческом банке

Собственный капитал коммерческого банка: состав и порядок формирования

Классификация современных банковских операций, порядок их предоставления и отражения в учете

Порядок сообщения о профессиональных заболеваниях и расследования причин, которые привели к их возникновению

Порядок переработки животных в условиях чрезвычайных ситуаций

Виды, состав бухгалтерской отчетности, сроки и порядок ее утверждения и представления

Значение и порядок формирования сегментной отчётности

Организация и порядок ведения учета трудовых затрат

Основное содержание и порядок ведения учета собственного капитала

Переоценка активов: порядок оформления и учет

Порядок действий аудитора в соответствии с правилами (стандартами) аудиторской деятельности

Порядок калькулювання повних і змінних витрат

Порядок організації діловодства на новоствореному підприємстві

Порядок признания убытков от операций с ценными бумагами

Порядок проведения инвентаризации

Порядок расчета и учет амортизации основных средств

Порядок составления консолидированной отчетности

Порядок учета денежных средств предприятия

Порядок формирования и удостоверения номенклатуры дел

Содержание и порядок использования международных стандартов аудита и сопутствующих услуг. Сравнительная характеристика МСА № 240 с ПСАД № 13

Услуги, сопутствующие аудиту, и порядок их предоставления

Призначення, будова, таврування, фарбування, маркування боєприпасів та гранат і порядок їх зберігання у військовій частині

Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением

Гражданство: понятие, принципы и порядок приобретения

Европейский суд по правам человека. Порядок обращения, структура и юрисдикция

Законность, правопорядок, общественный порядок

Коллективный договор в РФ: понятие, стороны, порядок заключения и действие

Материальная ответственность работодателя. Регулирование труда работников, занятых на сезонных работах

Общая характеристика трудового договора, их виды, содержание и порядок заключения

Организация и порядок финансирования выборов в России

Основания и порядок возникновения права пользования недрами

Основания и порядок реализации права граждан РФ на жилище

Особенности и порядок начисления трудовой пенсии по инвалидности

Підстави та порядок виникнення права користування надрами

Понятие жилого помещения. Норма жилой площади, ее правовое значение и порядок применения

Понятия и процессуальный порядок проведение очной ставки, предъявления для опознания, обыска и выемки

Порядок введения военного положения. Система политических прав и свобод граждан России

Порядок возбуждения и расследования уголовных дел, связанных с уклонением от уплаты таможенных сборов и платежей

Порядок выплаты пособий по временной нетрудоспособности

Порядок заключения брака в РФ

Порядок замещения должностей в органах местного самоуправления

Порядок и условия выполнения уголовных наказаний, не связанных с лишением свободы

Порядок и условия наследования по завещанию

Порядок ликвидации предприятия

Порядок начисления пенсий за выслугу лет

Порядок обобщения судебной практики апелляционными судами

Порядок освобождения осужденных

Порядок оценки прав на объекты интеллектуальной собственности

Порядок передачи и отказа от наследства

Порядок предоставления земель во владение и пользование в Республике Беларусь

Порядок предъявления и загрузки мясомолочной продукции

Порядок применения дисциплинарных взысканий

Порядок проведения валютных операций между резидентами и нерезидентами при осуществлении внешнеторговой деятельности

Порядок разработки государственных прогнозов

Порядок рассмотрения дела в кассационной инстанции

Порядок расторжения трудового договора по инициативе нанимателя

Порядок складання позовної заяви та касаційної скарги

Порядок составления приказов по личному составу

Порядок управления территориальными органами пенсионного фонда России

Правительство Российской Федерации: порядок формирования и состав

Правовий порядок регулювання земельних ділянок сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств

Правовые основы и порядок предъявления обвинения

Приостановление предварительного следствия: основания, порядок

Процесуальний порядок вжиття заходів до охорони спадкового майна

Процесуальний порядок прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів

Склад і порядок відшкодування судових витрат

Структура, состав, полномочия, порядок формирования районных судов

Суды субъектов РФ, порядок их формирования, их компетенция

Трудовий договір та порядок його укладення

Увольнение по приговору суда

Умови і порядок укладення шлюбу

Условия и порядок заключения брака

Федеральное Собрание РФ: структура, порядок формирования, организация деятельности

Види заохочень і порядок їх застосування

Виды проверок, проводимых Федеральной налоговой службой, порядок их назначения и проведения

Работа микроконтроллера и его программирование

Методика та порядок проведення презентацій

Типы рынков и порядок ценообразования на них

Порядок імпортних операцій

Планирование работы с персоналом в организации и проведение его деловой оценки

Трудовые отпуска и порядок их применения

Цели, задачи и порядок аттестации и рационализации рабочих мест

Порядок проведения индивидуальной педагогической трудовой деятельности

Гуманистический подход в психологии и его применение в социальной работе

Работа социального работника с детьми с противоправным поведением

Девиантное поведение подростков и его профилактика средствами социальной работы

Порядок проведения социологических исследований

Корректировка таможенной стоимости: основания для проведения и порядок документального оформления

Порядок заполнения налоговой декларации по НДС при ввозе товаров из России

Порядок проведения оценки собственности. Оценка автомобиля

Закон України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Налог на прибыль. Порядок обжалования актов налоговых органов

Налоговый кредит: порядок получения, отражение в бухгалтерском учете

Порядок исчисления и уплаты налогов

Порядок налогообложения индивидуальных предпринимателей в Республике Беларусь

РЕФЕРАТЫ referat.star-info.ru.