Реферат на тему: Лекции по истории международных экономических отношений

Раздел: Международные экономические и валютно-кредитные отношения     ВСЕ РАЗДЕЛЫ

З'являються перші ознаки землеробства, людина починає приручати диких звірів. Відтак, на завершальному етапі мезоліту, землеробство і тваринництво стають факторами, що обумовили перехід людського суспільства до нового способу життя і господарювання – до відтворюючого способу господарювання. Перехід до цього способу бере свій початок в кінці епохи мезоліту і завершується в неолітичну епоху (останній період кам'яного віку). В епоху неоліту (приблизно 7-6 тисячоліття до н.е.) відбувається повний перехід людини до відтворюючого господарства; від збирання, мисливства, рибальства людина, протягом цих тисячі років, переходить до землеробства і тваринництва. За своїм значенням, перехід до відтворюючого типу господарювання докорінно змінив спосіб життя і носив певною мірою революційний характер. Дослідники назвали цей перехід "неолітичною революцією". В науковому розумінні значення "неолітичної революції" полягає ще й в тому, що з нею вчені пов'язують початок аграрної цивілізації. З переходом людського суспільства до відтворюючого способу господарювання пов'язують вчені перехід людини до осідлого способу життя; осідлість стає головною ознакою життя людини після неолітичної революції (хоча кочовий спосіб життя подекуди зберігається і сьогодні). В цей же період людина переходить до побудови постійних і більш міцних жител. Зрештою неолітична революція в цілому означала перехід людини до сільського побуту. Вважається, що центром неолітичної революції були райони Близького Сходу. Дослідники вважають, що на території українських земель явища, пов'язані з неолітичною революцією мали місце в 4-3 тисячолітті до н.е. Головні наслідки неолітичної революції. Відбувається концентрація людських спільнот в досить великих поселеннях. У зв'язку з цим відбуваються зміни в соціальному устрої, соціальній структурі суспільства. Людські спільноти об'єднуються в нову соціальну спільність – племена. Осідлий спосіб життя призводить до значного природного приросту суспільств і в зв'язку з цим мають місце великі (для тих часів) переміщення землеробів і скотарів на нові місця з метою освоєння нових земель і пасовиськ. Набирають поширення міжплемінні господарські зв'язки. Обмін продуктами харчування доповнюється виробами домашнього вжитку, гончарними виробами. Внаслідок неолітичної революції новим явищем обмінів стає розгалужена мережа багатоступеневого обміну (обмін заради нового обміну: обмін одного продукту на продукт-посередник з метою подальшого його обміну на потрібний продукт). Неолітична революція одержує подальший розвиток в часи бронзового віку. Поглиблюється спеціалізація виробництва. Якщо в результаті неолітичної революції спеціалізація зазначається на рівні тваринництва, зернового господарства, гончарства тощо, причому найчастіше всередині одного племені (хоча були і виключення); то бронзова доба поглиблює спеціалізацію появленням таких галузей як видобування руди, виплавка бронзи, виготовлення різних предметів і знарядь і бронзи та інших металів, причому помітно визначається спеціалізація по регіонах. Розширюється предметна структура обміну, предметами обміну стають метали (бронза, мідь, золото), готові вироби з цих металів, гончарство доповнюється виготовленням фаянсових виробів.

(іспит) Вступ. Викладач: Троненко Володимир Іванович. Доцент кафедри МЕВ. Правила гри. Кожного тижня лекція і семінар. Модульно-рейтингова система. 1 модуль: доісторичні часи – епоха феодалізму. 2 модуль: індустріальна цивілізація. 3 модуль: МЕВ першої половини 20-го століття. Приблизно 3 контрольні роботи (15 15 20=50 балів). Цілий ряд практичних завдань. Періодична перевірка конспекту. Максимум – 100 балів. Реальний максимум – 80-90 балів. Заохочення (можливий автомат за умов: постійна робота, відвідування). Присудження балів: Семінарське заняття: присутність 1 бал відповідь 1-3 бали фіксоване повідомлення 1-4 бали Реферат 1-4 бали Програма курсу в бібліотеці. Література. 1. Основа: "Історія міжнародних економічних відносин" (1 частина 3- томного видання "Міжнародні економічні відносини"). К.: 1992. 2. Лановик Б.Б, Матисякевич З.М., Матейко Р.М. Історія господарства: Україна і світ. К.: 1995 рік. – новаторська спроба, стисле викладення стародавніх часів, гарне викладення феодалізму і індустріальної цивілізації, спроба визначити місце України як складової світового господарства. Зверніть увагу: це не підручник! Він містить лише деякі моменти нашої тематики. Сутність та форми прояву МЕВ. План. 1. Що вивчає курс "Історія МЕВ". 2. Теоретичні засади курсу. 3. Формаційний та цивілізаційний підходи до вивчення Історії МЕВ. 4. Основні категорії і поняття курсу. Що вивчає курс "Історія МЕВ". Формаційний та цивілізаційний підходи Історія МЕВ дає уявлення про такі етапи їх розвитку: 1) доісторичні часи; 2) часи стародавніх цивілізацій; 3) епоха феодального середньовіччя; 4) період капіталістичних відносин. В цілому, предметом вивчення курсу "Історія МЕВ" є розгляд їх в процесі історичного виникнення, становлення і розвитку від доісторичних часів до наших днів, тобто ми вивчаємо МЕВ в процесі їх еволюційного становлення, розвитку до сучасного рівня. Історія МЕВ вивчається через призму різних підходів вчених, різних підходів науки і науковців до розвитку людського суспільства. Одним із таких підходів є формаційний аналіз розвитку людського суспільства. Свого часу цей підхід (принцип формаційного аналізу) було запропоновано класиками марксизму. Він полягає у вивченні історії через етапи: від первісно- общинного ладу (1) через рабовласництво (2), феодалізм (3), капіталізм (4) до комунізму(5). Концепція формаційного підходу грунтується на принципах класової боротьби, соціальної революції і диктатури пролетаріату. Найбільш повно і глибоко ці принципи викладені в роботі К.Маркса "Маніфест комуністичної партії". Другим підходом до вивчення і дослідження людського суспільства є цівілізаційний. У відповідності з цим підходом історія людства розглядається через призму трьох цивілізацій: 1) аграрна; 2) індустріальна; 3) постіндустріальна. Такий підхід було запропоновано в 70-ті роки американським політологом і публіцистом Тоффлером. Такі цивілізації він назвав трьома хвилями в розвитку людського суспільства. В своїй відомій книзі "Футурошок" він показав кризу індустріальної цивілізації, шоковий елемент – зворотня сторона технічного прогресу і індустріального розвитку людського суспільства, співставивши позитивні і негативні сторони, що проявляються в проблемах використання сили атомної реакції, корисних копалин.

Важным примером тому является глобальное партнерство по нераспространению оружия массового уничтожения. Утилизация этого оружия поможет нам оздоровить экологию некоторых регионов России. Хотел бы также отметить, что кредитный рейтинг страны стал самым высоким за всю историю новой России. Ряд российских компаний вошел в число крупнейших европейских и мировых. Некоторые из них впервые за последние 90 лет начали серьезную экспансию на мировые рынки, стали заметными участниками международных экономических отношений, серьезными конкурентами зарубежных фирм. Должен сказать, что мы серьезно продвинулись и по пути вступления во Всемирную торговую организацию. И, наконец, стратегическим и принципиальным вызовом для страны тогда, три года назад была названа экономическая слабость России. Что с тех пор изменилось? С одной стороны за прошедший период наметились перемены к лучшему. Так, продолжился экономический рост. За три года валовой внутренний продукт страны вырос на 20 процентов. Инвестиции в основной капитал более чем на 30 процентов

Филипенко история международных экономических отношений

Международное экономическое право и межгосударственные имущественно-земельные отношения

Экономическая свобода и теория международной торговли А. Смита

Международные организации как механизмы регулирования международных отношений

Лекции по Международному праву

Международное сотрудничество государств по борьбе с экономическими преступлениями

Место истории Древнего Египта в мировой истории

История России - составная часть мировой истории

Курс лекций по анализу экономической деятельности

Отношения в организации. Социально-экономическая и психологическая поддержка персонала

Финансово-экономические программы. Российский рынок финансово-экономических программ

Влияние нефтегазового комплекса на формирование эколого-экономической ситуации в Западно-Сибирском экономическом районе на примере Ханты-Мансийского автономного округа

История международных отношений

История международных отношений

История международного права и его науки классического периода

Основные формы международных экономических отношений (Контрольная)

Международные экономические отношения России с развивающимися странами

История международного морского права

Роль ТНК в международных экономических отношениях

Жизненная история и спортивная карьера олимпийца: основные положения международного исследовательского проекта

Международные экономические отношения и их регулирование

Права человека в истории международного права

Кипр в системе международных экономических отношений

Роль налогов в государственном регулировании международных экономических отношений

Роль финансовых отношений в международном экономическом сотрудничестве

Тенденции развития транснациональных корпораций в современных международных экономических отношениях

Международные экономические отношения

Международные экономические отношения

Международные экономические отношения: специализация, кооперация, интеграция

Мировая экономика и международные экономические отношения

Международный туризм как форма международных экономических отношений

Финансы в международных экономических отношениях

Лекции по истории

Отношения Совета Европы и Азербайджана в рамках международного права

Европейский Союз как элемент международных отношений

Лекции по Истории мировых цивилизаций

Политический конфликт в истории человеческих отношений

Теория международных отношений

Экологические проблемы и международные отношения

Понятие мировой политики и международных отношенияй

Мировая политика и международные отношения

История экономических учений

История развития товарных отношений

История экономических учений

История экономических учений (краткие ответы на вопросы)

Международная экономическая интеграция

Международные валютные отношения

Международные кредитные отношения

Международные финансы (лекции)

Международные экономические организации

История экономического развития Карачарово /р-он г.Москвы/

История экономических учений, Веблен

СССР в послевоенных международных отношениях

Экзаменационные вопросы по экономической истории России

Международные отношения в 1970-90 годах

Курс лекций по новейшей истории

История земельных отношений в России

Международная защита социально-экономических и культурных прав и свобод человека

Международные отношения

Проблемы развития общих рынков в международной экономической интеграции

Учебник по международным отношениям

Африка в современных международных отношениях

Современная дипломатия как средство регулирования международных отношений

Природа и закономерности международных отношений

Политико-правовой режим современных международных отношений

Международное экономическое право

Международное экономическое право

История правового регулирования трудовых отношений в Беларуси

Таможенное дело и международная экономическая интеграция

Международные валютно-финансовые и кредитные отношения

Контрольное задание по курсу "История экономических учений"

Международные финансы и экономическая интеграция

Международное экономическое сотрудничество

История экономических учений

Международные экономические организации

Вопросы и ответы к экзамену по курсу «История экономических учений»

Учебник по международным отношениям

Экономическая история развития биржевого дела

История экономического развития Карачарово

Полузабытая страница в истории германо-российских отношений.

Место Китая в современной системе международных отношений. Тайваньская проблема

Либерализм в российской теории международных отношений

Предмет экономической истории

Международные кредит отношения

Брачно-семейные отношения в международном частном праве

История становления и развития земельных отношений и земельного законодательства Беларусии

Венская система и международные отношения в Европе

История российско-турецких отношений

Международные отношения в Европе в XVI в.

Международные отношения Киевской Руси X – нач. XII вв.

Связь экономической истории с историей экономической политики

Экономический и политический аспекты истории Европы конца Средневековья и эпохи Нового времени

Всемирный банк и его роль в развитии системы международных отношений

Деятельность международных экономических организаций

Интеллектуальная собственность и проблеммы ее защиты в международных отношениях

Источники международного экономического права

Регулирование международных кредитных и валютных отношений

Роль Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА) в международных отношениях

Содружество наций в международных отношениях

Трудовые отношения в международном праве

Экономическое содержание международного финансового рынка

Международная экономическая интеграция

Международная экономическая интеграция. Роль посредников в международной торговле

Мировая политика как система международных отношений

Международные валютно-кредитные и финансовые отношения

Международные валютные отношения в начале ХХI века

Международная экономическая интеграция

История экономики, политология, психология и педагогика, статистика, философия, экономическая теория

Проблемы мировой политики и международных отношений в современной политологии

Внешняя политика России и международные отношения

Общественные отношения: история формирования профессии и сферы деятельности

История и пути развития экономической социологии

История развития экономического анализа. Применение теории массового обслуживания в экономическом анализе

История экономических теорий

История экономических учений

История экономических учений

История экономической мысли

Некоторые вопросы по экономической истории

Экономическая история

История самолетостроения

История авиации

Катастрофы в истории Земли

История развития этологии

История развития и выдающиеся конструкторы российского оружия

История российской гражданской обороны

История изучения и использования природных вод на Урале

История города Надыма

История геология

Граждане как субъекты международного права

Институт наследования по завещанию: история и современное правовое регулирование

Всеобщая история государства и права зарубежных стран (Шпаргалка)

История государства и права зарубежных стран (Контрольная)

История государства и права зарубежных стран (Контрольная)

История права и государства

Контрольная работа по всеобщей истории государства и права

Шпаргалки по истории государства и права Казахстана

История Казахстана

Ответы на ГАК по истории Кыргызстана

Международный туризм и его роль в развитии экономики Киргизской Республики

История России (шпаргалка)

История государства и права России

История государства и права России (Контрольная)

Новейшая история

Контрольная работа по всеобщей истории государства и права

История древнего Пскова

Шпаргалки к экзамену по истории

История отечественного государства и права

Билеты по Истории (1 курс МТЭТ РГТЭУ)

Билеты и ответы по Отечественной истории (Омск, 2003г.)

История России

История образования Москвы

М.М.Богословский и его методология по изучению истории России

История Рогнединского района

История экономики России VII-XVI веков

История экономики России XX века. 1900 – 1917 годы

Примерные ответы на экзамене по истории политических и правовых учений

Шпаргалка по теории и истории кооперативного движения

Международно-правовой режим международных проливов (Контрольная)

Международное право

Международный суд ООН

Отличие международного публичного права от международного частного

Правопреемство в международном праве (Контрольная)

Реституция культурных ценностей и международные конференции 10-30-х гг. XX в.

Роль ООН в вопросах обеспечения международной безопасности

Региональные международные организации как субъекты международного права

Основные принципы международного публичного права

РЕФЕРАТЫ referat.star-info.ru.