Реферат на тему: Правовое регулирование арендных отношений в Украине (ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ)

Раздел: Нероссийское законодательство     ВСЕ РАЗДЕЛЫ

МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМДІСТАНЦІЙНА ФОРМА НАВЧАННЯ ОЛІЙНИК ВОЛОДИМІР АНАТОЛЬЙОВИЧДИПЛОМНА РОБОТА На тему: «ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ» Шифр групи: Спеціалність: 2398 – Б3П (3ДС) Трудове та комерційне право Робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр Науковий керівник: Викладач Нешва Олена Іванівна м. Дніпропетровськ 2001 рік - 2 - ЗМІСТ Вступ 4 Розділ 1 Розвиток і актуальні проблеми регулювання орендних відносин 7 Розділ 2 Структура і динаміка ринка об`єктів оренди 17 2.1. Класифікація об`єктів оренди по видам майна 17 2.2. Розподіл об`єктів оренди по формам власності 18 2.3. Ринок цілісних майнових комплексів 19 2.4. Ринок будинків, споруджень і нежитлових приміщень 20 2.5. Ринок іншого окремого індивідуально визначеного майна 20 2.6. Ринок державного майна що знаходиться на балансах господарчих товариств 21 2.7. Ринок військового майна 21 2.8. Ринок об`єктів незавершеного будівництва 22 2.9. Ринки оренди житла 22 Розділ 3 Поняття договору оренди 24 3.1. Сторони у договорі оренди 27 3.2. Порядок укладення договору оренди 28 3.3. Умови договору оренди 30 3.4. Порядок використання амортизаційних відрахувань 32 3.5. Відновлення орендованого майна та умови його повертання 32 Розділ 4 Приватизація об`єкта оренди 36 4.1. Правовідносини у сфері приватизації - 3 - 36 4.2. Юридична відповідальність за порушення законодавства про приватизацію 39 4.3. Об`єкти і суб`єкти правовідносин у сфері приватизації державного майна 41 4.4. Основні функції суб`єктів приватизації 46 4.5. Порядок підготовки і проведення приватизації 49 4.6. Способи проведення приватизації 56 4.7. Особливості приватизації державних підприємств 57 4.8. Приватизація невеликих державних підприємств 69 Розділ 5 Лізинг як різновид оренди 73 Висновки 82 Список використаних літературних джерел 85- 4 - ВСТУП В цієї роботі розлянуті питання різноманіття орендних відносин в Україні. Український ринок об`єктів оренди є досить різнорідним і масштабним. Однак, дотепер цей ринок комплексно не досліджується. Проаналізовані орендні відношення, як альтернативний метод фінансування затрат виробництва та підвищення ефективності використання майна. Систематизовано правове становище оренди комунального та державного майна, та лізингу – видів майнового найму. Також сформована процедура укладення та регулювання договорів, регламентуючих орендні відносини. В роботі надана практика застосування оренди. Ринок володіння на основі права користування (оренди), доповнює ринок володіння на основі абсолютного чи обмеженого права власності. З метою дослідження ринку об`єктів оренди в цій роботі була проведена їх класифікація. Розгляниті переваги і труднощі сучасного законодавства в Україні та заходи державної влади що до урегулювання орендних відносин. Розглянуті проблеми та запропоновані шляхи до їх реалізації. Мета даної дипломної роботи – проведення теоритичного дослідження правового регулювання орендних відносин в Україні. Об`єкт даної дипломної роботи – детальний розгляд правового регулювання орендних відносин в Україні. Предметом досліджень дипломної роботі є особливості правовідносин в сфері правового регулювання орендних відносин в Україні.

Кроме того, на первой стадии реализуются информативные возможности права, оказывается активное воздействие на сознание, волю, а значит, и на активное поведение людей в сфере правового регулирования. На второй стадии правового регулирования происходят индивидуализация и конкретизация прав и обязанностей. После наступления обстоятельств, предусмотренных нормами, которые именуются юридическими фактами, возникают индивидуализированные отношения, у участников которых возникают конкретные права и обязанности. Здесь участники правовой жизни «наделяются» способами поведения, вытекающими из норм права и условий конкретной правовой ситуации, т.е. осуществляется индивидуализация их прав и обязанностей. На этой, второй, стадии у конкретного человека или организации, чьи честь, достоинство или репутация были опорочены каким-то другим членом общества, возникает согласно ст. 152 ГК РФ конкретное право обращения в суд, а у судебного органа появляется обязанность принять исковое заявление к рассмотрению. Вторая стадия стадия активной работы элемента правового регулирования, именуемого правоотношением

Правовые отношения в Украине

Правовое регулирование кредитных отношений в Украине

История правового регулирования земельных отношений в России

История правового регулирования трудовых отношений в Беларуси

Некоторые проблемы правового регулирования топонимических отношений и формирования топонимического права

Гражданско-правовой договор в механизме регулирования товарно-денежных отношений

Правовое регулирование наследственных отношений с иностранным элементом

Гражданско-правовое регулирование страховых отношений

Правовое регулирование брачных отношений

Правовое регулирование земельных отношений

Правовое регулирование имущественных отношений супругов

Правовые основы государственного регулирования экономических отношений

Конституционно-правовые аспекты муниципальной реформы в России и Украине: сравнительно-правовой анализ

Правовые и международные аспекты охраны природы на Украине

Правовые детерминанты правонарушений в органах внутренних дел Украины

Некоторые особенности регулирования обязательственных отношений по статутному праву Великого княжества Литовского

Механизмы организации и регулирования международных отношений

Современная дипломатия как средство регулирования международных отношений

Общая характеристика государственного регулирования предпринимательства в Украине

Международные экономические отношения и их регулирование

Правовые основы государственного антимонопольного регулирования в республике Казахстан

Арендные отношения в области недвижимости

Учет арендных отношений

Брачный договор как способ регулирования имущественных отношений супругов

Право в системе нормативного регулирования общественных отношений

Регулирование предпринимательских отношений

Регулирование трудовых отношений с участием иностранцев в России

Механизмы регулирования трудовых отношений

Регулирование экономических отношений

Правове регулювання зайнятості на україні

Правовое государство: понятие, принципы, признаки. Особенности процесса формирования правового государства в современной России

Правовые вопросы развития отношений арендного землепользования в Украине

Правовое регулирование отношений найма труда в России

Правовое регулирование отношений в области рекламы

Правовое регулирование использования земель сельскохозяйственного назначения (Украина)

Поземельные отношения в средневековой Англии и их правовое регулирование

Правовое регулирование брачно-семейных отношений с иностранным элементом

Правовое регулирование отношений по договору хранения

Правовое регулирование отношений, вытекающих из агентского договора

Предмет административного права (области отношений административно-правового регулирования). Государственное регулирование в отраслях культуры

ЦивЁльно правовЁ вЁдносини - батькЁвство (Гражданско-правовые отношения - родительские права и обязаности)

Правовые отношения: понятия, признаки, элементы, виды

Украино - иранские отношения

Установление правового фундамента в кыргызско-российских отношениях и Политический диалог в период 1991-2000 г

Понятие и особенности административно-правовых отношений

Правовые основы расчетно - денежных отношений

Конституционно-правовые отношения и их субъекты

Производство по делам, возникающим из административно-правовых отношений

Правовые отношения

Правовое обеспечение процедуры банкротства в Украине

Система нормативно-правовых актов, регулирующих кредитные отношения

Административно-правовые отношения

Предпосылки развития и систематизация правовых отношений на территории Древнерусского государства

Гражданско-правовые отношения в сфере психического здоровья: исторический аспект

Правовое положение государства как участника гражданско-правовых отношений с иностранным элементом

Административная эколого-правовая ответственность в Украине

Административно-правовые отношения в сфере управления финансами и кредитом

Гражданско-правовые отношения

Основные факторы оптимизации развития правового сознания в Украине

Правовое обслуживание адвокатов сферы хозяйственных отношений и защиты предпринимательства

Правовые отношения

Правовые отношения в семье

Правовые отношения и общество

Стадии совершения преступления в аспекте уголовно-правовых отношений

Внешнеэкономические отношения России с Белоруссией, Украиной и Казахстаном

Россия, Украина и Белорусия в системе международных отношений

Денежные потоки. Кредитные отношения на Украине

Государственное регулирование доходов населения на Украине

Источники правового регулирования банковской деятельности

Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации

Правовое регулирование и содержание хозяйственных договоров, опосредствующих оказание услуг

Институт наследования по завещанию: история и современное правовое регулирование

Правовое регулирование и формы воспитания детей, оставшихся без родителей

Правовое регулирование расчетов с использованием пластиковых карт

Опыт государственного регулирования на Украине (контрольная)

Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности

Способы формирования муниципальной собственности: правовое регулирование и сравнительный анализ

Правовое регулирование электронной цифровой подписи в России

Правовое регулирование на информационном рынке

Правовое регулирование инвестиционной деятельности

Правовое регулирование оценки хозяйственной деятельности, бухучета, отчетности и аудита

Современное состояние нормативно-правового регулирования в фармацевтической деятельности

Правовое регулирование аудиторской деятельности в РФ (ФЗ № 119)

Гражданско-правовое регулирование вексельного обращения

Регулирование международных торговых отношений

Правовое регулирование политических конфликтов

Правовое регулирование государственной службы в Российской Федерации

Правовое регулирование сделок, предусматривающих отчуждение недвижимого имущества под выплату ренты

Проблемы правового регулирования договора энергоснабжения бюджетных организаций

Принципы правового регулирования малого бизнеса: сравнительный анализ

Договор как форма регулирования аренды земли в Украине

Особенности правового регулирования аренды зданий и сооружений

Понятие и сущность административно – правового регулирования

Правовое регулирование операций с иностранной валютой в РФ

Правовое регулирование аудиторской деятельности в РФ

Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности

Характеристика государственной собственности на землю. Правовое регулирование купли-продажи земли с аукциона

Международно-правовое регулирование гражданских и политических прав человека

Правовое регулирование расследований и учёта несчастных случаев на производстве по законодательству РФ

Договор страхования: правовое регулирование и практическое применение

Правовое регулирование государственной службы в таможенных органах

Правовое регулирование охраны труда

Правовое регулирование режима отбывания наказания в исправительном учреждении

Туристская деятельность как предмет правового регулирования

Правовое регулирование международного бизнеса

Нормативно – правовое регулирование договоров

Правовое регулирование наследования по закону

Правовое регулирование лицензирования в Российской Федерации

Правовое регулирование банкротства

Административная жалоба как средство защиты прав граждн от незаконных действий (бездействия) должностных лиц и специфика ее правового регулирования в таможенных органах

Правовое регулирование банковской деятельности

Некоторые проблемы правового регулирования муниципальной службы. Федеральный и региональный аспект

Правовое регулирование свободы слова в РФ

Регулирование отношений землепользования как функция государственной и муниципальной службы

Особенности правового регулирования деятельности акционерных обществ

Правовое регулирование деятельности холдинговых компаний

Юридические факты в механизме правового регулирования

Правовое регулирование аудита в РФ

Проблемы гражданско-правового регулирования недропользования

Понятие, виды административно-правовых режимов и их правовое регулирование

Право собственности в международном частном праве. Правовое регулирование иностранных инвестиций

Правовое регулирование производственно-хозяйственной и финансовой деятельности с/х коммерческих организаций

Правовое регулирование имущественного страхования

Проблемы правового регулирования ипотечного кредитования

Акции: организационно-правовое регулирование

Правовое регулирование социального развития села

Адиминстративно-правовое регулирование

Административно-правовое регулирование в сфере межотраслевого управления

Административно-правовое регулирование управления административно-политической сферой

Административно-правовое регулирование управления природопользованием и охраной окружающей природной среды

Актуальные вопросы правового регулирования банкротства кредитных организаций

Встречная торговля: международно-правовое регулирование

Государственное управление как объект административно-правового регулирования

Гражданско-правовое регулирование в области недействительности сделок

Гражданско-правовое регулирование залога

Гражданско-правовое регулирование ипотечного кредитования

Гражданско-правовое регулирование признания гражданина безвестно отсутствующим

Дорожно-патрульная служба государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД России: организация деятельности и правовое регулирование

Изменения в правовом регулировании института коммерческой тайны в связи с введением в действие IV части Гражданского кодекса Российской Федерации

Институт правопреемства в органах государственной власти: особенности правового регулирования

Международно-правовое регулирование защиты личности в случае вооруженного конфликта

Метод административно-правового регулирования

Механизмы правового регулирования вексельных расчетов в Российской Федерации

Нормативно-правовое регулирование

О правовом регулировании расчетных форвардных договоров

Общая характеристика правового регулирования использования земель юридическими лицами в Республики Беларусь

Общие положения о правовом регулировании бухгалтерского учета и судебной бухгалтерии. Источники правовой бухгалтерии

Основные принципы правового регулирования труда

Особенности правового регулирования привлечения к административной ответственности физических лиц

Особенности правового регулирования труда женщин и лиц с семейными обязанностями

Понятие финансов и финансовой деятельности государства. Правовое регулирование денежного обращения в Российской Федерации

Правовая среда библиотечной деятельности (разноуровневое регулирование)

Правовое регулирование аренды земельных участков в Республике Беларусь

Правовое регулирование банкротства в РФ

Правовое регулирование брачного договора

Правовое регулирование в конкретных ситуациях

Правовое регулирование в сфере защиты информации

Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности

Правовое регулирование времени отдыха

Правовое регулирование городского строительства

Правовое регулирование государственной регистрации юридических лиц

Правовое регулирование деятельности акционерных обществ по современному праву

Правовое регулирование деятельности по оказанию юридических услуг

Правовое регулирование деятельности хозяйственных обществ

Правовое регулирование договора внешнеторговой купли-продажи

Правовое регулирование договора подряда

Правовое регулирование договора розничной купли-продажи по гражданскому законодательству РФ

РЕФЕРАТЫ referat.star-info.ru.