Реферат на тему: Право власностi та право повного господарського ведення: спiльне та вiдзнаки

Раздел: Нероссийское законодательство     ВСЕ РАЗДЕЛЫ

Совместная компетенция федеральных органов государственной власти и управления Российской Федерации, органов государственной власти и управления республик в составе Российской Федерации, автономной области, автономных округов, краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга в области культуры------К совместному ведению органов государственной власти и управления Российской Федерации и субъектов Федерации в области культуры относятся: обеспечение прав и свобод человека в области культуры; обеспечение сохранности культурного достояния народов------Российской Федерации, памятников истории и культуры, историко-культурных территорий, включенных в Свод памятников истории и культуры Российской Федерации; осуществление федеральной культурной политики, разработка и реализация федеральных государственных программ культурного развития, их финансового и материально-технического обеспечения;------охрана авторского права и смежных прав, права интеллектуальной собственности, права наследования объектов собственности в области

Право повного господарського вдання реферат

Забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення. Санітарні норми та правила

Законодавство про охорону праці та правила охорони праці

Умови, порядок та правові наслідки усиновлення

Економічні та правові основи управління організацією

Права, отстаиваемые гомосексуалистами, есть не что иное, как право на порок

Характеристика тракторів та сільсько-господарських агрегатів

Право государственной собственности на землю в Республике Беларусь. Право частной собственности на землю

Переваги та недоліки показників ВНП та ВВП

Становлення ракетної техніки класу "земля-земля" та основні шляхи її розвитку в канун та період Другої світової війни

Лінгвокультурологічні особливості вживання анімалізмів з концептом "кінь" та "собака" в англійській та українській мовах

Початок роззброєння та скорочення ядерних озброєнь СРСР та США

З’єднання та відгалудження жил проводів та кабелів

Теорія та практика споживання в Україні та країнах СНД: порівняльний аспект

Українські легенди та перекази про свійських тварин та свійську птицю

Засоби захисту права власностi

Захист прав та iнтересiв вiдповiдача в цивiльному процесi

Джерела і основні риси права в україні першої половини 19 віку, та початок 20 в.

Реляционные базы данных-правила формирования отношений

Правила догляду та утримання кролів. Загальні ветеринарно-санітарні та профілактичні заходи

Банківське право України: Нормативно-правове регулювання та особливості

Господарське право зарубіжних країн

Захист прав і свобод людини та карний процес

Майнові правовідносини батьків та дітей

Організаційно–правові засади та системи органів управління в агропромисловому комплексі

Особливості міжнародних стандартів щодо прав та свобод людини і громадянина

Підстави та порядок виникнення права користування надрами

Поняття права природокористування та його види

Поняття та система принципів трудового права

Права та обов’язки власника права інтелектуальної власності на торгівельну марку і географічні позначення

Право Стародавньої Греції та Риму

Правові відносини батьків та дітей

Правові основи надання та виплати соціальних допомог сім’ям з дітьми в Україні

Правомірна поведінка та історичні типи держав

Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок

Судовий захист прав та свобод людини і громадянина у сфері виконавчої влади

Участь у цивільному процесі органів та осіб, яким за законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб

Юридична особа як суб’єкт цивільного права. Поняття створення та припинення юридичної особи

Виникнення та реєстрація права інтелектуальної власності

Асортимент, споживчі властивості ялинкових прикрас та оцінка ступеня захисту прав споживачів при їх реалізації

Інтелектуальна власність та авторське право

Підстави та порядок виникнення права власності на природні ресурси

Норми права та нормативні акти

ГО Правила поведения и действия населения в очагах поражения

Актуальные вопросы государственного контроля соблюдения законодательства о защите прав потребителей

Некоторые вопросы обеспечения прав обвиняемого на предварительном расследовании

Граждане как субъекты административного права

Административное право (шпаргалка)

Граждане, как субъекты административного права

Административное право

Граждане как субъекты международного права

Административно-правовой статус гражданина как субъекта административного права

Административно-правовое обеспечение личных прав и свобод граждан

Роль арбитража в судебной защите прав предпринимателей

Участники арбитражного процесса: классификация, права и обязанности, характеристика правового положения. Представительство в арбитражном процессе

Учебник по банковскому праву

Гражданское право

Субъекты гражданского права

Авторское право

Брачно-семейное право мусульман

Виды договоров и их классификация в гражданском праве

Гражданское право

Гражданское право (Контрольная)

Гражданское право (экзаменационная шпаргалка)

Гражданское, наследственное и право собственности по Судебникам 1497 и 1550 гг. Различия этих судебников в других отраслях права, кроме гражданского, наследственного и права собственности

Граждане как субъекты гражданского права (физические лица)

Гражданское, торговое и международное частное право

Место обязательственного права в системе гражданского права

Объекты Гражданского права

Ответы по Гражданскому праву РФ

Права ребенка

Право собственности на квартиру и жилой дом

Право: сделки

Приобретение права собственности на движимое и недвижимое имущество, сравнительная характеристика

Способы защиты гражданских прав

Ценные бумаги как объекты гражданских прав

Шпаргалка по гражданскому праву

Юридические формы защиты прав потребителей

Представительство по гражданскому праву

Стороны в гражданском праве

Шпора по гражданскому праву

Права человека, их закрепление в Конституции РФ

Билеты к экзамену по гражданскому праву (СПбГПУ)

Гражданское право в системе права

Развитие наследственного права в России

Право собственности на автомобиль

Вещные права на землю

Административно-правовое обеспечение личных прав и свобод граждан

Защита авторских прав в интернете

Исключительные права на средства индивидуализации товаров, работ, услуг и их производителей

Возникновение (создание) юридического лица в современном гражданском праве

Недействительность сделок в Гражданском праве

Ответственность в российском гражданском праве

Обязательство как гражданско-правовой институт. Место обязательственного права в системе гражданского права

Контрольная по жилищному праву

Аграрное право

Контрольные вопросы по аграрному праву Украины

Источники земельного права

Шпаргалка по земельному праву (2005г.)

Билеты к экзамену по истории государства и права зарубежных стран (Шпаргалка)

Государство и право Древнего Рима

История государства и права зарубежных стран (Контрольная)

История государства и права зарубежных стран (Контрольная)

Право Англии

Римское право. (Семья. Семейные правоотношения. Агнатское и когнатское родство)

Фома Аквинский (Аквинат) "Государство и право"

Обязательное право среднего Китая

Основные черты афинского права. Источники, право собственности, обязательственное право, брачно-семейное право, уголовное и процессуальное право

Шпаргалки по истории государства и права Казахстана

Возникновение и система развития права Канады

Источники и кодификация права Украины в составе России в 18 ст.

Государство и право в годы Великой Отечественной войны

История государства и права России

История государства и права России

История развития земельного права России

Памятники права в историческом изучении

Русская Правда - кодекс древнерусского права

Систематизация права в РСФСР в 1922-1924

Отмена крепостного права в России 1861г.

Шпаргалки по истории отечественного гос и права 18-19 века

История уголовного права России в советский период

Источники государственного (конституционного) (права Эстонии WinWord)

Конституционное право Украины как отрасль права

Предмет, источники и система конституционного права зарубежных стран

Характеристика источников Конституционного права

Конституционное право зарубежных стран (контрольная)

Політичні права і свободи громадян України

Сравнительный анализ социально-экономических прав, свобод и обязанностей в конституциях Китая и Испании

Конституционное право (Шпаргалка)

Избирательная система РФ (избирательное право, виды избирательных систем, избирательный процесс)

Конституционное право Российской Федерации (шпаргалка)

Основные политические права и свободы граждан

Права и свободы граждан закрепленные в Конституции Российской Федерации (Контрольная)

Субъекты конституционного права на примере Конституции Российской Федерации. Перспективы развития

Выборы: декларации и действительность (Некоторые проблемы избирательного права в современной России)

Права и обязанности Президента РФ по Конституции 1993 года

Понятие, сущность и содержание основных прав, свобод и обязанностей граждан России

Международное право

Международное экономическое право (Контрольная)

Понятие международного гуманитарного права

Территории в международном праве

Конвенция ООН по морскому праву 1982 года

Международное гуманитарное право

Шпаргалка по международному праву

Международное частное право (Контрольная)

ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЮРИДИЕСКИХ ЛИЦ В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ

Современные проблемы юрисдикционного иммунитета государства и его собственности в международном частном праве

Источники международного частного права

Правила признания и исполнения решений судов одного государства на территории другого государства и проект договора международной купли-продажи товаров (на условиях F Инкотермс)

Шпоры по муниципальному праву (Шпаргалка)

Муниципальное право (шпаргалка)

Ответы на зачете по муниципальному праву

Понятие налога, налогового права, его система, их функции

Криминально-процессуальное право Украины (Контрольная)

Право интеллектуальной собственности

Экологическое право /Украина/ (Контрольная)

Возникновение и развитие, понятие и признаки права. Понятие правосознания, основные функции, виды

Ограниченные вещные права

Проблема происхождения права

Шпаргалка по праву (Пермь)

Права авторов и патентообладателей

Понятие права, и современный подход к типологии права

Право собственности как проявление отношений собственности. Частная и общественная собственность

Акционерное право

Правовое государство. Права и свободы человека и гражданина

Русская Правда - кодекс древнерусского права

Нормы права

РЕФЕРАТЫ referat.star-info.ru.