путь к просветлению

Рефераты на тему Психология, Общение, Человек

Дефлорация
Подобный альтруизм процветал и в других районах земного шара. Французский исследователь Жак Марсиро так описывает брачный обычай Маркизских островов: "Молодая супруга ложится, кладет голову на колени мужа. Тот подает гостям специальный знак. Все мужчины, приглашенные на свадьбу, выстраиваются в цепочку, напевая и пританцовывая, и по очереди, в порядке старшинства, совершают с новобрачной половой акт". Похожий обряд существовал и у австралийских аборигенов. И у живущего в Папуа племени дани, и в Центральной Африке. А вот у некоторых народов Сибири и крайнего Севера принято было приглашать на дефлорацию "чужака" - представителя другой народности. Причем такая гостеприимность имела чисто эгоистические причины: считалось, что вместе с кровью девственницы на мужчину изливается гнев предков. А если обряд проводит иноземец, то он и принимает огонь на себя! Женщины-дефлораторы. У многих народов дефлорацию совершали женщины - как правило, старейшие представительницы рода, целительницы и колдуньи. В ход у них шли самые разные подручные средства. Например, знахарки из центральноафриканского племени мботу лишали "жертву" невинности острой иглой, сделанной из кости какого-нибудь животного.

Професійне вигорання

Психологія людини в епоху технічного прогресу
Подібно тому, як в енергетичному метаболізмі, у молодості більше приймається, чим віддається. Аналогії між енергетичним метаболізмом і інформаційним підтверджують вірність відомого вираження «психічне нетравлення». Сучасна людина, незважаючи на те. що живе в незвичайно цікавий час, часто буває пересичений їм, не може переварити те, що до нього безперестану надходить, не в змозі з хаосу інформації створити який-небудь порядок. Це нагадує ситуацію переповненого стравами стола, коли людина більше вже не в змозі з'їсти, і сама смачна їжа викликає в нього тільки позиви до блювоти. Згадувана вже труднощі розрядки творчих тенденцій обумовлюють те, що споживча тенденція переважають над творчою. А це, у свою чергу, веде до «переїдання», почуттю нудьги, пошуку сильних вражень. З іншого боку, сигнал, що висилається в оточення, щоб бути їм сприйнятим, повинен також бути «сильним ударом». Тільки сильний стимул може пробитися через охоронний бар'єр байдужності. Досить звичайні нині симптоми байдужності відносно нещастя іншої людини (наприклад, коли байдуже проходять повз вуличну подію) є предметом негативної моральної оцінки нашого покоління.

Любовь как эмоция и ее исследования в психологии
В мире зла, глупостей, неуверенности и сомнений, называемых существованием, есть одна вещь, для нее еще стоит жить и которая, несомненно, сильна как смерть: это любовь. Г. Сенкевич Любовь является одной из человеческих эмоций, научному изучению которой было посвящено множество трудов: начиная от Стендаля и его кристаллизации любви (не говоря уже о большом количестве более ранних философских трудов) и заканчивая современными изученьями гормональных составляющих переживания любви. В своей работе я хотел бы остановиться на некоторых аспектах любви как эмоции: ее месте в структуре эмоциональной жизни человека; ее определениях и типах в разных психологических направлениях; причинах ее развития у человека и ряде других.Для начала необходимо коротко рассмотреть некоторые теории эмоций и затем определить какое место занимает любовь в них.Общая характеристика эмоцийВ каждой психологической школе эмоции по разному.1. Психоаналитическая концепция аффекта и мотивации. В своих трудах Фрейд предложил способ анализа механизмов функционирования личности, выделив при этом концепцию аффекта. В ее основе лежит теория инстинктивных влечений, которым свойственны: безусловность, цикличность, избирательность и заменяемость.

Психологічні особливості та психосоматичні розлади в період новонародження
Раннє виявлення різних відхилень психомоторного розвитку в ранньому дитинстві може бути здійснено тільки на основі системного еволюційно-динамічного підходу. Методики дослідження нервово-психічних функцій повинні бути адекватні віку дитини. На кожному віковому етапі формуються специфічні вузлові функції, що можуть служити показником вікового розвитку і визначають його наступний хід. Для виявлення порушення психомоторного розвитку насамперед необхідне знання основних етапів психомоторного розвитку здорової дитини. В своїй роботі ми пропонуємо висвітлення важливого питання, яке стосується психічних особливостей та психосоматичних розладів дитини в період новонародженості та раннього дитинства. Предмет дослідження – причини виникнення психосоматичних розладів у новонароджених та в період раннього дитинства. Об Воронеж, 1996. Марцинковская Т.Д. Диагностика психического развития детей. М., 1997. Марковская И. Ф. Клинико-нейропсихологическая характеристика задержки психического развития. — Дефектология, 1977, № 6. Обухова Л.Ф. Детская психология: теории, факты, проблемы. М., 1995. Практикум по патопсихологии. / Под ред. Б.В.Зейгарник. – М., 1987. – 183 с. Селюцький А.І. Психопатологія дитячого віку. – К.: Вища школа, 1977. – 295 с. Смирнова Е.О. Психология ребенка. М., 1997. Снайдер К. Клінічна психопатологія. – К.: Сфера, 1999. – 236 с.

Функциональные обобщения как форма инструментального опыта

Трагічне і комічне у міфологічних джерелах

Методы психогенетики

Курс лекций по социальной психологии
Методология, программа, методы. М., 1995. Тема 2. История формирования и современное состояние социальной психологии. Вопросы: 1. История становления и развития социально-психологических идей. 2. Экспериментально-теоретическое развитие социальной психологии ( с 20-х гг. ХХ века по настоящее время). Истоки социально-психологических идей в античной философии и в социально-философской мысли нового времени. Первые социально- психологические теории и отражение в них общего уровня развития психологической науки. Описательный этап возникновения социально-психологического знания (6 в. до н. э.- середина ХIХ века): 1 период (античный): а) линия социоцентризма Платона (коллективистская концепция – социум стоит над индивидом, диктует ему линию поведения); б) линия эгоцентризма Аристотеля (индивидуалистическая концепция – решая общественные проблемы, нужно идти от интересов индивида к массе); 2 период (средние века и эпоха Возрождения): а) индивидуалистическая линия (Т.Гобсс-«естественное право человека» имеет примат над обществом и государством; А.Смит – движущими силами общественной жизни является стремление индивидов к удовлетворению собственных интересов, а общество это зеркало для индивидуальной самооценки); б) социоцентристская линия (Дж.Вико, Прудон, Макиавелли, К.Гельвеций, Л.Фейербах и др. – общественная среда формирует личность, ее характер, потребности, межличностные отношения).

Как слова и образы получают власть убеждать
Это простое правило убеждения было осознано Цицероном более двух тысячелетий тому назад. Цицерон утверждал, что одним из факторов его успеха при оправдании некоторых наиболее известных убийц того времени была способность доказывать, что их отвратительные преступления были вовсе не „преступлениями“, а благородным делом — сами жертвы были злодеями, заслуживающими быть убитыми. Психологически реклама аспирина срабатывают потому, что когда говорят, будто никакое другое средство не является более сильным, быстрым, мягким или более эффективным, нас почти автоматически подводят к ложному умозаключению, что никакой другой анальгетик не является столь же сильным, столь же быстрым, столь же мягким, столь же эффективным, как „брэнд А“. Описание продукта создает иллюзию, что „брэнд А“ — наилучший, вместо того чтобы сообщать, что эта разновидность — точно такая же, как все остальные. В ходе эффектного эксперимента два психолога, изучающие потребителей, продемонстрировали действенность словесного оформления смысла при формировании позиций потребителей в отношении к мясному фаршу2.

Темперамент и характер
Это позволит выявить способы деятельности, которые наибольшей степени соответствуют его природным качествам, природному дарованию. 1 ТИПЫ ТЕМПЕРАМНТА И ИХ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА Темперамент – врожденные особенности индивида, проявляющиеся в интенсивности, темпе и ритме протекания психических процессов и состояний. Является биологическим фундаментом, на котором формируется личность. Темперамент человека отражается: на скорости протекания психических процессов и их устойчивости (например, скорость воспроизведения, устойчивость внимания и скорость его переключения, подвижности мыслительных процессов и т. д.). интенсивности реагирования на эмоциогенные раздражители (впечатлительности, силе эмоциональных переживаний, скорости смены эмоциональных состояний); скорости и силе моторных реакций, процессов (походке, мимике, пантомимике, жестах, речи и т. д.); избирательности психической деятельности и поведения (на стремлении к общению, к шумным компаниям или на склонности к уединению, на замкнутости). Человек издавна делал попытки выделить и осознать типичные особенности психического склада различных людей и свести их многообразие к малому числу обобщенных портретов.

Личность и общество
Западно-Уральский институт экономики и права негосударственное образовательное учреждение лицензия № 24 – 0153 РЕФЕРАТ по философии на тему: “Личность и общество.  Понятие личности, её свободы и ответственность”. Выполнила: студентка 1-го курса специализации “Финансы и кредит” Шипиловских И. Б. Проверил:     Кайдалов В. А. Пермь, 2000 г. Содержание

Принцип Демиурга
Принцип Демиурга Все тренинги на повышение креативности основаны на принципе научить человеческий мозг задавать необычные вопросы и искать неожиданные ответы. Вот пять знаменитых упражнений, которые рекомендуется выполнять регулярно хотя бы по одному, в идеале — каждый день. Анастасия Николаевна Олейник, бизнес-тренер, автор тренингов по мотивации персонала и креативности. Вы — практик и привыкли мыслить логически. А вот способность творить и фантазировать, выдавая на-гора феерические идеи и искрометные слоганы, никогда не считалась вашей сильной стороной. Как обнаружить и развить в себе «склонность к креативу», рассказывает этот материал. Творческий подход необходим в любой сфере деятельности. Если мы, конечно, желаем, чтобы эта деятельность была успешной и не превращалась в ежедневную унылую рутину. Вдохновенный энтузиаст даже из мытья посуды сумеет создать высокохудожественный процесс. Мозговой штурм Есть люди, наделенные великолепными креативными способностями от рождения. Они творят гениальные вещи, заставляя мир присвистывать от восхищения. Но что в таком случае остается другим? Уныло пожимать плечами и говорить: «Я, видите ли, по натуре не слишком творческий человек.»? Психологи утверждают, что такая позиция продиктована исключительно пораженческими настроениями.

Концепция стресса Г. Селье и общий адаптационный синдром
Остальные общие характеристики (субъективные и объективные) более высоких уровней связаны с физиологическими сдвигами. Первые являются самыми ранними сигналами их в сознании человека (ощущение напряжения в состоянии стресса), а вторые – ближайшим следствием их (нарушение двигательной координации, вегетативные реакции, расстройства внимания, изменения поведения в состоянии стресса). Ганс Селье, основоположник западного учения о стрессах и нервных расстройствах, определил следующие стадии стресса как процесса: непосредственная реакция на воздействие (стадия тревоги); максимально эффективная адаптация (стадия ресистентности); нарушение адаптационного процесса (стадия истощения). В широком смысле эти стадии характерны для любого адаптационного процесса. Адаптация – это динамический процесс, благодаря которому подвижные системы живых организмов, несмотря на изменчивость условий, поддерживают устойчивость, необходимую для существования, развития и продолжения рода. Именно механизм адаптации, выработанный в результате длительной эволюции, обеспечивает возможность существования организма в постоянно меняющихся условиях среды.

Психосоциальная терапия в практике социальной работы
Наиболее широкое терапевтическое применение имеют упражнения первой ступени. Проводятся индивидуальные и коллективные занятия; продолжительность от 20 мин, до 1,5 часа.Показания к применению: все виды невротических и неврозоподобных нарушений, явления вегетативного дисбаланса, ряд соматических заболеваний (гипертоническая болезнь, сахарный диабет и др.). С осторожностью следует применять у больных с тяжёлыми сердечно-сосудистыми заболеваниями. Музыкотерапия. Вид эстетотерапии, основанный на использование музыки в лечебных целях: 1) методы, направленные на отреагирование, а также эмоционально активирующие; 2) тренинговые методы; 3) релаксирующие методы; 4) коммуникативные методы; 5) творческие методы; 6) психоделические, экстатические, эстетизирующие, созерцательные; 7) музыкальный тренинг чувствительности для выработки способности видеть проявления и отзвуки в музыке. Методика применяется в индивидуальной и групповой форме. Показания к применению; все виды невротических расстройств, ряд соматических заболеваний (гипертоническая, язвенная болезни и др.). Библиотерапия. Вид эстетотерапии, лечебное воздействие которого на психику больного человека осуществляется при помощи чтения книг.

Теория личности по Келли
Внешне это напоминает поведенческую теорию подкрепления, в которой подтверждение ожидаемых событий действует в качестве позитивного подкрепления, а опровержение — в качестве наказания. Но Келли решительно отвергает наличие любых параллелей между теорией личных конструктов и бихевиоризмом. Человеческие существа ищут подтверждения даже тех событий, которые их более всего пугают и которые могут быть связаны с наказанием, и, кроме того, они ищут опровержения своих наиболее лелеемых надежд. В таких случаях наказание, по-видимому, придает поведению неожиданные формы, закладывая основу для реконструкции и новых, творческих попыток. В постулате Келли сущность жизни видится «в ее устремленности в будущее, а не в ее увековечении прежних состояний или в её непрестанном отражении прошлых событий.» 2. Конструкция Человек предвосхищает события, конструируя их копии. Поскольку жизнь — это процесс, никакие два события не являются в точности одинаковыми. Ожидаются события, подобные тем, которые уже происходили в прошлом. Но событие, подобное какому то другому, отличается при этом от множества иных событий. Здесь Келли вводит основной принцип конструирования— процесса, посредством которого что-то воспринимается подобным одним объектам и отличающимся от других. «При, системе, которая обеспечивает лишь идентификацию подобий, мир растворяется в однородности; при системе, которая обеспечивает лишь дифференциацию, он раскалывается на безнадежно разрозненные фрагменты».

Психология преступной личности

Античная психология
Античная психология Общий очерк развития античной психологической мысли С древнейших времен происходило взаимодействие культур: идеи и духовные ценности, сложившиеся в недрах одной культуры, оказывали воздействие на другие. Поэтому особенности древнегреческой цивилизации не должны рассматриваться изолированно от достижений Востока. Это относится и к античной философии, охватив шей всю совокупность научных взглядов. Зарождение ее было обусловлено коренными изменениями в материальной жизни людей, своеобразной "промышленной революцией", связанной с переходом от бронзы к железу в сфере производства. Широкое применение в производстве получает рабский труд. Происходит интенсивный рост торгово-ремесленных элементов, возникают полисы (города-государства), ремесло отделяется от сельского хозяйства. Широко развернувшаяся классовая борьба между старой аристократией и новыми социальными группами привела к установлению нового типа рабовладельческого общества – рабовладельческой демократии. Радикальные общественные изменения, развитие товарно-денежных отношений, быстрое расширение экономических связей, установление морской гегемонии – все это производило глубокие преобразования в жизни и сознании древних греков, от которых новые обстоятельства требовали предприимчивости, энергии, инициативы.

Культура предпринимательских отношений

Что такое лидер и лидерство
Формализованная власть лидера закрепляется законом. Но во всех случаях лидер имеет социальную и психологическую, эмоциональную опору в обществе или в коллективах людей, которые за ним следуют. Лидерство - это отношения учителя и ученика. Лидер передает своему окружению знания, моральные ценности. Личные достоинства лидера - образец для подражания, предмет уважения. Поэтому нравственный облик лидера привлекает внимание и играет немалую роль в его успехе или неудачах. В информационном обществе все труднее скрыть дефекты личности лидера и, наоборот, легче показать его достоинства. 2. Качества присущие лидеру. Никакие нравственные, интеллектуальные, духовные добродетели сами по себе не превращают политического деятеля в лидера, их достаточно разве что для святого. Но святость для политика не обязательна и слишком необычна, хотя такое сочетание известно в истории. Вспомним пример Сергия Радонежского, в тяжелую годину объединившего незаурядное благочестие с выдающейся политической ролью защитника страны. Современный же политический лидер должен обладать и незаурядными организаторскими способностями. Выработка организаторских, управленческих качеств лидера - это уже проблема его собственного обучения и воспитания.

Страницы: 12345>>

РЕФЕРАТЫ referat.star-info.ru.